Sprawozdanie Dyrektora Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Report
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną
organizacją samorządu gospodarczego w branży
wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września
1992 r i dziś zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wody i
ścieków.
Izba należy do wielu stowarzyszeń krajowych i
zagranicznych: Krajowa Izba Gospodarcza, IWA,
EUREAU
Działalność Izby:
 Prawo: bieżąca interpretacja i ocena przepisów,
monitoring zmian, aktywne uczestnictwo w tworzeniu
prawa
 Ekonomia: badanie trendów zmian w branży, taryfikacja,
analizy ekonomiczne-benchmarking
 Technika: praca nad standardami technicznymi dla
branży
 Organizacja szkoleń i zagranicznych wyjazdów
technicznych
Działalność Izby:
 Organizacja Międzynarodowych Targów Maszyn i
Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji (w 2012 roku
odbyły się XX Targi)
 Organizacja Kongresów Wodociągowców Polskich
 Wydawanie podręczników, standardów, książek
specjalistycznych i miesięcznika Zeszyty IGWP
Długość sieci wodociągowej (tys. km)
300.0
272.9
245.6
250.0
211.9
200.0
211.9
155.5
190.7
150.0
161.8
88.3
117.5
100.0
61.0
54.9
50.1
65.0
38.7
50.0
23.3
Długość sieci wodociągowej (tys. km)
w miastach
na wsi
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
0.0
Długość sieci kanalizacyjnej (tys. km)
120.0
107.5
100.0
80.1
80.0
60.0
55.6
51.1
43.3
51.9
33.5
40.0
25.8
20.0
34.9
36.8
25.1
21.6
4.2
16.2
8.4
Długość sieci kanalizacyjnej (tys. km)
w miastach
na wsi
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
0.0
Poziom zwodociągowania (%)
100.0
95.3
94.9
94.2
95.0
90.0
87.5
85.0
86.1
84.8
80.0
75.2
75.0
72.2
69.7
70.0
65.0
2002
2003
2004
2005
2006
Stopień zwodociagowania ogółem
2007
w miastach
2008
na wsi
2009
2010
Poziom skanalizowania (%)
100.0
90.0
86.1
84.8
83.1
80.0
70.0
56.7
62.1
59.8
60.0
50.0
40.0
24.8
30.0
20.2
20.0
14.2
10.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
Stopień skanalizowania ogółem
2007
w miastach
2008
na wsi
2009
2010
Woda dostarczona i ścieki odprowadzone z gospodarstw
domowych (hm3)
2500
2444
2300
2100
1852
1900
1940
1700
1493
1648
1500
1274
1300
1298
1360
1219
1198
woda dostarczona gospodarstwom domowym
ścieki odprowadzone
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1100
Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające
oczyszczenia (hm3)
5000
4500
4406
4000
3500
3020
3000
2502
2500
2272
2856
oczyszczane
2115
2319
2000
nieoczyszczane
2200
1550
2098
1929
1500
1000
700
301
500
174
186
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
1989
ogółem
Ścieki przemysłowe i komunalne wg. sposobu
oczyszczania (hm3)
1800
1600
1533
1400
1200
1133
1079
1035
1000
876
917
800
743
400
627
733
600
576
460
244
188
200
502
131
323
109
114
81
oczyszczane mechanicznie
oczyszczane chemicznie (tylko ścieki przemysłowe)
oczyszczane biologicznie
oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
0
Nakłady na środki trwałe: gospodarka ściekowa
i ochrona wód (mln zł)
5000
4371
4500
sieć kanalizacyjna odprowadzająca
ścieki
4000
3500
3000
sieć kanalizacyjna odprowadzająca
wody opadowe
2500
2170
2000
1626
1548
oczyszczanie ścieków przemysłowych
1500
1471
839
1000
500
870
oczyszczanie ścieków komunalnych
294
204
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej
(mln zł)
4000
3565
3500
3000
2500
2000
1767
1798
1716
1500
1000
500
863
833
709
292
233
0
1999
2000
ogółem
2001
2002
2003
2004
ujęcia i doprowadzenia wody
2005
2006
2007
2008
2009
budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
2010
Struktura nakładów na gospodarkę wodną
100%
90%
80%
4.17%
7.69%
16.46%
11.44%
7.92%
14.84%
8.44%
12.62%
inne środki
kredyty i pożyczki krajowe
fundusze ekologiczne
70%
18.98%
środki z zagranicy
60%
środki z budżetu gminy
8.33%
6.89%
50%
7.04%
środki z budżetu powiatu
40%
środki z budżetu województwa
30%
48.19%
środki z budżetu centralnego
46.60%
42.95%
20%
środki własne
10%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Potrzeby branży
Nie oszacowano potrzeb inwestycyjnych dla obszaru całego kraju
po roku 2015.
