Åpent møte, driftstilpasning skole

Report
ÅPENT MØTE, DRIFTSTILPASNING
SKOLE
Begnadalen 5.februar 2015
MØTETS INNHOLD:
1.EO: ønsker velkommen (5 min)
2.IRIK: om selve prosessen (20 min)
3.JHB: kort om selve rapporten (15 min)
4.Svar på innkomne spørsmål i forkant av møtet (adm svarer, før det åpnes
for spørsmål fra salen. 20 min) IRIK
5. Ca.kl.19.00-19.30: kaffe
6.Synspunkt og spørsmål fra salen
7. EO: avslutning
Erland Odden: møteleder og ordstyrer.
Svein Granli: skriver notat
ÅPENT MØTE 05.02.2015
Rapporten som er sendt ut på høring er en bestilling fra kommunestyret.
Rapporten er et saksorientert og administrativt dokument. Det vil si at rapporten
ikke har vært oppe til politisk behandling, og det er ikke trukket slutninger i
rapporten; det foreligger ingen «Forslag til vedtak».
Rapporten er utarbeidet som et grunnlagsdokument for kommunestyret.
Arbeidsgruppa har forsøkt å sammenstille opplysninger slik at politikerne har et så
godt som mulig beslutningsgrunnlag.
Rapporten er i tillegg sendt ut på høring slik at høringsinstansene i Sør- Aurdal
kommune kan komme med sine innspill til kommunestyret.
Rapporten og høringsinnspill vil være en viktig del av grunnlaget for
«Rådmannens forslag til vedtak».
Politisk beslutning: Hva er den beste langsiktige løsningen for elevene fra SørAurdal?
Hva ønsker dere??
BAKGRUNN FOR DRIFTSTILPASNINGSPROSESSEN
Synkende elevtall -> reduserte statlige
overføringer og reduserte skatteinntekter
14.01.2014: «Analyse av ressursbruken i SAK», KS
konsulent. Utvidet formannskap og adm.
Kostnadsdrivere:
Antall elever i gruppene, lærertetthet pr. elev
Skolestruktur/antall skoler/gjennomsnittlig
skolestørrelse
Netto driftsutgifter til gr.skolesektoren pr. innbygger 6-15 år
(2013):
Vang: 170 000, SAK: 130 000, ØSK: 129 000, NAK: 86 000
(2 privatskoler får overført i NAK)
Antall elever i gruppene:
Kommune
1.-4.kl
5.-7.kl
8.-10.kl
Vang
4,2
6,8
9,7
SAK
9,4
8,6
9,5
ØSK
9,7
10,3
13,1
NAK
13,3
12,7
16,6
Høye kostnader pr. elev, reduserte statlige overføringer på
grunn av nedgang i elevtallet.
BAKGRUNN FORTS.
Kommunestyret fattet følgende vedtak 19.juni 2014:
5. Skolestruktur.
a) Det tas sikte på en sentralskolemodell der alternativene ved eksisterende
skoleanlegg ved Begnadalen og Bagn vurderes opp mot en sentralskole midt i
kommunen.
b) Prosessen skal inneholde vurderinger av aktuelle samarbeidsmodeller med
Ringerike kommune. Avklaring med Ringerike er avgjørende for hvordan vi på
kort sikt gjør mindre endringer innenfor dagens struktur.
c) … Endelig vedtak i mars 2015…
d) Eksisterende bygg avvikles så snart ny skole er på plass.
ET LITE HISTORISK TILBAKEBLIKK
Kommunestyret 24.10.91: «Endra
skolestruktur i Sør- Aurdal»
Bakgrunn: Talet på elevar i grunnskulen er
redusert, og oversyn over fødselstal syner at
det kan bli ytterlegare reduksjon dei næraste
åra.
Notat fra drøftingsmøte i kretsene:
Oppsummeringa syner at dei fleste frammøtte i
kretsane i hovudsak ikkje ønskjer endringar i
eksisterande skolemønster.
HISTORIKK FORTS.
Kommunestyret 24.09.2009:
6 alternativ utredet->Vedtak: Elever fra Reinli skule overføres til
Bagn skule fra høsten 2010. Ungdomstrinnet 8-10 overføres
SAUS fra høsten 2010. Endelig vedtak med de nødvendige
planer og dokumentasjoner legges ut på høring til berørte parter.
HISTORIKK FORTS.
Kommunestyret 18.02.2010: Elever fra
Reinli skule overføres til Bagn, ellers ingen
endringer.

HISTORIKK FORTS.
