Kommunikasjon-host-2014-Kristin

Report
Kommunikasjon
Kristin Bie
Høsten 2014
Hva er kommunikasjon?
All mellommenneskelig adferd kan ses på som
kommunikasjon, og har et budskap i seg.
Budskapet kan bestå av ulike tegn og signaler.
Det er minst to parter i et
kommunikasjonsforhold.
Partene står i et gjensidig påvirknings- og
utvekslingsforhold til hverandre.
Tegn og signaler kan være verbale eller
nonverbale og må fortolkes.
.
God kommunikasjon er en verdi
God kommunikasjon bygger på etiske verdier
som respekt, autonomi, likeverd og hensynet
til den andre personens beste.
Målet er å skape trygghet og tillit, og anerkjenne
den andres perspektiver, opplevelser og
følelser.
Etikk og kommunikasjon
Kommunikasjon er måten personlige verdier
kommer til uttrykk i samhandlingen med
andre mennesker.
Ofte nonverbalt.
Kommunikasjon på to plan
• Innholdet; Det, det snakkes om. Uttrykkes
verbalt
• Relasjonen; Hvilken rolle den enkelte har i
kommunikasjonen. Uttrykkes ofte nonverbalt,
og avklarer og definerer nærmere innholdet i
budskapet.
Lytte
• Å kunne lytte er en
forutsetning for å gi en
meningsfull
tilbakemelding
Aktiv lytting
• Verbalt: bruke småord, stille utdypende
spørsmål, oppmuntre den andre til å snakke
videre, sjekke at man har forstått den andre,
sammenfatte innholdet og følelser som
kommer fram i samtalen
• Nonverbalt: Øyenkontakt, kroppsholdning,
berøring og signaler
Bekreftende kommunikasjon
formidler at man følger med, ser, lytter
og forstår
Nonverbal bekreftende kommunikasjon; en
grunnleggende kommunikasjonsferdighet
Du skal :
•
ha øyenkontakt uten å stirre
•
innta en mottagende, åpen
kroppsholdning
•
lene deg frem mot den andre,
være henvendt gjennom
kroppsholdning
•
nikke, bekreftende ”m m”,
beroligende, kontaktskapende
berøring
•
være avslappet, naturlig og vennlig
i stemme og bevegelser
•
bruke stillhet og bekreftende ikkeord
•
ha et ansiktet som utrykker ro,
tilstedeværelse og interesse
•
være oppmerksom på egen pust
(Eide og Eide)
•
•
•
•
•
•
Du skal observere den andres:
ansiktsuttrykk
øyenkontakt, øyenbevegelser
kroppsholdning og bevegelser
stemmens klang, intensitet, styrke og
tempo
taushet og tale
Verbal, bekreftende kommunikasjon
• Anerkjennende utsagn; ”ja”, ”interessant”
• Bekreftende utsagn; ”Jeg forstår”, ”jeg
skjønner”
• Medfølende utsagn; ”Så trist”, ”huff da”
• Oppmuntrende utsagn; ”Så fint”, ”så bra”
Forsterkes med nonverbale signaler; riste på
hodet, nikke, smile.
Å gi oppmuntring og anerkjennelse
• Å gi direkte støtte i form av oppfordring til å
fortsette, utdype eller fortelle videre: ”kan du
si litt mer om dette?”, ”kan du utdype det?”,
”kan du forklare det nærmere”
• Å gi anerkjennelse virker sterkt støttende og
bekreftende: ”bra”, ”flott”, ”så fint”
• Også vurderende utsagn kan brukes: ”det var
virkelig bra det du gjorde”, ”det høres ut som
en klok beslutning”
Å gjenta nøkkelord og –uttrykk
kan stimulere den andre til å gå videre
• Gjenta et eller to ord av det den andre
nettopp sa
• Det kan være det siste ordet
• et nøkkelord
• Eller et spesielt viktig uttrykk som den andre
nettopp brukte
Eksempel: ”Jeg føler meg så nedfor i dag”
”nedfor?”
