DADES DE RESIDUS MUNICIPALS 2010 ALT PIRINEU I

Report
DADES DE RESIDUS MUNICIPALS 2013
CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE
L’EBRE
10 d’octubre de 2014
DADES DE RESIDUS MUNICIPALS 2013
COMARQUES DEL CAMP DE TARRAGONA
Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà, Priorat i Tarragonès
10 d’octubre de 2014
GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS
• L’any 2013 en el conjunt de les Comarques del Camp de
Tarragona es van generar 336.710 t de residus municipals.
• La generació per càpita s’ha situat en 1,48 kg/hab./dia.
• Aquesta xifra es situa per sobre de la mitjana de Catalunya que
és d’1,30 kg/hab./dia
• Es pot afirmar que la generació total de residus municipals ha
disminuït un 7,91 % respecte l’any 2012, quan es van generar
365.625 t, o 1,62 kg/hab./dia.
GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS
•
•
•
La comarca que genera
més residus per càpita és el
Baix Penedès, amb un rati
de 1,63 kg/hab./dia , o
595,74 kg/hab./any.
Quatre comarques (el Baix
Penedès, el Tarragonès, el
Baix Camp i la Conca de
Barberà) superen la
generació mitjana de
Catalunya (1,30 kg/hab./dia
o 475,09kg/hab./any).
La comarca que genera
menys residus per càpita
és el Priorat, amb 1,10
kg/hab./dia, o 399,94
kg/hab./any .
Recollida selectiva bruta de residus
municipals
• El 2013 la recollida selectiva bruta de residus municipals en
aquestes comarques s’ha situat en 121.236,21 t.
• En percentatge sobre els residus municipals generats suposa el
36,01 %.
• Respecte l’any 2012, que es van recollir 120.952,81 t., representa
un augment del 0,23 %.
• La recollida selectiva bruta en aquesta demarcació està per sota
de la mitjana de Catalunya que és del 37,95 %
Recollida selectiva bruta de residus
municipals
•
•
A la comarca del Baix
Penedès es generen 595,7
kg/hab./any. D’aquests, 140
kg/hab./any, el 23,5%, són
recollits selectivament,
mentre que 455,7
kg/hab./any, el 76,5% es
gestionen com fracció
resta.
La comarca que genera
menys residus per càpita és
el Priorat, amb 399,9
kg/hab./any. D’aquests es
recullen selectivament
189,1 kg/hab./any, el 47,3 %.
Recollida selectiva neta de residus
municipals
• La recollida selectiva neta representa els residus municipals
recollits selectivament sense considerar els impropis presents a
cada fracció objecte de recollida.
• El 2013 el percentatge de la recollida selectiva neta de residus
municipals a les Comarques del Camp de Tarragona s’ha situat
en el 27,49 %.
• El percentatge de la recollida selectiva neta calculada per a tota
Catalunya és del 30,80 % sobre els residus municipals generats.
Recollida selectiva neta de residus
municipals
•
•
•
La comarca amb el percentatge
més alt de recollida selectiva neta
és el Priorat, que ha assolit el
40,53 %.
La comarca amb el percentatge
més baix de recollida selectiva
neta és el Baix Penedès, amb el
18,25 %
Quatre comarques superen la
mitjana de Catalunya de recollida
selectiva neta que es situa en 30,8
%, i que són el Priorat, la Conca
de Barberà, l’Alt Camp i el Baix
Camp.
Recollida selectiva neta de residus
municipals
•
•
•
•
La recollida selectiva neta de les 4 fraccions
ordinàries FORM + Autocompostatge,
paper/cartró, vidre i envasos lleugers es
calcula restant de les seves quantitats
brutes els impropis.
Els millors resultats de recollida selectiva
neta ordinària presenta la comarca del
Priorat, amb un total de 138,09 kg/hab./any, i
els valors més alts de 3 de les fraccions
ordinàries.
El Baix Penedès, comarca amb el
percentatge més baix de recollida selectiva
neta, també presenta els resultats més
baixos en termes absoluts en tres de les
quatre fraccions.