 KPOŚK w trakcie aktualizacji. Dotyczyć będzie tylko potrzeb
aglomeracji.
 Potrzeby gmin nie tworzących aglomeracji – nie zbilansowane.
 Brak wskaźników docelowych dotyczących np. koniecznej
długości sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ilości
przydomowych oczyszczalni ścieków itp..
Jaka przyszłość branży: konsolidacja, ppp, a może
prywatyzacja?
Wyzwania prawne branży wod-kan
Zasadnicza dla działalności branży –Ustawa o
zzwwizoś uchwalona w 2001 roku i znowelizowana w
2007 - zdezaktualizowała się.
Brak jednoznacznych definicji powoduje, że
interpretacje tych samych artykułów ustawy branżowej
stosowane przez sądy
i urzędy kontrolne są rozbieżne.
Wyzwania prawne branży wod-kan
IGWP podjęła decyzję o konieczności przygotowania projektu nowej
ustawy.
W ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej IGWP przygotowała projekt
nowelizacji najbardziej kontrowersyjnych artykułów obowiązującej
ustawy.
Proponowane zmiany to między innymi doprecyzowanie: definicji
przyłącza, obowiązków odbiorców usług wod-kan, okresu obowiązywania
umowy i warunków jej wypowiedzenia. Projekt przedłożono MTBiGM.
Wyzwania prawne dla branży wod-kan
Ustawa o korytarzach przesyłowych.
Izba na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Gospodarki, dzięki
czemu zgodnie z obecnym projektem ustawy o korytarzach
przesyłowych przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne
będą miały możliwość lokalizowania kolejnych urządzeń
przesyłowych w korytarzach przesyłowych jeżeli urządzenia
wodociągowe i/lub kanalizacyjne w całości będą się mieściły w
istniejącym już korytarzu przesyłowym oraz nie będą zagrażały
bezpieczeństwu funkcjonowania urządzeń przesyłowych.
Ministerstwo Gospodarki wskazało, iż w celu zwiększenia udziału
sektora wodociągowo – kanalizacyjnego w projektowanej ustawie
niezbędne jest pozyskanie większej ilości szczegółowych danych.
Izba obecnie pracuje nad szczegółowymi obliczeniami
pozwalającymi na dalszą współpracę z Ministerstwem
Gospodarki.
Gospodarka osadowa
Nie ma jak dotąd krajowej strategii rozwiązania problemu.
Powstają spalarnie i suszarnie przy oczyszczalniach ścieków –
są to działania oddolne i nieskoordynowane w skali kraju.
Na rozwiązanie problemów z rosnącą ilością osadów, powstających w
wyniku coraz doskonalszego kanalizowania kraju, Polska ma czas do 2018
roku.
Branża wskazuje na potrzebę opracowania krajowego programu
zagospodarowania osadów ściekowych, w którym określono by
liczbę i wartość potrzebnych inwestycji oraz wskazano
preferencyjne technologie.
Funduszy na gospodarkę osadową jest za mało.
Osady wytworzone na komunalnych
oczyszczalniach ścieków w Polsce (tys. ton)
1200
1150
1100
1088
1064
1050
1000
1009
950
917
900
850
800
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sposoby zastosowania osadów wytworzonych w ciągu roku na
komunalnych oczyszczalniach ścieków (tys. ton).
180
160
165
140
125
120
100
116
119
105
98
80
60
54
58
51
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
stosowane w rolnictwie
stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne
stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
przekształcone termicznie
składowane razem
magazynowane czasowo
2011
KRAJOWY SYSTEM BENCHMARKINGU
PRZEDSIĘBIORSTW
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
W POLSCE
Cele projektu
Wdrożenie
krajowego
systemu benchmarkingu przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych
porównywanie
w
efektywności
Polsce,
umożliwi
działalności
obiektywne
przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce z uwzględnieniem ich
indywidualnej specyfiki.
Realizacja projektu stanowi nawiązanie stałego dialogu pomiędzy
uczestnikami projektu a IGWP – przyczyni się również do poprawy
jakości otrzymywanych przez Izbę danych oraz uprości proces
wypełniania ankiet i ich autokorektę.
WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE











Efektywność obsługi sieci ogółem (A1)
Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików (A2)
Efektywność obsługi przyłączy i przykanalików (A3)
Produkcja wody na mieszkańca (A4)
Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej ogółem (A5)
Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy
(A6)
Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogółem (A7)
Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez
przykanalików (A8)
Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków (A9)
Sprzedaż wody na 1 km sieci (A14)
Odbiór ścieków na 1 km sieci (A15)
WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE











Efektywność obsługi sieci ogółem (A1)
Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików (A2)
Efektywność obsługi przyłączy i przykanalików (A3)
Produkcja wody na mieszkańca (A4)
Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej ogółem (A5)
Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy
(A6)
Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej ogółem (A7)
Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez
przykanalików (A8)
Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków (A9)
Sprzedaż wody na 1 km sieci (A14)
Odbiór ścieków na 1 km sieci (A15)
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI I REMONTÓW
 Poziom zwodociągowania (B1)
 Stopień wymiany sieci wodociągowej (B2)
 Przyrost nowej sieci wodociągowej (B3)
 Poziom skanalizowania (B4)
 Stopień wymiany sieci kanalizacyjnej (B5)
 Przyrost nowej sieci kanalizacyjnej (B6)
 Względny przyrost majątku (B7)
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI OBSŁUGI
KLIENTA
 Stopień zadowolenia klienta (C1)
 Ściągalność należności za wodę i ścieki (C3)
 Opomiarowanie sprzedaży wody (C4)
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
 Zgodność z normami jakości wody (D1)
 Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę (D2)
 Energochłonność procesu oczyszczania ścieków (D3)
 Straty wody (D4)
 Straty wody w tys. m3 na km sieci (D5)
 Sprawność sieci (D6)
 Stopień zagospodarowania osadów (D8)











WSKAŹNIKI FINANSOWE
Rentowność sprzedaży brutto (ROS brutto) (E1)
Rentowność sprzedaży netto (ROS) (E2)
Rentowność działalności wodociągowo- kanalizacyjnej (E3)
Rentowność działalności wodociągowej (E4)
Rentowność działalności kanalizacyjnej (E5)
Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 wody (E6)
Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 ścieków (E7)
Rentowność aktywów ogółem (ROA) (E8)
Płynność bieżąca (E9)
Wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym (E10)
Obsługa długu nadwyżką finansową (E11)
4,13
3,14
3,25
0,17
0,24
0,36
0,37
0,53
0,18
9,20
12,49
21,79
14,16
19,68
34,81
0,21%
0,28%
0,91%
0,57%
0,83%
0,63%
1,24%
3,33%
4,03%
100,00%
99,97%
99,96%
1,00
0,75
0,80
0,69
0,58
0,44
13,01%
13,68%
11,58%
81,61%
80,84%
84,44%
2,10%
1,43%
2,86%
3,18%
1,61%
1,38%
3,18
3,04
3,36
4,13
4,22
4,26
KORZYŚCI Z WDRAŻANIA
SYSTEMU BENCHMARKINGU
 Porównanie wyników przedsiębiorstw
wod - kan z wynikami innych firm
(porównywalnych) w branży z zachowaniem pełnej anonimowości
 Stała kontrola i pomiar efektywności dokonywana przez specjalistyczne narzędzie
i mierniki
 Argumentacja
dla
akceptacji
społecznej
działań
podejmowanych
przez
przedsiębiorstwa
 Możliwość śledzenia trendów w horyzoncie czasowym
 Dostęp do szerokiej branżowej bazy danych
 Wyniki pozwolą porównywać zmieniające się trendy i z innymi organizacjami
typu IGWP z różnych krajów
 Optymalizacja propozycji działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych
PERSPEKTYWY ROZWOJU I WDRAŻANIA
SYSTEMU BENCHMARKINGU
Spodziewane efekty
projektu
 Wyniki analiz w perspektywie kilku lat obiektywnie ukażą obraz branży wod – kan
w Polsce, a także poszczególnych firm w gronie im podobnych
 Interesujące wyniki i dobrowolny, bezpłatny i anonimowy udział powinny
zachęcić inne firmy do wypełnienia ankiety i udziału w projekcie
 Automatyczna kontrola poprawności danych w ankiecie i dialog na temat danych
w ramach projektu powinny przyczynić się do poprawy bazy danych
specjalistycznych dotyczących branży wod - kan.
Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents