Slayt 1 - tobb und lojistik yatırım a.ş

Report
TÜRKİYE’DE LOJİSTİK GELİŞMELER ve…
ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ
1
Türkiye’nin Lojistik Üs Olması
Lojistik altyapısı, uluslararası ticaret kanalıyla ekonomide
uzmanlaşmayı ve verimliliği destekler ve şekillendirir.
Türkiye, jeolojik konumu sayesinde, bir çıkış ve varış, aynı
zamanda transit geçiş noktasıdır. Türkiye, Avrasya
ülkelerine malların giriş ve çıkışında
merkezi bir konumdadır.
Ancak, gelişen global ekonomiye paralel olarak mal
hareketlerinin artması , Lojistik Alt yapısındaki eksikliklerin
yarattığı olumsuzluklar Ülke gündemini meşgul eden
önemli bir konu haline gelmiştir.
Bugün için Lojistik Alt yapısındaki eksikliklerin yarattığı
sorunları başlıklar halinde irdelemek mümkündür.
2
POTANSİYEL BAKIMINDAN
Dış ticaretin artmasına paralel olarak lojistik
operasyonların hacmi de artmıştır.
1995 yılında ihracatımız 21.6 milyar $ , ithalatımız 35.7
milyar $, Dış Ticaret Hacmimiz 82.3 milyar $ olarak
gerçekleşirken 2007 yılında ihracatımız 107.2 milyar $ ,
ithalatımız 170 milyar $, Dış Ticaret Hacmimiz ise 277.2
milyar $ olarak gerçekleşmiştir.Bir başka ifadeyle Dış
Ticaret Hacmimiz 12 yılda 3.5 kat artmıştır. 2011 yılında
ise ihracatımız 134,9 milyar $, ithaltaımız 240,8 milyar $,
dış ticaret hacmimiz 375,7 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
3
Ekonomik reformlar ve son yıllarda
uygulanan komşu ülkeler başta olmak
üzere Orta Doğu,Asya, Afrika, Uzakdoğu
ve Latin Amerika’ya yönelik bölgesel
ticareti geliştirme stratejileri sayesinde
dış ticaretin hacmi, yapısı ve yönelimi
değişmiştir.Buna bağlı olarak lojistik
sektöründe önemli artışlar ve değişimler
meydana gelmektedir.
4
2012 yılında ise Türkiye 200’den fazla ülkeye ihracat
gerçekleştirmiş ve ticaret hacmi 390 milyar $
yaklaşmış, ihracat ise rekor bir düzeye erişerek 152,6
milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023
yılı için ana hedef ihracatı 500 milyar $ ‘a, toplam
ticaret hacmini ise 1 trilyon $ ‘a çıkarmaktır.
Dış Ticaret Hacmindeki artış paralelinde Lojistik
ihtiyacınında önemli ölçüde artacağı bir gerçektir.
5
İKTİSADİ BAKIMDAN
İktisadi yönden , Lojistik maliyetler içinde
erişilebilirlik ve şehre - bölgeye giriş
sınırlamalarıyla taşımacılığın daha uzun zamanda
gerçekleşmesi nedeniyle taşımacılık maliyetleri
yükselmektedir. Taşımacılıktaki sınırlamaların
ortaya çıkardığı bir başka sonuç da stok
seviyelerinin arttırılmasının getirdiği maliyetler
olmaktadır.
6
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞER YARATMA
Lojistik Hizmeti üretenlerin lojistik
sorunlarının temelinde alt yapı eksikliği, hizmet
kalitesinin düşmesi ve lojistik maliyetlerin
yükselmesi gelmektedir. Araçların çeşitli Lojistik
Hizmetleri alabilmesi veya lojistik hizmetini
sunabilmesi için farklı lokasyonları dolaşması
(depo, antrepo, araç bakım, gümrük v.b)
maliyetleri arttırdığı gibi çeşitli
olumsuzluklarıda beraberinde getirmektedir.
7
ULAŞIMA ETKİLERİ
Yolcu ulaşımı yanında şehrin ihtiyacı olan
malların tedariki nedeniyle özellikle şehir içi
ulaşımda ilave sorunlar yaşanmaktadır.
Şehir içerisinde lojistik yük hareketlerinin
bulunması, şehir içi trafik sorunlarının
büyümesine yol açmaktadır. İş ve okul mesai
başlangıç-bitiş saatlerinde yoğunlaşan trafik,
yük hareketleriyle birlikte trafiği önemli sorun
kaynağı haline dönüştürmektedir.
