Naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos

Report
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS
Naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
formos
Projekto vadovė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė
2012 m. lapkričio 12 d.
1
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Tyrimas parodė
• Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas vyksta
gana chaotiškai, nėra aiškios sistemos ar
schemos,
• trūksta kvalifikacijos tobulinimo paslaugų
kokybės užtikrinimo priemonių,
• siūlomos formos nebepatrauklios.
Šaltinis. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo padėties ir perkvalifikavimo poreikių
tyrimas, 2011
2
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
• Besikartojantis turinys ir formos suponuoja
‚,persisotinimo“ jausmą, kuris tuo pačiu
kuria ‚,visko žinojimo“ iliuziją ir mažina
norą toliau tobulintis, skatina inertiškumą ir
žemą savirefleksiją ar kritiškumą pedagogų
bendruomenėje.
Šaltinis. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo padėties ir perkvalifikavimo poreikių
tyrimas, 2011
3
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
• Kursai ir seminarai yra dažniausiai
siūlomos ir tikėtina dėl tos priežasties
pasirenkamos kvalifikacijos tobulinimo
formos, tačiau jie laikomi mažai efektyviais
dėl tam tikro „moralinio“ formų
nusidėvėjimo (ypač norint tobulinti
praktinius įgūdžius).
4
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Projektas
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
5
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Duomenys apie II projekto etapą
• Projekto įgyvendinimo pradžia 2012 m. gegužės 22 d.
• Trukmė 24 mėn.
• Partneriai:
48 švietimo pagalbos tarnybos,
6 tęstinių studijų institutai,
Švietimo informacinių technologijų centras.
6
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Projekto sudėtinės dalys
• Veiklos, skirtos pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo modelyje numatytoms
priemonėms įgyvendinti;
• Naujos kvalifikacijos tobulinimo formos ir
aktualios temos;
• Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo formos
ir perkvalifikavimas (pedagoginės ir
socialinės pedagogikos studijos bei
ilgalaikės stažuotės mokytojams).
7
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Bendri rodikliai
• 7838 mokytojai sudalyvaus PKT renginiuose;
• 70 mokytojų išbandys ilgalaikes stažuotes;
• 495 pedagogų baigs pedagogo, soc. pedagogo,
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo studijas;
• 130 mokytojų asocijuotų struktūrų atstovų tobulins
kvalifikaciją;
• 230 UPC ir partnerių atstovų tobulins kvalifikaciją;
• 61 pristatymų surengta;
• 28 viešosios konsultacijos surengtos;
• 50 video metodinių priemonių sukurta;
• 2 modeliai sukurti;
• 1 PKT informacinė sistema sukurta.
8
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Supervizija (profesinis konsultavimas)
• Supervizijos procesą (mokymus) sudaro 7
susitikimai po 5 akademines valandas. Iš viso
dirbo 30 grupių, mokėsi 368 pedagogai.
Dalyvių vertinimai:
• „Tai seminaras, į kurį norisi grįžti. Tai galimybė
žvelgti į savo darbą iš šalies “;
• „Išvengiau rimtų konfliktų su mokiniais, į kolegų
problemas žiūriu ramiau, jaučiu pasitenkinimą
darbu“;
• „Ėmiau daugiau girti mokinius, man tai labai
padėjo“
9
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Stažuotės Lietuvoje
• Stažuotės Lietuvoje – kvalifikacijos tobulinimo
forma, kai pedagogas 5 dienas tobulina savo
kvalifikaciją kitoje Lietuvos mokykloje pas
patyrusius mokytojus, kurie tobulino kvalifikaciją
užsienyje, yra ekspertai, metų mokytojai,
dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones
ir kt. Stažuotes Lietuvoje išbandė 60 pedagogų.
Dalyvių vertinimai:
• Stažuojantis galima pamatyti ir įvertinti tikrovišką
mokyklos gyvenimą, domėtis tomis sritimis, kurios
yra aktualiausios stažuotojui.
