Tebliği Görmek İçin Tıklayınız..

Report
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı
İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
05.05.2014 - İstanbul
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Taşeronun İşçisi De İşçi: Öyleyse Ona Da İş
Sağlığı Ve İş Güvenliği
1
• Aynı işyerinde çalışan asıl işveren işçileri ile alt
işveren işçileri arasındaki iş hukukundan
kaynaklanan hukuki statü farkı, bu ilişkinin
birtakım isçilik haklarının dolanılmasına uygun
bir araç olarak kullanılmasına yol açmıştır.
• Bu sorun alt işveren ilişkisini düzenlemeye
yönelik mevzuat hükümleri ile çözülmeye
çalışılmışsa da, yapılmaya çalışan her bir
düzenleme de başka bir tartışmayı beraberinde
getirmiştir.
• İş Sağlığı ve Güvenliği de bu alanlardandır.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Genel Olarak
2
• Alt işverenlik müessesesi, önce asıl işlere
yardımcı işlerde, bahçe, temizlik, güvenlik, yemek
hizmetleri gibi işlerle başlamış, giderek asıl işlerin
yürütülmesine kadar uzamıştır. Bu uygulama
biçimiyle alt işverenlik, işletmelerin faaliyet
alanlarının tamamen dışında başlı başına özel ve
alternatif bir istihdam modeli haline gelmiştir.
• Bugün hastanelerde, okullarda, üniversitelerde
ve pek çok kamu kurum ve kuruluşunda bile,
bırakın saydığımız yardımcı nitelikteki işleri, büro
işleri de dahil pek çok kamu işi, taşeronlardan
temin
edilen
personelle
gördürülmeye
çalışılmaktadır.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Genel Olarak
3
Genel Olarak
• Meselâ, bina inşa eden bir işverenin, elektrik tesisatının döşenmesi
veya doğramaların takılması işini taşeronlara vermeleri; bir fabrika
işyerinde yemekhane işletilmesi, işçilerin servis araçlarıyla
taşınması gibi işleri alt işverenlere havale etmeleri makul görülen
uygulamalardır.
• 1980’li yıllardan itibaren taşeron kullanımı, önce
belediyelerin temizlik işlerini vermelerinden başlayıp, özel
sektör işyerlerinde yayılmış, işçi haklarını bertaraf etmek
için kullanılmıştır. “Taşeronlaşma” uygulaması ile,
• Bir işyerindeki iş bölünebildiği kadar bölünüp her biri ayrı
taşeronlara verilmekte;
• İş güvencesiz ve iş sağlığı ve güvenliği hükümleri bertaraf edilerek,
hatta kimi zaman asgarî ücretin de altında ücretle işçi çalıştırma
• Maliyet düşüklüğü
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
• Ülkemizde, işverenlerin, bazı işleri alt işverenlere
(taşeronlara) yaptırmaları, önceleri haklı gerekçelere
dayanmaktaydı.
4
• Problem oluşturan husus şudur; taşeron işçilerinin en
temel sosyal haklardan mahrum bırakılarak
çalıştırılmaları aslında sosyal barışı tehdit edici bir
durumdur.
• Dolayısıyla aynı işyerinde aynı işi ve fakat değişik
işverenlere bağlı olarak yapan işçilerin farklı hukuki
statülere tabi kılınmaları ve farklı sosyal hak ve
menfaatlerden yararlanmaları bize göre iş sağlığı ve
güvenliği açısından da üzerinde durulması gereken bir
konudur.
• Bir başka ifadeyle, özellikle asıl işveren işçisi ile aynı işi
yapan, fakat imkan ve haklar açısından onunla mukayese
edilemeyecek derecede kötü şartlarda istihdam edilen
taşeron işçisinin korunması gerekliliği iş sağlığı ve
güvenliği hukukunun da bir sonucudur.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Genel Olarak
5
• 1936 tarihli 3008 sayılı Kanunda düzenleme bulunduğunu
görmekteyiz. Kanun m.1/4’e göre, “İşçiler, doğrudan
doğruya işveren veya vekili tarafından olmayıp ta üçüncü
bir şahsın aracılığı ile işe girmiş ve bu üçüncü şahıs ile
mukavele akdetmiş olsalar bile mukavele şartlarından asıl
iş veren mesuldür”.
