Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark

Report
www.pwc.nl
Bijeenkomst fiscaliteiten
19 september 2013
mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
J. (Jeffrey) Rous M.Sc.
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Programma

Actualiteiten

VPB-plicht overheidsbedrijven

Verhuurderheffing

Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark

Horizontaal Toezicht

Casusposities en praktijkvragen
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 2
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Actualiteiten

Btw-integratielevering wordt volledig afgeschaft

BTW-compensatiefonds: Septembercirculaire 2013

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en btw

Eisen inzake btw en sport

Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging

Ontwikkelingen btw-bouwterrein

Verlaagd btw-tarief renovatiewerkzaamheden

Werkkostenregeling: definitief uitstel tot 2015
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 3
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Afschaffing btw-integratielevering: achtergrond

Voor de heffing van btw is het voor btw-ondernemers vanuit btw-perspectief door de
integratielevering niet aantrekkelijker om zelf (on)roerende zaken te vervaardigen of onder
terbeschikkingstelling van stoffen te laten vervaardigen

Aftrek van btw op bouw- en ontwikkelingskosten

Verschuldigdheid van btw over alle voortbrengingskosten op het moment van eerste ingebruikneming
voor btw-vrije prestaties

Btw-ondernemers (dus geen particulieren of overheidsactiviteiten)

Nieuwe zelfstandige (on)roerende zaken (dus geen verbouwing of aanbouw)

Eerste ingebruikneming overeenkomstig de bestemming

Voor activiteiten waarvoor (deels) geen recht op aftrek van btw via de btw-aangifte bestaat.
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 4
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Afschaffing btw-integratielevering: aanloopfase

“Kabinet en Aedes eens over investeringen bouw en aanpassing corporatiestelsel”

“Verder vervalt voor de sector de zogeheten integratieheffing BTW”

Kamervragen over vervallen btw-integratielevering

Aankondiging Belastingplan 2014
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 5
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Afschaffing btw-integratielevering: Belastingplan 2014

Artikel XVI van het Belastingplan 2014 bepaalt dat de btw-integratielevering per 1 januari 2014
vervalt. Dit heeft gevolgen voor de reeds genoten aftrek en voor de nieuw in rekening gebrachte btw.
Deze zijn in het Belastingplan nader uitgewerkt.
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 6
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Afschaffing btw-integratielevering: gevolgen praktijk (1/2)

Herbeoordeling van fiscale adviezen inzake grondtransacties waarbij woningcorporaties,
zorginstellingen en andere ondernemers die van btw-heffing vrijgestelde activiteiten verrichten zijn
betrokken

Uitstellen van de ingebruikneming van onroerende zaken voor btw-vrijgestelde activiteiten zoals btwvrije verhuur kan een belastingbesparing opleveren als op de grond geen btw drukt

Voor woningstichtingen en zorginstellingen is de aankoop van niet-btw-bouwterreinen en oude
onroerende zaken vanuit fiscaal perspectief (weer) aantrekkelijk

Bij nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie en brede scholen speelt in de toekomst geen
btw-integratielevering meer

Geen btw verschuldigd ingevolge de btw-integratielevering bij de aanleg van kunstgrasvelden voor
btw-vrije verhuur
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 7
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Afschaffing btw-integratielevering: gevolgen praktijk (2/2)

Per 1 januari 2014 speelt geen btw-integratielevering meer bij het in erfpacht uitgeven van btwbouwterreinen waarbij de vergoeding (de eenmalige betaling c.q. de contante waarde van de canons)
minder bedraagt dan de waarde in het economisch verkeer

Herziening is nodig van reeds opgestelde btw-schadeberekeningen bij onroerende zaken die na
1 januari 2014 in gebruik worden genomen voor btw-vrijgestelde verhuur

Einde discussie over de reikwijdte van de btw-integratielevering, bijvoorbeeld bij ingebruikneming
van een nieuw stadhuis of kunstgrasvelden voor (deels) btw-vrije prestaties (procedures gemeente ’sHertogenbosch respectievelijk gemeente Vlaardingen)
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 8
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
BTW-compensatiefonds: Septembercirculaire 2013

