Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium

Report
KS – et eksempel
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rammerne
Planlægning
Temaer – eksempler
Undervisningsmateriale
Synopsis
Historieopgaven
Eksamen
Udfordringer
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
1. Rammerne
Struktur
Semestre
Historie –
lektioner/uge
Samfundsfag
lektioner/uge
Religion –
lektioner/uge
1.
1
-
-
2.
1
1
1
2 Temaer
Historieopgave
3.
2
1
1
2 Temaer
4.
2
1
1
2 Temaer
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
1. Rammerne
Skema
 2 lærere – større fleksibilitet


’Ks-dag’ i 2hf



Friholdt til fælles tilstedeværelse i udvalgte lektioner
Nemmere at afvikle projekter
Nemmere at komme ’ud af huset’
Lektiefrit

Alt læses i timerne
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
2. Planlægning - overordnet

Efteruddannelse – alle ks-lærere


Samlet dokument





Overordnede arbejdsspørgsmål
Indhold for alle tre fag
Eksempel
Projektmateriale
Progressionsplan


2 dage pr. år / 1 dag pr. semester
Eksempel
Alle fag indgår i alle temaer
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
2. Planlægning – det daglige arbejde

Vidensdeling





Den enkelte lektion
Fælles opstart / afrunding
’Små historier’
Fælles konferencer – fag og lærer
Samarbejde på tværs af klasser


Arrangementer
Fremlæggelser for hinanden
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
3. Tema: Kriminalitet
Historie
Samfundsfag
Religion
Intro til religionsfaget
1
Mindmap – kriminalitet
Til hekseproces i landsretten
1686 (kildekritik)
2
På besøg i enevældens
fængsler (kildekritik)
Det gode liv
Hvorfor bliver man kriminel?
3
Fra 1860’ernes
forbryderalbum (kildekritik)
Straffeformer gennem
tiderne
Socialisering og kulturel kode Menneskesynet i kd, islam
og buddhisme
Statistik om kriminalitet
Det onde – hvad er det og
hvor kommer det fra? (kd og
islam)
5
Straffeformer gennem
tiderne
Straf, menneskesyn og
ideologi
Tilgivelse – krav, pligt eller
mulighed?
6
Hvorfor straffer vi?
Besøg i retten
Ideologierne bag fængslerne.
Dødsstraf
4
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
Besøg af fængselspræst
3. Tema: Den amerikanske drøm
Historie
Samfundsfag
Religion
Tidslinje, USA’s grundlæggelse
Uafhængighedserklæringen
Liberalismens idealer:
Magtdeling, demokrati,
menneskerettigheder
I Guds navn
(Tv-udsendelse om kristent
universitet)
Indvandring - Ekspansion
vestover – ’American Progress’
Borgerkrig og KKK
Amerikansk identitet
Krakket i 1929 og New Deal
Borgerrettighedsbevægelse
Monroedoktrin, 1VK, 2VK
Interventionisme/isolationisme
Trumandoktrin, kold krig,
Koreakrigen
Vietnamkrigen – det nationale
traume
9/11 og krigen mod terror
Valgkamp 2008: Obama
Liberalismens idealer:
Kristendommens historiske
Markedsøkonomi, statens rolle oprindelse
Finanskrise og stat – det
økonomiske kredsløb
Kristendommens grundmyte,
tro og lære
Sammenligning af det
amerikanske og det danske
politiske system
Protestantisme og
protestantisk
fundamentalisme
Globalisering og amerikansk
kultur
Religion og politik i USA
’Wall of separation’
Obamas sundhedsreform –
velfærdsmodel og fattigdom
Jerry Fallwell og
Pat Robertson
Albrights vurdering af synet på
USA
2008 og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
Mikkel Pedersen
Dokumentation af
globaliseringen –
en gåtur
Bank-besøg
Kulturmøder
Integration –
segregation assimilation
Religion
Begreber
Hvornår kan man
tale om
globalisering?
Hvilke opfindelser
spiller ind?
Hvornår kom
’verden’ til
Danmark?
Hvilke udfordringer
medfører det?
Samfundsfag
Historie
3. Tema: Globalisering og kulturmøde
Hvilke religioner
møder vi i dag i
Danmark?
Hvornår kom de,
og hvad tror de på?
Er de en hindring i
forhold til
integration?
Afslutning: Tur til Århus med besøg i Cirkus Tværs, Idrætsbørnehave, Globen 1,
Foredrag om kommunens integrationspolitik, besøg i buddhistisk tempel og moske
(med foredrag begge steder). Overnatning på Langkær Gymnasium, hvor de også fik
et foredrag af souschefen
4. Undervisningsmateriale?





Klippe-klistre!
Filmklip
Billeder
’Less is more’
Aktiviteter
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
5. Synopsis

Skabelon


Fokuspunkter


Jf. progressionsplan
Hver gang!


Eksempel
NB: Elevtid
Tidsramme


3-4 lektioner á 90 min.
1-2 lektioner til fremlæggelser / anden evaluering
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
6. ’Historieopgaven’

Formål:
»Der udarbejdes i 1. hf en historieopgave. Historieopgaven har som formål at
opøve kursisterne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger
og herunder inddrage de faglige mål. Se bilag 2.«
Bilag 2: 1. Mål
1.1. Kursisterne skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og skriftligt
formidle centrale enkelt- og flerfaglige emner.
Kursisterne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene
og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig
fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer:
– genrebevidsthed
– sproglig korrekthed
– disposition
– argumentation
– anvendelse af citater, figurer, illustrationer mv.
– præsentation
– relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.
De studieforberedende kompetencer skal anvendes i den større skriftlige opgave.
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
6. Historieopgaven - vores udgave

Tidspunkt:
Opgaven fungerer som afslutning på 2. tema i KS
Opgaveformulering:

Der afsættes torsdag og fredag med aflevering fredag kl. 15.00 på kontoret.
Problemformuleringen
udleveres og
mandag
i samme uge.
”Redegør
for begrebet ’globalisering’
for globaliseringens
dimensioner.

Undersøg
med udgangspunkt i mindst én af de vedlagte artikler de udfordringer,

Omfang:
globaliseringen
det danske
samfund. abstract og litteraturliste

5-8 sider,rejser
ekskl. for
forside,
indholdsfortegnelse,
Diskuter
hvorvidt den udvikling, globaliseringen medfører på forskellige områder, er

Opgaveformulering:
negativ eller positiv for Danmark.”

Bundet, central formulering inden for de tre KS fag
Opgavekrav:lægges vægt på:
Ibedømmelsen

Opgaven skrives individuelt!
Sagligt
sprog

Til opgaven
gives
bilagsmateriale på cirka 5 siders ukendt materiale
Anvendelse
af faglig
terminologi

Fokus på dokumentation,
kildehenvisning
osv.
Veldokumenteret:
kildeangivelse
og litteraturliste

Der skal inddrages mindst 1 styk selvfundet materiale

Viden fra alle tre fag fra KS skal inddrages!
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
7. Eksamen

Lav sæt undervejs!
Lav bunker med forslag
Lav sættene sammen

Materialetyper






Nutidsorienteret materiale
Synspunkter
Billeder, malerier, tegninger
Statistik
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium
8. Udfordringer

TID, TID og atter TID




Kursist-indflydelse





2 lærere
Parallelt på hold
’Efteruddannelse’
Arbejdsformer
Delvist indhold
Evalueringsformer
Produktkrav
Overblik

Progressionsplan
Mikkel Pedersen og Marie-Louise Lauritsen, Tønder Gymnasium

similar documents