ks ppt foil mc kriminalitet

Report
KS rolle ift. trygghet og
kriminalitetsforebygging
Yngve Carlsson, KS
1
Oppgaver ift. krim.foreb. og trygghet
• Skaffe kommunalt handlingsrom
• Påvirke prioriteringer i staten – sentralt som lokalt (jf. det lokale
politiet)
• Kunnskapsutvikling
– FoU: Trygghet i det offentlige rom
• Gjøres tilgjengelig for alle kommuner
– Ungdata – en standardisert ungdomsundersøkelse
• Kunnskapsformidling
– Konferanser (2010, jf. Regionvise i 2011 med Jd, Kråd….)
– Foredrag i kommuner/kommuneregioner
– Etablere nettverk (samarbeid Kråd)
– Studieturer (jf København mars 2011 om MC-bander (samarbeid
Kråd, POD….??)
– Veileder «MC-krim»?? (samarbeid Kråd, POD…??)
• Bistand i akutte eller spesielt vanskelige saker
2
Bekjempelse av MC-kriminalitet
Utkast til et kombinert opplegg
studietur og arbeidsseminar for norske
kommuner i København mars 2011
Målsetting med en studietur til DK
• 1. Lære av danske erfaringer
– Hvorfor og hvordan gruppene har utviklet seg? Om
bandesituasjonen i dag.
– Hvilke erfaringer – gode som dårlige – har Danmark
gjort?
• Hvilke tiltak virker til å begrense virksomheten og evnen til å
rekruttere?
• Hva virker ikke – eller mot sin hensikt?
• 2. Oversette til norsk praksis
– I hvilken grad og på hvilken måte kan danske
erfaringer overføres til norske byer/kommuner?
Deltakere? Kommuner med «1-%»miljø/er
• Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger,
Kristiansand, Tromsø, (Bærum)
– Inntil fem fra hver kommune
• Helst inkl. en politiker, en fra politiet og SLT-koordinator
(som skal møtes dagen etter)
• Drammen, Øvre Eiker, Fredrikstad,
Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Klepp,
Haugesund, Hamar, Ringsaker……………
– Inntil tre fra hver kommune
• Når? Ca. 23-24. mars: Må avstemmes med
viktige danske innledere
Forslag: Program dag 1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11.30: Velkommen
11.45: Om MC situasjonen i Danmark i dag
– «Det store bildet». Hvem, hva, hvordan, hvorfor?
12.45: Lunsj.
13.45: Hvem rekrutteres til rockergruppene? Hvorfor? Kan denne
kunnskapen anvendes for å stoppe fødekæden?
– Christian Klement og Jonas Markus Lindstad/ Maria Libak Pedersen.
Justitsministeriets forskningsenhed
14.45: Politiets strategier overfor rocker-kriminaliteten? Hva har vært
vellykket alt. mislykket?
– Bruk av Al Caponemetoden m.m.
15.45. Pause
16.15. København kommunes møte med bandene
– Hvilke virkemidler har kommunen (evt. i samarbeid med lokalt politi)
anvendt for å begrense bandenes aktivitet, stoppe rekruttering og
fremme «exit»? Hva har en lykkes med, og hva har en ikke lykkes med?
18.15: Slutt dag 1.
19.30: Middag
Dag 2.
•
•
•
•
•
•
•
08.30: De danske kommunenes møte med rockergruppene:
– Hvilke virkemidler har de i verktøyskrinet sitt? Hva har en
lykkes/mislykkes med? v/ …….. fra det Kriminalpræventive råd – eller
……. fra en aktuell kommune
09.30: Vi utvider perspektivet
– Danske erfaringer, strategier og tiltak settes inn i en mer systematisk
modell for forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet. v/
professor Tore Bjørgo, PHS
10.15: Pause/utsjekk
10.45: Gruppevis drøfting: (2-3 nærliggende byer/kommuner i hver
gruppe): Hvilken overføringsverdi har danske erfaringer og tiltak til våre
kommuner? Hva kan vi bruke dette til?
11.45: Plenumspresentasjon og drøfting:
12.45: Veien videre ift. kommunenes arbeid med MC-kriminalitet
13.00: Lunsj. Hjemreise
• Pris: Ca. 3000 Nkr. Pr. pers
–
–
–
–
Overnatting m/frokost
2 lunsjer
Middag
Møtelokale m/frukt/kaffe……
• Fly t/r København kommer i tillegg.
I etterkant av studieturen påbegynnes arbeid
med en veileder for hvordan kommunene – i
samarbeid med andre gode krefter – kan
vanskeliggjøre kriminell aktivitet fra og
rekruttering til «1-%» miljøene.
«Support team»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
………..Kripos
Professor Tore Bjørgo, Politihøgskolen
……….. Politidirektoratet
……….. Kriminalitetsforebyggende råd
………...Kriminalitetsforebyggende råd
Regiondirektør Nils Petter Wiik, KS
Regiondirektør Ulrika von Sydow, KS
Seniorrådgiver Geir Sønstebø, KS
Seniorrådgiver Yngve Carlsson, KS
Spørsmål: Dialog…..
• Hvordan ser situasjonen ut i din kommune (evt.
kommuneregion)?
–
–
–
–
Huser dere en 1%-bande?
Hvem? Hvor mange? Hva slags kriminalitet?
Supportgrupper – «crews»?
Er dette noe en kan leve med – eller noe en bør gjøre noe
med?
• Har din kommune (evt. kommuneregion) gjennomført
noen gode «grep» overfor 1%-bandene – for å….
– a). vanskeliggjøre etablering
– b). vanskeliggjøre virksomhet
• Er dette noe KS bør jobbe med – for å få fram kunnskap
og veiledningsmateriale?
10

similar documents