Dezvoltarea spiritului antreprenorial și competențe profesionale

Report
“Dezvoltarea spiritului antreprenorial și competențe profesionale
sporite pentru studenții din Regiunea Bucuresti-Ilfov”
CONFERINŢA DE PRESĂ PREZENTARE PROIECT, 19 ianuarie 2015,
Noul sediul al SNSPA (Bd. Expoziţiei nr. 30 A, sector 1, București), sala 509, ora 16.00
Despre proiect
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea programelor de învăţământ prin
următoarele etape:
-
adecvarea curriculară a unor discipline predate în cadrul programelor
menţionate;
-
dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru studenţi;
-
punerea la dispoziţia studenţilor a unui serviciu inovativ adecvat de
documentare şi aplicaţii practice;
-
îmbunătăţirea interacţiunilor între universitate şi mediul de afaceri în
vederea definirii competenţelor necesare pentru adecvarea la piaţa
muncii a programelor de studii;
Despre proiect
•
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
•
Axa Prioritară 1: "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
•
Domeniului major de intervenţie 1.2 "Calitate în învăţământul superior"
•
Contract de finanţare nr: POSDRU/156/1.2/G/140719
Despre proiect
• Tipul proiectului: Regional
• Durata: 18 luni
• Demarare proiect: 1 Mai 2014
• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.169.800,00 lei
• Finanţare nerambursabilă: 2.126.404,00 lei
Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea învățământului superior bazat pe competențe în Regiunea
București-Ilfov prin îmbunătățirea programelor de licență și master specifice
domeniilor de studii în managemant, științele comunicări și relații publice,
conform Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul
Superior, în vederea unei mai bune adaptări a
ofertelor de învățământ superior la nevoile pieței
muncii și ale societății bazate pe cunoaștere.
Obiectivul general al proiectului va
genera pe termen lung resurse umane mai bine pregatite pentru piața muncii din
regiune, care va fi abilitată să rezolve sarcini complexe în mod eficient și va avea
inițiative antreprenoriale reușite și spirit inovativ.
Obiective specifice
1. Creșterea relevanței în raport cu piața muncii a competențelor profesionale
dobândite de către studenții care parcurg anual programele de studiu din
domeniul managementului, comunicării și relațiilor publice și publicității, prin
actualizarea curriculară pentru 4 discipline de la nivel de licență din cadrul
program de licență Specializarea Management și 2 discipline de la nivel de master
predate în cadrul a 5 programe masterale: Publicitate (1), Comunicare și relații
publice (2), Comunicare managerială și resurse umane (3), Managemantul
proiectelor (4), Management si comunicare in afaceri (5).
Acest obiectiv va conduce catre: 1 program de studiu nivel licenta si 5 programe de
studiu nivel master adaptate conform CNCIS, precum si 4 calificări actualizate.
Obiective specifice
2. Dezvoltarea competențelor specifice de cercetare, analiza a datelor și a
competențelor antreprenoriale pentru 250 de studenți prin realizarea unui
serviciu inovativ online adecvat de documentare și aplicații practice și
dezvoltarea abilităților de utilizare a acestuia, precum și prin implicarea
grupului țintă în acțiuni de cercetare de teren și aplicații antreprenoriale;
Obiective specifice
3. Îmbunătățirea interacțiunilor între universitate și mediul de afaceri în
vederea definirii competențelor necesare pentru adecvarea la piața
muncii a programelor de studii prin realizarea unei rețele on-line și a unor
evenimente specifice cu participarea reprezentanților mediului de afaceri
din regiune - studenți din grupul țintă și cadrele didactice implicate în
proiect.
Grupul ţintă
Grupul țintă este alcătuit din 250 studenți (din programele de studii de licență și master din
toți anii de studii) și 20 de persoane implicate în elaborarea programelor de studiu în învățământul
superior din regiune. Cei 250 de studenți sunt cei care frecventează programele de studiu care
urmează să fie îmbunătățite prin proiect. Aceștia vor fi implicați însă și în acțiuni specifice dedicate
dezvoltării competențelor antreprenoriale, de cercetare, analiză și interpretare.
