dosyayı indir

Report
FİZİK PERFORMANS
ÖDEVİ
BERİL AKKÖK 9-A 130
• Fizik, varolan tüm bilimlerin temelidir. Fiziğin alt dalları da
fiziksel dünyanın arka planındaki tüm görünümleri anlamak
için geliştirilmiştir. Fizikte kariyer yapmayı düşünüyorsanız bu
geniş mecrayı kuş bakışı inceleyen bu yazıyı okumanız size
fayda sağlayacaktır.
• Fizik, tarihinin başlangıçlarında Doğa Felsefesi olarak bilinirdi.
Daha sonra tek parça olarak kalmamış, gittikçe genişleyerek
yüzlerce uzmanlık alanına ayrılmıştır. Felsefe, insanın var olan
her şeyi akla uygun şekilde açıklama ve her şeyin ardındaki
esrarı bulma girişimleridir. Esasen hala fizik, Doğa Felsefesi
olarak tanımlanabilir çünkü yaygın görüş, fizik ile felsefenin
birbirinden çok farklı olmadığı üzerinedir.
• Fizikçiler doğayı gittikçe derinden keşfedince, tutarlı teorik zeminlerde,
uzmanlık alanları olarak çeşitli fizik branşları oluştu. Çekirdekten küçük,
galaksilerden büyük ölçeklere kadar meydana gelen her şeyi açıklamak ve
mantık kurmak için her düzeyde çeşitli fizik alt dalları mevcuttur. Fiziğin
çeşitli alt dallara ayrılması insanoğlunun bir ürünüdür ve doğayı anlamamız
kolaylaşsın diye yapılmıştır. Aslında doğa, dünyayı kategorilere ayırmaz çünkü
tüm seviyelerde doğanın dinamikleri birbiriyle bağlantılıdır.
• Fiziğin alt dalları Teorik Fizik ve Deneysel Fizik olarak iki kısımda incelenebilir.
Richard Feynman'ın sözleriyle bu iki kavrama ışık tutalım:
• "Bilgiyi test etmek deneydir. Deney, bilimsel gerçekliğin tek yargıcıdır... Deney
kendi başına, bize üstü kapalı işaretler verir... Fakat bu işaretlerden
genellemeler yaratmak için hayal gücüne de ihtiyaç vardır. Mükemmel, basit,
fakat gerçekliğin altında yatan bir o kadar da tuhaf modeli tahmin etmek...
Ve sonra deney, doğru tahmin yapıp yapmadığımızı tekrar kontrol eder. Bu
hayal etme işlemi çok zorludur, bu yüzden ayrı uzmanlıklar vardır: Yeni
yasaları hayal eden, sonuca varan ve tahmin eden fakat deney yapmayan
Teorik Fizikçiler; ve deney yapan, hayal eden, sonuca varan ve tahmin
yürüten Deneysel Fizikçiler."
Klasik Mekanik
• Fiziğin en eski branşlarından olup makro boyuttaki tüm
cisimlerin hareketini analiz eder. Büyük cisimlerin, mesela
topların neden zıpladığını ve sarkaçların neden sallandığından
gezegenlerin neden güneş etrafında döndüğüne kadar her şeyi
açıklar. Büyük ölçeklerde mekaniği tüm şekilleriyle açıklar.
Fakat atomik düzeydeki hareketi açıklayamaz. Tüm akışkan
tiplerinin fiziğini açıklayan "akışkan mekaniği" de klasik
mekaniğin uzmanlaşılmış bir alt dalıdır.
Matematiksel Fizik
• Bu alt dal, teorik fiziğe analiz araçları temin eden bir branştır.
Matematik doğanın dilidir ve bu yüzden insanların doğayı
anlamak için matematiği anlaması gerekmektedir. Matematik,
fiziğe kesinlik verir. Saf matematik ve fiziğin iç içe olduğu bir
branştır. Matematiksel fizik teknikleri fiziğin alet çantasını
oluşturur. Tıpkı bir işçinin işini iyi yapması için doğru aleti
kullanması gerektiği gibi bir fizikçi de bir problemi çözmek için
doğru matematiksel aracı kullanmak zorundadır. Doğayı
anlamada derinleştikçe keşfedilen her yeni yasa ancak yeni bir
matematik formuyla ifade edilebilir.
Klasik Elektrodinamik
• Bu alan fizik branşları içinde en geniş uygulama bulanıdır.
Klasik elektrodinamik, atomik boyuttan evrensel boyuta kadar
tüm elektromanyetik olayları açıklayan Maxwell'in
elektromanyetizma yasaları üzerinde temellenir. Optik,
telekominükasyon gibi çok çeşitli alt dallara ayrılır. Tüm evreni
kuşatan elektromanyetik kuvvet gibi yagın olguları inceleyen
bir alt daldır.
Kuantum Mekaniği
• Bu alt dal, klasik mekaniğin açıklamakta başarısız olduğu,
atom-altı ölçekteki olayları açıklayan yeni bir mekanik tipini
tanımlar. Atom altı ölçekli tabiatın titiz bir resmini çizer.
Kuantum fiziği, belirsizlik ilkesi üzerinde temellenir ve tüm
olayları olasılıklar şeklinde tahmin eder. Kuantum fiziğinde
çalışmak, belli oranda matematiksel uzmanlık gerektirir.
Termodinamik ve İstatistik
Mekanik
• Termodinamik ve istatistik fizik çok parçacıklı sistemlerdeki
hareketi tanımlayan teorik mekanizmayı sağlar. Fiziğin temel
çekirdeğini oluşturur. Tek parçacığın hareketi kuantum
mekaniğiyle açıklanır fakat kuantum mekaniği çok parçacıklı
sistemleri açıklayamaz. Bu yüzden istatistiksel yaklaşım gerekir.