Plafond BTW-compensatiefonds

Bedragen in € (× 1 mln) 2015: € 162,885 | 2016: € 171,234 | 2017: € 192,284 | 2018: € 193,853

Onderschrijding leidt tot een toevoeging aan het gemeentefonds en het provinciefonds

Overschrijding van het plafond leidt tot een onttrekking ter grootte van de overschrijding aan het
gemeentefonds en het provinciefonds

De betreffende toevoeging of uitname wordt over het gemeentefonds en provinciefonds verdeeld
conform de aandelen van de gezamenlijke gemeenten en gezamenlijke provincies in het BCF in het
gerealiseerde jaar.
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 9
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en btw

Effectiever en efficiënter

Overdracht taken van Rijk naar decentrale overheden

Samenwerking met andere gemeenten

Samenwerking met anderen dan publiekrechtelijke lichamen, zoals woningcorporaties en
waterschappen

Shared Service Center

Uitplaatsing van activiteiten

Verzelfstandigen sectoren
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 10
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en btw

Samenwerken in de btw-sfeer

Samenwerken in een gemeenschappelijke regeling

Samenwerken via een centrumgemeente

Om niet

Overdracht wettelijke taak

Bestuursdienstmodel

Kosten voor gemene rekening

Funding
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 11
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en btw

Btw is verschuldigd over de vergoeding voor het leveren van goederen en het verlenen van diensten
door een btw-ondernemer tenzij een btw-vrijstelling geldt.

De btw vormt een kostenpost als de btw niet kan worden verrekend op de btw-aangifte of kan worden
gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds.

Brief staatssecretaris van Financiën d.d. 12 juli 2013
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 12
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Eisen inzake btw en sport

Meer eisen aan ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’

Misbruik van recht

PwC Belastingnieuws Binnenlands Bestuur 2013/17

Onderdeel ‘Sport’ op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 13
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging

Bij de exploitatie van een begraafplaats treedt de gemeente op als btw-ondernemer. Aangezien de
prestaties btw-vrijgesteld zijn komt de toerekenbare btw niet in aanmerking voor aftrek op de btwaangifte of compensatie bij het BTW-compensatiefonds.

Procedure gemeente Krimpen a/d IJssel (Gerechtshof 's-Gravenhage 11 januari 2013
(nrs. BK-11/00546 t/m 00548, BK-12/00200 en 00201)).

Compensatie van btw op kosten ter zake van beleid wel mogelijk (bijvoorbeeld onderzoek naar
begraafplaatsen zoals de financiering, bekostiging en locatiekeuze).

Ook is compensatie van btw mogelijk als een (afgesloten) begraafplaats een openbaar karakter heeft
en als openbare ruimte kan worden aangemerkt (monumentaal park).

Bijzondere afspraken over mixpercentage i.v.m. openbaar gebied.
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 14
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging

In beginsel vrijgesteld van btw op grond van de btw-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers

Naast het ter beschikking stellen van graven, is het ook mogelijk dat bij de exploitatie van de
begraafplaatsen aanvullende dienstverlening wordt aangeboden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan het verzorgen van koffietafels, de verzorging van de overledene, het leveren van sprekers en het
leveren van urnen en grafmonumenten, etc. De vraag is of deze aanvullende dienstverlening altijd kan
delen in de hierboven beschreven vrijstelling.
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 15
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging
Op 27 januari 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dergelijke diensten alleen kunnen delen in de
vrijstelling als de diensten kenmerkend en essentieel zijn voor de diensten die door een lijkbezorger
worden verricht. Het gaat daarbij om:

De verzorging en opbaring van het lichaam van de overledene;

De verzorging van de uitvaartplechtigheid (inclusief het leveren van rouwkaarten);

Het dragen van de lijkkist;

De teraardebestelling of crematie (inclusief de as verstrooiing)
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 16
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Exploitatie begraafplaatsen en lijkbezorging
De volgende dienstverlening is expliciet is uitgezonderd van de vrijstelling en derhalve belast is met btw:

