Gi meg opplevelsen

Report
SATS PÅ DE
ANSATTE!
LA DEM FÅ
BRUKE SINE
FERDIGHETE
R!
TITTEL PÅ MASTEROPPGAVEN
UTFORSKNING AV SAMMENHENGENE
MELLOM
OPPLEVD
KOMPETANSEMOBILISERING,
SELVLEDELSE OG PSYKOLOGISK
EMPOWERMENT,
ARBEIDSENGASJEMENT OG
KREATIVITET.
KORT OM STUDIEN
 Studien
ble gjennomført i:
 En bedrift innen
entreprenørvirksomhet og
eiendomsutvikling
 20 mindre vekstbedrifter (som er
medlem av ASVL). De som svarte på
undersøkelsen var ledere og ordinært
ansatte.

Og det er grunnen til at jeg står her i
dag.
STUDIENS MODELL
Jobbressurs og
personlig ressurs:
1. Opplevd
kompetansemobilisering
2. Selvledelse
Kan delvis virke i
gjennom:
Psykologisk
empowerment
Avhengige variabler:
Arbeidsengasjement og
kreativitet
VI SER NÆRMERE PÅ:
 Hvorfor
er det viktig med engasjerte og
kreative medarbeidere?
 Kilder til arbeidsengasjement og
kreativitet.
 Hva innebærer opplevd
kompetansemobilisering?
 Og hva er selvledelse?
 Kort om funnene i hovedstudien.
 Praktiske implikasjoner og konklusjon.
ARBEIDSENGASJEMENT
Det betyr å involvere seg:
 1. Fysisk
 2. Kognitivt
 3. Emosjonelt
3
H

Du involverer hender, hodet og hjertet i
arbeidet ditt!
En positiv, tilfredstillende og mental tilstand,
som karakteriseres av kraft, dedikasjon og
absorpsjon.
HVORFOR ER ARBEIDSENGASJEMENT
VIKTIG




Fører til proaktive og
dedikerte ansatte
De presterer utover det
som er forventet
Gir høy kvalitet på
arbeidet, gode
organisatoriske
resultater og
klienttilfredshet .
Motsatsen til utbrenthet
og det skaper god helse.
HVORFOR ER KREATIVITET VIKTIG
 En
forutsetning for: Å skape verdier på
nye måter og nye områder.
 Jo mer kreativ en organisasjon oppleves,
jo bedre mental helse hos medarbeiderne
og mindre stress (Farida Rasulzada,
2007).
 Til sammen utgjør engasjerte og kreative
medarbeidere ett betydelig
konkurransefortrinn.
KILDER TIL ARBEIDSENGASJEMENT OG
KREATIVITET


Kildene og forutsetningene for
arbeidsengasjement og kreativitet er mange.
Ingen har sett nærmere på opplevd
kompetansemobilisering eller selvledelse som
mulige kilder. Det har jeg nå fått gjort!
Erfaringen fra min forskning har gitt meg sterk
interesse og motivasjon for å arbeide videre med
med arbeidsengasjement og kreativitet i en
vekstbedrift.
OPPLEVD
KOMPETANSEMOBILISERING
o
Reflekterer i hvilken grad en medarbeider opplever å få
adekvate muligheter til å bruke sin egen kompetanse i
sin nåværende jobb.
Jeg får brukt mine kunnskaper, evner og ferdigheter i min
nåværende jobb.
 Jeg blir utfordret med oppgaver jeg ikke har løst
tidligere.
 Jobben krever at jeg stadig må lære meg noe nytt og
sette meg inn i nye ting.
 Jeg får utnyttet min kompetanse i forhold til de
forventningene jeg hadde da jeg tok jobben.

OG HVA ER SELVLEDELSE
Selvledelse sier noe om hvordan man kan
påvirke sin egen arbeidssituasjon gjennom
å lede seg selv.
 Det er en proaktiv måte å påvirke sin egen
situasjon og sin motivasjon gjennom bruk av to
spesifikke strategier:
 1. Prestasjonsorientering: Fokuset holdes på:
Målsetting, samarbeid, idéskaping og positiv
indre dialog, m.m.
 2. Selvregulering: Forestillingsevnen, fremheving
av de interessante oppgavene og selvbelønning er
viktige strategier.

HOVEDFUNN FRA STUDIEN
• Relativ sterk positiv
sammenheng med
Opplevd
arbeidsengasjement
kompetansemobiliserin
g
• Svak positiv
sammenheng med
kreativitet
Selvledelse
1.
Prestasjonsorientering
2. Selvregulering
• P har en sterk positiv
sammenheng med både
arbeidsengasjement og
kreativitet
• S har en svak positiv
sammenheng med kreativitet
FORKLARINGSGRAD
Opplevd
kompetansemobilisering
og dimensjonen
prestasjonsorientering i
selvledelse
Opplevd
kompetansemobilisering
og begge dimensjonene i
selvledelse
• Forklarer hele 36 % av
variasjonen i
arbeidsengasjement .
• Knyttes dette til psykologisk
empowerment øker
forklaringsgraden til 40 %
• Forklarer hele 30 % av
variasjonen i kreativitet
HVA SOM GIR MEST UTTELLING Å SATSE PÅ
36 %
6%
16 %
• Opplevd
kompetansemobilisering
• Selvledelse
• Selvbestemmelse
• Lederstøtte
• Kollegastøtte
• Ambisiøs personlighet
• Utålmodig personlighet
PSYKOLOGISK EMPOWERMENT

Indre motivasjon for arbeidsoppgavene gjennom
opplevelsen av mening, kompetanse,
selvbestemmelse og innflytelse.
Opplevd
kompetansemobilisering
og dimensjonen
prestasjonsorientering i
selvledelse
Forklarer hele 45 %
av variasjonen i
Psykologisk
Empowerment
PRAKTISKE IMPLIKASJONER
Ledelsen
må kjenne sine ansatte
og deres potensial. La dem bruke
sin kompetanse. Gi dem riktige
utfordringer og muligheter!
Lær
bort selvledelse!
Det forutsetter delegering av
ansvar til de ansatte, og
muligheter for selvbestemmelse og
innflytelse.
KONKLUSJON
Da får du
engasjerte, lojale,
friske og kreative
medarbeidere!
Og ikke minst
gode
prestasjoner.
TA GJERNE KONTAKT MED MEG
DERSOM MIN ERFARING OG
KOMPETANSE KAN TAS I BRUK
NÅR DERE SKAL JOBBE VIDERE
MED DETTE I BEDRIFTENE
-TAKK FOR MEG!
Selve masteroppgaven og egen
statusrapport for medlemsbedriftene i
ASVL ligger ute på ASVL sine
hjemmesider.

similar documents