8
YAŞAM STANDARDI OLARAK
Ekonomi yönünden sağlanan fayda beklentisi yanında
lojistik yüklerin toplandığı veya dağıtımının yapıldığı
lokal lojistik merkezler ile merkezlere yüklerin geldiği
veya gittiği yük odaklarının şehir içinde gürültü, hava
kirliliği, trafik yoğunluğu, kaza riski gibi etmenler ile bu
merkezlerin çevresine sosyal yönden olumsuz etkileri
şehir içi lojistikte sorun kaynağı haline gelebilmektedir.
Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin çoğu bu
sorunlarını çözememiş, bu alanlar çöküntü alanı olarak
birçok çevrelerce istenmeyen fonksiyonlar olarak
algılanmıştır.
9
Gelişmekte Olan Ülkelerde, Ekonomik ve
sosyal değişimleriyle birlikte ulaşım büyük
sorun olarak ortaya çıkmaya başlamış, yük
trafiği gün geçtikçe artış sağlamıştır.
Hareketlilik eğilimindeki artış, nüfusun ve
ekonominin artış eğimliyle birlikte, bu
ihtiyaçların karşılanabilmesi için ulaşım
altyapılarında fiziki kapasite artırılması
yönünde politikalar geliştirilmiştir.
10
Lojistik Hizmetlerinin şehir içinde , erişim
süreleri ve maliyetlerinin artması yanında
araçların çıkardığı emisyon gazları, gürültü de
dahil olmak üzere, tüm canlıların yaşam kalitesi
üzerinde önemli sorunlara yol açmıştır. Ayrıca
trafikteki tıkanmalar nedeniyle enerji
tüketimide artmaktadır.
Yük trafiği yönünden değerlendirildiğinde,
lojistik sorunların son yıllarda daha da
büyüdüğü söylenebilir.
11
Büyüme Beklentileri ve Lojistik
Dış ticaret ve lojistik arasındaki bağlantı dikkate
alındığında lojistik sektörünün ve lojistik yatırımlarının
büyüme eğilimlerinin tahmininde, dış ticarette ki
beklentiler önemli bir kriter olarak alınmalıdır. Dış
Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı
önümüzdeki on yılda Türkiye'nin dış ticaretindeki
büyüme eğiliminin devam edeceğini ve 2023 yılında
dış ticaret hacminin 1 trilyon $ olması
hedeflenmektedir.
12
Ticaret ve Lojistik birbirlerini doğrudan ve
dolaylı olarak etkilemektedir. Dış ticarette
hem mal miktarı açısından hem de değer
olarak bakıldığında dış ticarete konu olan
malların önemli bir kısmı denizyolu ile
taşınmaktadır. Karayolu da özellikle AB ve
Orta Doğu ülkeleri ile yapılan dış ticarette
önemli bir rol oynayarak dış ticarete konu
malların taşınmasında denizyolundan
sonra büyük paya sahiptir.
13
Lojistik, yurt içinde ürün ve malların
dağıtımı, tedarik zincirinde yerini alışı,
kullanıcısına ulaştınlmasının yanı sıra
özellikle dış ticarete konu malların ülkeye
geliş ve ülkeden ayrılış süreçleri , lojistik
kavramını ön plana çıkarmaktadır ve
gelişimini tetiklemektedir.
14
Ülkemizin lojistik üs olma özelliğiyle bizzat
küresel lojistik sektöründen daha çok pay
alabilmesi ticaretin kolaylaştınlmasına
bağlıdır.
Bunun için ülkemiz lojistik alt yapıların
güçlendirilmesi, ulaşım ağlarının
ulusal - uluslararası entegrasyonu,
teknoloji ve nitelikli istihdam yönünden
yeniden yapılandırılması gereklidir.
15
Yakın gelecekte potansiyel büyüme alanı
olarak görülen Kafkasya ve Orta Asya
pazarları için İpek Yolu açılımı önem
kazanmaktadır. Tarihi İpek Yolu
güzergahındaki ülkeler arasındaki
ticaret hacimlerinin artması bir ölçüde
lojistik planlama ve yatırımlarına bağlı
olduğu değerlendirilmektedir.
