Misjon – skapelse nyskapelse

Report
Fra skapelse til nyskapelse – misjon i
rammen av den store bibelske
skapelsesfortellingen
Ole Jakob Filtvedt
Mitt møte med to ulike
kristendomsformer
Jesu død i sentrum
Jesu liv i sentrum
Synd, dom, nåde, tilgivelse Rettferdighet, fred og
solidaritet med fattige
Målet er “å få med seg
flest mulig til himmelen”
etter at man dør.
Målet er å leve etter Jesu
idealer her og nå, for å
skape et bedre samfunn
på jorda.
Begynne med begynnelsen
1 Mos 1:26-28: “Gud sa: «La oss lage mennesker i
vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene
i havet og fuglene under himmelen, over feet og
alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på
jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i
Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne
skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem:
«Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den
under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og
over fuglene under himmelen og over alle dyr som
det kryr av på jorden.»
Tempel-Eden Symbolikk i GT
• Skaperverket er Guds helligdom.
• Templer ble ofte utsmykket som hager.
• Både tempelet og hagen er steder for Guds
nærvær, for fravær av urenhet og ondskap.
• Livet i både tempelet og Edens hage er
strukturert etter en 7-dagers syklus, der det blir
en feiring på det syvende dagen.
• Skapelsesberetningen fungerer som indirekte
polemikk mot tanken på at himmellegemene skal
tilbes.
Hvor er gudebildet?
Hvis det stemmer at skapelsesberetningen
kunne gitt assosiasjoner til tempelet, ville en
samtidig leser umiddelbart ha spurt: hvor er
gudebildet? Symbolet på Guds nærvær i sin
helligdom?
Mennesket som et skråstilt speil
Mennesket settes i en krevende
mellomposisjon:
• Skal på den ene siden reflektere skaperverkets
pris opp til Gud. (prest)
• Skal samtidig formidle Guds visdom, vilje og
lov til resten av skaperverket. (konge)
Fra pålegg til løfte
1 Mos 1. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær
fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den
under dere!
1 Mos 12/17. Jeg vil velsigne deg og gjøre
navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse… Jeg
vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til
mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg.
1 Mos 32:
Fra Abraham til Israel
1 Mos 35: Gud sa til ham:
«Navnet ditt er Jakob.
Men nå skal du ikke lenger kalles Jakob;
Israel skal være navnet ditt.»
Slik fikk han navnet Israel. Så sa Gud til ham:
«Jeg er Gud, Den veldige.
Vær fruktbar og bli tallrik!
Et folk, ja, mange folkeslag
skal stamme fra deg,
det skal være konger blant dine
etterkommere.
Konger og prester
2 Mos 19: Dere har sett hva jeg gjorde med
egypterne, og hvordan jeg løftet dere på
ørnevinger og bar dere hit til meg. 5 Hvis dere
adlyder min røst og holder min pakt, skal dere
være min dyrebare eiendom framfor alle andre
folk; for hele jorden er min. 6 Dere skal være et
kongerike av prester og et hellig folk for meg.
Dette er de ordene du skal si til israelittene.»
Kongepresten - Messias
Salme 110 Herren sier til min herre:
«Sett deg ved min høyre hånd
til jeg får lagt dine fiender
som skammel for dine føtter!»
2 Fra Sion rekker Herren ut ditt mektige septer.
Du skal herske blant dine fiender!
4 Herren har sverget og angrer det ikke:
«Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis.»
Messias – Israels konge og hele
jordens konge
Salme 72:
Gud, lær kongen å dømme som du, la kongssønnen få din
rettferd! Han skal dømme ditt folk med rettferd, dine
hjelpeløse med lov og rett. Fjellene skal gi folket fred og
haugene bære rettferdighets frukt. Han skal la de vergeløse i
folket få sin rett, han skal berge de fattige. Undertrykkeren
skal han knuse. La ham leve fra slekt til slekt, så lenge sol og
måne er til! Han skal komme som regn på nyslått eng, lik en
regnskur som vanner jorden. Rettferd skal spire i hans dager
og freden være stor til månen forgår. Han skal herske fra hav
til hav, fra Storelven til jordens ender. De som bor i ørkenen,
skal bøye seg for ham, fienden skal slikke støvet. Konger fra
Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham. Kongene i Saba
og Seba skal komme med gaver. Alle konger skal kaste seg ned
for ham, alle folkeslag skal tjene ham.
Messias – setter alle ting i rett stand
Jes 11 En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire
fram fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham, en Ånd med
visdom og forstand, en Ånd med råd og styrke, en Ånd som gir
kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede i frykten for
Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser, og ikke skifte rett
etter det ørene hører. Han skal dømme fattige rettferdig, i rettferd skal
han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med sin
munns ris og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper.
Rettferd skal være beltet om livet og troskap beltet om hoftene hans.
Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos
kjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem.
Ku og bjørn skal beite, ungene deres legge seg sammen, og løven skal
ete halm som oksen. Spedbarnet skal leke ved slangens hule og barnet
strekke hånden ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe
på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren slik
vannet dekker havbunnen. Den dagen skal Isais rotskudd stå som et
banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal
være herlig.
Gjenopprettelse av Eden-tilstander
Jes 51: 3 Herren trøster Sion,
trøster alle ruinene hennes.
Han gjør ørkenen hennes lik Eden,
ødemarken lik Herrens hage.
Jubel og glede skal være i henne,
takkoffer med sang og spill.
