Handouts felles ressursteam

Report
Hvorfor felles ressursteam?
Målsetting:
Et felles ressursteam skal
bidra til å gi barn og unge
et mer helhetlig
hjelpetilbud på et tidligere
tidspunkt.
Ressursteamet skal bidra
til et bedre og smidigere
samarbeid i den enkelte
sak og gi kortere
behandlingstid.
Teamets arbeid reguleres av:
- Lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker
- Lov om barn og foreldre
- Lov om Barneverntjenester
- Opplæringsloven
- Barnehageloven
- Barnekonvensjonen
Felles ressursteam
Består av faste representanter:
•Leder for PPT
•Leder for team ungdom barnevernet
•Leder for inntak barnevernet
•Leder for Enhet spesialpedagogiske tiltak
Teamet har beslutningsmyndighet
Samarbeid med andre
Øvrige enheter som arbeider i forhold til målgruppen vil bli invitert til
deltagelse i møtet når barnets situasjon synes å berøre andre
tjenester enn de som er representert som faste medlemmer.
Instanser/tjenester som kan bli berørt er:
• BUPP og oppsøkende psykiatriteam
• Team omsorg
• Enhet bolig
• NAV
• Helsesøster/skolehelsetjenesten og utekontakten
• Politiet
Hvilke saker henvises:
• Hjelp til koordinering av hjelpeapp.
• Sosio-emosjonelle utfordringer/adferd
• Avklaring av hjelp til hvilken instans – PPT, BUPP m/
Hab.tj, m.fl.
• Bekymring for omsorg
• Skolevegring – psykiske problemer, skulk, rus, m.m.
• Spilleavhengighet
• Mobbing
• Samspillsproblematikk – foresatte/barn,
foresatte/foresatte, søsken/søken, osv.
Saksgang
• Aktuell problemstilling drøftes med foreldre/foresatte i
barnehage/skole
• Barnets situasjon drøftes i første møte i ressursteamet
med rep. fra søkerinstans tilstede.
• Foreldre/foresatte evt. eleven selv ut fra alder og
modning, inviteres til å delta på møtet
• En foreløpig avklaring vedr. rolle- og ansvarsfordeling
gjøres i møtet, konklusjon nedtegnes skriftlig
(tiltaksprotokoll)
• Oppfølgingsmøte avtales ved behov
Anonyme drøftelser
• Anonyme drøftelser tas fortløpende.
• Hensikten med slike drøftelser er å gi råd i
forhold til arbeidet i saken.
• Instansen som tar med seg saken inn til
ressursteamet, opprettholder ansvar for
videre arbeid inntil annet er bestemt.
Saksgang
• Felles henvisningsskjema - sendes fra skole, barnehage,
helsesøster, m.fl til leder for teamet. Innsøkende instans
sørger for å innkalle aktuelle instanser utenom det faste
teamet, for eksempel BUPP
• Det skal ikke ta mer enn 3 uker før saken behandles i
ressursteamet
• Tiltaksprotokoll sendes innsøkende instans fra leder av
teamet. Innsøkende instans har ansvar for å sende til
møtedeltakere.
• Møter holdes på fast sted en gang pr uke (hver torsdag).
Det behandles to saker hver gang, 1 time pr. sak.
Erfaringer
• Det behandles to saker hver uke i 38 uker
• Tilbakemeldinger fra foresatte,
barnehager og skoler er svært positive bl.a
fordi tiltak bestemmes og iverksettes
• Atmosfæren i møtet er viktig, foresatte
må føle seg trygge på at vi vil hjelpe
• Krav må stilles både til foresatte og til
aktuelle instanser
HENVISNING TIL FELLES RESSURSTEAM
Navn:……………………………………………………………født:…………………….
Skole/barnehage:………………………………………………..klasse/avd.:……………..
Kontaktperson v. instansen: …………………………………………………………………….
Foreldre/foresatte:
Navn:……………………………………………………………………………………….
Adresse:……………………………………………………………………………………
Telefon privat:…………………mobil:………………………arbeid:……………………….
Navn:……………………………………………………………………………………….
Adresse:……………………………………………………………………………………
Telefon privat:…………………mobil:………………………arbeid:……………………….
Kort beskrivelse av barnets situasjon og hva det ønskes hjelp til:
Hva ønskes oppnådd?
Andre aktuelle deltagere i ressursteamet?…………………………………………………
Henvisers underskrift:………………………………………………………………………...
Jeg/vi samtykker i at henvendelsen vedr. mitt/vårt barn drøftes i felles ressursteam. Jeg/vi er gjort oppmerksom på at
jeg/vi har anledning til å delta i møtet.
Sarpsborg den ………..
………………………………………………………………………………………………….
Foresattes underskrift
Foresattes underskrift
TILTAKSPROTOKOLL FRA MØTE I FELLES RESSURSTEAM
Gradering:
Unntatt offentlighet
Fra:
Karianne Darum
Møtedato:
Sted:
Skjeberg administrasjonsbygg, møterommet hos pedagogisk
fagsenter
Tilstede:
Barnevernstjenesten v/ Turid Haug og Elsie Thorkildsen,
Enhet spesialpedagogiske tiltak v/ Karianne Darum, PPT v/
Hilde M Lund
Ikke tilstede:
Referent:
Neste møte:
Referatet
Sendes:
Deltakere i møtet
Ansvarlig
Henvisningsgrunnlag:
Enighet om følgende tiltak:

similar documents