Manglende samsvar mellom verbal- og
nonverbal kommunikasjon er ikkebekreftende
• Det nonverbale
budskapet er sterkest.
• Kan skape utrygghet,
mistillit og undergrave
relasjoner
Fortolkning
De nonverbale signalene tolker vi som regel
sammen med det som er budskapet i den
verbale kommunikasjonen.
Forforståelse
henger sammen med kunnskaper, verdier,
holdninger, overbevisning og følelser og er
avgjørende for hvordan du ser eller hører,
hvordan du oppfatter og beskriver en
situasjon eller det som blir sagt og gjort.
Indre og ytre bane
• Indre bane er det vi ser for oss, det vi hører
inne i oss eller sier til oss selv, følelser vi har.
• Ytre bane er det vi faktisk ser, hører noen si,
kjenner noe er.
Ofte tolker vi andre ut fra det vi selv opplever på
indre bane.
Ulike måter å gi tilbakemelding på
Utvidende og begrensende
tilbakemelding
• Utvidende er utforskende og nyanserer det
den andre sier. Eksempler på tilbakemelding
er: ”Fortell meg litt mer”, ”Kan du si noe mer
om det?” ”Hva tenker du selv om det?”
• Avgrensende er å innhente presise
opplysninger om et fenomen. Eksempler på
tilbakemelding er: ”Helt konkret; hva, hvor,
når, hvor lenge siden…”
Kognitive og affektive tilbakemeldinger
• Kognitiv tilbakemelding brukes for å få
informasjon om faktiske, objektive forhold.
Eksempler på tilbakemeldinger er å gi eksakt
informasjon. ”Et kortidsopphold er på tre
uker.” Jeg har bare to timer igjen av vakten
min, så kommer det en annen pleier.”
”Undersøkelsen varer bare noen minutter”.
Affektive tilbakemeldinger
• Gjøre tydelig og holde fast på den
følelsesmessige delen av den andres
kommunikasjon.
Eksempler på slike tilbakemeldinger; ”Er du
redd?” ”Det er vanskelig for deg?” ”Jeg får
inntrykk av at du er misfornøyd?”
Konfronterende og tildekkende
tilbakemelding
•
Konfronterende tilbakemelding er åpen og
direkte for å få den andre til å svare på
samme måte.
1. Hvordan opplever jeg forholdet mellom meg
og den andre akkurat nå?
2. Tolkning av motpartens kommunikasjon.
Eksempler
Personlig: ”Jeg opplever at du er sint på meg.
Stemmer det?” ”Jeg har en følelse av at vi ikke
snakker så godt sammen lenger”. ”Stoler du
på meg?”
Tolkning: ”Det du snakker om, oppfatter jeg
egentlig dreier seg om forholdet til sjefen din.
Stemmer det?”
Tildekkende tilbakemelding
• Brukes ofte når en eller begge parter som
kommuniserer ønsker å bagatellisere eller
avvise et tema.
• Skjer ofte når det er involvert følelsesmessige
problemer.
• Oppleves ofte som en avvisning eller
utilstrekkelig kommunikasjon.
Eksempler
”Det går nok bra”, ”Du må ikke tenke så mye på
det”, ”Det skjer ofte for meg også”, ”Det er
nok ikke så farlig”.
Unngå
• ””Nå skal du få et godt råd…”, ”hvis jeg var
deg, så ville jeg…..”
Slike utspill kan forhindre en god og åpen
kommunikasjon
Upresist språk
• Utelatelser: ”Jeg har så vondt”…Hvor?
”Jeg er redd”….for hva?
”Vi må spare”….Hvem er vi? Hva skal vi spare til?
Hvem skal vi spare for?
• Generaliseringer: ”alle, aldri, ingen, alltid,
ungdom, gamle” gir ikke nok informasjon
Jeg og du
• En god kommunikasjon forutsetter et ”jeg”budskap.
Jeg tar ansvar for det jeg sier, jeg eier mitt
budskap.
Du tar ansvar for det du sier, og eier ditt
budskap.

similar documents