Kommunestyret 19.06.2014: 7 alternativ
utredet-> Det tas sikte på en sentralskolemodell
der alternativene ved eksisterende skoleanlegg
ved Begnadalen og Bagn vurderes opp mot en
sentralskole midt i kommunen.
 Kommunestyret 19.03.2015: ?

BYGG
 Dispensasjoner skolebygg: Nei.
Byggenes egnethet pedagogisk: God. Tomas Nordahl: ryddig/rent og
reparasjon. Satsingen på åpne skoler, feilslått.
Ett bygg, større fleksibilitet (Garthus/Bagn): lettere å utnytte fleksibiliteten
dersom skolene samles. Lokalisert i 3 bygg på Bagn- mer fleksibelt enn
dagens struktur. Samle ansatte->mer fleksibelt
Byggenes tilstand: investeringsbehovet/vedlikeholdsbehovet er synliggjort i
utredningen. Det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet opp i mot gammel
bygningsmasse.
Ulik forventet levetid for bygningsmassen: det er lagt inn tall for universell
utforming, vedlikehold, brannforebyggende tiltak osv. Ress til vedlikehold?
BYGG FORTS.
Pris pr.kvm Bagn dyrere kontra Garthus: dette er av mindre
betydning i forhold til andre usikkerhetsmomenter i kalkylen
eksempelvis anbudsprosessen, tomteforhold osv.
Prissetting sentralskole Begnadalen: dette vurderes i etterkant av
høringsprosessen.
Tomtevalg Begnadalen: jordbruksareal, kirken og SAE.
Flom Fossvangområdet: tatt hensyn til1000-årsflom.
Har dere vurdert hvordan sentralskole+kulturhus og
rivning/kondemnering av eksisterende bygg vil påvirke hverdagen
til det enkelte barnet og familien: nei.
SKOLESKYSS
Hva er akseptabel reiseveg? Telefonsamtale fylkeskommunen: 1t og 20 min fra
grensa til Ringerike (Storrustemoen) og over til Bagn. 50 min fra HEBU til Bagn.
Stavedalen til Begnadalen: 50 min. Begnadalen skole: 50 min i dag.
Ved praktiseringen av grunnskoleloven hadde Kirke- og undervisningsdepartementet
anbefalt følgende når det gjelder ”akseptabel” tid underveis (reisetid + gangtid +
ventetid én vei):
For 1.-3. klasse: inntil 45 minutter
For 4.-6. klasse: inntil 60 minutter
For 7.-9. klasse: inntil 75 minutter
Definere øvre grense: politisk vurdering
Det er ikke satt opp et konkret forslag til organisering (fylkeskommunal oppgave).
Vedtak->organisering
SKOLESKYSS FORTS.
Tiltak for å forebygge bråk og uro: forskrift om ordensreglement for skolene, godt
samarbeid med busselskapet. Ikke tiltak utover det som er pr. i dag.
Forsvarlig å sende de minste barna fra HEBU til Garthus/Bagn alene: De minste
barna klarer seg alene Stavedalen/Bagn. Til Bagn: lang kjøretid for de minste.
Kjøretid tas som en del av saken.
Barn med spesielle behov: dersom et barn har et dokumentert behov for tilsyn, er
dette kommunens økonomiske ansvar.
KVALITETEN I SKOLEN
Utgangspunkt for gjennomgangen av skolestrukturen er nedgang i elevtallet og
strammere økonomiske rammer. Vi mener at kvaliteten kan heves ved å samle
kompetansen som finnes i kommunen. En større enhet er mer robust. Det er
kostnadskrevende, og vanskelig, å drive skoleutvikling med 4 ulike enheter. Sårbart
med få ansatte.
Har skolene i SAK dokumenterte faglig dårlige prestasjoner? Forskjeller i resultat
mellom skolene. Kan ikke legges frem på grunn av lave elevtall.
Har skolene i SAK et kartlagt negativt psykososialt miljø? Forskjeller i resultat mellom
skolene. Ingen skole der miljøet kan karakteriseres som dårlig. Kan ikke legges frem
på grunn av lave elevtall.
Vil fordelene ved en sentralskole veie opp for ulempene ved lang reisevei?
Problemstilling som vil bli vurdert i selve saken som skal opp i kommunestyret.
Flytte ungdomstrinnet fra HEBU->mindre robust skole: ja, snevrere fagmiljø i Hedalen
og et større fagmiljø ved SAUS.
KULTURBYGG
Er det ment at all aktivitet som eksisterer i bygdene skal flyttes til kulturhuset: nei
Tenker dere at oppfølging av aktiviteter og idrett på kveldstid vil kunne følges opp
på en god måte til tross for den økte avstanden til kulturhuset? Ikke vurdert
Er det vurdert om dette muligens kan føre til økte forskjeller blant barn, hvor noen
kanskje ikke klarer å følge opp like bra som før, på grunn av den økte avstanden?
