Lover og forskrifter med fokus på

Report
23. November 2011
Lone Storgaard
LoneS ergoterapi 2011
Aktuell lovverk:
Personopplysningsloven
 Helseregisterloven
 Helsepersonelloven
 Pasientrettighetsloven
 Pasientskadeloven

Regnskaps- og bokføringsloven
 Forvaltningsloven
 Folketrygdloven
 Arbeidsmiljøloven


Forskrift: Gir utfyllende og mer detaljerte krav, har
alltid hjemmel i en eller flere lover
Eks. forskrift om pasientjournal

Veileder: Kan være et hjelpemiddel for å etablere
effektive systemer. Går på et tema. Hvordan skal
jeg forholde meg til evt: Barn og internett,
journalsystemer, mv.

Formål: Lovens formål er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir
krenket gjennom behandlinger av personopplysninger

Når man behandler personopplysninger innebærer det at man må
følge lovverket og ha tilfredsstillende rutiner og kontroll for både bruk og
beskyttelse av disse opplysningene

Det stilles varierende krav til behandling og beskyttelse av alle
opplysninger som samles inn

Enkeltpersonsforetak, har ikke alltid helt samme regler. Men alle har
uansett krav på vern om personopplysninger: Det er en samfunnsplikt å
sørge for at opplysninger om enkeltpersoner håndteres med nødvendig
respekt. ( Ryddighet-positiv merverdi og omvendt)

Vilkår er at, personopplysninger, kan bare behandles
dersom den registrerte har samtykket (§ 8).

Det stilles grunnkrav til behandling av sensitive
personopplysninger (§ 11)

§ 14 Internkontroll: Den behandlingsansvarlige skal
etablere og holde vedlike planlagte og systematiske
tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i
denne loven, herunder sikre personopplysningenes
kvalitet. Det kan være opplysninger om egne
ansatte, lønn, kunder

Formål med behandling av
opplysninger?

Er det innhentet samtykke ?

Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre
personopplysninger lenger enn det som er
nødvendig for å gjennomføre formålet med
behandlingen. Hvis ikke personopplysningene
deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven
eller annen lovgivning, skal de slettes

Informasjonssikkerhet: Dokumentasjon skal være
tilgjengelig for medarbeiderne hos den
behandlingsansvarlige og hos databehandleren.
Dokumentasjon skal også være tilgjengelig for
Datatilsynet og Personvernnemda.

Behandlingsansvarlig skal svare på henvendelser
om innsyn eller andre rettigheter senest 30 dager
fra den dagen henvendelsen kom inn

Taushetserklæring. I enkle tilfelle kan det også
gjelde i en nærmere spesifisert periode etter
ansettelsesforholdet er avsluttet

Bestill eller last ned veileder i
internkontroll og informasjonssikkerhet,
hos Datatilsynet.no

§ 1. Lovens formål
Formålet med denne lov er å bidra til å gi
helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og
kunnskap uten å krenke personvernet, slik at
helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte.
Gjennom forskning og statistikk skal loven bidra til
informasjon og kunnskap om befolkningens
helseforhold, årsaker til nedsatt helse og utvikling av
sykdom for administrasjon, kvalitetssikring,
planlegging og styring. Loven skal sikre at
helseopplysninger blir behandlet i samsvar med
grunnleggende personvernhensyn, herunder
behovet for personlig integritet, privatlivets fred og
tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger
Helseregistre og behandling av
helseopplysninger :– taushetsbelagte
opplysninger
 Før helseopplysninger innhentes for
behandling, skal samtykke fra den
registrerte foreligge, hvis ikke annet er
bestemt i annen lov
 Gjelder både offentlig og privat
virksomhet


Det kan ikke etableres andre sentrale helseregistre
med helseopplysninger enn det som er laget ved
lov

Enhver behandling av helseopplysninger skal ha et
uttrykkelig angitt formål
Taushetsplikt, blir beskrevet i flere lover.
Her opplyses det, § 15, at taushetsplikt
likevel ikke er til hinder for utlevering av
opplysninger om en pasient skal betale
egenandel til helsepersonell eller andre.

•Lovens formål: er å bidra til sikkerhet for
pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt
tillit til helsepersonell og helsetjeneste
•Lovens virkeområde: gjelder helsepersonell
og virksomheter som yter helsehjelp i riket
•Med helsepersonell menes også
ergoterapeuter § 48
Forsvarlighet. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i
samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter
og situasjonen for øvrig
 Øyeblikkelig hjelp, helsepersonell skal straks gi hjelp,
når det antas at hjelpen er påtrengende
nødvendig
 Informasjon til pasienter: Skal gi informasjon til den
som har krav på det etter reglene i
pasientrettighetsloven § 3 (pasientens rett til
informasjon)






Markedsføring, av helsetjenester skal være forsvarlig,
nøktern og saklig
Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at
helsepersonellet blir i stand til å overholde sine
lovpålagte plikter
Helsepersonell med autorisasjon har plikt til å melde
fra til kommunen, (evt. kommunelegen) ved åpning,
overtagelse eller hvis man trer inn i virksomhet.
Politi attest skal vedlegges hvis det ytes tjenester til
barn eller personer med utviklingshemming. Dog ikke
hvis tjenestene ytes sporadisk
Gi din arbeidsgiver opplysninger om bierhverv,
eierinteresse og lignende i annen virksomhet

Plikt etter pasientskadeloven § 8. Plikt for den som
yter helsehjelp utenfor den offentlige
helsetjenesten til å melde fra og yte tilskudd til
Norsk Pasientskadeerstatning