Tempelsymbolikk og hagesymbolikk
sammen
Esek 47 Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og se, vann
strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet; for
tempelfasaden vender mot øst. […] Han sa til meg: «Ser du,
menneske?» Så førte han meg tilbake til elvebredden. Og se, da jeg
kom tilbake, var det en mengde trær langs elven på begge sider. Han sa
til meg: «Dette vannet renner til områdene i øst og ned på Arabasletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende
vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve.
Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt
friskt og levende, alt som er der elven renner. […] På hver side av elven
skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne,
og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for
vannet de får, kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde og
bladene bringe helse.»
Foreløpige konklusjoner
1) Guds plan var at menneskene skulle fungere
som konger og prester i hans skaperverk.
2) Når mennesket feiler, er ikke dette bare et
problem for menneskene selv – at de blir kastet
ut av hagen – det er også et problem for hagen.
Hvem skal nå ta styringen?
3) Gud gir aldri opp planen om å bruke mennesker
som sin representant i skaperverket.
4) Planen videreføres gjennom Abraham og Israel,
og spisses inn mot Messias, kongepresten.
5) Når Jesus kommer, som den lovede messias, har
han altså mer enn en oppgave å fylle. Han skal på
den ene side sette alle ting i rett stand i
skaperverket. Samtidig skal han også gjeninnsette
mennesket i sin gudgitte rolle.
6) Men: for at mennesket skal kunne fylle denne
rollen, må det frelses fra sin nåværende tilstand.
Mennesket er blitt endel av det problemet det var
satt til å løse.
7) Mennesket skal altså både frelses fra noe og til
noe.
Hvor ofte snakket Jesus om “å komme
til himmelen”?
Himmelen kommer til jorden
Åp 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For
den første himmel og den første jord var borte, og
havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige byen,
det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud,
gjort i stand og pyntet som en brud for sin
brudgom. 3 Og jeg hørte fra tronen en høy røst
som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han
skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud
selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud.
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og
døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik
eller smerte. For det som en gang var, er borte.»
Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting
nye.»
Tempel-By-Hagen
Åp 22. «Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar
som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.
Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til
begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt
hver måned. Og bladene på treet er til legedom for
folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse.
Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere
skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans
navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal
ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud
skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all
evighet.»
Fra skapelse til nyskapelse via
oppstandelse
1 Kol Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte før alt det skapte.
For i ham er alt blitt skapt,
i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
makter og åndskrefter –
alt er skapt ved ham og til ham.
Han er før alt,
og i ham blir alt holdt sammen.
Han er hodet for kroppen, som er kirken.
Han er opphavet,
den førstefødte fra de døde,
så han i ett og alt kan være den fremste.
For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,
og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,
det som er på jorden, og det som er i
himmelen,
da han skapte fred ved hans blod på korset.
En dag skal hele skaperverket befris fra
dødens krefter
Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan
regnes for noe mot den herligheten som en gang skal
åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på
at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble
underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han
ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal
bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den
frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt
til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt,
som i fødselsrier. Ja, enda mer: Også vi som har fått
Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker
med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt
når kroppen vår blir satt fri.
Hvorfor lengter skaperverket etter at Guds barn
skal åpenbares i herlighet?
Oppstandelsen: nyskapelsen har
begynt, den nye Adam er her
1 Kor 1Men nå er jo Kristus stått opp fra de
døde, som førstegrøden av dem som er sovnet
inn. 21 Fordi døden kom ved et menneske, er
også de dødes oppstandelse kommet ved et
menneske. 22 For slik alle dør på grunn av
Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i
sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved
hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.
Menneskeheten nyskapes i Kristus
Rom 6. «Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til
Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet
med ham da vi ble døpt med denne dåpen til
døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved
sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt
liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som
er lik hans, skal vi være ett med ham i en
oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle
menneske ble korsfestet med ham, for at den
kroppen som er underlagt synden, skulle
tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver
under synden. For den som er død, er befridd fra
synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også
skal leve med ham.»
Nyskapelsen er allerede i gang
2 Kor 5. “Så kjenner vi ikke lenger noen bare på
menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på
menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger
slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning.
Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!»
Gal 6. For det som betyr noe, er ikke å være
omskåret eller uomskåret, men å være en ny
skapning.
Nyskapt og sendt
Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa:
«Fred være med dere!» 20 Og da han hadde
sagt det, viste han dem sine hender og sin side.
Disiplene ble glade da de så Herren. 21 Igjen sa
Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far
har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet
han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.
23 Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er
de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for
noen, er de fastholdt.»
Evangelium til hele skapningen
Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og
forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!
Nyskapt – til hva da?
2 Tim 2:11-12
Dette er et troverdig ord:
Døde vi med ham,
skal vi også leve med ham.
Holder vi ut,
skal vi også herske med ham.
Fra Adam til Kristus
Rom 5. «Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også
over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som
Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle
komme. Men med nåden er det annerledes enn med
fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men
nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i
overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene
mennesket Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes
enn med den enes synd. For dommen over den ene førte
til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til
frifinnelse, enda mange hadde falt. Døden fikk
herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye
mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og
rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved
den ene, Jesus Kristus.»
Hvis Kristus er oppstått…
1 Kor 15. Dødens brodd er synden, og syndens
kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss
seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine
kjære søsken ….
stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for
Herren! For dere vet….
… at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

similar documents