Cei 250 de studenţi sunt cei care frecventează programele de studiu care urmează să fie
îmbunătăţite prin proiect:
Management – nivel licență
Management si comunicare în afaceri – nivel master
Mangemantul proiectelor - nivel master
Comunicare și Reații Publice – nivel master
Comunicare manageriala și Resurse Umane – nivel master
Publicitate – nivel master
Impactul proiectului
Prin proiect se realizează actualizarea curriculară pentru 4 discipline
de la nivel de licenţă şi 2 discipline de la nivel de master care vor conduce
către: 1 program de studiu nivel licenţă şi 5 programe de studiu nivel master
adaptate conform CNCIS și 4 calificăre actualizate.
Activităţile de actualizare curriculară constau în reevaluarea
conţinuturilor disciplinelor în raport cu realităţile studiate, dar şi prin
coroborarea conţinuturilor cu asteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorii reprezentativi din
domeniul aferent programului de studiu.
Impactul proiectului
Cele 6 discipline incluse sunt urmatoarele :
1. Bazele marketingului” din cadrul programului de licenta Specializarea
Management, anul I universitar;
2. „Tehnici de promovare in afaceri”, din cadrul programului de licenta Specializarea
Management, anul II universitar;
3. „Politici de sponsorizare”, din cadrul programului de licenta Specializarea
Management, anul II universitar;
4. „Management general” din cadrul programului de licenta Specializarea
Managemant, anul I universitar;
5. „Marketing” din cadrul programelor de master Publicitate si Management si
comunicare in afaceri;
6. „Metode de cercetare in stiintele comunicării”
Acestea fac parte din cadrul urmatoarelor 5 programe de masterat:
Publicitate, Comunicare și relații publice, Comunicare managerială și resurse umane,
Managemantul proiectelor si Management si comunicare in afaceri.
Impactul proiectului
Proiectul presupune accentuarea dezvoltării de competenţe
transversale, dar şi includerea de competenţe profesionale noi fiecărui
domeniu din proiect prin:
•
derularea unor cercetări sociologice a căror rezultate să contribuie la
adecvarea programelor universitare la cerinţele pieţei muncii
•
punerea la dispoziţia studentilor a unui serviciu online interactiv de
documentare şi aplicaţii practice pentru îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a realiza studii şi analize
•
activităţile de dezvoltare antreprenorială a studentilor pentru ocuparea
şi dezvoltarea ocupării pe cont propriu
•
promovarea parteneriatelor cu instituţiile de învaţăţământ superior şi
crearea unei relaţii directe a acestora cu mediul de pe piaţa muncii.
Activităţi principale
•
Realizarea unei cercetări aprofundate de birou privind cererea şi
oferta pe piaţa muncii în domeniile vizate de calificările specifice
programelor de învaţământ incluse în proiect;
•
Realizarea unei cercetări de teren privind oportunităţile de
angajare oferite de piaţa muncii precum şi necesitatea de noi competenţe
pentru absolvenţii programelor de învaţământ incluse în proiect;
•
Dezvoltarea de curriculă pentru disciplinele incluse în proiect şi
realizarea suporturilor de curs îmbunătăţite. Realizarea unor cercetari de
testare a validităţii teoriilor şi ipotezelor care stau la baza conţinutului
cursurilor, precum şi pentru descoperirea de noi legităţi specifice arealului
naţional şi regional;
Activităţi principale
•
Realizarea a 4 workshopuri în vederea instruirii personalului implicat
în dezvoltarea programelor de studii universitare în baza metodologiei
dezvoltate în proiect pentru corelarea programelor de învăţare cu piaţa
muncii;
•
Actualizarea celor 4 calificări asociate programelor de studii;
•
Analiza datelor şi informaţiilor obţinute în cercetările realizate în
vederea definirii unui set de recomandări aplicate pentru fiecare disciplină
inclusă în proiect, destinate îmbunătăţirii programei de studii cu noi
competenţe pentru corelarea cu piaţa muncii;
Activităţi principale
•
Dezvoltarea unei platforme interactive de analiză a datelor pe
principiul data-mining în vederea extinderea utilizarii TIC în activităţile de
aplicaţii practice realizate în cadrul seminarilor pe baza programului
informatic NESSTAR;
•
Realizarea unei reţele virtuale în cadrul platformei interactive între o
serie de organizaţii din regiune în vederea monitorizării evoluţiilor
competenţelor necesare la locul de muncă şi actualizarea permanentă a
programelor de studii;
Activităţi principale
•
Corelarea învățământului superior cu piaţa muncii prin
organizarea de seminarii aplicate şi workshopuri cu studenţii participanți
la program şi cu invitarea unor reprezentanţi ai firmelor de profil
(publicitate, relaţii publice, administraţie etc.).