Les comarques del Priorat, la Conca de
Barberà i l’Alt Camp superen la mitjana de
recollida selectiva neta ordinària de
Catalunya que es situa en 107,89
kg/hab./any.
Recollida selectiva neta de la fracció
orgànica
•
•
•
La comarca amb l´índex més alt de
recollida selectiva neta (RSN) de la
fracció orgànica + Autocompostatge
és el Priorat, que ha assolit una
recollida de 66,67 kg/hab./any.
La comarca amb el menor rati de
recollida selectiva neta és el Baix
Penedès, amb 23,13 kg/hab./any.
Quatre comarques, el Priorat, la
Conca de Barberà, l’Alt Camp i el
Baix Camp, superen la mitjana de
RSN de la fracció orgànica +
Autocompostatge, que se situa en
43,25 kg/hab./any.
Recollida selectiva neta de paper i
cartró
•
•
•
•
La comarca amb l’índex més alt de
recollida selectiva neta (RSN) de paper i
cartró és la Conca de Barberà, que ha
assolit rati de 27,72 kg/hab./any.
La comarca amb l’índex més baix de
recollida selectiva neta de paper i cartró
és el Baix Penedès, amb 13,70
kg/hab./any.
A totes les comarques la recollida de
paper i cartró, tant bruta com neta, ha
disminuït lleugerament respecte a l’any
2012. Al Priorat la disminució ha estat
més acusada.
Cap comarca supera la mitjana de RSN
de paper i cartró de Catalunya, que se
situa en 32,66 kg/hab./any.
Recollida selectiva neta de vidre
•
•
•
La comarca amb l’índex més alt de
recollida selectiva neta (RSN) de vidre és el
Priorat, que ha recollit 27,70 kg/hab./any.
La comarca amb l’índex més baix de
recollida selectiva neta de vidre és el Baix
Camp amb 20,65 kg/hab./any.
Totes les comarques superen la mitjana de
RSN de vidre de Catalunya, que se situa en
19,0 kg/hab./any.
Recollida selectiva neta d’envasos
lleugers
•
•
•
La comarca amb l’índex més alt de
recollida selectiva neta (RSN) d’envasos
lleugers és el Priorat, que ha recollit
17,32 kg/hab./any, uns 5 kg menys que a
l’any anterior.
La comarca amb l’índex més baix de
recollida selectiva neta d’envasos
lleugers és el Baix Penedès amb 9,78
kg/hab./any, comparat amb 10,65
kg/hab./any a l’any 2012.
Només una comarca, el Baix Penedès, no
supera la mitjana de RSN d’envasos
lleugers de Catalunya, que es situa a
12,0 kg/hab./any.
Recollida de la fracció resta
•
•
•
•
La comarca amb l’índex més alt
de residus recollits com fracció
resta és el Baix Penedès, que ha
recollit 1,25 kg/hab./dia o 455,70
kg/hab./any.
La comarca amb l’índex més
baix de fracció resta és el
Priorat, amb 0,58 kg/hab./dia, o
210,82 kg/hab./any. de manera
no selectiva.
Cap de les comarques ha
recollit a l’any 2013 més
quantitat de fracció resta que a
l’any 2012.
Tres comarques, el Baix
Penedès, el Tarragonès i el Baix
Camp, superen la mitjana de
Catalunya de 0,81 kg/hab./dia o
294,83 kg/hab./any.
Recollida selectiva bruta d’altres
residus
Les dades dels altres tipus de residus recollits selectivament representen la
recollida selectiva bruta, ja que no es disposa de prou dades com per
calcular la recollida selectiva neta a nivell de comarca.
•
Poda i jardineria: 16.519 tones
•
Voluminosos i fusta: 13.770 tones
•
Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): 732 tones
•
Piles: 32 tones
•
Medicaments: 50 tones
•
Tèxtil: 558 tones
•
Residus especials en petites quantitats (REPQ): 229 tones
•
Altres residus recollits selectivament: 759 tones
Dades 2013 de residus municipals a
les Comarques del Camp de Tarragona
Camp de Tarragona
Consideracions:
1. Les dades corresponen a la informació facilitada pels ens locals
titulars de la gestió de residus municipals
2. Les quantitats de residus de cada fracció representen la suma de
recollides domiciliàries, comercials i entrades a deixalleries.
