Rekomendacijos magistro baigiamiesiems darbams

Report
Rekomendacijos magistriniams
darbams II dalis
Birutė Mikulskienė
2011 m. sausio 15 d.
Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezė
• Tyrimo
– pavadinimas,
– tikslai,
– uždaviniai
– išvados
turi vienas kitą paaiškinti ir atsakyti į tuos pačius
klausimus.
Pavyzdys: tinkamos formuluotės
•
•
•
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAVIMO IR
TEIKIMO VERTINIMAS
Tyrimo tikslas – atlikti Alytaus miesto savivaldybės 2009 m. socialinių paslaugų
planavimo ir teikimo vertinimą.
Uždaviniai:
– Analizuoti Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų infrastruktūrą ir demografinius
rodiklius;
– Įvertinti Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų planą remiantis socialinio, teritorinio
ir ekonominio efektyvumo kriterijais;
– Ištirti ir įvertinti Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų gavėjų nuomonę apie
socialinių paslaugų teikimą ir planavimą.
•
•
•
Tyrimo objektas – Alytaus miesto savivaldybės socialinės paslaugos.
Tyrimo dalykas - Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų planavimo ir
teikimo vertinimas.
Iškeliama hipotezė – Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų planavimas ir
teikimas 2009m. atitinka bendruomenės poreikius.
Pavyzdys: Netinkamos formuluotės
• SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS NEĮGALIESIEMS ASMENIMS
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
• Darbo tikslas – įvertinti socialių paslaugų teikimą Tauragės rajono
savivaldybėje.
• Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
– Pateikti neįgaliųjų asmenų padėtį Lietuvoje;
– Aptarti socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems asmenims Tauragės
rajono savivaldybėje;
– Ištirti Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus
darbuotojų nuomonę apie neįgaliesiems teikiamas socialines
paslaugas ir jų kokybę.
• Objektas – Tauragės rajono savivaldybėje teikiamos socialinės
paslaugos rajone gyvenantiems neįgaliesiems asmenims.
• Hipotezė: Tauragės rajono savivaldybėje nėra pakankamai išvystytas
socialinių paslaugų teikimas.
Tyrėjo (magistranto) patirties ir tyrimo
santykis
Problema:
• Tikslai ir
uždaviniai
Teorinis
pagrindimas
Tyrimo
klausimai
Asmeninė,
gyvenimiškoji tyrėjo
patirtis
Tyrimo reprezentacija
Išvados
Dažniausiai taikomi tyrimo metodai
•
•
•
•
Statistikos analizė
Interviu
Anketinė apklausa
Žiniasklaidos monitoringas (stebėsena)
Tyrimo loginė schema
Trianguliacija
Vartotojų apklausa
Paslaugos teikėjų
apklausa/interviu
Reguliuojančiosios
institucijos
apklausa/interviu
Interviu
• Paruošti pusiau struktūrizuoto interviu
klausimų sąrašą
• Įrašyti pokalbį
• Transkribuoti pokalbį
• Analizuoti informaciją
Interviu
Komentaras ir apibendrinimas
Interviu citata/citatos
Žiniasklaidos stebėsena
Eilės
nume
ris
Žinutės Šalti
pavadin nis
imas
Spaus Turinio Vertina
dinim santra moji
o
uka
analizė
data
Analizė pagal
pasirinktus
kriterijus
1. Palaiko/oponuoj
a siūlomą
politiką
2. Verslo/viešojo
sektoriaus
nuomonė
3. Susilaukė didelio
atsako
visuomenėje
Populiacija ir imtis
• Populiacija – objektų, kurių požymiai tiriami,
aibė
• Imtis – populiacijos dalis, naudojama tyrimui.
Imtis
Populiacija
Reprezentatyvumas
• Svarbiausias reikalavimas duomenų imčiai –
jos reprezentatyvumas
– tai yra teisingai atspindėti galimų tiriamojo
požymio reikšmių proporcijas populiacijoje
N – populiacijos didumas, n – imties dydis
Sisteminė paklaida
• imties didinimas n mažina atsitiktinę imties
paklaidą,
