descarca Prezentare Conferinta de incheiere

Report
Facultatea de Geografie din Universitatea Spiru Haret
GeoTurismPractic
Conferința de încheiere a proiectului
POSDRU/109/2.1/G/81724
20 decembrie 2013
București
INTRODUCERE
• Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii ,,SPIRU
HARET" a început în luna ianuarie 2012 derularea unui
proiect de tip grant - ,,GeoTurismPractic", ID:
POSDRU/109/2.1/G/81724, care a fost gândit pentru a
veni în sprijinul tinerilor absolvenţi ai Facultăţii de
Geografie.
• GeoTurismPractic este un proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii
cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie: 2.1.
„Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului este Creşterea ocupabilităţii şi a
nivelului de calificare a studenţilor de la specializarea Geografia
Turismului.
Proiectul promovează parteneriatul între instituţiile de învăţământ
superior şi firmele de turism prin corelarea sistemului de educaţie şi
formare profesională cu dinamica pieţei muncii în domeniu.
Obiective specifice:
• creşterea calităţii instruirii practice a studenţilor;
• realizarea de parteneriate între Universitate şi întreprinderi în
vederea facilitării inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor studenţi;
• monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de la
specializarea Geografia Turismului.
ETAPA DE IDENTIFICARE
Proiectul şi-a propus ca obiectiv principal deprinderea unor aptitudini şi
competenţe de către studenţii şi masteranzii Facultăţii de Geografie
pentru 5 meserii din domeniul turismului specificate în COR:
agent de turism,
ghid de turism,
director de agenţie,
administrator de pensiune
manager în activitatea de turism.
Pentru o instruire de calitate au fost organizate stagii de practică în cadrul
cărora au fost cooptaţi tutori, reprezentanţi legali ai agenţiilor de turism
unde practicanţii au putut să exerseze aplicaţiile stagiilor, aceştia având
rolul de a-i iniţia în tainele celor 5 meserii din domeniul turismului.
Metodologia de selecţie a Grupului Ţintă
─ Practicanţi
Selecţia Grupului Ţintă – PRACTICANŢI s-a realizat cu respectarea prevederilor
Contractului de finanţare a proiectului, a legislaţiei europene şi naţionale, precum
şi a Instrucţiunilor specifice ale CNDIPT – OI, pe baza analizei documentelor din
dosarul de candidatură.
•
•
•
•
•
•
•
Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:
Chestionar pentru selecţia studenţilor/masteranzilor pentru Grupul Ţintă în cadrul
Proiectului Grant „GeoTurismPractic”, semnat şi datat.
Declaraţie pe propria răspundere din partea studentului/masterandului privind
participarea la activităţile proiectului, semnată şi datată.
Declaraţie de Consimţământ din partea studentului/masterandului, privind
utilizarea şi prelucrarea datelor personale, semnată şi datată.
Formularul individual de Înregistrare în Grupul Ţintă – PRACTICANŢI, completat
corect şi semnat.
Adeverinţa de la Instituia de învăţământ privind calitatea de student/masterand
(cu ştampila şi semnătura Decanului).
Copie certificată de secretariatul facultăţii a ultimei diplome de studii (ISCED 1,
ISCED 2 etc).
Copie după CI-ul studentului/masterandului (cu semnătura titularului).
Membrii Grupului Ţintă în cadrul
proiectului GeoTurismPractic
Distribuţia grupului ţintă
după anul de studiu
Distribuţia grupului ţintă după sexe
Etapa de implementare: Principalele activităţi cu
adresabilitate studenţilor şi masteranzilor, membrii ai
Grupului Ţintă în cadrul proiectului GeoTurismPractic
Proiectul răspunde nevoilor grupului ţintă prin consolidarea
cunoştinţelor teoretice dobândite prin curricula disciplinelor
studiate în timpul facultăţii, creşterea cunoştinţelor în ceea ce
priveşte oportunităţile de afaceri în turism şi dezvoltarea de abilităţi
manageriale şi antreprenoriale prin participarea la principalele
activităţi care se vor derula în cei 2 ani de implementare, şi anume:
A.10−Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică
(http://www.geoturismpractic.ro/activitatea_10.php);
A.12− Consilierea şi orientarea profesională în carieră
(http://www.geoturismpractic.ro/activitatea_12.php);
A.13−Pregătirea şi desfăşurarea workshopului "Tineri antreprenori în
turism" (http://www.geoturismpractic.ro/activitatea_13.php).
•
Activitatea 10 – Organizarea și
desfășurarea stagiilor de practică
Etapa 1: stagii de practică în cadrul unor
agenții de turism (Spread Touring,
EasyTravel și BeldiTour din București)
pentru ocupațiile:
- Director de agenție de turism;
- Agent de turism;
- Ghid de turism.
În perioada August-Decembrie 2012 și
Iunie-Octombrie2013.
Etapa 2: stagii de practică în cadrul unor
unități de turism din zone turistice (un
Hotel din Poiana Brașov, un hotel din
Geoagiu Bai și o Pensiune din Sărata
Monteoru) pentru ocupațiile:
- Administrator de pensiune turistică;
- Manager în activitatea de turism.
În perioada August-Decembrie 2012 și
Iunie-Octombrie2013.