3. S’ha demanat als titulars de deixalleries d’àmbit supramunicipal
desglossar les quantitats recollides per municipis del seu àmbit. Si
aquest desglossament no s’ha fet correctament, la totalitat dels residus
recollits s’ha atribuït al municipi on s’ubica la deixalleria. Això pot donar
lloc a un percentatge de Recollida Selectiva total més elevat del compte.
Millors resultats de RS neta al Camp de
Tarragona
La comarca amb el percentatge més alt de recollida selectiva neta és el Priorat,
que ha assolit el 40,53 %.
Municipis amb el percentatge més alt de RS neta al Camp de Tarragona
Municipi
Població 2013
Recollida selectiva neta en %
POBOLEDA
362
66,51
BELLMUNT DEL PRIORAT
313
65,17
MASÓ
291
63,80
1.261
59,50
415
56,46
VILA-RODONA
CAPÇANES
Millors resultats de RS neta per municipis de
les comarques del Camp de Tarragona
Alt Camp
Municipi
MASÓ
VILA-RODONA
NULLES
BRÀFIM
PONT D'ARMENTERA
Baix Camp
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
291
1.261
457
669
588
63,80
59,50
54,92
52,82
47,76
Priorat
Municipi
POBOLEDA
BELLMUNT DEL PRIORAT
CAPÇANES
MORERA DE MONTSANT
MASROIG
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
362
313
415
158
564
66,51
65,17
56,46
51,04
50,52
Baix Penedès
Municipi
ARBOÇ
LLORENÇ DEL PENEDÈS
MASLLORENÇ
SANT JAUME DELS
DOMENYS
BANYERES DEL PENEDÈS
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
5.517
2.304
534
41,25
37,42
30,41
2.556
3.044
30,32
27,46
Municipi
RIUDECANYES
PRATDIP
SELVA DEL CAMP
BOTARELL
VANDELLÒS I
L'HOSPITALET DE L'INFANT
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
1.170
700
5.614
1.113
53,29
52,79
51,46
47,93
5.992
46,37
Tarragonès
Municipi
VILA-SECA
VESPELLA DE GAIÀ
CATLLAR
PALLARESOS
ALTAFULLA
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
21.689
411
4.164
4.450
4.928
43,51
42,43
40,64
39,98
38,74
Conca de Barberà
Municipi
PIRA
ROCAFORT DE QUERALT
LLORAC
BARBERÀ DE LA CONCA
PILES
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
491
267
113
523
211
49,05
47,45
43,02
42,58
41,94
DADES DE RESIDUS MUNICIPALS 2013
COMARQUES DE LES TERRES DE L’EBRE
Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta
10 d’octubre de 2014
GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS
• L’any 2013 en el conjunt de les Comarques de les Terres de
l’Ebre es van generar 90.056 t de residus municipals.
• La generació per càpita s’ha situat en 1,31 kg/hab./dia.
• Aquesta xifra es situa per sobre de la mitjana de Catalunya que
és d’1,30 kg/hab./dia
• Es pot afirmar que la generació total de residus municipals ha
disminuït un 2,61 % respecte l’any 2012, quan es van generar
92.471 t, o 1,32 kg/hab./dia.
GENERACIÓ RESIDUS MUNICIPALS
•
•
•
La comarca que genera
més residus per càpita és el
Baix Ebre, amb un rati de
1,45 kg/hab./dia , o 527,98
kg/hab./any.
Només la comarca del Baix
Ebre supera la generació
mitjana de Catalunya (1,30
kg/hab./dia o
475,09kg/hab./any).
La comarca que genera
menys residus per càpita
és la Terra Alta, amb 0,89
kg/hab./dia, o 326,27
kg/hab./any .
Recollida selectiva bruta de residus
municipals
• El 2013 la recollida selectiva bruta de residus municipals en
aquestes comarques s’ha situat en 43.342,53 t.
• En percentatge sobre els residus municipals generats suposa el
48,13 %.
• Respecte l’any 2012, que es van recollir 45.781,06 t, representa
una disminució del 5,33 %.