• tačiau visai nepakeičia sisteminės imties
paklaidos, susidarančios dėl neteisingų
(reprezentatyvumo atžvilgiu) imties sudarymo
metodų.
Imties nustatymas
• http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
Imties nustatymas
z 2  N    1   
2
n
e  ( N  1)  z 2    1   
2
2
• n – imties tūris,
• zα/2 - standartinio normaliojo skirstinio N(0,1) α lygmens kritinė reikšmė
(su 95 proc. patikimumu zα/2 = 1,959 (Čekanavičius, Murauskas, 2000, p.
229),
• N – atrankinės visumos dydis,
• π - mus dominančio parametro proporcija atrankinėje visumoje; jei iš
ankstesnių tyrimų neturime informacijos apie atrankinės visumos
proporcijas, tariame, kad π=0,5 (Martišius, Kėdaitis, 2004 p. 178),
• e - atrankos paklaida, maksimali leistina atrankos paklaidos riba yra ± 5
proc.
KLAUSIMYNAS: klausimų sudarymas
• Sudaromi individualūs klausimai ir nusprendžiama dėl jų
įrašymo anketoje.
• Kiekvienas klausimas turi padėti pasiekti keliamus tikslus.
Jei klausimai nėra susiję su gaunamos informacijos
tolimesniu panaudojimu – jį reikia pašalinti.
• Kartais naudinga duoti įvadinių, neutralių klausimų geresnei
atmosferai sukurti.
– Filtruojamieji klausimai – ar respondentai atitinka tyrimo imties
parametrus.
– Maskuojamieji klausimai – nenorima atskleisti, kieno užsakymu
daroma apklausa.
AR ĮMANOMA ATSAKYTI ĮKLAUSIMUS?
• Tikslumas
• Aiškumas
• Ar respondentas gali/nori atsakyti?
– Nenori atsakinėti (laikas, pastangos,nuobodu);
– Situacija ir aplinkos kontekstas netinkami
atviravimui;
– Nepakankama reikmė ar teisinis pagrindas;
– Informacija yra intymaus pobūdžio.
KLAUSIMŲ PARINKIMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
Aiškus klausimo turinys;
Paprastų žodžių vartojimas;
Nevartoti dviprasmiškų žodžių;
Vengti nukreipiančių klausimų (kokio atsakymo
laukiama);
Vengti nuspėjamų alternatyvų (į kitą kelionę skrisite su
“flyLAL”?);
Vengti klausimo su nuspėjama prielaida (Ar
nerimaujate dėl finansinės krizės?)
Vengti reikalauti skaičiavimų;
Naudoti pozityvius ir negatyvius teiginius.
KLAUSIMŲ EILIŠKUMAS
Kas, kodėl atlieka tyrimą
Anonimiškumas, informacijos konfidencialumas
Pagrindiniai klausimai
Demografiniai klausimai
Padėka už sugaištą laiką
ANKETOS IŠBANDYMAS
• Nedidelė respondentų grupė, turint tikslą
išsiaiškinti ir pašalinti anketos trūkumus.
Privaloma
• Bandomasis darbo pristatymas su skaidrėmis
– Gegužės mėn
– Mėnuo prieš gynimą
Eil.
Nr.
Magistrinio darbo dalys
Pateikimo data Atsiskaitymo
forma
(nuolatinių
studijų
studentams)
Pateikimo data Atsiskaitymo
(ištęstinių studijų forma
studentams)
1
•
•
Sausio15 d.
Sausio 15 d.
•
Įvado projektas
Tyrimo planas-tvarkaraštis (nurodant
metodologiją bei tiriamųjų grupę)
Teisės aktų rinkinys
3
Literatūros apžvalga (iki 20 psl.),
Kovo 15 d.
Gegužes 15 d.
2
Tyrimo plano realizavimas
Pvz.: klausimyno projektas, bandomasis
tyrimas
Balandžio mėn.
Rugsėjo 15 d.
4


Preliminarių empirinio tyrimo rezultatų Gegužes 15 d.
aptarimo projektas
Jei reikia, taisomas tyrimo planas anketa
Įskaita
Įskaita
Lapkričio 15 d.
5
Atliktų empirinių tyrimų ir jų rezultatų
analizė; išvadų ir siūlymų formulavimas
Rugsėjo 15 d.
Sausio 15 d.
6
Pirmas baigiamojo darbo projektas
Spalio 15 d.
Vasario 1 d.
7
Baigiamojo darbas
Lapkričio 15 d. Leidimas ginti
Kovo 1 d.
Leidimas ginti
Pvz. 2011 m. Pavasario gynimo
terminai: darbų pristatymo terminai
IS
Vadovui
2011-03-07
Katedrai
2011-03-21
Gynimasis
• 2011-04-04
• 2011-05-08
Gynimasis
• 2011-05-23
• 2011-05-30
NS
Vadovui
2011-04-25
Katedrai
2011-05-09
Sėkmės

similar documents