Rezultate în urma implementării PNDR

Report
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale
Autoritatea de Management pentru PNDR
Accesarea fondurilor europene prin
Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală
- Creșterea competitivității în
sectoarele agricol și forestier
- Îmbunătățirea mediului și a spațiului
rural
PNDR 2007-2013
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - document programatic în baza
căruia sunt accesate sumele alocate României pentru perioada 2007-2013 din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
Martie 2008 - lansarea primelor sesiuni de depunere de proiecte.
Măsurile lansate au fost cele care răspundeau nevoilor stringente privind
dezvoltarea spațiului rural
Programul
prevede
Tipuri de
beneficiari




Investiţii în agricultură
Plăţi compensatorii pe suprafaţă
Măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii rurale
Investiţii în servicii non-agricole şi turism rural
 Abordarea LEADER






Fermieri
Intreprinderi
Autorităţi publice
ONG-uri
Grupuri de producători agricoli
GAL-uri
Măsurile PNDR specifice Axelor 1 și2
 Axa 1
111 Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe
112 Instalarea tinerilor fermieri
121 Modernizarea exploataţiilor agricole
122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii
141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
142 Înfiinţarea grupurilor de producători
143 Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri
 Axa 2
211 Sprijin pentru zona montană defavorizată
212 Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană
214 Plăţi de agro-mediu
Măsurile PNDR implementate de la începutul programului
până la data de 18 octombrie 2012
Alocare financiară publică
10.015,52 mil.
Euro
Proiecte depuse: 139.367
17.527,78 mi.
Euro
Proiecte contractate (finanţate): 64.505
5.164,86 mil.
Euro
Proiecte finalizate: 3.563
758,88 mil.
Euro
Proiecte reziliate: 920
364,54 mil.
Euro
Plăți efectuate PNDR (FEADR şi Buget
naţional)
Plăți efectuate din FEADR
4.129,37 mil. Euro
3.362,18 mil.
Euro
48,3%
Avansul încasat de România
în 2008
561,58 mil.
Euro
Suma rambursată de către Comisie
3.069,46 mil.
Euro
GRADUL DE ABSORBŢIE
Plăţi FEADR+Avans
Comisie
3.923,76 mil. Euro
Proiecte
finalizate
3.563
Măsură
121
312
112
123
431.1
322
511
313
142
111
Proiecte
nr.
1.093
1.076
790
347
104
81
35
31
4
1
48,3
%
42% din
valoarea plăţilor
efectuate APIA
58% din
valoarea plăţilor
efectuate
APDRP + AM
MĂSURI DE INVESTIŢII
CU GRAD DE ACCESARE RIDICAT
322
Infrastructură
rurală
125
Dezvoltarea
infrastructurii şi
silviculturii
141
Semi-subzistenţă
442,1%
328,7%
142,2%
312
Investiţii în activităţi nonagricole
252,3%
112
Tineri fermieri
189,8%
121
Înfiinţare şi
modernizare ferme
266,9 %
123
Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere
197,9%
MĂSURI DE INVESTIŢII
CU GRAD DE PLATĂ RIDICAT
121
Înfiinţare şi
modernizare
ferme
312
Investiţii în
activităţi nonagricole
322
Infrastructură
rurală
37,9%
37,7%
52,4%
211
212
214
611
64,1%
42,8%
74 %
94,2 %
112
Tineri fermieri
39,6%
Rezultate în urma implementării PNDR
Măsura 111
Urmează a fi
instruiți:
141
18 contracte în valoare de
11,2 mil. euro pentru
formarea profesională a
fermierilor care deţin
ferme de semisubzistenţă
141
22 contracte de
servicii de
formare
profesională în
valoare de 16,12
mil. euro
reprezentând un
grad de angajare
de 19% din
alocare
18 octombrie 2012
112
112
4 contracte în valoare de
4,92 mil. euro pentru
formarea profesională a
tinerilor fermieri
3.992 de tineri
fermieri
22.224 de
fermieri de
semisubzistență
11,52 mil. Euro
plăţi efectuate
au fost instruiţi
3.998 tineri
fermieri si 13.810
fermieri de semisubzistenta
Rezultate în urma implementării PNDR
Măsura 112
9.277 proiecte finanţate
203,0 mil. Euro
Proiecte finalizate:
Număr proiecte: 790
Valoare publică: 17,3 mil. Euro
Rezultate în urma implementării PNDR
Măsura 121
2.042 proiecte finanţate
784,7 mil. Euro
Proiecte finalizate:
Număr proiecte: 1.093
Valoare publică: 263,5 mil. Euro
Rezultate în urma implementării PNDR
Măsura 123
1.038 proiecte finanţate
810,2 mil. Euro
Proiecte finalizate:
Număr proiecte: 347
Valoare publică: 149,6 mil. Euro
Rezultate în urma implementării PNDR
Măsura 125
460 proiecte finanţate
509,6 mil. Euro
Până în prezent, nu s-a finalizat niciun
contract
Rezultate în urma implementării PNDR
Măsura 141
47.164 proiecte finanţate
353,7 mil. Euro
Se acordă sprijin public nerambursabil de
1.500 de Euro/an/fermă de semi –
subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o
perioadă de 5 ani, unui singur membru al
familiei, pentru aceeaşi exploataţie
agricolă
Rezultate în urma implementării PNDR
Măsura 142
37 proiecte finanţate
5,2 mil. Euro
Se acordă rate anuale timp de 5 ani, iar sprijinul nerambursabil
primit, nu va putea depăşi următoarele plafoane:
100.000 Euro - Anul I
100.000 Euro - Anul II
80.000 Euro - Anul III
60.000 Euro - Anul IV
50.000 Euro - Anul V
Rezultate în urma implementării PNDR
Măsura 143