Het verzorgen van koffietafels (Hoge Raad 23 oktober 2009, nr. 08/02605)

Diensten van een spreker (Hof Leeuwarden 20 september 2011, nr. 10/00267)

Het leveren van urnen en grafmonumenten (Besluit van 24 januari 2008, nr. CPP2008/39M)

Prestaties aan andere lijkbezorgers (Rechtbank Den Haag 4 maart 2010, nr. 09/06250)
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 17
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Ontwikkelingen btw-bouwterrein

Wettelijke definitie (artikel 11 lid 4 Wet OB)

Oude leer Hoge Raad (HR 10 augustus 2001, nr. 36686)

Vastgoedbesluit (CPP 2008/137M)

Procedures (Don Bosco, Woningstichting Maasdriel)

Onderdeel ‘Vastgoed / Bouwterrein’ op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 18
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Verlaagd btw-tarief renovatiewerkzaamheden

Toepassing verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan
twee jaar

1 maart 2013 – 1 maart 2014

Geen verlenging termijn

Btw-tarief renovatiewerkzaamheden na 1 maart 2014 weer naar 21%
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 19
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Werkkostenregeling: definitief uitstel tot 2015
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 20
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
VPB-plicht overheidsbedrijven

21 mei 2013:
Weekers: Overheidsbedrijven per 1 januari 2016 vpb-plichtig

2 mei 2013:
Verzoek Europese Commissie

25 april 2013:
Motie Tweede Kamer tegen agressieve taxplanning

11 mei 2012:
Notitie belastingplicht overheidsbedrijven: verkenning ondernemingsvariant

18 juni 2008:
Overleg Staatssecretaris en Commissie voor Financiën

31 maart 2008:
Antwoord Staatssecretaris op vragen over belastingplicht overheidsbedrijven

25 sept. 2007:
Notitie belastingplicht overheidsbedrijven

13 dec. 2005:
Eerste Kamer wil onderzoek naar belastingplicht overheidsbedrijven

1999:
Contourenschets Belastingplicht overheidsbedrijven
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 21
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
VPB-plicht overheidsbedrijven

de indirecte-ondernemingsvariant die de opheffing van de vrijstelling voor indirecte
overheidsbedrijven behelst

de ondernemingsvariant die uitgaat van een belastingplicht indien en voor zover sprake is van een
onderneming

verdringingsvariant die uitgaat van belastingplicht voor zover sprake is van verdringing van
belastingplichtige ondernemingen; en

de specifieke opsommingsvariant waarin de lijst met belaste activiteiten wordt uitgebreid.
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 22
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
VPB-plicht overheidsbedrijven

Overheden moeten niet te maken krijgen met een forse verzwaring van hun administratieve lasten,
volgens staatssecretaris Weekers (Financiën). Anders zouden de overheden namelijk een afgescheiden
boekhouding van de ondernemingsactiviteiten moeten bijhouden en commerciële jaarstukken moeten
opstellen. Ook zou de Belastingdienst hierdoor veel extra werk krijgen.

Daarom voorstel: indirecte ondernemingsvariant
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 23
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
VPB-plicht overheidsbedrijven


Welke activiteiten zullen naar verwachting in de VPB-sfeer worden betrokken?
 Vastgoed
 Vervoer
 Cultuur
 Afval
 Dienstverlening
 Onderwijs
 Haven
 Ruimte
 Zorg
Volledige lijst op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 24
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
VPB-plicht overheidsbedrijven

Betekent dat, dat deze activiteiten in een aparte rechtspersoon gepositioneerd dienen te worden en
daarmee de inrichting van de administratie van gemeentes aangepast dienen te worden?

Motie Tweede Kamer tegen agressieve taxplanning (KST 31213, nr.10, aangenomen)

Staatssecretaris Weekers (verslag van algemeen overleg van 17 april 2013 (KST 31213, nr. 12)):
“Zoals gezegd is het in het geval van echte publieke taken aan de overheid zelf om de keuze te maken
of men een taak in eigen huis houdt of uitbesteedt. Ik wil daar niet in treden. Wat mij betreft gaat
men over de rand als bijvoorbeeld een provinciale monumentenorganisatie zich bezighoudt met die
provinciale taak maar tegelijkertijd in het private domein tegen betaling advieswerk doet. Dan zit
zo’n organisatie immers echt in het private domein en concurreert die ook met het private
bedrijfsleven. In dat geval zal men fiscaal op een gelijke manier moeten worden behandeld.”
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 25
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Verhuurderheffing

Bezitter > 10 huurwoningen

Zelfstandige wooneenheden

Voor verhuur bestemd

Huurprijs < Huurtoeslaggrens (2013: € 681,02 / maand)

Situatie per 1 januari is bepalend
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 26
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Verhuurderheffing

Anti-kraak

Vraag 27 van Brief van 30 augustus 2013

Telt ook mee voor de verhuurderheffing

Vaststelling hoogte vergoeding (boven huurtoeslaggrens?)

Uitwerking PwC Fiscaal Portaal Gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 27
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Verhuurderheffing

Gelabeld voor de sloop, verhuur aan eigen personeel

Vragen 5, 21 en 22 van Brief van 30 augustus 2013

Telt ook mee voor de verhuurderheffing

Uitwerking PwC Fiscaal Portaal Gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 28
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Verhuurderheffing

‘Krotwoningen’

Vraag 1 van Brief van 30 augustus 2013

Woning zonder eigen sanitair telt niet mee voor verhuurderheffing

Uitwerking PwC Fiscaal Portaal Gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 29
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Verhuurderheffing

Geen vergoeding voor gebruik pand

Gebruiksovereenkomst waarbij de gebruiker alleen water, gas en electra betaald, maar geen
vergoeding voor het gebruik van het pand, hoe zit het daar mee? Dit zijn situaties bijvoorbeeld, de
verhuurtermijn van de crisis en herstelwet is afgelopen, daarom worden panden in gebruik gegeven
zodat men geen rechten kan opbouwen waardoor de gemeente op korte termijn tot sloop kan
overgaan.

Zie uitwerking op het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

Brief van 30 augustus 2013
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 30
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Verhuurderheffing

Tijdelijke verhuur / Maatschappelijk vastgoed

Hoe zit het met bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed dat tijdelijk wordt verhuurd om leegstand /
verloedering tegen te gaan, denk aan bijv. anti-kraak? Dit zou volgens mij geen onderdeel mogen zijn,
omdat de feitelijke bestemming van deze panden bijv. maatschappelijk is i.p.v. wonen. In je notitie
staat dat de feitelijke bestemming maatgevend is, hoe strak is dat?

Vraag 27 van de Brief d.d. 30 augustus 2013 / PwC Fiscaal Portaal Gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 31
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Verhuurderheffing

Woonwagens

Huur voor standplaats?

Brief d.d. 30 augustus 2013 / PwC Fiscaal Portaal Gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 32
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Verhuurderheffing

Woonwagens

Huur voor standplaats?

Brief d.d. 30 augustus 2013 / PwC Fiscaal Portaal Gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 33
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark

BPM-ondernemersregeling

Gemeenten schaffen veelal bestelauto’s aan


Onderhoud begraafplaatsen

Onderhoudsmedewerker woningbedrijf

Buurtwacht
Sinds 1 juli 2005 geldt onder voorwaarden een BPM-vrijstelling voor bestelauto’s
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 34
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark

Voorwaarden BPM-vrijstelling / BPM-ondernemersregeling

De bestelauto wordt bij de RDW geregistreerd op naam van een ondernemer


Aansluiting bij ondernemersbegrip btw
De bestelauto wordt meer dan bijkomstig gebruikt voor ondernemersdoeleinden

