Türkiye Enerji Meclisi Alt Komite *smi

Report
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi
Koordinasyon Toplantısı
Küresel Ölçekte Yük Taşıması ve Lojistikte Güncel
Eğilimler
Aralık 2013, İSTANBUL
KOORDİNASYON TOPLANTISI
İÇİNDEKİLER
Türk Kargo-Kurye sektörü
1)
Konu 1 : Ortak taşıma yapılmasındaki süre tahdidi.
2)
Konu 2 : Finansal Kiralama ile alınan araçların öz mal sayılmaması.
3)
Konu 3 : Hasarlı-kayıp kargolar ile ilgili alınan cezalar.
4) Konu 4 : G3 belge sahibi acentelere birden fazla şube işletme hakkı.
5) Konu 5 : G3 yetki belgelerine öz mal ve kiralık araç kaydedilebilmesi.
6) Konu 6 : Öz mal ve sözleşmeli taşıt oranları
7) SEKTÖRE YÖNELİK BEKLENTİLER :
KONU 1 : Ortak taşıma yapılmasında süre tahdidinin bulunması.
M2 yetki belgesi sahibi Kargo İşletmeleri öz mal taşıtlarına ilave olarak taşıt listelerine kayıtlı
diğer kargo şirketlerinin taşıt kartını taşıyan araçlarla da sözleşmeli kargo sevkiyatını
yapmaktadırlar.
Ancak bazı durumlarda bu taşıtların kapasitesi dışında da kargo yoğunluğu olduğunda K1 yetki
belgesi sahibi kamyon kiralaması yaparak taşıma gerçekleştirilmektedir. Bu hususta Karayolu
Taşıma Yönetmeliğinin “Ortak Taşıma” bölümü ile ilgili yayınlanmış ek genelge ile verilen ortak
taşıma yetkisi 31.12.2013 tarihinde dolmaktadır.
Kargo işletmeleri şehirlerarasında gün içerisinde artan kargo potansiyelini karşılamak için yetki
belgesi sahibi (genellikle K1 yetki belgesi) araçları kullanmaktadırlar. Bu güne kadar uygulanan ve
her hangi bir sorunla karşılaşılmayan bu çalışmada gereksiz kapasite yaratılarak yeni kamyon
yatırımı yapılmasının önüne geçildiği gibi, K1 yetki belgeli Kamyonlara da artı potansiyel
yaratılarak kazanç sağlanmaktadır.
Ülke ekonomisine olumlu katkıları mutlak olan bu yöntemin yapılacak düzenleme ile bir süre
tahdidi olmaksızın sürdürülmesi talep edilmektedir.
KONU 2: Finansal Kiralama ile alınan araçların öz mal sayılmaması
Yönetmeliğin ilgili maddesi finansal kiralama ile alınmış araçlar hakkında şöyle bir düzenleme
yapmaktadır.
“ 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu
Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla
temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi
sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama
sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin
taşıt belgesinden re’sen düşülür.”
Son yıllarda Kargo işletmeleri haricinde birçok sektörde de olmak üzere finansal kiralama çok
yaygın bir şekilde kabul görerek kullanılmaktadır. Mevcut piyasa şartlarında değerlendirildiğinde
yönetmeliğin ilgili maddesi uygun içerik taşımamakta olup firmalarımızın yapılarını zor durumda
bırakmakta, piyasa gerekliliği kapsamında bir değişiklik yapılması beklenmektedir.
KONU 3: Hasarlı-kayıp kargolar ile ilgili alınan cezalar (1.sayfa)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 76. Maddesi m ve n fıkraları dayanağı ile yine aynı
yönetmelik 42/10 ve 43/11 maddeleri uyarınca, uyarı ve para cezaları verilmektedir.
(Uyarı cezaları da idari para cezası niteliğindedir, zira uyarılar paraya çevrilmediği ve
paraya çevrilmeyen uyarı adedi 50’ye ulaştığı taktirde yetki belgesi iptal
edilmektedir.)
1) Söz konusu ceza hükümleri ülke ve dünya şartlarına aykırı olarak ihdas edilmiş
hükümlerdir. Söz konusu cezaların konusu “geç teslim” ve “hasar ve ziya” olup(hasar
ve ziya halinde 10 uyarma, geç teslim halinde 5 uyarma), bu hükümlere göre her
firmaya şikayet bile aranmaksızın her standarda uymayan taşımada bu cezalar
kesilebilecektir. Bu durum ise sektörde faaliyet gösteren firmaların sonu demektir.
