Assembly_7

Report
‫مهدی ایل بیگی‬
‫دانشگاه آزاد اسالمی دماوند‬
.‫ بصورت زیر است‬،‫• فرم کلی و نحوه فراخوانی زیر روال ها‬
PROCNAME PROC
------------------------------------------------------RET
PROCNAME ENDP
MAIN :------------------------------------------------------CALL PROCNAME
------------------------------------2
Codesg
segment ‘code’
Assume ss:stacksg,ds:datasg , cs:codesg
Main
proc far
Mov ax,datasg
Mov ds,ax
;----------------------------------------MAIN PROGRAM (CALL PROCEDURS)
;-----------------------------------------Mov ax,4c00h
Int 21h
Main endp
;-------------------------------------------PROCEDURE DECLARATION
;-------------------------------------------Codesg
ends
End main
3
segment ‘code’
Assume ss:stacksg,ds:datasg , cs:codesg
Main
proc far
Mov ax,datasg
Mov ds,ax
;----------------------------------------Codesg
CALL START
CALL SEARCH
;-----------------------------------------Mov ax,4c00h
Int 21h
Main
endp
;--------------------------------------------
START PROC NEAR
;**************
;**************
RET
START ENDP
;--------------------------------------------
SEARCH PROC NEAR
;**************
;**************
RET
SEARCH ENDP
;-------------------------------------------Codesg
ends
End main
4
‫• سه روش برا ی انتقال مقادیر به روال و بر عکس وجود دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬قرار دادن مقدار مورد نظر در یک ثبات‪.‬‬
‫‪ .2‬اس ت تتت اده از ت تتته‪ :‬ک ت تته در ای ت تتا سال ت تتت مق ت تتادیر ارس ت تتا ی را ب ت تتا اس ت تتت اده از دس ت تتتور‬
‫‪ PUSH‬بتته تتته فرستتتاده و در داختتا روال بتتا دستتتور ‪ POP‬آن ترا فراختتوانی متتی‬
‫کنیم‪.‬‬
‫‪ .3‬اس ت تتت اده از ست ت ت نت داده ای‪ :‬در ای ت تتا سال ت تتت آدرن خاات ت ت از ست ت ت نت را بت ت ترای‬
‫انتق تتال مارام ده تتا در نظ تتر م تتی رو تتدیم و در داخ تتا روال نوت ت داده ه تتا را از آدرن ف تتو‬
‫بازیابی می کنیم‪( .‬نکته‪ :‬ایا کار به معنای ارسال مارام د به زیرروال نم باشد)‬
‫‪5‬‬
‫• یک برنامه ‪( recursive‬بازر ت ) برنامه ای است که خود را فراخوانی می کند‪.‬‬
‫• میتتاده ستتازی یتتک برنامتته خودفراختتوان یتتا بازر تتت متتویر در اس ت بلی بتته راست ت نوش ت ن هتتر‬
‫برنامت تته دی ت تتر است تتت‪ .‬فقت تتا تزم است تتت کت تته در بدنت تته زیت تترروال‪ ،‬خت تتود زیت تترروال بت تتا دست تتتور‬
‫‪ CALL‬فراخوانی شود‪.‬‬
‫• تنها خطر برنامه های خود فراخوان سرریز تته استت زیترا در هتر فراختوانی یکبتار مقتدار‬
‫‪ PC‬در ته ذخوده می رردد‪.‬‬
‫‪6‬‬
Codesg
segment ‘code’