Termodinamik, istatistik mekaniğin atasıdır. İstatistik mekanik
kuantum fiziğiyle harmanlanarak kuantum istatistik mekaniğini
oluşturur.
Yoğun Madde Fiziği
• Yoğun madde fiziği, yoğun formdaki maddelerde meydana
gelen tüm olguları açıklar. Sıvılar, katı ve gazlarla birlikte tüm
madde tiplerini inceler. Bugünkü bilgi teknolojilerini mümkün
kılan yarı iletken aygıtların keşfi yoğun madde fiziğinin
araştırmalarının bir ürünüdür. Maddelerdeki ferromagnetizm,
süper akışkanlık ve süper iletkenlik gibi tüm özellikleri tanımlar.
Nükleer Fizik
• Nükleer fizik atom çekirdeğinde oluşan tüm olguları
tanımlar. Radyoaktivite, nükleer fisyon ve nükleer füsyon
ile uğraşır ve bunları açıklar. Nükleer fiziğin geliştirilmesi
ile atom bombası, hidrojen bombası gibi tartışmalı ve
büyük icatların yapılmasına ek olarak nükleer enerji
kaynakları da bu alan sayesinde insanların faydası için
kullanılmaktadır.
Kuantum Alan Teorisi
• Çok çok küçük ve çok hızlı parçacıkların fiziğini tanımlayan bir
alt daldır. Bu alana ayrıca parçacık fiziği de denilebilir. Parçacık
fiziği, kuantum mekaniğinin temelleri, özel izafiyet teorisi ve
alanlar kavramı üzerinde yükselir. Aynı zamanda bu üç mecrayı
birleştirmeye de çalışır. Tabiatın en son yapı taşlarını
tanımlamaya çalışan bu alan, fiziğin alt dalları içinde en zor
branşlardan birisidir.
Astronomi ve Astrofizik
• Astronomi, evreni tüm görünümleriyle inceleyen gözleme
dayalı bir alandır. Astrofizik ise teorik bir zeminde tüm bu
kavramları açıklamaya çalışır. Fiziğin tüm alt dallarını kapsayıcı
olan bu branşın tek amacı evrende meydana gelen tüm
olguları açıklamaktır.
Genel İzafiyet Teorisi ve
Kozmoloji
• Genel izafiyet teorisi kütle çekimi (gravitasyonu) tüm
ölçeklerde tanımlayabilen güçlü bir teoridir. Gravitasyonu bir
kuvvet olarak değil, uzay zaman bükülmesinin bir sonucu
olarak tanımlar. Kütleli cisimleri kuşatan uzay eğrilir ve bükülür.
Gravitasyon ise bu eğrilmenin bir sonucudur. Özel izafiyet, uzay
ve zamanı birleştirirken, genel izafiyet uzay-zamanın maddeyle
etkileşimini ortaya koyar. Uzayın ne kadar büküldüğü, içinde
var olan madde ve enerji miktarına göre değişir. Basit deyişle,
genel izafiyet şöyle özetlenebilir: "Madde uzaya nasıl
büküleceğini söyler, uzay da maddeye nasıl hareket
edeceğini!"
• Genel izafiyet teorisi, evrenin bütün olarak geçirdiği evrimi
genel bir çerçeveye sokan kozmoloji alanının doğmasına sebep
olmuştur.
OPTİK
• Fiziğin optik olarak adlandırılan kısmı ışığın davranışını inceler. Işığın uzayda izlediği
yolu inceleyen optiğe geometrik optik diyoruz. Geometrik optiğin içinde de kırınım,
girişim ve yansıma-kırılma olayları bulunmaktadır. Önce basit olan olaydan
başlarsak; yansıma ve kırılma günlük hayatta çıplak gözle görülebilen olaylardır.
Örneğin, yarısı su ile doldurulmuş bir bardağın içine bir çubuk koyarsak çubuğu bir
doğru şeklinde göremeyiz. Bunun nedeni ışığın kırılma indisleri farklı bir ortamdan
diğerine geçmesidir.
• Düz bir aynanın karşısına geçtiğinizde neden odanın içindeki her şeyi değil de bazı
şeyleri görebiliyoruz? Bunu da yansıma özelliği ile açıklayabiliriz. Düzgün bir
yansıtıcıya gönderilen ışık, düzlemin normaline hangi açı ile gelirse o açı ile geri
döner. Demek ki odanın içinde gördüğünüz cisimlerin gönderdiği ışınlar, aynadan
yansıdıkları zaman gözünüze geliyordur.
• Girişim olayı üst üste binme ya da yok etme ile sonuçlanır. Girişim yapan dalgalar
arasındaki faz farkı 180 derece ise ve dalga boyları eşit ise son dalga genliği iki kat
artar.
• Eğer 0 derece ise birbirlerini yok ederler.
• Kırınım olayı bir dalganın engellere çarparak kenarlarından bükülmesidir. Herhangi
bir yarıktan geçen dalga dsina = + λ kadar yol alır. (burada x geçen dalganın
dalgaboyudur.)
• Girişim, kırınım ve kutuplanma (polarizasyon) olayları ışığın dalga yapısını
desteklerken fotoelektrik olay, Compton olayı ve kara cisim ışıması ışığın tanecikli
yapıda olduğunu gösterir. Işık çift karakterli olup, hem dalga hem de tanecik özelliği
taşır.

similar documents