ibrahim tunc sunum 2. bolum - Elif-Ba

Report
Kur’an- ı seri okuma, harflerin
ve kelimelerin birbirine seri
bağlanması ile elde edilir. Bu
sebeple cezim ve şedde anahtar
mesabesindedir.
Şematik ve pratik izahlar ve
beden dilinden yararlanma
cezim öğretirken
el hareketi ile avuç kapama,
Şeddede ise avucu kapama sonra
avucu açma.
Cezim ve şedde 2.,3, ve
4.harflerde kullanılıp ayrıca
şedde ve cezim bir arada
kullanılan kelimeler seçildi.
Tüm harfler ve temel harekeler
öğretildikten sonra
birleştirmeler başlamaktadır.
Yazım kuralının dışına çıkılarak
Harflerin birleştirilmesi: Konu resmi
olarak vesikalık fotoğraf ile boy fotoğrafı
örneği verilmektedir. Ayrıca ilk derste
yazdırmanın bu derse büyük katkısı
olmaktadır. Öğrenci kurşun kalemle harfi
yazdıktan sonra son yazdığı yarım kısmı
silgiyle sildirerek harfin başta ve ortadaki
şeklini kendi kendine elde
edebilmektedir. İlk örneklerde basit
birleştirmeler ve aynı sayfadaki
harflerden kombinasyon oluşturulmaya
çalışılmıştır. Harflerin birden fazla
birleştirme şekilleri de kullanılmıştır.
Yazım benzerliği sebebiyle Ye ve Nun
harfi Be,Te,Se den sonraya çekildi
Özel ifadelerin kullanımı:
Elif-bayı yeni öğrenenlerle birlikte
Kur’an okuyanlarda bile Karıştırılan
TE ve YE harflerinde “Te’nin noktası
TEpesinde,Ye’nin noktası
YErdedir”cümlesi ile bu karıştırmaya
çözüm oluşturulmuştur
Öğrenimde yazı sitili de büyük
önem taşır. El yazı karakteri
ve bilgisayar fontunun her
ikisi de kullanılmıştır.
6.Ders:
Son on harfin birleştirilmesi
Ayn harfi mim ile Ğayn
harfide Fe ile
karıştırılabilmektedir.
Ayn/Ğayn’ın yeni şekli
mantar gibi yerden
yukarıya doğru içi doludur.
Kef harfinin yeni şekli
türkçedeki
K harfinin kolları gibidir.
Lamelif’ede özel yer verilmiştir.
7.Ders: Uzatma harfleri
Tüm harf ve harekeler
öğretildikten sonra,
uzatmadan okuma
alışkanlığı yerleştirildikten
sonraya konmuştur.Her
derste olduğu gibi kalın ve
ince harfler orantılı olarak
kullanılmıştır.
Lamelifteki Harfi med olan
Elife dikkat çekilmiştir.
Bir kelimede 1,2 ve 3 aynı
veya farklı harfi med
kullanılarak tüm uzatma
halleri kullanılmıştır.
8.Ders:Diğer uzatmalar
(âsar ve fer’i meddler)
Az uzatma ve çok uzatma
şekliyle med bahsi iki grupta
gösterilmiştir.
Özellikle Meddi lazımda
Med ve şedde bir arada
uygulamasında öğrenciler
zorlanmaktadır bunun için
beden dilindenyararlanılarak
Cezim ve şedde öğretirken el
hareketi ile avuç kapama,
Hareketini eli uzaklaştırarak
uzakta yakalama formulü
uygulanmaktadır.
9.Ders: Lafzatullah ve Tenvinler
Kur’anda tenvinli kelimelerin
çoğun medli olduğundan uzatma
konusundan sonraya konmuştur.
Tenvinli kelimelerin
kullanımında medli ve medsiz
dağılım yapılmıştır.
İkiüstünde Lamelif, ve destek
elifi almayan Ta’yı merbuta ve
kıvrık hemzeye dikkat
çekilmiştir.
Her derte Kalın, İnce ve özellik
arzeden 6 harf başta okutularak
Muhatabın kelimeleri okumaya
başlamadan konunu kavranması
kontrol edilmektedir.
zamir, mukattaa
harflerinden en sık
okunanları ve vakıf ile elifbâ öğretimini
tamamlıyoruz.
