Endringer i konkurransereglene 2014

Report
Nye konkurranseregler
Dommerseminaret 2014
Rica Nidelven Hotel Trondheim
Gjelder fra 1. november 2013
Vedtatt under IAAFs kongress i
Moskva rett før VM.
Ny bok er sendt til trykking.
Endringer i alle kapitler
Her vil bare tekniske regler bli omtalt
Også endringer i kapitlene 1-4
Henviser til engelsk utgave av
reglene
Endringsprosedyrer av reglene
Kun helt prinsipielle forslag legges
fram for kongressen.
IAAFs styre, sammen med Teknisk
komité vedtar øvrige endringer.
Få praktiske endringer.
Mange redigeringsendringer
Regel 123 Overdommer
Dersom en utøver med fysisk
handikap skal delta i en vanlig
konkurranse, så skal overdommer
fortolke og tillate bruk av utstyr som
er nødvendig for utøvelse av
idretten.
Imidlertid må utstyret ikke gi
fordeler andre utøvere har.
Regel 144.2 Assistanse også i slike
tilfeller.
Regel 141 Aldersinndeling
Dersom en løpsøvelse innholder
utøvere av begge kjønn, skal det
likevel føres separate resultatlister.
Resultat kan ikke brukes til
rekordformål.
Resultat kan ikke brukes til
internasjonal kvalifisering med
unntak for de øvelser IAAF tillater
dette.
Regel 143 Startnummer
I nasjonale konkurranser kan brukes
kun et startnummer.
I NM og UM, ute som inne, skal
benyttes to startnumre.
I kappgang skal det alltid benyttes to
startnumre.
Regel 144 Assistanse
Bilder tatt opp av en person kan ikke
vises fram for utøverne under
konkurransen.
Utstyr hvor bilder kan vises kan
heller ikke overlates til utøvere under
konkurransen.
Dette gjelder også levende bilder.
Regel 145 Diskvalifikasjon
Dersom en utvider protesterer
muntlig på ha blitt dømt for tyvstart,
så kan utøveren få delta under
protest, bare dersom overdommeren
er i tvil om om startens legitimitet.
Løp under protest er aldri tillatt
dersom startkontrollapparatet har
vist tyvstart for løperen.
Regel 162 Starten
Bevegelse som ikke med fører at en
utøver mister kontakt med startblokk
eller bakken, skal ikke bedømmes
som tyvstart.
Starter kan vurdere dette disiplinært
og kan eventuelt gi et heltgult kort.
Regel 162 Starten
Ved start fra stående posisjon kan
ustøhet/bevegelse forekomme.
Dersom starter anser dette for et
uhell, skal feltet tas opp og starte
prosedyren igjen uten at det
dømmes noen tyvstart.
Starteren kan gi et disiplinært helgult
kort dersom dersom han mener det
er med overlegg.
Regel 162 Starten
Gruppestart kan om nødvendig også
brukes på 600 meter.
Delte baner kan ikke brukes på 600
meter uten spesiell merking (som
ingen kjente baner i Norge har).
Regel 163 Konkurransen
Dersom en løper dyttes eller hindres,
kan overdommer bestemme at løpet
skal gå på nytt eller la
vedkommende avansere til neste
runde (hvis slik finnes), dersom
utøveren er alvorlig hindret.
Regel 163 Konkurransen
En utøver som under et løp forlater
løpebanen skal ikke tillates å
gjenoppta løpet.
Dersom han forsøker å gjenoppta
løpet skal overdommer diskvalifisere
vedkommende.
Han skal føres i resultatlisten med
DNF.
Regel 165 Tidtaking og fotofinish
Elektronisk tidtaking skal kun utføres
med apparat som kan gi 1000 bilder
pr. sekund for løp på bane.
Utenfor banen holder det med 100
bilder pr. sekund.
Regel 165 Tidtaking
Transpondersystem (brikker) kan brukes
for løp utenfor bane.
Slikt system kan også brukes som
assistanse for tidtakingen for løp på
bane, men tidene i dette tilfellet skal
leses fra målkameraet.
Frontkamera vil det også være en fordel
å bruke i løp på udelt bane.
Regel 166 Seeding, trekning etc
Ved løp på delte baner og hvor det er
flere baner enn utøvere som starter,
så skal indre bane holdes tom.
Regel 166 Seeding, trekning etc
I forsøkskonkurranser, semifinaler hvor
kvalifisering til neste runde går på
plassering med tider i tillegg, og hvor
det dømmes likt på siste plassering, skal
antall utøvere videre på tid reduseres.
Er det mulig å øke antall deltakere i den
neste runden, så er det å foretrekke.
Regel 170 Stafett
På 1000 meter stafett skal det være
akselerasjonsfelt på 2. veksling.
Regel 180 Tekniske øvelser
Generelle regler.
I alle tekniske øvelser skal det
brukes X for å indikere ugyldig
forsøk.
I høyde og stav skal det brukes O for
et gyldig forsøk.
Dersom en utøver står over et forsøk
skal dette indikeres med – i
protokollen.
Regel 183 Stav
Det er tillatt å bruke hansker i stav.
Det er tillatt for en utøver å legge en
støtdempende krave rundt
stavkassa.
Utøver må installere og fjerne
utstyret selv for hvert hopp. Tiden
som brukes til dette går av
utøverens egen tillatte tid.
Regel 185 Lengde
Hopp skal måles til nærmeste merke i
gropa forårsaket av en hver del av
kroppen eller hva som var festet til
kroppen (inkl. hår og klær) på
hopptidspunktet.
Regel 185C Lengde uten tilløp
Hopp kan også foregå i sandgrop.
Landingsstedet skal ha minst samme
høyde som satsstedet.
Regel 186 Tresteg
Dersom planker ikke er nedlagt for
ønsket avstand til hoppgrop, kan
under nasjonale forhold brukes tape
for planke. Utøverne må gjøres
oppmerksom på om man sats på
eller før tapen.
Ved flere ”planker” i bruk bør
merkes, f.eks ved en kjegle, hvilket
satssted neste hopper skal bruke.
Regel 191 Slegge
Sleggehåndtakets innvendige lengde
på maksimum 110m er sløyfet.
Det er nå ingen restriksjon på lengde
av håndtaket.
Friidrettens håndbok
2014-utgave
Boka kan kjøpes fra NFIF for kr. 50,- pluss
porto og bestilles via tlf.: 21 02 99 03,
telefaks: 21 02 99 01
eller e-post: [email protected]
Internasjonal håndbok
2014-2015 utgave
Original engelsk versjon kan kjøpes fra IAAF
på e-post: [email protected]
Dommerutvalget på nett
1
4
5
2
3

similar documents