Meer dan bijkomstig: meer dan 10% van de per jaar gereden kilometers

Ook btw-vrijgestelde ondernemersactiviteiten tellen mee

Verklaring bij aangifte in beginsel leidend

Wet- en regelgeving stellen geen regels voor aantonen gebruik als ondernemer
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 35
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark

Toepassing BPM-vrijstelling

Na registratie bij RWD ontvangt de gemeente een aangifteformulier

Opteren BPM-ondernemersregeling
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 36
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark

Ford Transit
Gemeente X koopt een nieuwe Ford Transit bestelbus die zij gaat gebruiken voor het vervoer van
gehandicapten binnen de gemeente. De gemeente heeft recht op een vrijstelling van BPM ten bedrage van €
19.633.

Toyota Dyna
Een gemeente schaft een nieuwe bestelauto aan. De gemeente gaat de bestelauto gebruiken voor het
onderhoud en de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente kan een beroep doen op de
BPM-ondernemersregeling en bespaart daarmee de kosten van BPM (€ 9.192).

Volkswagen Caddy
De gemeente gebruikt een Volkswagen Caddy voor het grondbedrijf en het onderhoud van de
sportaccommodaties in de gemeente. De (te besparen) BPM-druk op een Volkswagen Caddy kan oplopen tot
wel € 8.237.
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 37
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark

Leaseauto’s

Let op: vaak leeft de gedachte dat geen BPM wordt betaald als de gemeente auto’s leaset van een
leasemaatschappij. Dat is echter niet altijd het geval. Ook als het wagenpark van uw gemeente wordt
beheerd door een leasemaatschappij bestaan mogelijkheden om (indirecte) kosten van BPM en
motorrijtuigenbelasting te beperken. Wij adviseren u om gemaakte afspraken met de
leasemaatschappij te controleren. De ervaring leert dat de gemeente ten onrechte betaalde BPM in
overleg met de inspecteur veelal nog kan terugkrijgen. Wij beoordelen graag het wagenpark van uw
gemeente. Daarbij brengen wij mogelijkheden om BPM en motorrijtuigenbelasting te besparen in
kaart en ondersteunen wij uw gemeente bij het terugvragen van BPM die de gemeente in het verleden
onterecht heeft betaald.
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 38
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Belastingbesparing gemeentelijk wagenpark

Motorrijtuigenbelasting

Voorwaarden gelijk aan die van de ondernemersregeling BPM

Structureel voordeel
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 39
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Horizontaal Toezicht

Een manier van ‘samenwerken’ tussen Belastingdienst en gemeente

Geen verticaal toezicht meer (boekenonderzoeken achteraf)

Belastingplichtige moet voldoende interne en externe controle op fiscaliteit hebben (Tax control
framework)

Belastingdienst moet daarop kunnen vertrouwen

Ontmoedigen van fiscale grensverkenning

Meer zekerheid over fiscale positie; geen naheffingen en verrassingen achteraf
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 40
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Horizontaal Toezicht
Verplichtingen gemeente:

Fiscale risico’s adequaat in beeld en onder controle

Open communicatie met Belastingdienst

Actief overleg en afstemming over fiscale discussiepunten of risico’s
Verplichtingen Belastingdienst:

Open communicatie met gemeente

Tijdig positie innemen in door gemeente aangedragen zaken
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 41
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Horizontaal Toezicht

Afspraken verleden < > tekenen convenant

Ervaringen gemeenten
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 42
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Casusposities en praktijkvragen
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 43
Actualiteiten
VPB-plicht
overheidsbedrijven
Verhuurderheffing
Belastingbesparing
gemeentelijk
wagenpark
Horizontaal
Toezicht
Casusposities en
praktijkvragen
Vragen?
Joep Swinkels
PwC | Senior Tax Manager
Tel: 088 792 47 08 | Mobiel: 06 20 57 08 21
E-mail: [email protected]
Jeffrey Rous
PwC | Senior Consultant Indirect Taxes
Tel: 088 792 19 63 | Mobiel: 06 23 43 25 38
E-mail: [email protected]
Gemeente Medemblik
PwC
september 2013
Slide 44

similar documents