Assume ss:stacksg,ds:datasg , cs:codesg
Main
proc far
Mov ax,datasg
Mov ds,ax
MOV AL,X
CALL MASK1
MOV X,AL
MOV AL,Y
CALL MASK2
MOV Y,AL
MOV AL,X
ADD AL,Y
MOV Z,AL
Mov ax,4c00h
Int 21h
Main
endp
;-----------------------------------------MASK1 PROC
AND AL,0FH
RET
MASK1 ENDP
MASK2 PROC
AND AL,0F0H
RET
MASK2 ENDP
Codesg
ends
End main
7
‫•‬
‫دستورالع ا ‪ Push‬براي ذخوده کردن دادههاي روي‬
‫•‬
‫فرم کلی دستور ‪:Push‬‬
‫•‬
‫ع لونت تتد ‪ Source‬ميتوانت تتد هت تتر ثبت تتااي ب ت تتز ثبت تتات مت تتر م هت تتا (فل ت ت ) و ثبت تتات اشت تتارهرر‬
‫دست تتتورالع ا هت تتا ع ت ت ‪ ،IP‬باشت تتد و ه ينت تتون ميتوانت تتد کل ت تتهاي در سافظت تته ا ت تتل را‬
‫ارجتا دهتد‪ Source .‬نمت توانتد عتتک ع لونتد ب واستطه (عتتدد ثابتت) باشتتد‪Source .‬‬
‫باید ازنو ‪ Word‬باشد‪.‬‬
‫•‬
‫دستورالع ا ‪ Pop‬براي بازيابي دادهها از ته می باشد‪.‬‬
‫•‬
‫فرم کلی دستور ‪:Pop‬‬
‫•‬
‫‪ destination‬ميتواندکل هاي در سافظه ا تل را ارجتا داده و عتا ميتوانتد هتر ثبتااي‬
‫ب تتز ثبتتات مر مهتتا و ثبتتات اشتتارهرر دستتتور الع تتا هتتا (‪ )IP‬و ثبتتات ست نت کتتد (‪)CS‬‬
‫باشد‪ .‬مقصد باید ازنو ‪ Word‬باشد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ته می باشد‪.‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪Destination‬‬
‫‪PUSH‬‬
‫‪POP‬‬
‫• ایا دستورات رجیس د مر م را اغیود نم دهند‪.‬‬
‫• مثال برای دستور ‪:PUSH‬‬
‫ذخیره سازی رجیستر ‪ AX‬بر روی پشته‬
‫;‬
‫?‬
‫ذخیره سازی متغییر ‪ Y‬بر روی پشته‬
‫;‬
‫‪AX‬‬
‫‪PUSH‬‬
‫‪DW‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PUSH‬‬
‫‪Y‬‬
‫• مثال برای دستور ‪:POP‬‬
‫قرار دادن عنصر باالی پشته درون رجیستر ‪BX‬‬
‫;‬
‫قرار دادن عنصر باالی پشته درون متغییر ‪Y‬‬
‫;‬
‫?‬
‫‪9‬‬
‫‪BX‬‬
‫‪POP‬‬
‫‪DW‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪POP‬‬
‫•‬
‫دستورالع ا ‪ PUSHF‬محتوی ثبات فل را روی تته ذخوتده متی ن ایتد و دستتورالع ا ‪POPF‬‬
‫عنصر روی ته را خارج ن وده در ثبات فل کپ می ن اید‪.‬‬
‫•‬
‫با است اده از دستورالع ا ‪ POPF‬می توان هر مقدار دلخواهی را داخا ثبات فل قرار دارد‪.‬‬
‫•‬
‫دستتتورالع ا ‪ PUSHF‬روی فلت هتتا اثتتر نتتدارد و تتی دستتتورالع ا ‪ POPF‬روی فلت هتتا اثتتر دارد‪.‬‬
‫ایا دو دستورالع ا فاقد ع لوند می باشند‪.‬‬
‫•‬
‫دستتور ‪ PUSHA‬ت تامی رجیست دهای ‪ AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI‬را در تته‬
‫ذخوده می ن اید‪.‬‬
‫•‬
‫دستتور ‪ POPA‬ت تامی رجیست دهای ‪ AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI‬را از تته‬
‫بازیابی می ن اید‪( .‬نکته‪ :‬اشاره رتر تته ‪ SP‬از تته ‪ POP‬متی شتود و تی در رجیست د ‪ SP‬ذخوتده نمت‬