• La recollida selectiva bruta en aquesta demarcació està per
sobre de la mitjana de Catalunya que és del 37,95 %
Recollida selectiva bruta de residus
municipals
•
•
A la comarca del Baix Ebre
es generen 528 kg/hab./any.
D’aquests, 242,1
kg/hab./any, el 45,9%, són
recollits selectivament,
mentre que 285,9
kg/hab./any, el 54,1% es
gestionen com fracció
resta.
La comarca que genera
menys residus per càpita és
la Terra Alta, amb 326,3
kg/hab./any. D’aquests es
recullen selectivament
177,9 kg/hab./any, el 54,5 %.
Recollida selectiva neta de residus
municipals
• La recollida selectiva neta representa els residus municipals
recollits selectivament sense considerar els impropis presents a
cada fracció objecte de recollida.
• El 2013 el percentatge de la recollida selectiva neta de residus
municipals a les Comarques de Terres de l’Ebre s’ha situat en el
35,62 %.
• El percentatge de la recollida selectiva neta calculada per a tota
Catalunya és del 30,80 % sobre els residus municipals generats.
Recollida selectiva neta de residus
municipals
•
•
•
La comarca amb el percentatge
més alt de recollida selectiva
neta és la Terra Alta, que ha
assolit el 48,70 %.
La comarca amb el percentatge
més baix de recollida selectiva
neta és el Baix Ebre, amb el
33,87%
Totes les comarques superen la
mitjana de Catalunya de recollida
selectiva neta que es situa en
30,8 %.
Recollida selectiva neta de residus
municipals
•
•
•
•
La recollida selectiva neta de les 4 fraccions
ordinàries FORM + Autocompostatge,
paper/cartró, vidre i envasos lleugers es
calcula restant de les seves quantitats
brutes els impropis.
Els millors resultats de recollida selectiva
neta ordinària presenta la comarca de la
Terra Alta, amb un total de 154,40
kg/hab./any.
El Baix Ebre és la comarca amb el
percentatge més baix de recollida selectiva
neta, 92,68 kg/hab./any.
Les comarques de la Terra Alta, el Montsià i
la Ribera d’Ebre superen la mitjana de
recollida selectiva neta ordinària de
Catalunya que es situa en 107,89
kg/hab./any.
Recollida selectiva neta de la fracció
orgànica
•
•
•
La comarca amb l´índex més alt de
recollida selectiva neta (RSN) de la
fracció orgànica + Autocompostatge
és la Terra Alta, que ha assolit una
recollida de 87,28 kg/hab./any.
La comarca amb el menor rati de
recollida selectiva neta és el Baix
Ebre, amb 41,49 kg/hab./any.
Només la comarca del Baix Ebre no
supera la mitjana de RSN de la
fracció orgànica +
Autocompostatge, que se situa en
43,25 kg/hab./any.
Recollida selectiva neta de paper i
cartró
•
•
•
La comarca amb l’índex més alt de
recollida selectiva neta (RSN) de paper i
cartró és el Montsià, que ha assolit rati
de 26,26 kg/hab./any.
La comarca amb l’índex més baix de
recollida selectiva neta de paper i cartró
és la Terra Alta, amb 23,63 kg/hab./any.
Cap comarca supera la mitjana de RSN
de paper i cartró de Catalunya, que se
situa en 32,66 kg/hab./any.
Recollida selectiva neta de vidre
•
•
•
La comarca amb l’índex més alt de
recollida selectiva neta (RSN) de vidre és la
Ribera d’Ebre, que ha recollit 30,37
kg/hab./any.
La comarca amb l’índex més baix de
recollida selectiva neta de vidre és el Baix
Ebre amb 18,93 kg/hab./any.
Totes les comarques a excepció del Baix
Ebre superen la mitjana de RSN de vidre de
Catalunya, que se situa en 19,0
kg/hab./any.
Recollida selectiva neta d’envasos
lleugers
•
•
•
La comarca amb l’índex més alt de
recollida selectiva neta (RSN) d’envasos
lleugers és el Montsià, que ha recollit
18,71 kg/hab./any, aproximadament 2 kg
menys que a l’any anterior.