• 1950 yılında 5518 sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanunla 3008 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmıştır. Buna göre, madde metni şu şekilde
düzenleme altına alınmıştır: “İşçiler doğrudan doğruya
işveren veya vekili tarafından olmayıp da aynı iş veya
teferruatında iş alan üçüncü bir şahsın aracılığı ile işe
girmiş ve bu üçüncü şahıs ile sözleşme akdetmiş iseler bu
aracılar da asıl işverenle müştereken ve müteselsilen
sorumludurlar” .
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
TAŞERONLUĞUN TARİHİ GELİŞİMİ
6
• 1475 sayılı İş Kanunu m.1/son, “Bir işverenden belirli bir
işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini
münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir
işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve bu
kanundan veya hizmet akdinden doğan yüklemlerinden asıl
işveren de birlikte sorumludur”.
• 14.12.1960 ve 161 Sayılı Kanunla Uluslararası Çalışma
Örgütünün 94 Nolu “Bir Amme Makamı Tarafından
Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına
Müteallik Sözleşme” onaylanmıştır. Sözleşme, kamu
makamlarının müteahhit veya taşeronlara vermiş̧
oldukları işlerde çalışan işçilere aynı işkolunda yapılmış
olan toplu iş sozleşmesi veya mevzuatla tanınan haklardan
daha aşağ ı olmayacak çalışma şartlarının sağ lanmasını,
işçilerin bu haklarını elde edebilmeleri için hak edişlerden
kesinti yapılmasını ya da herhangi başka bir yolla uygun
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
TAŞERONLUĞUN TARİHİ GELİŞİMİ
7
• 4857 sayılı İş K.m.1/’e göre, “Bir işverenden, işyerinde
yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı
işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde
iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu
işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı
işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren
ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine
karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden
doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte
sorumludur.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
TAŞERONLUĞUN TARİHİ GELİŞİMİ
8
• Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak
çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları
kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse
ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak
asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme
dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan
itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.
İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere
verilemez”.
• 2006 yılında eklenen iki fıkra….
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
TAŞERONLUĞUN TARİHİ GELİŞİMİ
9
• İş sağlığı ve güvenliği iki farklı kavram
• İş sağlığı, çalışanın çalışma şartları ile kullanılan araç ve
gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu
tehlikelerin en aza indirildiği bir çevrede sağlıklı
biçimde yaşayabilmeyi anlatır.
• İş güvenliği ise, işçilerin işyerinde işin görülmesi ile
ilgili olarak meydana gelen tehlikelerden, bedensel ve
ruhsal olarak zarara uğramamaları için alınması zorunlu
hukuki, teknik ve tıbbi önlemlere yönelik sistemli
çalışmalardır.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI
10
• Dar anlamda iş sağlığı ve güvenliği, işyerinde işten, iş
ortamından çalışma çevresinden ve çalışmaktan doğan
bütün riskler karşısında çalışanların korunması ve bu
korumanın sağlanması için alınması gereken tedbirleri
ifade eder.
• Geniş anlamda iş sağlığı ve güvenliğinde ise, işçi
değil, tüm çalışanlar ve işyeri değil tüm yaşam çevresi
dikkate alınarak korumanın sağlanması
hedeflenmektedir. Bu anlamda çevrenin korunması da iş
sağlığı ve güvenliği kapsamı içerisindedir.
• Sosyal Devlet
• 6331 sayılı Kanun
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI
11
• İş sağlığı ve güvenliği acaba sadece işçinin çalışma
ortamının sağlık ve güvenlik açısından işe elverişli
hale getirilmesi durumuna indirgenebilir mi?
• Bir başka ifadeyle, iş sağlığı ve güvenliğinin acaba
çalışma ortamı içerisinde aynı işi aynı şekilde yapan,
fakat çalışma şartları açısından farklı statülere tabi
olanları kapsayan bir boyutu da olamaz mı?
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
TAŞERON İŞÇİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KARŞISINDAKİ DURUMU
12
• Taşeron işçilerinin bugün karşımızda bulunan problemleri,
aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hukukunun da
inceleme alanına giren bir boyut kazanmıştır. Her ne kadar
iş sağlığı ve güvenliğinde çalışma ortamından veya
çalışmaktan kaynaklanan risklerden çalışanların
korunması temel amaçsa da, aynı ortamda farklı statüde ve
kendisi ile mukayese edilmeyecek avantajlarla çalışan bir
grubun varlığı, taşeron işçisini iş ortamından kaynaklanan
risklere ve tehlikelere açık bırakabilir.
• İşverenin işçiyi gözetme borcu
• Devletin rolü
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
TAŞERON İŞÇİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KARŞISINDAKİ DURUMU
13
• İş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri kural olarak her bir
işveren açısından belirlenmiştir.