7 contracte de servicii
pentru acordarea de
consultanţă şi consiliere
fermierilor care deţin
ferme agricole de semisubzistenţă, în vederea
întocmirii planurilor de
afaceri şi a dosarului de
finantare pentru
accesarea sprijinului
acordat prin măsura 141
Valoare de 12,4 mil. euro
reprezentând un grad de
angajare de 92% din
alocare
Aferent sesiunii de
depunere a proiectelor
din cadrul măsurii 141
ce s-a desfăşurat în
perioada 01-30 iunie
2011, un număr de
7.498 proiecte eligibile
au fost intocmite
gratuit prin masura 143
din care, 5.277 au fost
selectate
Rezultate în urma implementării PNDR
Măsura 221
27 proiecte finanţate
3,1 mil. Euro
Până în prezent, nu s-a finalizat niciun
contract
Stadiul măsurilor implementate de APIA
Măsura 211
Alocare 607,8 mil. Euro
Plăţi efectuate 389,4 mil. Euro
64%
Măsura 212
Alocare 493,1 mil. Euro
Plăţi efectuate 211,2 mil. Euro
43%
Măsura 214
Alocare 996,4 mil. Euro
Plăţi efectuate 737,7 mil. Euro
74%
Măsura 611
Alocare 419,5 mil. Euro
Plăţi efectuate 395,0 mil. Euro
94%
Noutăţi PNDR (I)
Modificarea a VII-a PNDR (versiunea a VIII-a) – aprobată în 25.05.2012
a vizat în principal următoarele:
 Realocări de fonduri de la măsurile cu grad scăzut de absorbţie către măsurile cu grad
crescut de vizibilitate şi accesare (M121; M123; M215; M312 şi LEADER) - 740 mil.
Euro
 Introducere măsură 215 „Bunăstarea animalelor” – plăți în favoarea bunăstării
animalelor pentru sectorul porcine (reducerea densităţii animalelor în ferme sau în
timpul transportului, asigurarea iluminatului artificial în fermele de creştere,
îmbunătăţirea zonei de odihnă)
 Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” - creşterea
intensităţii sprijinului de la 70% la 85% - investiţii în sectorul producţiei non-agricole
 Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”
• creşterea intensităţii sprijinului de la 70% la 85% pentru investiţii în agro-turism
precum și a plafonului investițiilor de la 70.000 euro la 100.000 euro/proiect
• creşterea intensităţii sprijinului de la 50% la 85% pentru investiţii în activităţi
recreaţionale
Noutăţi PNDR (II)
Modificarea a VIII-a PNDR (versiunea a IX-a) – aprobată în 27.06.2012
privind revizuirea planului financiar în vederea aplicării facilității de 95%
cofinanțare UE
 în ceea ce priveşte cofinanţarea proiectelor europene, pentru axele 1, 4 şi Operaţiuni de
Asistenţă Tehnică în perioada 01 aprilie 2012 - 31 martie 2013 se aplică mecanismul de
majorare a contribuţiei UE de la 80% la 95% şi de scădere a contribuţiei bugetului de stat
de la 20% la 5% a cheltuielilor publice, conform Regulamentului UE nr.1312/2011,
ducând astfel pe de o parte la diminuarea cofinanţării publice naţionale şi pe de altă
parte la accelerarea ritmului de absorbţie.
 reducerea contribuţiei de la bugetul naţional pentru perioada aplicării
aproximativ 77,7 mil. euro.
va fi de
 decizia de aprobare a revizuirii Programului pentru aplicarea mecanismului de top-up
C(2012) 4399/27.06.2012.
Noutăţi PNDR (III)
Modificarea a IX-a PNDR (versiunea a X-a) se află în analiza
serviciilor de specialitate ale Comisiei Europene, privind:
introducerea în fișa măsurii 215 „Bunăstarea animalelor” – plăți în favoarea
bunăstării animalelor pentru sectorul păsări
în conformitate cu articolele 36 (a) (v) şi 40 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005, se vor
acorda plăţi fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea
animalelor (păsări) pentru o perioadă de minim 5 ani de la data semnării angajamentului.
corelarea prevederilor fişei tehnice a Măsurii 221 „Prima împădurire a terenurilor
agricole” cu regulile aplicabile ajutorului de stat
modificarea condiţiilor de eligibilitate privind beneficiarii, în vederea excluderii din tipurile de
beneficiari eligibili a întreprinderilor aflate în dificultate, precum şi identificarea în conformitate cu
punctul 9.B din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 a schemei de minimis aplicată până la
aprobarea de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat
propunere de realocare în cadrul PNDR 2007-2013
realocare de fonduri în valoare de 37,84 mil euro de la măsura 122 "Îmbunătăţirea valorii economice
a pădurii„ la măsura 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii”, componenta a1 „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”
Prioritati politicii de dezvoltare rurala
1
.
2
3
4
5
6
încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării în
agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale;
creşterea competitivității tuturor tipurilor de
agricultură şi creşterea viabilității exploatațiilor;
promovarea organizării lanțului alimentar şi a gestionării
riscurilor în agricultură;
refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care depind
de agricultură şi de silvicultură;
promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic
promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării
economice în zonele rurale.
Vă mulţumesc !

similar documents