La comarca amb l’índex més baix de
recollida selectiva neta d’envasos
lleugers és el Baix Ebre amb 8,78
kg/hab./any, comparat amb 11,05
kg/hab./any a l’any 2012.
Tres comarques, el Montsià, la Terra Alta
i la Ribera d’Ebre, superen la mitjana de
RSN d’envasos lleugers de Catalunya,
que es situa a 12,0 kg/hab./any.
Recollida de la fracció resta
•
•
•
•
La comarca amb l’índex més alt
de residus recollits com fracció
resta és el Baix Ebre, que ha
recollit 0,78 kg/hab./dia o 285,91
kg/hab./any.
La comarca amb l’índex més
baix de fracció resta és la Terra
Alta, amb 0,41 kg/hab./dia, o
148,82 kg/hab./any. de manera
no selectiva.
El Montsià i la Terra Alta han
recollit a l’any 2013 més
quantitat de fracció resta que a
l’any 2012.
Cap comarca supera la mitjana
de Catalunya de 0,81 kg/hab./dia
o 294,83 kg/hab./any.
Recollida selectiva bruta d’altres
residus
Les dades dels altres tipus de residus recollits selectivament representen la
recollida selectiva bruta, ja que no es disposa de prou dades com per
calcular la recollida selectiva neta a nivell de comarca.
•
Poda i jardineria: 5.559 tones
•
Voluminosos i fusta: 4.712 tones
•
Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE): 302 tones
•
Piles: 11 tones
•
Medicaments: 14 tones
•
Tèxtil: 222 tones
•
Residus especials en petites quantitats (REPQ): 81 tones
•
Altres residus recollits selectivament: 226 tones
Dades 2013 de residus municipals a
les Comarques de les Terres de l’Ebre
Terres de l’Ebre
Consideracions:
1. Les dades corresponen a la informació facilitada pels ens locals
titulars de la gestió de residus municipals
2. Les quantitats de residus de cada fracció representen la suma de
recollides domiciliàries, comercials i entrades a deixalleries.
3. S’ha demanat als titulars de deixalleries d’àmbit supramunicipal
desglossar les quantitats recollides per municipis del seu àmbit. Si
aquest desglossament no s’ha fet correctament, la totalitat dels residus
recollits s’ha atribuït al municipi on s’ubica la deixalleria. Això pot donar
lloc a un percentatge de Recollida Selectiva total més elevat del compte.
Millors resultats de RS neta a les Terres de
l’Ebre
La comarca amb el percentatge més alt de recollida selectiva neta és la Terra
Alta, que ha assolit el 48,70 %.
Municipis amb el percentatge més alt de RS neta a les Terres de l’Ebre
Terres de l'Ebre
Municipi
Població 2013
Recollida selectiva neta en %
MIRAVET
778
75,14
RASQUERA
827
66,36
PRAT DE COMTE
170
65,92
BATEA
1.967
63,41
PINELL DE BRAI
1.113
62,41
Millors resultats de RS neta per municipis de
les comarques de les Terres de l’Ebre
Baix Ebre
Municipi
AMETLLA DE MAR
AMPOLLA
PAÜLS
BENIFALLET
ALFARA DE CARLES
Montsià
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
7.704
3.636
594
725
394
60,14
43,92
43,90
43,82
40,80
MIRAVET
RASQUERA
GINESTAR
GARCIA
TORRE DE L'ESPANYOL
SÉNIA
FREGINALS
SANT JAUME D'ENVEJA
GALERA
MASDENVERGE
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
5.987
468
3.566
808
1.140
44,54
43,83
43,25
42,90
41,09
Terra Alta
Ribera d'Ebre
Municipi
Municipi
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
778
827
902
568
686
75,14
66,36
57,87
54,84
52,92
Municipi
PRAT DE COMTE
BATEA
PINELL DE BRAI
POBLA DE MASSALUCA
CORBERA D'EBRE
Recollida
Població
selectiva neta en
2013
%
170
1.967
1.113
372
1.130
65,92
63,41
62,41
57,77
52,40
Moltes gràcies
Josep Maria Tost i Borràs
Director
[email protected]
93 567 33 00

similar documents