•
Organizarea unei evaluări sub formă de conferință - concurs de
planuri de afaceri în vederea dezvoltării culturii antreprenoriale a
studenţilor. În cadrul acestei activități vor fi premiate cele mai apreciate 70
de planuri de afaceri;
Necesitatea implementării
proiectului
Proiectul porneşte de la faptul că, în ultimele decenii, învăţământul
superior a înregistrat o expansiune rapidă şi o schimbare structurală în
majoritatea ţărilor europene. Consecinţele acestei expansiuni sunt
reflectate prin:
- o posibilă supra-calificare şi necorelare a competenţelor, abilităţilor şi
deprinderilor cu cererea de pe piaţa muncii;
o diminuare a numarului absolvenţilor din sfera ştiinţelor exacte şi
tehnologiei;
- o necorelare a disciplinelor studiate de studenţi cu cerinţele practicii
actuale.
De aici derivă necesitatea dezvoltării unui sistem operaţional de
calificări în învăţământul superior care să asigure o corespondenţă reală
între pregătirea absolvenţilor şi postul ocupat în mediul socio-economic.
Partenerii proiectului
• Asociaţia CITYAUDIT.RO - Solicitantul finanţării
• ONG-ul are ca principal scop organizarea şi desfăşurarea de activități ce
urmăresc promovarea dezvoltării durabile a afacerilor şi dezvoltarea
resurselor umane prin acțiuni de dezvoltare a competențelor antreprenoriale,
acordare de asistență de marketing și analiză strategică piețelor locale în
vederea dezvoltarii afacerilor si buna guvernanță, precum și prin acordarea
de consultanță și suport cu privire la
elaborarea și implementarea de proiecte
finanţate din fonduri europene
nerambursabile.
Partenerii proiectului
• S.C. OPERATIONS RESEARCH S.R.L. - Partener proiect
•
Companie de cercetare de tipul „full service”, infiinţată in Iunie 2008,
specializată în cercetare socială şi de piaţă.
•
Membră a ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research)–
asociaţie mondială fondată în 1948 a firmelor care realizează cercetari
sociale, sociologice, de piaţă şi de opinie.
•
Obiect de activitate: cercetare de piaţă şi consultantă în marketing
www.operationsresearch.ro
Partenerii proiectului
• Școala Națională de Studii Politice și Administrative,
BUCUREȘTI – Partener proiect
•
SNSPA este o instituție publică de învățământ superior și cercetare
(universitate A), cu personalitate juridică. SNSPA funcționează pe baza
autonomiei universitare, înțeleasă ca modalitate specifică de
autoconducere și de exercitare a libertăților academice în cadrul
stabilit de Constituția României, Legea învățământului sau alte
reglementări cu caracter legal, precum și de propriile reglementări
care țin cont de principiile specifice Declarației de la Bologna privind
constituirea “spațiului european al
învățământului superior”. SNSPA
împărtășește principiile stipulate
în Magna Charta of European
University și în Declarația de la Bologna.
“Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi
competenţe profesionale sporite pentru
studenţii din Regiunea București-Ilfov”
Nord
Vest
Nord
Est
Centru
Vest
Sud Est
Sud Vest
Oltenia
Vă mulţumim !
Sud
Muntenia
Bucureşti Ilfov

similar documents