SORS - 2013

Report
- SRBIJA –
PREGLED TRŽIŠTA OSIGURANJA U
2012. GODINI
Vladan Manić
Udruženje osiguravača Srbije
Broj društava na tržištu
Život
Neživot
Kompozitna
Reosiguranje
Ukupno
7
11
6
4
28
Premija osiguranja u EUR 000
Godina
Život
Neživot
Ukupno
2010.
90.780
457.830
548.611
2011.
98.016
464.161
562.177
Rast 2012. : 2011.
6,92%
-5,53%
-3,36%
2012.
104.797
438.516
543.313
Učešće vrsta osiguranja u ukupnoj
premiji
7.6
6.4
31.4
1.8
AO
11.3
Život
Imovinska
AK
Zdravsteno
Ostalo
22.2
Nezgoda
19.3
Vodećih 10 društava - Život
Redni
broj
Društvo
Premija u EUR 000
Tržišni udio
1
DELTA GENERALI
27.318
26,07 %
2
WIENER STADTISCHE
24.307
23,19 %
3
GRAWE
19.112
18,24 %
4
DUNAV
9.693
9,25 %
5
UNIQA ŽIVOTNO
8.760
8,36 %
6
MERKUR
5.344
5,10 %
7
DDOR
5.169
4,93 %
8
METLIFE
1.176
1,12 %
9
AXA ŽIVOTNO
1.023
0,98 %
10
SOCIETE GENERAL
899
0,86 %
Vodećih 10 društava - Neživot
Redni
broj
Društvo
Premija u EUR 000
Tržišni udio
1
DUNAV
148.297
33,82 %
2
DELTA GENERALI
81.313
18,54 %
3
DDOR
67.436
15,38 %
4
UNIQA NEŽIVTNO
30.796
7,02 %
5
WIENER STADTISCHE
25.732
5,87 %
6
TAKOVO
19.800
4,52 %
7
TRIGLAV
15.439
3,52 %
8
AMS
13.474
3,07 %
9
MILENIJUM
12.076
2,75 %
10
SAVA NEŽIVOTNO
10.636
2,43 %
Vodećih 10 društava - Ukupno
Redni
broj
Društvo
Premija u EUR 000
Tržišni udio
1
DUNAV
157.989
29,08 %
2
DELTA GENERALI
108.630
19,99 %
3
DDOR
72.605
13,36 %
4
WIENER STADTISCHE
50.039
9,21 %
5
UNIQA NEŽIVOTNO
30.796
5,67 %
6
TAKOVO
19.800
3,64 %
7
GRAWE
19.509
3,59 %
8
TRIGLAV
16.026
2,95 %
9
AMS
13.474
2,48 %
10
MILENIJUM
12.076
2,22 %
Bitni događaji na tržištu
Tržište:
•
U 2012. godini u vrhu rang liste DO na tržištu osiguranja nema značajnijih promena što se tiče pozicija,
prvih pet osiguravača se nalaze na istim mestima kao i 2011. godine. Lider po visini premije i dalje je Dunav
osiguranje, sledi Delta Generali, zatim DDOR Novi Sad, Wiener Städtische i Uniqa osiguranje. Ukupna
premija ovih pet osiguravajućih kuća iznosi blizu 80 odsto od ukupne premije.
•
Ostvaren je rast bilansne sume, kapitala i premije osiguranja na nivou sektora. Ukupna premija je za
godinu dana porasla za 4,1 milijardu dinara i iznosila je 61,4 milijardi dinara. Od 24 osiguravača, koliko ih
posluje na tržištu Srbije, samo 11 premašuju milijardu dinara premije.
•
Osam osiguravača zabeležilo je prošle godine pad premije izražene u dinarima u odnosu na 2011. godinu.
Trendovi:
•
Povećano je učešće plasmana DO u dugoročne hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca koje je
izdala država.
•
Pad učešća nekretnina u okviru stalne imovine DO.
•
Životna osiguranja nastavljaju da povećavaju učešće u ukupnoj ostvarenoj premiji.
•
Smanjenje pokrivenosti tehničke rezerve propisanim oblicima aktive (nepotpuna pokrivenost kod DO koja
se bave pretežno neživotnim osiguranjima, potpuna ali opadajuća kod ŽO).