• Ancak, işyerinde alt işveren işçilerinin bulunması, özel bir
takım düzenlemelere de ihtiyaç duyulmasına neden
olmaktadır.
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörülen iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi (İSİGK.m.6), işyeri
hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülükleri
(İSİGK.m.8) her bir işveren açısından ayrı ayrı
değerlendirilir.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
6331 sayılı Kanun Düzenlemeleri
14
• İşyerinin Girdiği Tehlike Sınıfının Belirlenmesi
• İşyerinde alt işverenin yaptığı işin girmiş olduğu tehlike
sınıfı, yine alt işveren işçisinin yapmış olduğu iş dikkate
alınarak belirlenir.
• Buna göre belirtmemiz gereken husus, alt işverenin yaptığı
iş, asıl işverenden bağımsız nitelik kazandığından,
yürüttüğü işler açısından da işyerinin bağımsız nitelik
kazandığıdır.
• Böylelikle, alt işverenin yaptığı iş dikkate alınarak tehlike
sınıfı belirlenir.
• Bu durum, alt işveren ile asıl işverenin, hatta işyerinde
bulunan diğer alt işverenlerin de yaptıkları işe göre farklı
tehlikelilik sınıfında yer almaları sonucunu doğurabilir.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
6331 sayılı Kanun Düzenlemeleri
15
• Risk Değerlendirilmesinin Yapılması
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
m.15 konuyu düzenlemektedir.
• “(1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması
halinde:
• a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu
Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi
çalışmalarını yapar veya yaptırır.
• b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları
konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç
duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
6331 sayılı Kanun Düzenlemeleri
16
• c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk
değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki
çalışmaları koordine eder.
• (2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir
nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk
değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla
bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp
uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların
giderilmesini sağlar”.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
6331 sayılı Kanun Düzenlemeleri
17
• c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk
değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki
çalışmaları koordine eder.
• (2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir
nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk
değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla
bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp
uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların
giderilmesini sağlar”.
• Çalışan Sayısının Belirlenmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bazı iş sağlığı ve güvenliği
hükümlerinin uygulanması açısından çalışan sayısına atıfta
bulunmaktadır. Bununla birlikte kural olarak bu atıf, her
bir işveren ve çalıştırdıkları içindir.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
6331 sayılı Kanun Düzenlemeleri
18
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
• Kanunkoyucu, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluştururken,
işyerinde çalışan sayılarını esas alarak kurul
oluşturulmasını öngörmüştür. Kanun düzenlemesine göre,
kurul oluşabilmesi için işyerinde en az elli çalışan
bulunmalı ve altı aydan fazla süren sürekli bir iş olması
gereklidir.
• Kanun m.22
• Yönetmelik m.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
6331 sayılı Kanun Düzenlemeleri
19
• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Verilmesi
• Kanun m.17
• Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve
Esasları Hakkında Yönetmelikm.5/3’e göre, “22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci
fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan
işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl
işveren alt işverenle birlikte sorumludur”.
• İş Kanunu dışında uygulama alanı ?
• Diğer İş Kanunları, Türk Borçlar Kanunu...
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
6331 sayılı Kanun Düzenlemeleri
• Sorumluluğun kanunla öngörülmemiş olması
• İş K.m.2/6 sorumluluğu uygulanabilir.
• Cezai sorumluluk olmaz.
20
6331 sayılı Kanun Düzenlemeleri
• g) Çalışan Temsilcisinin Atanması
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
• Her bir işveren ayrı olarak değerlendirilir.
21
• Son yıllarda özellikle mevzuat hükümlerinin arkasını
dolanma anlamında çok sık uygulanan ve yozlaştırılan
taşeronluk müessesi yeniden ele alınmak ve amacına
uygun bir hale getirilmek durumundadır. Bahsi geçen
durum taşeron işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği
hükümlerinin kapsamına alınması açısından da önemlidir.
• Aynı çalışma ortamı içerisinde, aynı işi yapan işçiler
arasında uçurum oluşturacak bir şekilde çalışma şartları
ve sosyal hakların mümkünlüğü, iş sağlığı ve güvenliği
hukukunu da ilgilendiren bir durumdur.
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
SONUÇ YERİNE
• DEVLET BU ALANDA GEREKLİ DÜZENLEMEYİ YAPMALIDIR.
22
Sabrınızdan ötürü
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
TEŞEKKÜRLER
23

similar documents