Prezentare Calificat PPT - CALIFICAT

Report
CALIFICATCalificarea angajaților necalificați prin furnizarea programelor de
formare profesională continuă adecvate regiunilor SV Oltenia și
București Ilfov
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 Corelarea învăţării pe
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de
intervenție 2.3 ”Acces şi participare la formare profesională
continuă” și implementat de catre Asociatia pentru
Dezvoltare si Promovare Socio-Economica CATALACTICA in
parteneriat cu:
• Asociatia pentru Dezvoltare Integrata, Slatina, Olt regiunea Sud Vest Oltenia
• Asociaţia pentru Promovare Incluziva INTEGRAT, regiunea Bucuresti-Ilfov
Agenda
•
•
•
•
•
•
Scopul proiectului
Obiectivul general proiectului
Lista de obiective specifice
Descrierea proiectului
Rezultatele proiectului
Echipa de proiect
Scopul proiectului
Facilitarea și îmbunătățirea accesului și participării la
programe de formare profesională continuă (FPC).
Obiectivul general al proiectului
Cresterea nivelului de calificare si recalificare pentru
840 de angajati necalificati din domeniile: construcții ,
confecții, alimentar, din judetele: Dolj, Gorj, Mehedinți,
Vîlcea, Olt, Ilfov și municipiul București.
Obiective specifice
Obiectivul specific 1:
• Îmbunătățirea capacităților și abilităților angajaților necalificați din domeniul
construcțiilor, al confecțiilor și alimentar, prin furnizarea de programe de formare
profesională continuă.
Obiectivul specific 2:
• Creșterea gradului de adaptabilitate și competivitate la locul de muncă a
angajaților necalificați din domeniile vizate, prin certificarea competențelor
dobandite în urma participării la cursurile furnizate.
Obiectivul specific 3:
• Sprijinirea furnizorilor de formare profesională continuă implicați în acest proiect,
prin sporirea numărului de programe de calificare/recalificare autorizate, în
vederea dezvoltării și diversificării ofertelor de formare profesională continuă.
6
Descrierea proiectului
Perioada de desfasurare
• 17.04.2014 – 16.10.2015
Grup tinta
• Femei angajate necalificare din mediul rural si urban;
• Angajati necalificati din mediul rural si urban.
Structura programului de formare
• Pregatire teoretica in sali de curs
(120 ore) : 30 de grupe x 28 cursanti
• Pregatire practica la locul de munca al beneficiarilor (240 ore): 60 de grupe x 14 aplicanti
Rezultate
AUTORIZAREA a 5 cursuri de calificare
•
•
•
•
•
lucrator in structuri pentru construcții
operator confectioner industrial
lucrator in tricotaje-confectii
brutar
lucrator in morarit si panificatie
GHID de bune practici
PARTENERIATE incheiate cu intreprinderi, organizatii
sindicale, patronate, furnizori de FPC, alte ONG-uri
GRUPURI DE LUCRU ale expertilor in formare implicati in
proiect cu actorii interesati
Echipa de proiect
Managementul
proiectului
Implementarea
proiectului
- Manager proiect
- Coordonatori tehnici
EXPERTI PE TERMEN LUNG:
-Informare și promovare
- Manager financiar
- Referent financiar-contabil
Expert achiziții
- Monitorizare-evaluare
- Consiliere și informare
EXPERȚI PE TERMEN SCURT:
- Identificare și recrutare grup țintă
Detaliere echipă de implementare
Formare si calificare
Consiliere si orientare
profesională
30 Formatori de teorie
6 Experți consiliere și
orientare profesională
60 Formatori de practică
12 Experți identificare si
recrutare grup țintă
Contact
Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare
Socio-Economica CATALACTICA
Adresa: str. Simetriei , nr. 18A, Bucuresti, sector 2
Telefon: 021/240 14 10
Fax:031/438 10 06
E-mail: [email protected]
[email protected]

similar documents