Sansene

Report
Å sanse verden gjennom kroppen
Verden er den verden jeg
sanser
 Å bruke kroppen, å
være i bevegelse er å ta
del i verden, handle,
erfare, oppleve, lære,
kommunisere, påvirke,
pårvikes .
 Det er med kroppen vi
er tilstede i verden, og
i kontakt med tingene
og livet(Merlau- Ponty)
sanseopplevelser
 Vi oppfater våre omgivelser og vår egen kropp
gjennom vårt sansesytem. Til dette system
tilhører berøring, temperatur, smerter, smak,
lukt, syn, hørsel og sansing av bevegelser,
kroppstillinger og vibrasjon.(Frölich, 1995)
 Sansene begynner allerede å fungere i
fosterstadiet og brukes ved basal stimulering for
å gi den voksne med multifunkjonshemming
muligheter til å oppdage sin egen kropp og
omgivelser.
Total kommunikasjon
Arbeid for og med personer som har omfattende
funksjonshemming krever nærhet og kroppskontakt.
 Personer med multifunksjonshemming er avhengige av
at omgivelsene bevisst gir dem erfaringer. Når
egenaktiviteten er liten, stilles det store krav til kvalitet
og omsorg rundt opplevelsene som tilbys, og det kan
være vanskelig å velge ut adekvate former for samspill.
 De fleste har intet talespråk, derfor trenger vi total
kommunikasjon.
 Med dette begrepet menes at man tar i bruk alle
sansekanaler og hjelpemidler for å forstå hverandre
 Multifunksjonshemmede
mennesker har ingen
formell kommunikasjon, de
har ingen tale og har utfall
når det gjelde forståelse,
hukommelse og
oppmerksomhet. Men de
har bevart
kommunikasjonsevnen
gjennom emosjonelle
utrykk i form av glede,
redsel, og sinne og kan
derfor gi uttrykk for sin
tilstand.
De multifunksjonshemmede har blant annet
følgende behov (Frolich):

Fysisk nærhet for å erfare verden.

Stillingsforandringer og forflytninger

Forståelse uten språk

Behov for fysisk velvære, behov for komfort/bekvemmelighet/velbehag

Stimulering, forandring, bevegelser

Felleskap, aksept, ømhet

Anerkjennelse og egenverdi (å verdsette seg selv – å sette pris på seg selv)

Behov for uavhengighet, autonomi, bestemme.
Sansemotorisk stimulering
 SMS er en metodisk
fremgansgmåte som
hjelper en alvorlig
funksjonshemmet til å
oppdage sin egen
kropp,sitt jeg og sine
muligheter.
 Gjennom SMS prøver
man å stimulere hele
sanseapparatet
 Målet for disse
varierende aktivitetene
er at mennesker med
multifunksjonshemmig kommer i
kontakt med seg selv
og med omverden og
slipper ut av den
isolasjon
funksjonshemmingen
skaper
Sansene: Vi oppfatter våre omgivelser og vår
egen kropp gjennom vårt sansesystemet
-Ytre sanser:
Syn
Hørsel
Smakssans
Luktesans
-Indre sanser:
Vestibulær sans
Propioceptiv sans
Taktil sans
Taktil stimulering
 Berøringssansen
stimuleres gjennom
motorisk aktivitet, og
gjennom kontakt med seg
selv og andre.
 Ved taktil stimulering
brukes hudkontakt,
personen kan kjenne
forskjellen mellom varme
og kulde, mellom dype og
lette trykk.
 Det er viktig å observere
om personen liker nærhet
og søker kontakt
Det taktile
system(følelsesansen)
Det beskyttende taktile
system
 Aktiveres gjennom
sanseinntrykk
knyttet til:
- Lett berøring
- Smerte
- Varme/kulde
Det diskriminerende taktile
system
 Aktiveres gjennom
sanseinntrykk
knyttet til:
- Form
- Tyngde
- Trykkpåvirninger
- Vibrasjon
Viktige effekter av taktil stimulering

Føle varme / kulde

Avslapping

Puster bedre

Økt spyttproduksjon

Svelger bedre

Trygghet

Velvære

Sterkere kroppsbevissthet

Magen fungerer bedre

Bedre søvn

Bedre sirkulasjon
Det propioceptive system
 For propioseptiv
stimulering blir hele
kroppen systematisk
mobilisert og
beveget.
 Dette fører ofte til
økt oppmerksomhet
og våkenhet for
leddsans og
leddposisjoner
Den proprioceptive sansen
er vigtig for oppfatningen av musklenes og leddenes
spenningstilstand, stilling og bevegelse
 Den gjør det mulig for oss å
oppleve hvordan de ulike
kroppsdelene virker
sammen i rommet.
Det vestibulære system
 Det vestibulære
systemet reagerer på
kroppsbevegelser og
forandring av hodets
stilling.
 Det kan bli stimulert
gjennom forsiktige
hodebevegelser og
rotering av kroppen
Den vestibulære sans gir oss bakkekontakt og
informasjon om hodets stilling til enhver tid
Auditiv stimulering
 Ved auditiv
stimulering bruker vi
forskjellig musikk og
intonasjoner.
Stemmebruk er en
viktig kilde til
oppmerksomhet og
kontakt.
 Ved bevisst bruk av
stemmen svarer vi på
brukernes reaksjoner.
Det kan være meget
virkningsfullt å bruke
en melodiøs stemme.
Visuell
stimulering
Visuell stimulering skjer
gjennom variasjon av lys i
intensitet og farger
Målet er å bidra til synsaktivitet, motorisk aktivitet,
kommunikasjon og lek
Smakstimulering
 Smaksfornemmelsene
tjener som regel til å gi
oss informasjon om
hva vi kan spise og har
vel også
kommunikativ
betydning.
 Smak blir stimulert
med forskjellige
essenser og substanser.
Lukt stimulering
 Luktesansen har også
stor betydning for
kommunikasjon. Når
vi orienterer oss i
omgivelsene kan vi bli
påvirket av følelser,
gjenkjennelse basert
på luktfornemmelser.
 Lukt blir stimulert
gjennom parfymer og
essenser.
For mye og for lite stimuli kan skape:
 Stress
 Isolasjon
 Kjedsomhet
 Selvskading
 Sinne
 Angst
 Depresjoner
 …..
Passe stimuli kan føre til:
 Glede
 Oppmerksomhet
 Dele opplevelse/ øke samspill med omgivelser
 Kontroll av meg selv
 Ta valg
 Økt selvoppfatning
 Kroppsbevissthet
Den sansemotorisk stimulering har noen
utøvende prinsipper:
 Struktur: Presentere innledende ritualer for å
forutse prosessen.
 Kontrast: Det er viktig å eksperimentere sanser med
kontraster(spennig- avspenning)
 Balanse: Ingen overdreven kontrast
 Latens: terapeuten må lære seg å vente på svar,
svaret fra bruker er vår veiviser til neste handling
De sentrale målene:
Å bevare liv og å oppleve
utvikling
Å kjenne sitt eget liv
Å oppleve sikkerhet og å
oppbygge tillit
Å utvikle sin egen rytme
Å oppleve den ytre verden
Å ta kontakt og å skape et møte
Å gi mening og betydning
Å forme sitt liv
Å oppleve autonomi og ansvar
(A. Frölich)

similar documents