formål

Report
Forbedring på byggeplass
NESOs formannsskole kl 18
Samling 4
Foreleser: Magne Beddari
Mål for forelesningen
Eleven skal:
• Kjenne til kontinuerlig forbedring og LEAN
Produksjon
• Bidra til mindre sløsing av tid og ressurser, og til
mindre feil og mangler
Eleven skal få kjennskap og innsikt i :
•
•
•
•
LEAN Produksjon/Management i BA-bransjen
Sløsing av tid og produktivitet/verdiskaping i BAbransjen
Feil og mangler i bransjen – hva, hvorfor og hvordan
hindre feil og mangler
Kontinuerlig forbedring og praktiske forslag til
forbedring i BA-bransjen
Kort om LEAN
”Lean Production” = ”Slank produksjon”
- Opprinnelig et system for å redusere sløsing
Historie
- Henry Ford (1913-) og Toyota (1930-dd)
- ”The machine that changed the world” (1990) og ”Lean
thinking” (1996)
Lean i dag
- Sannsynligvis verdens mest utbredte system for økt
verdiskapning gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid
Lean tenkemåte
• En måte å tenke på som fokuserer på kontinuerlige
forbedringer og reduksjon av feil og avvik innen alle
områder og i alle former.
• Fokuserer på å redusere ledetider og kostnader samt
høyne kvalitetsnivået ved produksjon av
produkter/tjenester eller ved informasjonsbehandling.
• Fokuserer på å redusere all sløsing, dvs. alt som ikke
tilfører verdi til produktet sett fra kundens ståsted.
4
Lean - verktøykasse
Grunnregler
Sløsing
5S
Sløsing
Visualisering
A3
Kartlegging av
prosesser
Verdiskapende
ressursbruk
Verdiskapende
ressursbruk
Grunnregler – prinsipper - kultur
• Alle vet hva kunden vil ha
• Vi leverer alltid riktig vare eller tjeneste
• Alle har alltid noe å gjøre som skaper verdi / fremdrift
• Alle vet nøyaktig hva de skal gjøre
• Alt er klart når vi skal sette i gang arbeidet
• Vi sløser aldri med ressurser
• En feil gjøres kun èn gang
• Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss
6
Hvordan vet du….?
.....at kunden
er tilfreds?
… hva som er
din rolle ?
... hva som skal
produseres og når ?
... at du har det du
trenger?
… hvor utstyret
skal stå ?
Max
… hvor produktene
skal flyte?
… at du har et
problem ?
… hvordan jobben
skal gjøres ?
… hva du gjør når
du får problem?
Min
… at du
lykkes ?
De 4 grunnreglene
Regel 1: Aktiviteter
Regel 2: Koblinger
Regel 3: Flyt
Regel 4: Forbedringer
?#1
Er jobben
gjort riktig?
?#2
Er kunden
tilfreds?
Ressurser
?#3
Er alle aktivitetene
knyttet sammen?
?#4
Hva gjør vi når vi ikke
innfrir kravene, eller
når kravene endres?
Kunde
Regel 1 - Alle kjenner jobben sin
• Opplært og kjenne til
kontrakt / kundekrav
• God
arbeidsbeskrivelse
• Planlagte aktiviteter
• Oppfølging
Prosedyre
Denne prosedyren omfatter:
[Arbeidsoppgave eks:
OPPSETTING AV
BRØYTESTIKKER]
Utarbeidet av:
[Navn]
Std.nr/Rev.nr.:
Dato:
[dd.mm.åå]
Godkjent dato/sign.:
Trinnvis beskrivelse av arbeidsoppgaver:
Illustrasjoner/bilder:
1. Før arbeidet starter skal det gjennomføres
sikker jobb analyse og nødvendige prosedyrer og instrukser
skal gjennomgås. Det skal føres logg for dette. Alle nødvendige
skilt- og varslingsplaner skal foreligge og gjennomgås.
Operatører som utførerer arbeidet skal ha den kompetanse som
er nødvendig, om ikke dette er tilfelle, skal opplæring gis.