Zira gerek ülkemizde ve gerekse dünyada sorunsuz teslimat oranları ideal seviyesi
%95, henüz yakalanamayan mükemmeliyet seviyesi ise %97’dir. Bir kargo firmasının
günlük kargo taşımasının 200.000 olduğu düşünüldüğünde mükemmeliyet
seviyesinde dahi sorunlu teslimatı 6.000 olacaktır. Eğer 6.000 taşıma için uyarı cezası
verildiği düşünülür ise toplam verilen uyarı 60.000 ve paraya çevirme bedeli ise
60.000 X 79 TL =4.740.000 TL olacaktır.
KONU 3: Hasarlı-kayıp kargolar ile ilgili alınan cezalar (2.sayfa)
Söz konusu tutar 1 günlük taşımaya ilişkin kesilebilecek cezayı ifade etmektedir. Durumun
vahametini göstermesi için aylık bazda yapılacak hesaplamaya ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz.
Net olarak görmekteyiz ki, söz konusu ceza hükmü sektörde faaliyet göstermekte olan her
firmayı bitirebilecek niteliktedir. Bu durumda mevcut hükümlerin hukuka, hakkaniyete ve ülke ve
dünya gerçeklerine uygun olduğu söylenemez. Hasar, ziya ve geç teslim halinde zaten firmalar
müşterilerinin zararlarını gidererek ibralaşılmaktadır. Bu cezalar kesilirken ibralaşma dahi cezayı
düşüren bir hal olarak değerlendirilmemektedir. İş bu nedenlerle öncelikle bu cezai hükümlerin
kaldırılmasını talep ediyoruz.
2) Yukarıdaki yönetmelik hükümlerinde yer alan cezalar yasada ifade bulmamaktadır. Yani
Yönetmelik ile ceza ihdası söz konusudur. Oysa evrensel hukuk kaideleri ve anayasamız gereği,
yönetmelik ile ceza ihdası mümkün değildir. Zira cezai hüküm içeren her düzenleme yasa ile
yapılmak zorundadır. Bu yönetmelik hükümleri sevkedilirken söz konusu husus da tamamen göz
ardı edilmiş ve hukuka aykırı bir düzenleme yoluna gidilmiştir.
3) Karayolu Taşıma Kanunu 26/c,d,e hükümlerine aykırılık gerekçesi ile de cezai tahakkuklar
yapılmakta, söz konusu hükümler zorlama yorumlarla ceza gerekçesi yapılmaktadır. Kargo zayii
nedeniyle yapılan bir şikayette 26/c, bir şikayette 26/d bir diğer şikayette ise 26/e fıkrası gerekçe
gösterilerek cezai müeyyide uygulanmış olup, aslında 26. Maddesinin hiçbir hükmü söz konusu
durumu karşılamamaktadır. Ve uygulanan bu cezaların tamamı hukuka aykırıdır.
KONU 3: Hasarlı-kayıp kargolar ile ilgili alınan cezalar (3.sayfa)
4) Tek bir eylem nedeniyle yapılan bir şikayette hem yukarıda bahsedilen yönetmelik
hükümleri ve hem de Karayolu Taşıma Kanunu 26. Maddesi gereği ceza tahakkuku
yapılmaktadır. Yani tek bir eylem nedeniyle iki ceza kesilmektedir. Bir eylem nedeniyle iki
idari para cezası uygulanması da evrensel hukuk kaideleri ile bağdaşmaz.
5) Kesilen cezalarda firmaların konu ile ilgili savunmaları alınmamakta, alındığı zaman ise
savunma içeriğine itibar edilmeksizin ceza tahakkuku yapılmakta, alınan savunmalar
prosedürün tamamlanması gibi görülmektedir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi ayrıca
şikayetten feragat veya şikayet edenle uzlaşılmış ve ibralaşılmış olması hallerinde dahi cezai
müeyyide uygulanmaktadır.
KONU 4: G3 belge sahibi acentelere birden fazla şube işletme hakkı.
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği düzenlemesinde taşımacılık
faaliyetinde bulunan G3 Yetki Belgesi sahibi acentelerin yetki belgeleri sadece bir il içinde bir
acentelik yapmasına hak tanımaktadır. Yetki belge sınırları il bazında belirlenmiş olarak
yapılmakta olan uygulamada M2 belge sahibi Kargo firması ile yapılacak sözleşme ile aynı kişi
ve/veya firmaya birden fazla acentelik yapma hakkı verilmemektedir. Diğer bir deyişle G3 yetki
belgesi sahibi bir kişi ve/veya şirkete Acentelik Yetki Belgesi bir kere verilmekte ikinci bir
acentelik yapma hakkı verilmemektedir.
