Dispensasjon fra tilknytningsplikten, hva menes med miljømessig

Report
Unntak fra tilknytningsplikt
for fjernvarme
Fjernvarmedagene 2011
Arne H. Trollstøl
Tilknytningsplikt for fjernvarme
• Bystyrevedtak 444/2008
(Handlingsplan for effektivisering og omlegging
av stasjonær energibruk i Oslo kommune)
• Bystyrevedtak 73/2009
(Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegg)
• Ny pbl 2008 § 27-5
• Innenfor konsesjonsområdet skal tilknytning
pålegges (hovedregel).
2
Unntak fra tilknytning
• Bystyrevedtak 444/2008
• Bystyrevedtak 73/2009
• Ny pbl 2008 § 27-5
Gir hjemmel for unntak fra tilknytnings plikten på
visse vilkår.
” unntak kan gjøres der det anvendes alternative
løsninger som vil være miljømessig bedre enn
tilknytning til fjernvarme”
3
Alternative løsninger
•
•
•
•
•
•
Lavenergi-/Passivhus
Biobrensel
Varmepumper
Solenergi
Kombinasjoner av disse
Andre løsninger
• (Fjernvarme kan også være basert på ulike
energivarer).
4
Hvordan vurdere de alternative
løsningene
• Komplekse problemstillinger
• Behov for et hensiktsmessig og enhetlig system
for vurdering.
• Forenkle/ strukturere saksbehandlingen
• Forenkler søkernes utgangspunkt.
• Sikrer mest mulig lik behandling
• System basert på utslippskoeffisienter
Utfordringer
• Utslippskoeffisientene (gr. Co2-ekv /kwh)
varierer betydelig avhengig av hvilke
forutsetninger som legges til grunn
• Foreligger ikke konsensus om koeffisienter om
de ulike energivarer ( el kraft)
• Usikkerhet knyttet til fremtidig
brenselsmix(pris/tilgjengelighet
• Kan i en viss grad kompenseres med vilkår
• Avgjørende er at den løsningen som gir laveste
forventede klimagassutslipp skal velges.
6
Elementer i vurderingen
(metode)
• Utslippskoeffisienter for energivarer skal være
dokumentert i henhold til en livsløpsvurdering.
• Brenselsmiks skal bygge på godt forankrede og konkrete
planer ( ikke historiske data eller dagens situasjon).
• Beregne varmebehov og brenselsmiks år for år i
perioden.
• Bergningsperioden defineres innenfor det som er teknisk
levetid for systemene.
• Utslippskoeffisientene beregnes som veide verdier for
hele perioden.
7
Livsløpsvurdering
Elementer som er vurdert:
•
•
•
•
Utvinning og transport av råvarer
Foredling (raffinering, oppgradering)
Distribusjon av energivare
Omforming til nyttbar energi hos sluttbruker
Livsløpsvurderingen
• Utslipp fra energivarene skal vurderes
• Mangel på data begrenser imidlertid muligheten
for eksakte verdier.
• Utslipp som knytter seg til utstyr og installasjoner
skal ikke medtas
Utslippskoeffisienter
• Stor usikkerhet (utslippsfaktorer og brenselsmix) *)
• Faglig og politisk uenighet
• Det er vanskelig å sette en verdi på fjernvarme
• Spenn av utslippskoeffisienter (Minste og maksimalnivå).
• Vurdering av usikkerhet for fjernvarme og lokal løsning
*)Hafslund beregnet andel avfall 2012- 2028 = 55, 8 %
Utslippskoeffisienter
(SINTEF BYGGFORSK)
Utslippskoeffisienter
Mulige normtall: (gram CO2 ekv./kWh)
• Trepellets
10 - 40
• Bioolje
7- 130
• Fjernvarme (avfall)
231 *)
• El
395 - 225
• Mineralolje
284 - 330
• Gass
211 - 220
*)Sintef Byggforsk og Standard Norge
**) Oslo kommune
***) Kjelkraft, overskudd på vann, maks eksport
14 **)
0 **)
50***)
Dokumentasjon
Enhetlig dokumentasjon:
• Beskrivelse/dokumentasjon av løsningen
• Totalt beregnet varmebehov (TEK / NS 3031)
• Angivelse av beregningsperiode (teknisk levetid)
• Beregnet brenselsmix
• Beregnet spisslastbehov
• Planlagte energivarer med begrunnede
utslippskoeffisienter dokumentert i forh. til livsløps
beregninger.
• Andre forurensningskilder (NOX, Svevestøv)
• Lokal støy, trafikk
Andre momenter i
vurderingen:
– Andre miljøfaktorer: lokal luftkvalitet, støy,
alternativ behandling av avfall
– Vurderinger av konsesjonærens foretatte
investeringer i infrastruktur.
– Vurdering av unntakets økonomiske
betydning for fjernvarmeanleggets økonomi.
Kontroll, oppfølging
Prosjektering/søknadsfasen:
- Uavhengig kontroll ?
Etterlevelse av vilkår:
- Rapportering på årsbasis
- Tilsyn ?
Slutt

similar documents