Ut fra årsverk og stillingsbrøk


Taushetsplikt: Helsepersonell skal hindre at andre
får adgang eller kjennskap til opplysninger om
folks legems- eller sykdomsforhold eller andre
personlige forhold som de får vite om i
egenskap av å være helsepersonell.
Helseopplysninger kan gis til samarbeidende
personell når dette er nødvendig for å kunne gi
forsvarlig helsehjelp – med mindre pasienten
motsetter seg det
Begrensninger i taushetsplikten: Flere punkter i
§ 23




Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og
Helsetilsynet i fylket adgang til virksomhetens lokaler
og gi alle de opplysninger som ansees påkrevd for
utøvelsen av tilsyn med helsepersonellets virksomhet.
Opplysninger til nødetater, sosialtjeneste og
barneverntjeneste. Vær oppmerksom på forhold som
bør føre til videre tiltak
Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat.
Leger, psykologer og optiker, kan/skal oppfordre til å
levere inn sertifikat, evt. gi melding til offentlige
myndigheter
Melding om betydelig personskade. Helsepersonell
skal gi skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket

Dokumentasjonsplikt: Plikt til å føre journal.
Lettforståelig for andre, krav til journalens innhold, god yrkesskikk, relevante
og nødvendige opplysninger.

Hvem har ført opplysninger i journalen

Plikt til å gi pasienten innsyn i journalen

Retting / sletting (Pasientrettighetsloven Kapittel 5)

Autorisasjon, gis inntil 75 år, det kan søkes om
dispensasjon.
(Advarsel, tilbakekalling, suspenjon,
begrensning av autorisasjon)

Bruk av beskyttet tittel. Bare den som har
autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som
kjennetegner vedkommende gruppe
helsepersonell

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen
lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å
gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten.
Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme
tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste
og ivareta respekten for den enkelte pasients
liv, integritet og menneskeverd.

Gjelder for alle som oppholder seg i riket

Helsehjelp kan kun gis med pasientens samtykke,
pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake

Pasientens rett til Individuell plan – langvarige og
koordinerte helsetjenester

Pasientens rett til medvirkning, ved
gjennomføringen av helsehjelpen, velge mellom
tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og
behandlingsmetoder

Pasientens rett til nødvendig informasjon for å få
innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.
Evt. risikoer, bivirkninger, adgangen til å søke
erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning.
Informasjonen skal gjøres forståelig

Informasjon, dersom pasienten samtykker eller
forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste
pårørende ha informasjon om pasientens
helsetilstand og hjelpen som ytes

Samtykket kan bortfalle dersom pasienten ikke er i
stand til å forstå hva samtykket omfatter

Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag
og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Har
etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet
forklaring av faguttrykk eller lignende.

Pasienten kan nektes innsyn, ved særlige grunner

En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med
mindre særlige grunner taler for dette

Retting og sletting av journaler. Pasienten eller den
som opplysningene gjelder, kan kreve at
opplysningene i journalen rettes eller slettes
(helsepersonelloven § 42 til § 44)

Klage

Hvis den som yter helsehjelpen avviser
anmodningen eller mener at rettighetene er
oppfylt, kan det klages til Helsetilsynet i fylket

Ergoterapi er ingen lovpålagt tjeneste og kan ikke
påklages (kvaliteten på vår tjeneste kan påklages, Helsepersonelloven)

Det eksisterer et pasient- og brukerombud, som skal
arbeide for å ivareta pasientens og brukerens
behov, interesser og rettssikkerhet overfor den
statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale
helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i
disse tjenestene

Forskriften gir nærmere regler om:
Helsepersonells dokumentasjonsplikt

Virksomhetens ansvar i forhold til
opprettelse og organisering av
journalsystem

Rett til innsyn i journal

Krav til oppbevaring og oppbevaringstid:
Pasientjournaler skal oppbevares slik at de ikke
kommer til skade eller blir ødelagt, og at
uvedkommende ikke får adgang til dem.
Avlevering eller deponering bør ikke skje før det er
gått minst 10 år etter siste innføring i journalen
Journaler i privat virksomhet kan avleveres til et
offentlig arkivdepot eller deponeres i annen
oppbevaringsinstitusjon

Skader som er voldt av helsepersonell
som yter helsehjelp i henhold til offentlig
autorisasjon eller lisens ……

Skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket

Dersom du utfører tjenester etter
timebestilling er du i følge
Bokføringsforskriften pålagt å registrere
bestilte timer. Registreringen skal omfatte
tidspunkt for utførelsen av tjenesten og
kundens navn.

Alle som driver næringsvirksomhet, er regnskapsog bokføringspliktig etter regnskaps-og
bokføringsloven med tilhørende forskrifter.

Dette innebærer blant annet at alle bilag skal
oppbevares forsvarlig i minst ti år.

Det er straffbart å ikke fylle de lovpålagte kravene.
Skattedirektoratet anbefaler bruk av
regnskapsfører dersom du ikke selv har de
nødvendige kunnskaper.


Det stilles ingen spesielle krav/godkjenning for å
starte konsulentvirksomhet eller rådgivende
virksomhet.
Vær imidlertid oppmerksom på at flere
yrkestitler er beskyttede og at noen tjenester
bare kan utføres av personer med spesiell
tillatelse eller autorisasjon (for eksempel
byggherreansvar, revisjon, regnskapsføring,
eiendomsmegling, helsetjenester m.fl.).

similar documents