Podnikateľský plán

Report
Podnikateľský plán: Zámočnícka firma
GLADIOCEĽ
SSOŠP EDUCO Slanická
osada, 029 01
Námestovo

Názov firmy
Gladioceľ

Právna forma
s. r. o.

Sídlo firmy
Klin

Adresa firmy
Klin 529

Tel.
0944 507 203

Odbor podnikania
Právna forma
Spoločníci
Základné imanie
Oceľové konštrukcie
:
 Záhradný a iný nábytok :
 Posilňovacie stroje
:
 Zváranie farebných kovov

Položka
Výroba oceľových konštrukcií
Cena
1 000 €/ks
Výroba nábytku
150 €/ks
Výroba posilňovacích strojov
250 €/ks
Zváranie farebných kovov
15 €/hod

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia
Organizačná štruktúra
Ľudské zdroje


Konatelia firmy
Zámočník
Položka
Zváračský preukaz
Dodávka
Stojanový vŕtačka, brúsky, zváracia
technika
Lis, ohýbačka
Vzduchotechnika
PC set
Peniaze
Zásoby
Pohľadávky
CELKOM
Cena
500 €
3 000 €
4 500 €
3 100 €
1 000 €
700 €
2 200 €
2 000 €
-
22 000 €
Položka
Základný kapitál vo výške 22 000 €
Začiatočná súvaha k 01. 01. 2013
DM
17 100 €
KM
700 €
Peniaze
2 200 €
Zásoby
2 000 €
CELKOM
22 000 €
Vlastný vklad
22 000 €
22 000 €
Položka
Voda, elektrina, kúrenie
Cena
15 €
Telefón, internet
100 €
Cestovné, používanie vlastného auta
150 €
Spotreba materiálu
Prenájom garáže
3 000 €
60 €
Mzdy vrátane odvodov
-
vlastník firmy Anton Romaňák
1 082 €
-
vlastník firmy Dominik Romaňák
1 082 €
-
Zámočník
Odpisy
CELKOM
811 €
350 €
6 650 €
Produkt
Cena za
jednotu
Mesačný
predaj
Mesačná
tržba
Oceľové konštrukcie
800 €/ks
3 ks
2 400 €
Výroba posilňovacích strojov
230 €/ks
10 ks
2 300 €
Výroba záhradného a iného
nábytku
125 €/ks
15 ks
1 875 €
Zváracie práce
Mesačná tržba CELKOM
15 €/hod
15 hod
250 €
6 825 €
Položka
Suma
Výnosy
7 025 €
Fixné náklady
6 825 €
Zisk pred zdanením
Daň
Zisk po zdanení
200 €
38 €
162 €







Vstupný profil
Založenie firmy
Marketing
Cena
Swot analýza
Organizačné a personálne zabezpečenie
Finančný plán
Zakladateľský rozpočet
Zdroje financovania
Súvaha
Plán nákladov
Plán výnosov
HV

similar documents