Denne opplæringen skal dokumenteres.
Utarbeidede prosedyre på betjening av stikksetter skal følges.
2. Arbeidet skal utføres i henhold til utarbeidede fremdrifts/kjøreplan. Avstand mellom stikkene skal måles nøyaktig med
innmonterte trippteller.
Avvik fra planen skal meldes bas så snart dette er
hensiktsmessig.
3. Ved bomslag (stikk som faller) skal operatøren stoppe og
plukke opp stikket som ligger og legge det tilbake i magasinet
på stikksetter.
4. Start og stopp på rekkverk skal markeres med et ekstra stikk.
5. Skiftbytte skal, i den grad det lar seg gjennomføre, gjøres ute i
felt. Operatøren som starter sitt skift skal bringe med seg
brøytestikk, drivstoff og evt. andre ting som er nødvendig for at
arbeidet skal kunne pågå uten unødvendig opphold på skiftet.
6. Operatør har ansvaret for at det foreskrevne daglige
vedlikehold og ettersyn blir gjennomført.
7. Utførte mengder og fremdrift skal etter hvert skift/døgn
rapporteres til bas.
Standard:
[eks: TID: 80 stikker pr /time, 600 stikker pr/skf]
10
Regel 2 - Alt klart når arbeidet
starter
5S
• Metode for å organisere en felles arbeidsplass for å gi
best mulig moral og effektivitet.
• Målet er at alle til enhver tid vet hvor alt er og ikke
bruker tid på å lete.
• Det skal være raskt å se at noe mangler fra sin
dediserte plass.
• 5S fokuserer på hva som skal beholdes, hvor det skal
oppbevares og hvordan.
Hva er 5S?
• En arbeidsform som har til hensikt å skape en
strukturert og ren arbeidsplass hvor ergrelser
og tap av tid, materiell og andre ressurser
pga. manglende orden, er redusert til null.
• 5S er å erklære krig mot sløseri av tid og
ressurser.
5S skaper et miljø hvor ting skjer i tide hver gang.
12
5S arbeidsplassorganisering
Sortere/Seiri
Fjerne alt som ikke er strengt tatt nødvendig
på arbeidsplassen.
Systematisere/Seiton
Det som da er igjen må systematiseres – hver
ting får sin faste og merkede plass. Slutt med
å lete!
Skinne/Seiso
Arbeidsplass og utstyr må rengjøres og
holdes i orden.
Standardisere/Seiketsu
Organisere arbeidet slik at den orden man
har oppnådd blir opprettholdt gjennom å
definere og organisere arbeidsoppgavene,
sette en standard, definere arbeidsområder
og følge opp.
Sikre/Shitsuke
Sikre at de framskritt som er oppnådd blir
opprettholdt og videreutviklet.
13
Hva er 5S?
Fase 1 - Seiri (整理) Sortere
Gjennomgå alt verktøy, materiell, utstyr, mm. på arbeidsplassen
og beholde kun det nødvendige. Alt annet kastes eller lagres et
annet sted.
Fase 2 - Seiton (整頓) Systematisere
Fokuserer på effektivitet ved å organisere verktøy, materiell og
utstyr på en slik måte at arbeidsflyten blir mest mulig effektiv ved
å ha alt utstyr på riktig plass der det trengs.
Fase 3 - Seisō (清掃) Skinne
Systematisk rydding slik at alt utstyr blir satt tilbake på sin
opprinnelige plass etter bruk. Dette skal være en del av de daglige
rutinene og ikke basert på skippertak med rydding når det er blitt
rotete.
Fase 4 - Seiketsu (清潔) Standardisere
Hva bygger 5S på?
At man tar
initiativ selv
At man tør å
ta beslutninger
At man stoler på
egen dømmekraft
Hva fører 5S til?
