Transporteri - Tehnička škola Pirot

Report
Tehnička škola Pirot
2011.

Pretovarno sredstvo neprekidnog transporta
Sve grane pretovarno-transportne delatnosti:
-industrija
-skladišta
-transport
-rudnici itd.
 Primena

◦ Trakasti transporter ima veoma široku primenu.
Obezbeđuje racionalan transport velikih količina rasute
i komadne robe na velikim i malim distancama.

Prema konstrukciji se dele:

trakasati
pločasti(člankasti)
transporteri u oklopu
pužni
zavojni
vibracioni












horizontalni pravac ili sa nagibom putanje
velika proizvodnost
mala potrošnja energije
mala težina
lako premeštanje
Kapacitet može i preko 1000 t/h
Dužina transportne staze od 5 do 2000 m
transportni uređaj koji pomoću beskrajne trake
prenosi robu između dve tačke

Najzastupljeniji,najuniverzalniji

Transportovanje rasute,ređe komadne robe

KONSTRUKCIJA:
-elektromotor
Podržavanje trake kod velikih opterećenja realizuje se po
pravilu preko nosećih valjaka, kod lake robe koristi se klizna
površina
Radna tj. noseća grana trake obično je gornja, a ređe
donja.
 Opterećena grana trake može da bude
ravna ili koritasta (profilisana)
Ravna traka se koristi za komadnu,
a koritasta za rasutu robu.

Transportna traka
-ostvaruje dve funkcije: noseću i vučnu
-pokreće se pomoću pogonskog doboša,a kretanje doboša se
prenosi na traku usled trenja između trake i doboša
zahvaljujući zatezanju zateznog doboša
-zatezanje potrebno i radi održavanja kontinuiteta tereta na
traci
Uslovi koje mora da ispuni traka:
•Gipkost i elastičnost (lako savijanje)
•Potrebna čvrstoća (sila zatezanja)




Lanene,kudeljne,jutane trake
Gumirane trake
Trake od čelične pletene žice
Čelične trake


Premeštanje suve i rastresite robe u
zatvorenim prostorima
Šećer,brašno itd.



gumena traka je najrasprostranjeniji oblik
ima složenu strukturu i sastoji se od jezgra
(korda i žičanih strukova) i gumenog omotača
Otporne na vlagu,kidanje i habanje,a dovoljno
elastične


Premeštanje mokrog materijala(oceđivanje)
Ugalj,šljunak



Čelična traka za trakaste transportera pravi se
od hladno valjanog čelika
glatke i presvučene gumom
Premeštanje vlažnog,toplog ili tereta koji bi
oštetio gumenu traku(oštre ivice)

t/h; kom/h; m³/h

Kapacitet zavisi od:

Tehničke karakteristike transportera: -brzina kretanja trake
-širina trake
-način utovara i izbacivanja sa trake

Tehnološke karakteristike tereta: -vrsta,oblik tereta
-specifična težina

Organizacija rada: -iskorišćenje radnog vremen
-raspored radnika
-primena uređaja za opsluživanje transportera

Komadni teret
m-masa tereta
a-rastojanje između
težišnih tačaka tereta
V-brzina kretanja tereta
m  t   kom  m 
Q  *V   , 
,
 

a h  h   h 
Rasuti teret
A-površina poprečnog preseka
sloja materijala koji se kreće
po traci
3
 m3 
Q  A *V 

h


-transporteri sa pločicama ili člancima


nalaze primenu obično u čeličanama, livnicama,
rudnicima, industriji građevinskog materijala,
eskalatori
Premeštanje:
-komadne robe
-robe oštrih ivica
-grublje rasute robe
-vrućeg tereta






konstrukcija:
šasija transportera
radni organ sastavljen od lanaca i pločica
lančanici-pogonski i zatezni
točkovi za vođenje
šine za vođenje


Prednosti:
-laka zamena oštećenih pločica
Nedostaci:
-velika težina
-velika potrošnja energije
-zaglavljivanje između pločica
Transport lakopokretljivih zrnastih,praškastih
materijala-žitarice,brašno,šećer i dr.
Silosi za žitarice,pretovar sa brodova,iz vagona
Konstrukcija:
-oklop
-vučni profilisani
lanac
-ozubljani pogonski
lančanik
-zatezni lančanik


Sastoji se od oluka sa dovodnim levkom i ispustom, vratila
sa pužem i pogonskog uređaja
Usled sopstvene težine i trenja o zidove oluka materijal se
ne okreće zajedno sa vratilom, već dolazi do njegovog
potiskivanja, slično kao što se pomera navrtka zavrtnja pri
rotaciji.


Pužni transporter je najstarije transportno
sredstvo sa kontinualnim dejstvom, razvio ga je
Arhimed kao specijalan oblik pumpe za
navodnjavanje.
transport prašinastih, zrnastih i komadnih
materijala srednje veličine, posebno gde je
tehnološkim procesom predviđeno mešanje
materijala
Premeštanje vreća,bala,buradi
 konstrukcija:
-vratila oko kojih je obavijena žica sa levim i
desnim navojem
-pogonski uređaj
-utovarni uređaj



Usled njihanja transportnog oluka ili cevi goredole i levo-desno materijal se pokreće u
talasima i na taj način pomera
Prenošenje sipkastih materijala

similar documents