Kemudahan dan syarat pinjaman

Report
BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN
PERBENDAHARAAN MALAYSIA
KEMUDAHAN PINJAMAN
PERUMAHAN PERBENDAHARAAN
MALAYSIA
Anjuran :
INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA
TARIKH :
16.4.2014
1
2
3
 Diwujudkan pada tahun 1970 berkuatkusa di bawah Akta
Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Tahun 1971.
 8 Seksyen
- Seksyen Proses dan Bayaran
- Seksyen Cagaran
- Seksyen Akaun
- Seksyen Guaman
- Seksyen Teknologi Maklumat
- Seksyen Dasar & Perancangan Strategik
- Seksyen Kawalan
- Seksyen Khidmat Pengurusan
 Tanggungjawab
menguruskan hal ehwal pinjaman
perumahan kakitangan kerajaan dan mereka yang layak
menurut Akta KWPP .
4
Akta
Kumpulan
Pinjaman Perumahan
1971.
Wang
Tahun
PR 1.1/2014
5
Menguruskan
pinjaman
perumahan
sektor awam secara berintegriti dan
berhemah selaras dengan hasrat untuk
membantu
anggota
sektor
awam
memiliki rumah sendiri.
6
7
 SKIM PINJAMAN
 SKIM SPPI
Pinjaman
Secara
Islam
Mengikut Prinsip ‘Al- Bai
Bithaman Ajil’ dimana jualan
adalah
dengan
harga
tertangguh (bayaran balik
secara ansuran) dan boleh
dipohon oleh semua anggota
tanpa mengira agama.
 SKIM SPP
Pinjaman
Konvensional
Secara
8
 KEMUDAHAN 2 KALI PINJAMAN
 PINJAMAN PERTAMA
Pembelian Harta Pertama
atau Pinjaman Ubah Suai
Rumah
Yang
Tidak
Dibeli
Melalui Pinjaman Perumahan
Kerajaan.
 PINJAMAN KEDUA
Pembelian Harta Kedua atau
Pinjaman Ubah Suai Rumah
Yang Dibeli Melalui Pinjaman
Perumahan Kerajaan.
9
 SYARAT PINJAMAN PERTAMA DAN KEDUA :
PERKARA
Kelayakan
PINJAMAN PERTAMA
PINJAMAN KEDUA
Berdasarkan gaji hakiki Baki kelayakan peminjam (tertakluk
kepada ansuran b/b < 50% drpd gaji)
peminjam.
Wang Proses
Tempoh
Pinjaman
RM100
Skim Pencen – 30 thn
(max)
Pembelian
Tanah
(Jenis IV)
50% daripada
kelayakan
(30 tahun sahaja)
Perlu selesai pinjaman pertama
(kecuali pinjaman kedua bagi
ubahsuai)
RM100
Skim berpencen – 25 thn (max)
Skim KWSP – 25 tahun (terhad kepada
Skim KWSP – 30 tahun baki tempoh perkhidmatan)
(terhad pada baki
tempoh perkhidmatan)
50% daripada kelayakan
(25 tahun sahaja)
10
JENIS PINJAMAN
JENIS I
Membeli rumah telah siap
Membeli rumah siap dari pasaran sekunder
JENIS II
Membina rumah di atas tanah sendiri
JENIS III
Membeli rumah dalam pembinaan
JENIS IV
Membeli tanah
JENIS V
Penyelesaian hutang (ambilalih pinjaman
bank institusi kewangan)
JENIS VI
Membina rumah di atas tanah pemohon yang
dibeli melalui pinjaman Kerajaan
JENIS VII
Ubahsuai rumah pinjaman kerajaan
11
 PEMBELIAN HARTA LELONGAN
PERBENDAHARAAN MALAYSIA
 Mempunyai Hak milik
individu/ strata
 Siap 100%
 Kontrak jualan drp
mahkamah/ pejabat tanah @
surat pengesahan drp
pentadbir tanah
 AMBIL ALIH PINJAMAN
 Ambil alih oleh suami/ isteri
pinjaman isteri atau suami.
 Ambil alih oleh suami/ isteri
pinjaman bersama
12
 SYARAT ASAS :
Warganegara Malaysia
Jawatan tetap
Berkhidmat 1 tahun ke atas
Sah jawatan
Bukan :










bankrap
si berhutang hukuman
tidak berkemampuan kewangan
dalam tindakan tatatertib
Permohonan diterima tidak lewat 1
tahun sebelum bersara bagi pegawai
berpencen dan 5 tahun bagi pegawai
dalam Skim KWSP.
13

Insurans/Takaful wajib

Perjanjian jualbeli atau perjanjian
pembinaan rumah perlu melalui
peguam.