Diğer Elif-Bâlarda olan
El takısı konusu okuma
becerisine önemli bir
katkı sağlamadığı
gözlemlendiği için
bağımsız birkaç ders
yerine diğer derslerin
içinde örneklendirilmiştir.
SON DERS
Başlarken Harflerin elif, ba, cim,
sad gibi isimleri üzerinde fazla
yoğunlaşmayıp harekelerle
okunuşa ağırlık verililip artık elif
ba yı okumayı tamamlarken
Harflerin orijinal isimlerini
metinle desteklenerek
gösterilmesi harflerin doğru
isimlendirilmesinde önemli katkı
sağlayacaktır.
14 çeşit Huruf-u Mukattayı
oluşturan 14 değişik harf vardır.
Alfabenin harflerin yarısının
orijinal İsmi öğretilmiş oluyor.
Kalan 14 harfinde ismi aynı derste
verildiğinde alfabe tamamlanıyor.
Bizde son ders olarak öğretilen
Mukatta’a,bir çok arap alfabesinde
2. ders olarak öğretilmektedir.
• İkinci olarak öğretmen öğrencilerle birlikte koro
halinde aynı harfleri tekrar etmelidir. Bu uygulama
esnasında öğrencilerin çoğunluğu harfleri doğru
telaffuz etmeye başlayacaktır.
• öğrencilerde dersi tekrar edecek kadar kendilerine
bir güven gelinceye kadar devam etmelidir.
• Sonrada istekli öğrencilerden bazıları okutulup
bütün öğrencilerin dikkatini onun üzerine çekmeli.
• Her konuda farklı öğrencilere azar azar okutularak
her derste tüm öğrencileri derse katmalıyız.
• Bütün öğrenciler eşleştirilip eşleştirilen
öğrencilerin birbirlerine okudukları esnada
öğretmen aralarında gezmeli ve yapılan hataları
tespit etmeli
TECVÎD: Öğrencilerin belli bir akıcılıkta Kur’an okumaya başladıkları görülünce
harfler arası farklılıklar bazı tecvit kuralları anlatılmaya başlanmalıdır. Elif-Bâ
eğitiminin mütemmim cüz’ü olan tecvid derslerinde de özel metodlar
geliştirilmiştir. Her ders 1 sayfa olacak şekilde 10 Ders, 10 saat esas alınarak hızlı
tecvid, Elif-Bâ tarzında hazırlanmıştır.
Tecvit öğretiminde soyut olarak teoriyi anlatmak yerine misaller üzerinde
somutlaşarak konunun anlatımı kolaylaştırmıştır.Misal için başka kaynağa ihtiyaç
bırakılmamıştır. Bu yönüyle Tecvidin Elif-Basıdır. mesela 6 izhar harfi için dörder
misalden toplam 24 misal verilmiştir. İhfa’ ya 15x3=45 misal verilmiştir. Karabaş
tecvidinde Genel olarak her konuya üç’er misal verilerek geçilmiştir.
Ayrıca sınırlı sayına örneği bulunan konuların tüm misalleri verilerek tecvid
konuları daraltılmıştır.
Meddi Muttasıl dik hemzeli 3 ad. Meddi Munfasıl kısa hemzeli 3 ad.
Meddi lazım harfi medden ye ile hiç örneği yok. vav ile 2 ad.
İdğamı Meal ğunne izharı 4 ad.
İdğamı Mütecaniseynin iki kısmında 5 ad.
İdğamı mütekaribeyn bir kısmında 1 ad.
Bir çok yerde Kur’an Öğretme çalışmaları
yapılmakta ,Ancak Kur’an’ın ayrılmaz esası olan
Tecvid öğretimi için çalışmalar yok denecek kadar
azdır. Sebep olarak ta Tecvid konularının çok geniş
gösterilmesi ve zorluğu gösterilmektedir.
Hızlı Tecvid Çalışmamızda bu açıdan önemlidir.
Eleştiri, görüş ve önerilerinizi lütfen bize iletiniz.
www.ibrahimtunc.com
www.diniposter.com
www.elif-ba.org
www.plastikrahle.com

similar documents