Grupul de Actiune Locală

Report
FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A GAL-URILOR DIN
ROMÂNIA - FNGAL
CINE SUNTEM
Grup de Acţiune Locală – GAL-ul:
parteneriat constituit din diverşi reprezentanţi ai
sectorului socio-economic dintr-un teritoriu:
 autorități publice,
 parteneri sociali şi economici
 reprezentanţii
societăţii
civile,
precum
agricultorii, femeile, tinerii din spaţiul rural şi
asociaţiile acestora - trebuie să reprezinte cel
puţin 50% din parteneriatul local
CU SCOPUL PUNERII IN MISCARE A
PROGRAMULUI LEADER
Structura organizatorică
Axa LEADER
GAL-urile și-au prezentat Strategiile de Dezvoltare Locală pentru a primi
finanțare în cadrul Axei LEADER din Programul Național de Dezvoltare
Locală.
Axa LEADER promovează o abordare
inovativă a oportunităţilor de dezvoltare rurală
•
•
•
•
•
•
prin:
identificarea nevoilor locale,
întărirea capacităţii de dezvoltare locale
elaborarea și implementarea strategiilor
locale de dezvoltare
pentru:
conservarea patrimoniului rural şi cultural,
dezvoltarea mediului economic şi
Îmbunătăţirea guvernanței locale.
ȘAPTE ASPECTE ESENȚIALE ALE ABORDĂRII LEADER
Abordare teritorială – utilizarea resurselor locale
in activitati integrate si crearea unei viziuni comune
Finanţare şi management de
proximitate - interconectarea
Abordare ascendentă-
parteneriatelor locale.
Reţea şi cooperare implementarea proiectelor de
cooperare
Abordare integrată - a strategiilor
bazate pe interacţiunea partenerilor din
toate sectoarele economiei locale, pentru a
planifica şi pune în comun problemele din
mediul rural
PUTEREA LEADER
participarea activă a populaţiei locale
la planificarea, luarea deciziilor şi
implementarea strategiilor necesare
dezvoltării zonei
Parteneriat şi GAL realizarea unui parteneriat
public-privat interesat în
dezvoltarea zonei
Inovare - căutarea de răspunsuri noi la
problemele existente ale dezvoltării rurale
MĂSURILE AXEI LEADER
•
Măsura 41 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” cu cele trei sub-măsuri:
 411 „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”;
BENEFICIARII SUNT
 412 Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural
persoane fizice
 413 „Calitatea vieţii şi diversitatea economiei rurale”.
(publice/private) sau
juridice din
TERITORIUL UNUI GAL
In cadrul MĂSURII 41 se pot depune inclusiv proiecte pe tipicul celor
finanțate în cadrul măsurilor 112, 121, 313, 123, 312 sau 322 din
PNDR, adaptate cerințelor locale, așa cum sunt ele descrise în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare Locală
•
•
Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”.
Măsura 431.2 „Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe și animarea
teritoriului”.
Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe și
animarea teritoriului.
GAL-urile selectate spre finanțare au semnat un CONTRACT DE
FINANȚARE prin care și-au asumat implementarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală până în 31 decembrie 2015, urmând să primească
finanțare pentru asigurarea cheltuielilor pentru funcționare,
dobândire de competențe și animarea teritoriului.
Strategiile de Dezvoltare Locală propuse de către GAL-uri sunt
orientate spre anumite direcții strategice de acțiune și implică
mobilizarea actorilor din teritoriu pentru realizarea de proiecte ce se
vor finanța în cadrul Măsurilor 41 și 421 din AXA LEADER.
CE FACEM
 Reprezentarea intereselor locuitorilor şi comunităţilor
 Mobilizarea populaţiei rurale
 Consolidarea culturii şi identităţii teritoriului
 Valorificarea imaginii teritoriului
 Conservarea şi gestionarea resurselor naturale
 Combinarea cunoștințelor tehnice, a competenţelor şi a creării de locuri
de muncă
 Dezvoltarea de activităţi şi accesarea pieţelor
 Echilibrarea migraţiilor şi asigurarea inserţiei socio-profesionale
CUM FACEM
Faza incipientă: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
 Animarea teritoriului, implicarea stakeholderi (grupurilor de
interes local) obținerea angajamentului comunităților și
actorilor locali
 Diagnosticarea teritoriului (analiza SWOT)
 Stabilirea direcțiilor de acțiune și definirea obiectivelor,
transpunerea acestora în măsuri
 Definirea resurselor umane
implementării strategiei
și
materiale
necesare
CUM FACEM
Faza actuală: Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
 Mobilizarea resurselor umane și asigurarea bazei materiale și financiare
pentru funcționarea GAL-ului:
 Inchirierea de spaţii, achiziţia de echipamente de birotica şi electronice,
precum şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor
GAL;
 Asigurarea legăturilor de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii
poştale), transport şi utilităţi
 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare
locală;
 Instruirea liderilor locali.
CUM FACEM
 Planificarea activităților și delegarea responsabilitaților către
resursele umane existente la nivelul structurilor funcționale
ale GAL-urilor.
 Animarea teritoriului prin organizarea întâlnirilor de lucru,
promovarea strategiei, mobilizarea actorilor din teritoriu,
consilierea acestora în vederea pregătirii proiectelor
 Participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de
dezvoltare rurală

similar documents