Pinjaman bersama mesti disertakan
dengan
salinan
Sijil
Nikah/
Pendaftaran Perkahwinan.
14
 AMAUN KELAYAKAN PINJAMAN:
GAJI HAKIKI (RM)
KELAYAKAN (RM)
6500 ke atas
450,000.00
5500 ke 6499
420,000.00
4500 ke 5499
400,000.00
3500 ke 4499
380,000.00
3000 ke 3499
320,000.00
2500 ke 2999
280,000.00
2000 ke 2499
255,000.00
1500 ke 1999
205,000.00
1200 ke 1499
168,000.00
1000 ke 1199
130,000.00
800 ke 999
105,000.00
799 dan ke bawah
80,000.00
15
 AMAUN KELULUSAN
Tertakluk kepada:
•
•
•
Harga harta mengikut SPA
Nilaian harta oleh JPPH
Pinjaman yang dipohon
( Mengikut amaun mana yang terendah )
16
 8 PANEL INSURANS BPP :

ETIQA TAKAFUL (SPPI/SPPP)

TAKAFUL IKHLAS (SPPI/SPPP)

TAKAFUL MALAYSIA (SPPI/SPPP)

ETIQA INSURANCE (SPPP)

CIMB AVIVA

HSBC AMANAH TAKAFUL

PRUDENTIAL BSN TAKAFUL

AXA AFFIN
17
 DOKUMEN MANDATORI :
• Surat iringan Ketua Jabatan
•
Salinan kad pengenalan
•
Slip gaji terkini (asal)
•
Kiriman wang pos atau bank draf
•
Borang permohonan pinjaman
•
Salinan Hakmilik Induk/Individu
•
•
Salinan Perjanjian Jualbeli/ Perjanjian Pembinaan Rumah
Salinan surat pengesahan jawatan/ memangku
 Dokumen tambahan mengikut jenis pinjaman spt P.P
bil 5/2011.
18
 TINDAKAN PEMINJAM DAN PEGUAM SELEPAS
PINJAMAN DILULUSKAN :

Mengembalikan Borang Setuju Terima (Lamp. ‘E’) dalam
tempoh 14 hari dari tarikh surat kelulusan, jika tidak,
pinjaman akan dibatalkan.

Menyempurnakan cagaran harta kepada Kerajaan
Malaysia bagi membolehkan bayaran pinjaman dibuat oleh
BPP kepada pemaju/ peguam.
19
 PROJEK TERBENGKALAI :
MEMBATALKAN PINJAMAN:

Pinjaman baru dianggap sbg pinjaman
pertama.

Pengecualian faedah sehingga selesai baki
hutang.

Bayaran balik pinjaman dikurangkan dengan
baki tempoh pinjaman, tertakluk pada
minRM100/bulan.
Atau
MENERUSKAN PINJAMAN:

Bayaran balik tanpa faedah bagi maksimum
tempoh 5 tahun atau hingga tuntutan kemajuan
dibuat, yang mana terdahulu.
SYARAT-SYARAT :
o
Kemukakan surat pengesahan status projek
terbengkalai/ bermasalah oleh KPKT/JPP.
o
Kemukakan surat permohonan rasmi samada
ingin meneruskan atau membatalkan pinjaman.
20
 PENANGGUHAN BAYARAN :
i.
Melanjutkan pelajaran atas
tajaan Kerajaan
ii. Mengikuti suami/isteri yang
melanjutkan pelajaran
iii. Mengikuti suami/isteri yang
bertugas
iv. Menjaga anak
21

KADAR FAEDAH/
KEUNTUNGAN BAYARAN
PINJAMAN:
 4 % setahun di atas baki pokok

Kadar faedah/ keuntungan
biasa.
 7% setahun di atas baki pokok

Kadar
keuntungan
meninggalkan
perkhidmatan.
faedah/
22

MULA ANSURAN BAYARAN BALIK :
 Pinjaman Jenis I, IV, dan V


bermula pada bulan berikutnya
selepas tarikh baucer bayaran
pertama harta dikeluarkan, atau
pada bulan ke 7 Surat Setuju Terima
Pinjaman (Borang E) diterima yang
mana terdahulu
 Pinjaman Jenis II, III, VI dan VII


bermula selepas bayaran kemajuan
sehingga 95% dikeluarkan, atau
pada bulan ke-25 dari tarikh Surat
Setuju Terima Pinjaman (Borang E)
yang mana terdahulu.
23
 CARA BAYARAN BALIK :