1. Sortere - 2. Systematisere - 3. Strigle 4. Standardisere - 5. Selvdisiplin/motivasjon
Standardisert
arbeidssett
Ledelse med
drivkraft
Ren og
strukturert
arbeidsplass
Tydelig rolleog ansvarsfordeling
Informasjon
gjennom
visualisering
Motiverte
medarbeidere
Sterkt lokalt
vedlikehold
og tilsyn
5 S fører til bedre arbeidsmiljø, høyere kvalitet, økt
produktivitet, økt tilgjengelighet og økt engasjement
Alt klart når arbeidet starter?
Steg 1 - Sortere
FORMÅL
Skape en arbeidsplass egnet til
å jobbe gjennom å utelukke
unødvendige ting fra
arbeidsplassen
METODE
Sortere ut unødvendige ting
gjennom å markere dem med
røde (=unødvendige),
gule (=usikre) eller
grønne (=nødvendige) lapper
Kast rødt
Ta en beslutning om gult
Behold grønt
Steg 2 - Systematisere
FORMÅL
Skape en velorganisert
arbeidsplass som minimerer
leting og forenkler arbeidet
METODE
Rett utstyr skal på rett plass
- flytte og endre
Merk opp plassering og formål
-navn, artikkelnummer, etc.
Bestemme maks / min-nivå
- hvem, hva, hvor mye, når
Alt klart når arbeidet starter
Steg 3 - Strigle
FORMÅL
Fjerne årsakene til rot og dårlig
orden
METODE
• Grundig rengjøring
• Inspisere etter problem,
markere og notere ned feil
• Følg opp problemområder
• Forbedre tilsyn
Steg 4 - Standardisere
FORMÅL
Se til at man opprettholder og forbedrer nivåene for steg 13 gjennom å lage rutiner og arbeidsmetoder som
standardiseres
METODE
• Lage rutiner for å opprettholde steg 3. Standardisere
• Forbedre synligheten i virksomheten (praktisk kontroll
og ledelse kontroll)
• Visualisere
• Øke ledelsens synlighet på
arbeidsplassen
• Kommunisere
Steg 5 – Selvdisiplin & motivasjon
FORMÅL
Skape et miljø som streber etter
kontinuerlig forbedring
METODE
• Innføre motiverende
aktiviteter
(forbedringsgruppe,
studiebesøk, belønning, etc.)
- positive aktiviteter
• Følge opp og planlegge
fortsatt 5S-arbeid
- kontinuerlig forbedre 5S
Dato: 15.10
Dato: 15.11
Dato: 15.12
Regel 3 - flyt - Spagettidiagram
Regel 3 - flyt – Asfaltlegging
Forhandle
kontrakt
Kunde
Asfaltverk
Planlegging
Byggemøte
prosjektleder
Daglig
behov
Turnus/skift
4 dagers uke
12/9 ordning
Planlegging
Ukeplan
Trafikkavvikling
- skilting
Bas
Klargjøre
utstyr
Dokumentere
resultat
Klebing
Utlegging
Valsing
Dokumentasj
on
Avslutning
- rengjøring
- flytting
-Lab
- hulrom
-kvalitet
- visuelt
- fakturagrunnlag
Regel 4 - Kontinuerlige forbedringer
Involvere de som gjør arbeidet
Jobbe strukturert
• Problem
• Årsak
• Løsning
• Gjennomføring
• Måling
= A3
A3
1.Forbedringsområde
2. Nåsituasjon
3. Ønsket situasjon
4. Handlingsplaner og tiltak
Kvalitet i Lean – egenvurdering
Planlegging
/ Dokumentasjon
Feil og mangler
Sikkerhet
Andre forhold som kan vurderes
•
•
•
•
•
•
Arbeidsplassen - ryddighet
Feil og mangler – oppretting
Venting – tegninger, materialer, utstyr, UE og SE
Flytting på materialer
Feil med utstyr og maskiner
Flyt i produksjonen
Skape verdi – ikke sløse med ressurser
Kvalitet
Informasjon
Mennesker
Flyt
Material
maskin
Gruppeoppgave
1. Hvordan kan vi redusere sløsingen og øke
verdiskapingen i våre bedrifter?
2. Hvor sløses det mest?

similar documents