อ่านเพิ่มเติม

Report
สถานการณ์ การติดเชือ้ เอชไอวี ในกลุ่มประชากรข้ ามชาติ
(ข้ อมูลจาก Integrated Biological and
Behavioral Surveillance System)
สุรสักย์ ธไนศวรรยางกูร
[email protected]
วันที่ 15 สิงหาคม 2556
โรงแรมบางกอกชฎา กรุ งเทพ
ขอบเขตการนาเสนอ
• ผลการเฝ้าระวัง Integrated Biological and Behavioral
Surveillance System ในกลุ่มประชากรข้ ามชาติ
• การแก้ ไขปั ญหาเบือ้ งต้ นโดยความร่ วมมือระหว่ างหน่ วยงานภาครัฐ
ในประเทศเพื่อนบ้ าน
• ข้ อเสนอเพื่อการแก้ ไขในระยะยาว
HIV prevalence among Key affected populations in
ASEAN Countries
HIV prevalence (%)
60%
50%
SW
40%
MSM
30%
IDU
20%
10%
0%
Source: UNGASS Country Progress Reports 2010 (indicators)
HIV prevalence among migrants in Thailand
• HIV prevalence among Burmese fishermen in
Ranong was shown in the mid 1990s to be
17.43% (Paul 1997)
• Later surveys in four Provinces, Samut Sakorn,
Ranong, Songkhla and Trat, showed a
prevalence rate of 16.1% (Entz et al 2000)
4
เป้าหมาย ของ Integrated Biological and Behavioral
Surveillance System
• what is? = Surveillance (to explain)
• what should be? = Research (why)
วัตถุประสงค์ ท่ วั ไป
เพื่อศึกษาข้ อมูลความชุกของการติดเชื ้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และข้ อมูลปั จจัยเสี่ยงที่
สัมพันธ์กบั การติดเชื ้อเอชไอวี ในระดับประเทศ และ
ระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
• เพื่อติดตามความชุกของการติดเชื ้อเอ็ชไอวี และ การติดเชื ้อโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ในแรงงานข้ ามชาติ
• เพื่อติดตามแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สมั พันธ์กบั การติดเชื ้อ
เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในประชากรกลุม่ แรงงานข้ าม
ชาติ
• ประชากรที่เฝ้าระวัง
แรงงานข้ ามชาติ อายุระหว่าง 15 – 49 ปี สัญชาติ ลาว
กัมพูชา และพม่า ที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย
Inclusion criteria:
1. กลุม่ แรงงานข้ ามชาติ ทังที
้ ่จดทะเบียน และไม่ได้ จดทะเบียนเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตทางาน
ภายในประเทศ รวมทัง้ มีหรื อไม่มีเอกสาร
รับรองใดๆ จากทางราชการ
2. กลุม่ แรงงานข้ ามชาติที่มาจาก 3 ประเทศ ได้ แก่ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนม่าร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชา
3. พักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. ประกอบอาชีพ 5 อาชีพ ได้ แก่ อาชีพประมง อาชีพต่อเนื่องจากการ
ประมง กรรมกรก่อสร้ าง เกษตรกรรม และพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
5. ยินยอมให้ เก็บข้ อมูล
การเลือกตัวอย่ าง
•
วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้ หลักความน่าจะเป็ น (Probability
Sampling)
• สุม่ เลือกตัวอย่าง โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบ
(Systematic Sampling) จากบัญชีรายชื่อสถานประกอบ
กิจการในจังหวัด
• พื ้นที่ที่ดาเนินการเฝ้าระวัง ได้ แก่ พื ้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้ วย
จังหวัดเชียงใหม่ ตาก นครพนม อุบลราชธานี สมุทรปราการ
กาญจนบุรี ชลบุรี ตราด ตรัง และจังหวัดสงขลา
พืน้ ที่การเฝ้ าระวังการติดเชื้อเอชไอวี
ในแรงงานข้ามชาติ
2553,2555
1. สมุทรปราการ (Samut Prakan)
2. กาญจนบุรี (Kanchanaburi)
3. ชลบุรี (Chon Buri)
4. ตราด (Trat)
5. เชียงใหม่ (Chiang Mai)
6. ตาก (Tak)
7. นครพนม (Nakhon Phanom)
8. อุบลราชธานี (Ubon
Ratchathani)
9. ตรัง (Trang)
10. สงขลา (Songkhla)
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