Potongan Gaji

Potongan Pencen

Bayaran Sendiri

Sekaligus

Gajaran – bersara pilihan sendiri yang
belum layak menerima pencen /
pinjaman kedua SPP bil.12/2002 (
kelulusan antara 1/9/2002 – 31/12/2006)
24
 Tidak dilindungi oleh
Insurans
 Notis Tuntutan Tunggakan
 Potongan gaji/ pencen
berganda.
 Dikenakan tindakan
undang-undang.
 Lelongan harta
 Untuk Pinjaman Bersama di
mana seorang Peminjam
yang ingkar sahaja ,
kedua-dua pinjaman akan
ditarik balik dan tindakan
undang-undang akan
diambil terhadap kedua-dua
suami-isteri.
25
 CARA PENYELESAIAN AWAL :
a)
Bayar Sendiri (KWSP, Ganjaran, Dll)
Mohon kebenaran penyelesaian awal/
penjualan tindakan peminjam
b)
a)
Pinjaman Bank (Refinance)
Mohon penyata baki hutang/surat
kelulusan jual harta (tindakan
peminjam/peguam)
Jual Rumah
Mohon penyata baki hutang/surat
kelulusan jual harta (tindakan
peminjam/peguam)
26
 CARA BAYARAN :
 Bank Draf dan Kiriman Wang atas
nama “Bahagian Pinjaman
Perumahan”.
Pembayaran perlu disertakan butirbutir berikut:
-
Nama Peminjam
-
No
Akaun
dan
rujukan pinjaman
-
No Kad Pengenalan lama
dan baru
-
Alamat
peminjam
-
no
lengkap
Tujuan bayaran (selesai
hutang/ansuran
bulanan/tunggakan)
27
 Hantar Borang Setuju Terima
Pinjaman
 Menghadirkan diri di Pejabat
pertaruhannya bagi urusan
pindah milik.
 Melaporkan sebarang
pertukaran tempat bertugas,
pusat pembayar gaji, alamat
surat-menyurat (jika telah
bersara / meninggalkan
perkhidmatan).
 Memastikan Potongan Gaji/
Pencen dilaksanakan.
 Memastikan ansuran dibayar
terus kepada BPP jika potongan
gaji/ pencen tidak dilaksanakan.
28
29
o Tambah premium Insurans/ Takaful Pemilik Rumah Kediaman
(kebakaran) apabila perlu.
o Cukai Tanah /Cukai Pintu dibayar.
o Mempastikan Lampiran C yang lengkap ke BPP enam (6)
bulan sebelum persaraan untuk tujuan penyediaan Arahan
Potongan Pencen (APP)
o Semak potongan gaji/ pencen melalui Jabatan/ JPA
Pencen.
30
 Waris terdekat @ Ketua Jabatan dikehendaki segera
mengemukakan salinan fotostat Sijil Kematian
Peminjam yang telah disahkan.
 Baki hutang pinjaman dilindungi Insurans / Takaful.
 Pinjaman
masih
berbaki
debit,
bertanggungjawab menyelesaikannya.
waris
31
Samb..
 Tindakan selepas pinjaman selesai:-
i)
Surat Perintah Pembahagian Harta, Ordinance
(Pembahagian) Harta Pesaka Kecil, 1985 sekiranya
harta bernilai kurang dari RM2,000,000/- atau;
ii) Surat Perintah Mahkamah - atau;
iii) Surat Kuasa Mentadbir Harta Pesaka (Letter Of
Administration) yang dikeluarkan sama ada oleh
Pejabat Tanah atau Mahkamah Tinggi - atau;
iv) Surat Kuasa (Grant Of Probate) yang dikeluarkan
oleh Mahkamah Tinggi, jika melibatkan surat wasiat
(bagi yang bukan beragama Islam sahaja)
(Salinan dokumen tersebut hendaklah disahkan oleh pegawai Pejabat Tanah/ Mahkamah berkenaan)
32
33
34
35
36
Q&A
37

similar documents