Ponderea calificativelor primite de către
Practicanți din partea
Tutorilor de practică
Activitatea 12 – Consilierea și orientarea
profesională în carieră
Şedinţele de Consiliere şi Orientare Profesională în Carieră s-au desfăşurat, în
principiu în zilele de marţi şi vineri ale fiecărei săptămâni, la Centrul menţionat, situat
în incinta Facultăţii de Geografie a Universităţii SPIRU HARET din Bd.
Timişoara, nr. 58, sector 6, Bucureşti, având ca obiectiv principal îndrumarea
persoanelor care au finalizat studiile de licenţă, în vederea ocupării unui loc de
muncă.
Scopul activităţilor Centrului îl constituie dezvoltarea competenţelor profesionale
extra-curriculare şi transversale ale participanţilor, având ca obiective generale
următoarele:
•informarea cu privire la competenţele necesare pentru îndeplinirea performantă a
rolurilor specifice profesiilor şi ocupaţiilor din domeniul geografiei turismului;
•dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere;
•dezvoltarea competenţelor de luare a deciziei cu privire la ruta educaţională şi
profesională în mod realist şi adecvat potenţialului aptitudinal.
Studenții și masteranzii, membrii ai Grupului Țintă din cadrul grupelor 1-2 (aferente
anului I de implementare a proiectului) 3-5 (aferente anului II de implementare a
proiectului) au participat la ședințe individuale sau de grup pentru consiliere privind
orientarea profesională în carieră în cadrul
Centrului de Consiliere în carieră și Orientare profesională din facultate.
Ședințele au fost conduse de d-na Mihaela Adela Țăranu, Expert consilier
în cadrul proiectului.
Consilierul în carieră a efectuat analiza personalităţii
pentru fiecare practicant şi a perspectivei evoluţiei
şcolare şi profesionale ale acestora, continuând cu
completarea portofoliului personal care a constat
în: întocmirea CV-ului, întocmirea unei scrisori de
intenţie şi prezentarea la un interviu de selecţie.
În urma acestor şedinte fiecare student-practicant a
primit ghidul "Paşi pentru o carieră de succes",
reușind să-şi realizeze un portofoliu personal şi să-şi
pună în valoare calităţile şi aptitudinile specifice
domeniului în care doreşte să-şi dezvolte o carieră.
Activitatea 13 – Pregătirea și desfășurarea
Workshop-ului “Tineri antreprenori în
turism”
Activitatea a avut caracter practic şi
interactiv şi au fost susținută de către
experţii consultanţi în domeniul afacerilor:
-Ștefănescu Andy,
-Pompiliu Constantinescu
-Liviu Ungureanu
(din cadrul SC ASERS SRL – Partener in
proiect).
8 module pe parcursul a 32 de ore.
Practicanții, membrii ai Grupului Țintă din cadrul
grupelor 1-4 (aferente anului I de implementare a
proiectului) și 5-8 (aferente anului II de
implementare a proiectului) au participat în weekend-uri la Workshop-uri speciale privind
antreprenoriatul în turism și la ședințe de
consiliere privind tehnica planurilor de afaceri.
Modulele de discuții la Workshop au fost:
- Oportunități de afaceri în turism;
- Ce înseamnă să fii antreprenor;
- Planul afacerii tale;
- Inovație și strategie pentru afacerea ta;
- Marketing;
- Administrarea afacerii tale;
- Finanțele afacerii tale;
- Legislație pentru afaceri.
Ponderea ideilor din Testele de
evaluare dupa desfasurarea
workshop-ului "Tineri antreprenori
in turism" și dupa consilierea
privind Planurile de afaceri
Activitatea 14. Managementul
proiectului
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9 notificări.
3 grafice estimative al cererilor de rambursare.
14 scrisori de informare către CNDIPT-OIPOSDRU.
36 contracte de muncă de la beneficiar.
36 fișe de post de la beneficiar.
7 contracte de muncă de la Partener.
7 fișe de post de la Partener.
24 fișe colective de pontaj de la beneficiar.
24 fișe de pontaj pentru secretar administrativ.
24 condici de prezență pentru secretar administrativ.
12 fișe colective de pontaj de la Partener.
6 diagrame GANTT privind „cash flow-ului” proiectului.
49 diagrame GANTT privind planificarea și monitorizarea activităților fiecărui membru al echipei de implementare.
1 Procedură de Management financiar.
2 referate obținere Cofinanțare.
80 bibliorafturi pentru depozitarea și arhivarea tuturor documentelor elaborate în proiect.
24 ștate de plată Beneficiar
3 liste a achizițiilor publice planificate.
18 decizii interne.
8 Cereri de rambursare.
3 Cereri rambursare TVA
2 Regulamente
1 website
2 metodologii selectie
Etc….
Activitatea 14. Managementul
proiectului
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7 acorduri de parteneriat.
200 Practicanti implicati in activitatile proiectului.
2 seturi de materiale suport pentru stagii
3 carti editate, tiparite si livrate.
8 seturi de materiale pentru Workshop T.A.T.
5 seturi de certificate de participare.
16 premii
24 subventii
200 de adeverinte
7 borderouri
2 conferinte
1 emisiune radoi
4 emisiuni TV
8 articole publicate
1 cont pe reta de socializare
12 sapatamani de practica in anul I de implementare
17 sapatamani de practica in anul II de implementare
4 aplicatii de teren pentru ocupatia Ghid de turism
Etc….
Facultatea de Geografie din Universitatea Spiru Haret, în cadrul proiectului
POSDRU/109/2.1/G/81724
GeoTurismPractic
Multumiri pentru participare!

similar documents