Title - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Report
T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
TCDD LİMANLARINDA ÖZELLEŞTİRME
UYGULAMALARI
MEVZUAT
ANAYASA
Kıyılardan yararlanma
MADDE 43.– Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını
çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı
gözetilir.
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve
kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla
düzenlenir.
2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr
MEVZUAT
3621 SAYILI KIYI KANUNU
Kıyı Kanunu’nun 5’inci maddesinde Kıyılar ile ilgili genel esaslar
belirtilmiştir.
Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin
eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır,
Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı
gözetilir.
2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr
MEVZUAT
4046 Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Çeşitli Hükümler başlıklı 37’inci Maddesinde Özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak;
(Değişik: 27/4/1995-4105/2 md.) Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme
programına alınan kuruluşlar özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında
varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna aykırı
hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.
Ancak 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye
(Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında
Kanun Hükümleri ile 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 823
üncü maddesi hükmü saklıdır.
Limanlar hakkında mülkiyetin devri suretiyle özelleştirme yapılamaz
hükümleri yer almıştır.
2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr
2.
TCDD LİMANLARININ İMTİYAZ NİTELİĞİ
4046 Sayılı Kanunun 15. Maddesinde “Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel niteliğindeki mal ve hizmet üretim
faaliyetleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal
ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur.” denilmektedir.
Bir kamu iktisadi kuruluşu olan TCDD’nin Ana Statüsünde liman işletmeciliği,
TCDD’nin ana faaliyetlerinden birisi olarak yer aldığından TCDD Limanlarının
özelleştirilmelerine ilişkin olarak İdaremiz, İşletici ve TCDD arasında imzalanacak
olan işletme hakkının devrine ilişkin sözleşmeler imtiyaz sözleşmesi niteliğindedir.
İmtiyaz Sözleşmeleri Anayasa’nın 155 maddesinin 2. fıkrası uyarınca görüş
alınmak üzere Danıştay’a gönderilmektedir.
2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr
TCDD LİMANLARI
Derince
Karadeniz
Samsun
Ege Denizi
Bandırma
İzmir
Akdeniz
Mersin
İskenderun
www.oib.gov.tr
2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr
1. ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINA ALINMA VE STRATEJİ BELİRLENMESİ
TCDD’ye ait İskenderun, Mersin, İzmir, Derince, Bandırma ve Samsun
Limanları;
30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)
Kararı ile özelleştirme programına alınmıştır.
02.06.2005 tarih ve 2005/54 sayılı ÖYK Kararı ile anılan limanların
“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmelerine karar
verilmiştir.
2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr
2. ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
LİMAN ADI
ALICI
İHALE
DEVİR
BEDELİ
TARİHİ
($US)
Mersin Limanı
MIP -Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
755.000.000
11 Mayıs 2007
Samsun Limanı
Samsunport Samsun Uluslararası liman İşletmeciliği A.Ş.
125.200.000
31 Mart 2010
Bandırma Limanı
Çelebi Bandırma Uluslararası Liman işletmeciliği A.Ş.
175.500.000
18 Mayıs 2010
İskenderun Limanı
LİMAK İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
372.000.000
30 Aralık 2011
Derince Limanı
İmar planı çalışmaları devam etmektedir.
İzmir Kruvaziyer Limanı
İhaleye son teklif verme tarihi 7 Eylül 2012’dir.
İzmir Yük Limanı
İmar planı çalışmaları devam etmektedir.
Toplam
2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr
1.427.700.000
3.
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİNİN ESASLARI
•
Limanlar, makul bir hizmet standardını tutturacak şekilde kesintisiz olarak
hizmet vermek ve belli koşullar sağlanana kadar mevcut hizmet çeşitliliğini
korumak zorundadırlar.
•
Tam ve adil rekabet desteklenmekte, rekabeti önleyici fahiş fiyat vb. politikalar
önlenmeye çalışılmaktadır.
•
İşleticiye, her limana özel olarak tespit edilen bir yatırım / kapasite artışı
zorunluluğu getirilmektedir.
•
İşletici, belirlenen işletme süresinin sonunda limanı tam çalışır ve eksiksiz
olarak TCDD’ye iade etmek durumundadır.
•
TCDD, özelleştirme sonrası personelini kendi bünyesindeki başka görevlerde
istihdam edecektir.
•
TCDD, işletme hakkı süresi boyunca denetçi konumunda olacaktır.
2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr

similar documents