‫رردد‪).‬‬
‫‪10‬‬
‫• اعریتتی یتتک متتاکرو در بتتون دستتتورات ‪ENDM, MACRO‬قترار داده‬
‫می شوند‪ .‬شکا اعریی یک ماکرو بصورت زیر می باشد‪:‬‬
‫‪Parameters‬‬
‫‪MACRO‬‬
‫‪Macro_Name‬‬
‫‪instruction‬‬
‫‪instruction‬‬
‫‪…….‬‬
‫‪instruction‬‬
‫‪ENDM‬‬
‫‪11‬‬
‫‪body‬‬
‫•‬
‫م تتارام د ه تتا در ‪ ،MACRO‬ن ادهتتای مع تتو ی هستتسند ک تته بوس تتیله ع متتت کام تتا (‪ )،‬از‬
‫یکدی ر جدا می شوند‪.‬‬
‫•‬
‫دستورالع ا های اس بلی در اعریی یک ماکرو متی تواننتد از مارام دهتای آن‪ ،‬ثبتات هتا‪،‬‬
‫ع لون تتدهای ب واس تتطه ی تتا ن اده تتای اعری تتی ش تتده در بو تتدون م تتاکروی مز تتور‪ ،‬اس تتت اده‬
‫کنند‪.‬‬
‫•‬
‫ماکروها باید در ابتدای آورده شوند‪.‬‬
‫•‬
‫بتتا هتتر بتتار فراختتوانی ماکروهتتا‪ ،‬ت تتامی کتتد داخلتتی متتاکرو در محتتا فراختتوانی متتاکرو‪ ،‬کپ ت‬
‫می شود‪.‬‬
‫•‬
‫توضتتیحات )‪ (Comments‬ماکروهتتا نو ت در برنامتته تک ترار متتی شتتوند ب ترای عتتدم تک ترار‬
‫توضیحات باید ابتدای آن ها (;;) را قرار دهیم‪.‬‬
‫‪12‬‬
Pause MACRO wait_msg
; prompt user and wait for key to be pressed
mov
dx, OFFSET wait_msg ; ; “press any key ….”
mov
int
ah, 9
21h
; ; display string function
; ; call DOS
mov
int
ah, 1
21h
; ; input character function
; ; call DOS
ENDM
13
Putpixel MACRO x, y, color
mov ah,0ch
mov al,color
mov cx, x
mov dx, y
int 10h
endm
14
Add3
MACRO num1, num2, num3
; ; put sum of Three word_size parameters in AX
mov
add
add
ax, num1
ax, num2
ax, num3
; ; first number
; ; second number
; ; Third number
ENDM
15
‫•‬
‫یتتک بر ستتی نم ت توانتتد بتتی از یکبتتار در یتتک برنامتته تتاهر شتتود‪ .‬زی ترا ب ترای متترش بتته بر ستتی ه تا بایتتد‬
‫مشتتخب باشتتد کتته بتته کتتدام بر ستتی متترش تتورت ب وتتدد‪ .‬در واقتتا بتتا داش ت ن نتتد بر ستتی م تتابه‪،‬‬
‫مشخب نیست باید به کدام بر سی مرش ورت رودد‪.‬‬
‫•‬
‫ب تتدلیا اینک تته دس تتتورات بدن تته ماکروه تتا دقیق تتا در ک تتد ا تتلی برنام تته جای تتواری م تتی ش تتوند‪ ،‬تتس در‬
‫ورای که هر کدام از بر سی های درون ماکرو بتا بر ستی هتای برنامته ا تلی ه نتام باشتند‪ ،‬د تار‬
‫م کا ارجا خواهیم شد‪ .‬البته زمانی که یک ماکرو را ندیا بار در برنامه ا لی فراخوانی ن تاییم‪،‬‬
‫باز هم ایا م کا ای اد می شود‪.‬‬
‫•‬
‫ب ترای س تتا ای تتا م تتکا ب تتا اس تتت اده از دس تتتور ‪ LOCAL‬ه تتر بر س ت را ک تته در م تتاکرو اس تتت اده م تتی‬
‫ن تتاییم نعن تتوان ی تتک بر س تتی محل تتی معر تتی م تتی ن تتاییم‪ .‬س تتال ه تتر زم تتان ک تته م تتاکرو در برنام تته ا تتلی‬