Bitni događaji na tržištu
Propisi:
•
U aprilu 2012. godine objavljen je Nacrt zakona o osiguranju koji je izradila Radna grupa sastavljena od
predstavnika NBS i Ministarstva finansija. Tokom 2013. godine očekuje se usvajanje novog Zakona o
osiguranju.
•
U septembru 2012. godine (Sl. glasnik 87/2012) od strane NBS objavljene su ODLUKA o izmeni Odluke o
bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i rezerve za učešće u dobiti i ODLUKA o
ograničenjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i o najvišim iznosima
pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje.
•
•
Zаkоnоm о izmеni Zаkоnа о оbаvеznоm оsigurаnju u sаоbrаćајu (,,Službеni glаsnik RS'' brој 78/2011)
prоpisаnо je dа ćе Gаrаntni fоnd оtpоčеti sа оbаvlјаnjеm pоslоvа nајkаsniје dо 30. јunа 2012. gоdinе. Dо
dаnаs, Gаrаntni fоnd prеdviđеn Zаkоnоm о оbаvеznоm оsigurаnju u sаоbrаćајu niје оtpоčео sа rаdоm,
shоdnо čеmu UOS, u sklаdu sа člаnоm 111. Zаkоnа о оbаvеznоm оsigurаnju u sаоbrаćајu, оbаvlја pоslоvе
iz dеlоkrugа Gаrаntnоg fоndа sаglаsnо prоpisimа kојi su bili nа snаzi dо dаnа stupаnjа nа snаgu оvоg
Zаkоnа.
UOS je u oktobru mesecu 2012. godine u skladu sa ZOOS donelo nov KODEKS o ponašanju u poslovima
obaveznog osiguranja kao vid pokušaja samoregulacije učesnika na tržištu osiguranja.
Bitni događaji na tržištu
Saradnja sa državom
•
Vlada RS donela je odgovarajuće Urеdbe i druge аkte vеzаne zа оbаvеznо оsigurаnjе u pоlјоprivrеdi u
okviru Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva, kао јеdnе оd niza mera kоје prеdstаvlјајu korak za
unapređenje razvoja srpskog agrara, gdе је potpisivanjem ugovora sa šеst оsigurаvаčа u mаrtu mеsеcu i
јеdnim оsigurаvаčеm u mајu mеsеcu 2012. godine Ministarstvo polјoprivrede, u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm
finаnsiја – Uprаvоm zа trеzоr, preuzеlо plaćanje celokupnog iznosa prеmiје osiguranja stoke.
•
Potpisan je Sporazum o razmeni podataka između IC MUP R. Srbije i IC UOS, koji je omogućio formiranje
jedinstvene baze podataka na nacionalnom nivou, a koja će poslužiti za izradu softverskog rešenja za
sprečavanje prevara u osiguranju (izrada u toku), kao i razne oblike izveštavanja i analiza koje će pomoći
osiguravačima u procenama vezanim za tržište i poslovanje.
•
Nastavljen je rad na SEE CRIF projektu osiguranja od katastrofalnih rizika u saradnij sa Vladom RS, NBS i
Svetskom bankom.
Ostalo
•
Ukinuto je rešenje o kazni za monopolsko udruživanje izrečenoj od strane Komisije za zaštitu konkurencije,
čime je sprečeno da Udruženje i jedan broj njegovih članica plate cca 9 miliona evra, što je procenjeno kao
izuzetan udar na likvidnost sa ozbiljnim posledicama ne samo po poslovanje pomenutih društava, već i na
tržište osiguranja u celini, kao i građane RS.
•
Organizovane Prve sportske igre osiguravača Srbije, na kojima je učešće uzelo preko 600 takmičara iz 23
društva. Ovim Udruženje nastavlja sa realizacijom jednog od strateških ciljeva putem projekata internog
PR-a, odnosno promocijom industrije osiguranja u samoj industriji, sa akcentom na druženju i razmeni
iskustava između zaposlenih u različitim društvima, stvaranju dodatne kohezije i razvoja svesti o
pripadnosti elitnoj profesiji koja u svetu zauzima jedno od najznačajnih mesta.
Hvala na pažnji

similar documents