Ikke vurdert
Mener adm. at det på grunn av en eventuell kommunereform haster med å få
vedtatt og igangsatt en del nye tiltak; f.eks. bygging av kommunal «storstue»? Nei
Nedleggelse av skolen i Hedalen begrunnes med økonomiske hensyn. Skjer
nedlegging fordi man håper å frigjøre midler til bygging og drift av et slikt anlegg?
Nei. Men, kulturbygget skal ivareta funksjonene i C-blokka som er vedtatt revet
BOSETTING
Hvordan slår en sentralskole ut for bosettingen i kommunen? Dette var ikke en del av
kommunestyrets bestilling. Dette er ikke utredet. Vi skulle ønske at den desentraliserte
skolestrukturen hadde medført en økning i elevtallet.
DE ANSATTE
Hva er de ansattes oppfatning: vi kan ikke snakke på vegne av alle ansatte. Møtet
med KS: de tillitsvalgte uttrykte et ønske om et større fagmiljø. Stor uenighet om hvor
skolen bør ligge. Det skaper usikkerhet og det brukes mye energi blant de ansatte
når skolestruktur utredes.
BARNAS STEMME
Hvor er barnas stemme i denne høringen/prosessen?
Alle elevråd har fått rapporten på høring
Hva er talspersonens syn på de ulike alternativene i rapporten?
 Talsperson for barn, Berit Dokkebakke Navrud, har hatt anledning til å møte på
samtlige møter og hatt tilgang til alt materiell. Hun vil i tillegg komme med en
høringsuttalelse.
ANBEFALINGEN FRA KS-KONSULENT
«Hva har kommunen gjort for å fremme alternativet som KS-konsulent anbefalte for
kommunenes innbyggere?»
 Fremme alternativet: alternativene er utredet etter en bestilling fra kommunestyret.
Det er tidligere utredet flere andre alternativ. Alternativene fremmes gjennom en
politisk behandling.
«KS Konsulent var tydelig på å anbefale én skole for Sør-Aurdal av faglige og
økonomiske hensyn. Hva er skoleledelsen i Sør-Aurdal sine mening om dette rådet?»
 Faglig: samle kompetanse, skoleutvikling, robust, større sosialt miljø for elevene,
samle materiell, fleksibel bruk av kompetanse
Økonomisk: konsulenten tok kun med utgifter til personell
KS-KONSULENT
Oppsummering av intervjuene
Ønsket stormøte
Èn skole med best mulig kvalitet
Enkelte: 4 svært ulike skolekulturer, noe som gir forskjellige
muligheter for elevene
Flere: betydningen av hvordan man som voksen omtaler situasjonen
Enkelte: ikke trygge på kommuneadministrasjonen
Fleste: ønsket sentralskole- kall oss for Sør- Aurdøler!
Flere grupper: ønske om endringer som er tilstrekkelig omfattende
Erfaringer fra Reinli: skeptisk- men svært fornøyde i etterkant. Det
var ikke selve skolen som holdt bygda sammen, men aktivitetene og
samholdet lokalt.
KS FORTS.
På tvers av intervjugruppene: «Hvor få elever skal det få bli på skolene våre før skolene
skal legges ned?» Lite sosialt miljø, kompetanse i smale fag, utstyr, rammevilkår
Noen: sentralskole: rustet til å møte en eventuell kommunesammenslåing og øke
tilflyttingen
Fritidsaktiviteter: ulike synspunkt: klarer ikke å rekruttere, barn/unge kvier seg der de
ikke kjenner de andre barna. Vanskelig å få sammen hverdagen.
Flere grupper: muligheten for å utnytte personalressursen og lærernes kompetanse best
mulig. Mer robust og bedre fagmiljø.
Fra skolene: problemer i perioder med høyt sykefravær, vanskelig å skaffe kvalifiserte
vikarer
Det ble sagt at man bør fokusere på hvor mye mer en faktisk kan få til ved å samle
ressursene på en stor skole.
På små skoler er det vanskeligere å lykkes med kollektiv profesjonsutvikling.
Skolene: det kan være tungt å være alene i spesialpedagogikken. På små skoler blir det
mere 1:1-undervisning enn på større skoler der en kan samkjøre ressursene bedre
POLITISK NIVÅ
Det er i tillegg kommet inn en del spørsmål med politisk innhold. Disse vil bli
videreformidlet som en del av høringen

similar documents