แบบสอบถามพฤติกรรมที่สมั พันธ์กบั การติดเชื ้อเอ็ชไอวี
แบบเก็บรวบรวมข้ อมูลทางห้ องปฎิบตั ิการ
– ใบนาส่งตัวอย่างเลือดของกลุม่ แรงงานข้ ามชาติ
– ใบนาส่งตัวอย่างปั สสาวะ Urine PCR log sheet
การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
• ตรวจ HIV ด้ วยวิธีการตรวจคัดกรองขันต้
้ นด้ วย ELISA สองวิธี ที่มีหลักต่างกัน
ให้ ผลบวก เหมือนกัน ถือว่าติดเชื ้อ หรื อ ตรวจด้ วย ELISA 1 ครัง้ และตรวจด้ วย
Particle agglutination test (PA) 1 ครัง้ ให้ ผลบวกเหมือนกัน ถือว่า
ติดเชื ้อ
• เก็บปั สสาวะเพื่อตรวจหาเชื ้อ Chlamydia trachomatis และ
Neisseria gonorrhoea โดยวิธี PCR
ตัวอย่ างแผนผังการจัดพืน้ ที่การดาเนินงานเฝ้าระวัง
ทางเข้า
จุดที่ 1
ห้ องรอการสัมภาษณ์
จุดที่ 2
ห้ องตอบแบบสอบถาม
โดยการสัมภาษณ์
จุดที่ 4
ห้ องเก็บตัวอย่างเลือด/ปั สสาวะ
จุดที่ 3
ห้ องให้ การปรึกษา
ห้ อง
น ้า
ร้ อยละของประชากรที่เฝ้าระวัง
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
Series1
800
Series2
600
400
200
0
Myanmar
1
Cambodia
2
Lao
3
สัดส่ วนเพศของกลุ่มตัวอย่าง ในการเฝ้ าระวังฯ ปี 2012
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Female
male
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานะการมีคู่ ปี 2012
100
90
80
70
60
50
Unmarried
40
Ever married
30
married but non cohabit
20
Married and co-habit
10
widow/divorce
0
ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามรายได้ ต่อเดือน ปี 2012
120
100
80
60
40
20
0
<5000 Bht
5000-10000Bht
>10000 Bht
ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างที่มีบัตรสุขภาพ หรื อ
สิทธิในการรั กษาพยาบาล
60
50
40
2010
30
2012
20
10
0
Myanmar
Cambodia
Lao
ร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างที่สามารถอ่ านภาษาไทยได้
60
50
40
2010
30
2012
20
10
0
Myanmar
Cambodia
Lao
ร้ อยละของการมีเพศสัมพันธ์ กับพนักงานบริการหญิง
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
14
12
10
8
2010
6
2012
4
2
0
Myanmar
Cambodia
Lao
HIV prevalence by Nationalities
2010 and 2012
Lao
0.81
2010
0.5
2012
0.94
Cambodia
2.5
1
Myanmar
1.16
0
0.5
1
1.5
2
2.5
6
HIV prevalence by sentinel sites,
2010 and 2012
5
5
4
3
2
1
0
1.7
1.33 1.3
1
1.7
1.33
1.19
Series1
1.49
1
0.7
0.3
0
0.3
0
0.3
0
Series2
0.7
0
0
% of migrants
who are HIV- positive by age group
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
total
% of HIV positive by duration of stay in Thailand
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
0-3
yrs
4-6
yrs
7-9
yrs
10+
yrs
Total
Knowledge 2010
Q1-การมีคนู่ อนเพียงคนเดียวที่เป็ นผู้ไม่มีเชื ้อเอชไอวี และไม่มีคนู่ อนคนอื่น ลดความเสี่ยง
ในการติดเชื ้อเอชไอวีได้
Q2-การใช้ ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื ้อเอชไอวีได้
Q3-คนที่ดสู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื ้อเอชไอวีได้
Q4-คนเราติดเชื ้อเอชไอวี ได้ จากการถูกยุงกัด
Q5-คนเราติดเชื ้อเอชไอวีได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ตดิ เชื ้อเอชไอวี
120
100
Knowledge 2012
Q1
80
Q2
60
Q3
100
40
Q4
80
20
Q5
0
Myanmar Cambodia
Lao
Q1
60
Q2
40
Q3
Q4
20
Q5
0
Myanmar Cambodia
Lao
แนวโน้ มการติดเชือ้ เอชไอวีสูง ใน กลุ่ม
ผู้หญิงต่ อเนื่องประมง และผู้ชายลูกจ้ างเกษตรกรรม
7
6
5
4
ชาย2010
3
หญิง2010
2
รวม2010
1
ชาย2012
0
หญิง2012
รวม2012
อัตราการติดเชือ้ โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ ปี
2010,2012
2.37
2.5
2
1.5
1
0.97 0.87
0.59
0.63
0.5
0
2010
2012
0.79
CT
NG
Syphilis