10
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Mini mokymai
• Mini mokymai – kvalifikacijos tobulinimo darbo
vietoje forma mažos mokyklos komandai. 8
pedagogai kartu su administracijos atstovais
tobulinasi pasirinktoje ugdymo turinio temoje
(pvz. diferencijavimas, specialiųjų poreikių
mokinių ugdymas, gabių ir talentingų vaikų
ugdymas ir kt.). Mokymuose dalyvavo 561
pedagogas.
Dalyvių vertinimai:
• naudingiausia buvo naujų metodikų ir praktinės
kolegų patirties pristatymai, konsultacijos,
praktinis, kūrybinis darbas bendradarbiaujant
visai susibūrusiai mokyklos pedagogų komandai.
11
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Peer coaching modelis
• „Paramos kolegai“ modelis, kurio esmė –
coacher‘iai (mokytojai patarėjai) mokomi būti
savo kolegų vadovais ugdytojais. Šią formą
išbandė 478 šalies pedagogai.
Dalyvių vertinimai:
• metodas veiksmingas: mokytojai pagaliau atvėrė
savo klasių duris vienas kitam, nugalėjo
psichologinius ir kitus barjerus, pradėjo taikyti
inovacijas mokyme(si).
12
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Ilgalaikės pedagogų stažuotės
• Ilgalaikė pedagogo stažuotė – pedagogo
kvalifikacijos tobulinimo forma praktinio
darbo sąlygomis individualiai gilinant
praktinį patyrimą, įgyjant naujas ar
tobulinant turimas kompetencijas, kai
pedagogas tam tikrą laiką neatlieka funkcijų
savo pagrindinėje darbo vietoje
• Stažuotės trukmė projekte – vieneri metai ir
pusė metų.
13
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Ilgalaikės pedagogų stažuotės formos
• universitetinės studijos;
• metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas;
• vadovavimas švietimo projektams ar
dalyvavimas atskirose jų veiklose;
• stažavimasis Lietuvos švietimo, mokslo,
kultūros įstaigoje, įmonėje;
• stažavimasis užsienio švietimo, mokslo,
kultūros įstaigoje, įmonėje.
14
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Naujos PKT formos
• Mini mokymai (24 ak. val.; 960 asm.);
• Supervizijos (35 ak. val.; 360 asm.);
• Paramos kolegai (Peer coaching) modelis
(40 ak. val.; 288 asm.);
• Trumposios stažuotės (40 ak. val.; 50 asm.
LT; 60 asm. užsn.);
• Ilgalaikės pedagogų stažuotės (70 asm.).
15
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Naujos PKT formos ir aktualios temos
• Mokytojo televizija (50 metodinių
pristatymų);
• Mokytojų dalykininkų metodinės dienos (8
ak. val.; 4000 asm.);
• Intel mokymo pagrindų kursas („ Intel
Teach Essentials Course”) (40 ak. val.; 200
asm.).
16
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Naujos PKT formos ir aktualios temos
• Programų, susijusių su pedagogų savivertės
stiprinimu, įgyvendinimas (8 temos po 16
ak. val.; 720 asm.);
• Švietimo įstaigų vadovams PKTprogramos,
susijusios su ugdymo turinio įgyvendinimu
(5 temos po 16 ak. val.; 200 asm.);
17
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Naujos PKT formos ir aktualios temos
Pedagogų, dirbančių mokyklose, ugdymo
programas vykdančiose tautinės mažumos
kalba, kvalifikacijos tobulinimas:
• Dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo
programos (po 32 val.; 25 grupės x 20
asmenų = 500 asm.);
• Valstybinės lietuvių kalbos kursai (III
kategorijai) (48 akad. val.; 20 grupių x 10
asmenų = 200 asm.).
18
Sužinokime
Tobulėkime
Veikime
Projektas
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
[email protected]
19

similar documents