Ticari mal ve hizmet akışı ile serbest piyasa ekonomi şartlarından hareket ederek yukarıda
belirtildiği şekilde Yetki belgesi sahibi Kargo firması ile acentelik yapacak G3 sahibi aynı acentelik
firması ile birden çok sözleşme yapılmasının sağlanmasında işletmelerimiz açısından yarar
görülmektedir.
KONU 5: G3 yetki belgelerine öz mal ve kiralık araç kaydedilebilmesi.
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yürürlükte bulunan Karayolu
Taşıma Yönetmeliğinin düzenlemesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan G Yetki Belgesi sahibi
acenteler için taşıt tanımı yapılmamıştır. Taşımacılık faaliyetinde bulunan acenteler bu
faaliyetlerini icra ederken bir bütünün parçası olarak kendi faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere
mutlaka araç kullanmaktadır. Özellikle eşya ve kargo taşımacılığı yapan acentelerde araç
faaliyetin sürdürülmesi için kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir girdidir. Araç olmadan acentenin o
bölgede hizmet vermesi mümkün değildir.
Özellikle eşya ve kargo taşımacılığı alanında G yetki belgesi almış acentelerin adresten alma ve
adrese teslim toplama ve dağıtım hizmetlerini sunabilmesi için kullandığı aracını kendi taşıt
listesine kaydettirerek Taşıt Kartı alabilmesi imkanı verilmesi gerekmektedir.
KONU 6: Öz mal ve sözleşmeli taşıt oranları
Özmal ve sözleşmeli taşıt oranları M2 yetki belgesi sahibi firmalar için 1’e 10 iken, 1’e 4’e
düşürülmüş ve akabinde yapılan değişiklik ile bu oranların araç cinsi bazında gözetileceği
belirtilmiştir. Daha önce belirtmiş ve eleştirmiş olduğumuz leasingli araçların sözleşmeli taşıt
sayılması uygulamasından sonra bir de bu oranların düşürülmesi üye firmalarımızı çok zor
durumda bırakmaktadır.
Zira sektörde kullanılan araçların kullanım ömrü 3-5 yıl olup bu sürelerin hitamında araçların
yenilenmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu yenilemenin leasing yoluyla yapılamamasına
sebep olan leasingli araçların sözleşmeli taşıt sayılması ve sözleşmeli taşıt oranının
düşürülmesi yolundaki uygulamalar sektör gerçekleri ile bağdaşmamaktadır.
Ayrıca bu uygulamalar piyasadan temin edilen sözleşmeli araçların da iş imkanının
kısıtlanması anlamını taşımakta, piyasada atıl duran araçların kiralanamaması, bu araçlar var
iken firmalarımızca gereksiz nakit yatırım yapılması ve bu yolla ithal edilen araçları artması
sonucu ülkemiz ekonomisine de büyük zarar verilmesine yol açmaktadır.
KONU 7: SEKTÖRE YÖNELİK BEKLENTİLER
Geçen slayt sayfalarında detaylı olarak açıklanmış olan maddeler ile birlikte Türk
kargo ve kurye sektörünü yakından ilgilendiren ve uzun süredir sektörün
gündeminde yer alan “ 6475 sayılı Posta Hizmetleri kanunu” büyük önem
içermektedir. Söz konusu Kanun Mayıs 2013 tarihinde TBMM’ de kabul edilerek
yasalaşmış, yönetmeliği ise bir yıl içerisinde hazırlanacaktır. Kanunun yasalaşması
sürecinde sektörde faaliyet gösterecek olan özel sektör temsilcileri olarak ilgili
kurum ve kuruluşlara sürekli görüş ve önerilerimiz iletilmiş, sektörün fiili piyasa
şartlarına en uygun şekilde yasalaşması için büyük çaba sarf edilmiştir.
Verilen tüm çabaya karşılık maalesef 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu özel
sektörün görüş ve önerileri dikkate alınmaksızın yasalaşmıştır. Özel Sektör
işletmeleri olarak çalışmalarımız Posta Kanunu ile ilgili önerilerimizin takibi ile
birlikte ikincil düzenlemelerin ülke şartlarımız, AB ve Dünya ile entegrasyonunu
yansıtan maddeler içermesi üzerine sürdürülmektedir. Bu düzenlemenin yetkili
kurumu olan BTK ile temaslar başlatılmış, birçok görüşme ve toplantı yapılmış,
gelecek bir ay içerisinde hazırlanacak yönetmeliğin ilk taslağının hazırlanarak özel
sektörün görüşlerine gönderilmesi beklenmektedir.

similar documents