Proportion of Condom Use during last sex,
2010 and 2012
120
100
80
60
No Use
82
89.3
40
20
0
18
1
2010
Use
10.7
2
2012
ปั ญหาที่พบในการเฝ้าระวัง
• Information bias : Interview process,
Samples selection
• Sampling bias
• Monitoring
Target
Population
• Sex
workers
• Seafarers
• PLHIV
Activities
(2013)
Coordinating body
• MM (National AIDS
program)
• Lao (Center for
HIV/AIDS/STI)
• Cambodia (National
Center for
HIV/AIDS/STI)
•
•
•
Referal
development
Coordinating
meeting
Prevention
program
MOU on HIV and Mobility Between GMS Country
Adopted in Bali, Indonesia
17 Nov 2011
Fourth ASEAN Work Programme on HIV
and AIDS 2011-2015 – AWP IV
แนวทางทีส่ าคัญในการแก้ไขปัญหาเอดส์
ในแรงงานข้ามชาติ
• พัฒนาระบบบริการด้านเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพัน์์
–
–
–
–
ส่งเสริมการให้การปรึกษาในคลินิก Counseling
ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ส่งเสริมการป้ องกันแก่ประชากรพื้นที่ ชายแดน
พัฒนาระบบส่งต่อผูป
้ ่ วยเอดส์ระหว่างประเทศ ******
• ดาเนินการเฝ้ าระวังโรคเอดส์โดยการรายงาน (AIDS Case report)
และการเฝ้ าระวังพฤติกรรมทีส่ มั พัน์์กบั เอชไอวี ในประชากรกลุม
่
สาคัญ ในแต่ละพื้นที่
• ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการป้ องกันและติดตามการรักษา โดย
อาสาสมัคร กลุม
่ เครือข่ายผูต
้ ด
ิ เชื้อ องค์กรเอกชนและ อปท.
• การแลกเปลีย่ นข้อมูลผูป
้ ่ วยเอดส์และผูต
้ ด
ิ เชื้อเอชไอวี ผ่าน
ผูป
้ ระสานงานหลักของสองประเทศ
Referal form
ข้ อเสนอ
• ดาเนินการแผนงานร่วมในการป้องกันฯ ในประเทศต้ นทาง
• ขยายกิจกรรมพัฒนาระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชน และ
โรงพยาบาลอื่นนอกพื ้นที่ชายแดนที่มีผ้ ปู ่ วยต่างชาติ
• จัดประชุมทบทวนการดาเนินงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ าน เป็ นระยะ
• หารื อในเวที ICAAP ที่ประเทศไทย จะเป็ นเจ้ าภาพในเดือน
พฤศจิกายน 2556
หารื อกับผูบ้ ริ หารของ กัมพูชา
หารื อกับผูบ้ ริ หารของ สปป.ลาว
หารื อกับผูบ้ ริ หารของ พม่า
ข้ อเสนอเพื่อการแก้ ไขปั ญหาในระยะยาว
• ความชัดเจนในการช่วยเหลือด้ านเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิกสาหรับแรงงานข้ าม
ชาติ
• ลดข้ อจากัดการเดินทางข้ ามประเทศของผู้ติดเชื ้อ
• พัฒนาระบบการเข้ าถึง บริการป้องกัน รักษาของ migrant ผ่านเครื อข่ายต่างๆ
• การเตรี ยมความพร้ อมของประชากรข้ ามชาติ (Pre-departure
Education)
• การดูแล ประชากรข้ ามชาติ ที่ถกู กฎหมาย ที่ได้ รับยาต้ านไวรัสจากประกันสังคม
ยังขาดการเข้ าถึงบริการด้ านการป้องกันส่งเสริม
• การเตรี ยมพร้ อมสาหรับการรองรับปั ญหาจากเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนโลก
• การจัดสภาพแวดล้ อม สาหรับแรงงานข้ ามชาติ เช่นการอยูก่ นั อย่างแออัด
• การเตรี ยมบุคลากรสาธารณสุขด้ านภาษา ในการทางานกับกลุม่ ประชากรข้ าม
ชาติ
• การเสริมสร้ างศักยภาพของ พสต. ในด้ านการให้ คาปรึกษา
• การจัดทาสื่อที่เหมาะสมสาหรับ ประชากรข้ ามชาติ
• แนวทางการลดการตีตรา และสิทธิสาหรับแรงงานข้ ามชาติ
• การพัฒนาระบบข้ อมูลด้ านHIV ของ ประชากรข้ ามชาติ
• ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศในการทางาน การแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล
• การพัฒนาระบบบริการ VCT แก่แรงงานข้ ามชาติอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
เข้ าถึงได้ ง่าย
• การดูแลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง
•ทีมงานสานักระบาดวิทยา
•สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
•อาสาสมัคร พสต อสต
•องค์ กรภาคประชาสังคม

similar documents