16
Lojistik yatırımlar, yüksek maliyetli ve geri
ödemesi uzun olduğundan genellikle bireysel
çözümler üretilmekte; bireysel olmadığında
bile ölçek ekonomisinden yoksun olmaktadır.
Bu bağlamda, Ülkemizde Kamu-Özel Sektör
İşbirliği modelinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu
büyük ölçekli lojistik yatırımları için bir
yatırım modeli olarak öne çıktığı
düşünülmektedir.
17
Avrupa uygulamalarında önemli lojistik
yatırımlarının "bölgesel" niteliği de
dikkate alındığında, yine Kamu-Özel
Sektör İşbirliği modeli çerçevesinde,
kamuyu temsilen belediyelerin ve il özel
idarelerinin de projelerin içersinde
yatırımcı ortak veya en azından proje
paydaşı olarak yer almalarının teşvik
edilmesinin gerekli olduğu
değerlendirilmektedir.
18
SONUÇ OLARAK;
Lojistik yapılanmasının toplumsal yönü, çevrede
yaşayanların yük hareketlerinden daha az
etkilenmesi, ağır vasıta trafiği, kirlilik, yol
yıpranması, gürültü kirliliği, tıkanıklık ve kaza
gibi etkenlerden kaynaklanan olumsuzlukların
en aza indirilmesidir. Diğer yandan, planlı
lojistik bölgelerinin gelişmesi, günlük yaşamla
iç içe olmuş fonksiyonların belirli bölgelere
toplanması, sosyal yaşama olumlu etki
edecektir.
19
Lojistiğin planlı bir şekilde
geliştirilmesi, lojistik merkez olma
hedefine yönelik önemli bir adımın
başlangıcıdır. Düzenli, çağdaş ve
standart hizmet sağlanması; bir
yandan lojistik sektörü açısından diğer
taraftan da yaşam standartı yönünden
Ülkemizi Lojistik Üs haline
getirecektir.
20
Bu planlamaya uygun olarak
yapılanmanın en önemli örneği
Kamu-Özel Sektör işbirliği ile
Türkiye’nin İlk Uluslararası
Lojistik Üssü olan
“Ankara Lojistik Üssü” Ankara’da
kuruldu….
21
Projemiz , bu anlamda , Ülkemizin dış ve iç
ticaretinde lojistik ihtiyacının karşılanacağı önemli
bir kamusal proje olarak hayata
geçirilmiştir.
Bu tip projeler ve özel sektörün imkanlarını
kullandığı yatırımlar, Ülkemizin Lojistik
planlamasında alt yapı ve mevzuat
düzenlemelerinde önemli referanslar olarak
sisteme, Ülke ihtiyaçlarına hizmet edecek ve
müspet netice alınmasında önemli rol oynayacak
fayda ve katma değer yaratacak eserler olacaktır.
22
VE…
23
ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ
YERLEŞİM PLANI
24
25
26
27
28
29
30
31
32
KAMU VE KURUM TEMSİLCİLİKLERİ
ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ içinde yer alan işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda Gümrük İdari Birimlerinin yanında ilgili Kamu
ve Kurum temsilcilikleri olarak;
Sanayi ve Ticaret İl Md.lüğü,
Dış Ticaret Standartizasyon Gn. Md.lüğü,
Türk Standartları Enstitüsü,
Orta Anadolu İhracaatçı Birlikleri Genel Sekreterliği,
Ankara Gümrük Müşavirleri derneği,
Ankara Sanayi Odası ,
Ankara Ticaret Odası ,
Jandarma Karakolu,
PTT şubesi , Üssümüzde yer almaktadır.
Ankara Lojistik Üssü, sosyal sorumluluğu gereği, eğitime ve sektörümüzün gelişimine verdiği önemin bir yansıması olarak
Ankara Lojistik Üssü, Atılım Üniversitesi işbirliği ile Ankara Lojistik Üssü içinde kurulan “Atılım Üniversitesi Lojistik
Simülasyon ve Uygulamalı Eğitim Merkezi”, hizmete girmiştir.
33
34
35
36
37
ÜLKEMİZE HİZMET VERMESİNDEN
GURUR DUYACAĞIMIZ ESERİN
SEKTÖRÜMÜZE VE
TÜRKİYE’MİZE HAYIRLI OLMASINI
DİLİYORUZ.
38
TEŞEKKÜR
EDERİZ.
39

similar documents