‫فراخوانی شود‪ ،‬ب ای بر سی های آن یک بر سی یکتا قرار خواهد ررفت‪.‬‬
‫•‬
‫دستور ‪ LOCAL‬ب فا له س از ‪ MACRO‬قترار متی روتدد و نتام بر ستی هتا بوستیله کامتا )‪(,‬‬
‫از هم جدا می شوند‪.‬‬
‫‪16‬‬
.‫ قرار می دهد‬AX ‫ مینیمم دو عدد صحیح را پیدا نموده و نتیجه را در‬،Min2 ‫• ماکروی‬
Min2
MACRO first, second
LOCAL cmp_label, end_if
; ; put smaller of two words in the AX register
mov ax, first
cmp_label:
cmp ax, second
jle
end_if
mov ax, second
end_if:
ENDM
; ; first value
; ; Compare first and second values
; ; exit if so
; ; otherwise load second value
17
‫• متتی تتتوان ماکروهتتاای مرکتتار رد را در یتتک فایتتا جدادانتته بتتا ستتوند ‪ ASM‬یتتا‬
‫‪ ،LIB‬نوش تتت و ای تتا فای تتا را ب تته عن تتوان ی تتک فای تتا کتاب ان تته ای در برنامت ته‬
‫های متعدد است اده ن ود‪.‬‬
‫• ب ترای فراخ تتوانی ی تتک فای تتا کتاب ان تته ای از ش تتبه دس تتتور ‪ INCLUDE‬ب تته‬
‫فرمت زیر است اده می ن اییم‪:‬‬
‫‪FILENAME.ASM‬‬
‫‪INCLUDE‬‬
‫• نکت ت ت تته‪ :‬ش ت ت تتبه دس ت ت تتتور ‪ INCLUDE‬در ابت ت ت تتدای برنام ت ت تته و قب ت ت تتا از ه ت ت تته‬
‫دستتتورات آورده متتی شتتود‪ .‬متتی تتتوان نتتدیا فایتتا کتاب انتته ای را بتته هی تتون‬
‫ترتیی در برنامه است اده ن ود‪.‬‬
‫‪18‬‬
;This MACRO set cursor at location ROW, COLUMN
CURSOR MACRO ROW, COLUMN
MOV AH,02
;;Set cursor function
MOV BH,0
;;Page 0
MOV DH,ROW
;;DH=ROW position
MOV DL,COLUMN ;;DL=COLUMN position
INT 10H
;;Invoke interrupt
ENDM
;;End of MACRO
;
--------------------;This MACRO display STRING on mointor
DISPL1 MACRO STRING
MOV AH,09
;;Set string function
LEA DX,STRING ;;DX=STRING
INT 21H
;;Invoke interrupt
ENDM
;;End of MACRO
;
--------------------;This MACRO clear monitor
CLE_SC MACRO
MOV AX, 0700H
;;Set clear function
MOV BH, 199
;;Red on black
MOV CX, 0
;;CX=Up left corner
MOV DX, 184FH
;;DX=Down right corner
INT 10H
;;Invoke interrupt
ENDM
;;End of MACRO
;
--------------------19
INCLUDE mymacro.asm
;----------------------------------------------.MODEL SMALL
.STACK 64
;Define stack
.DATA
;Define data segment
MSG1
DB 'test of include in MACRO','$‘
X
DB 10
Y
DB 50
;----------------------------------------------.CODE
;Define code segment
MAIN PROC FAR
MOV AX,@data ;1- Set data segment
MOV DS,AX
;2- address
CLE_SC
;3-Using MACRO CLE_SC
CURSOR X, Y ;4-Using MACRO CURSOR
DISPL1 MSG1 ;5-Using MACRO DISPL1
MOV AX,4C00H ;5- End of
INT 21H
;6- processing
MAIN ENDP
; End of procedure
END MAIN
; End of program
20
21

similar documents