Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Co se ti vybaví, když se řeknou Sudety?
Jak si myslíš, že se vyvíjely vztahy mezi
Čechy a Němci, kteří žili v Československu?
Vznik Československé republiky
(1918) = nová situace
 Němci – z privilegovaného etnika národnostní menšinou
 Češi – dovršení národní emancipace
„Národnostní mapa“ první
Československé republiky
Složení obyvatelstva podle národností
– stav v roce 1930
Země česká (Čechy)
125067
2%
2270943
32%
československá
německá
4713366
66%
ostatní včetně
cizinců
Podíl německého obyvatelstva v soudních
okresech českých zemí – stav v roce 1930
Němci v počátcích republiky
 Nový stát realitou => jak se vůči němu postavit?
 Vzájemná nedůvěra ve vztahu Češi – Němci
 Negativistický postoj
 Demonstrace - 1919 → střety → desítky mrtvých
 Masaryk nabízí ministerské křeslo
AKTIVISMUS
X
NEGATIVISMUS
Německý aktivismus
 Skrze spolupráci v politických institucích snaha o
spolupodílení se na osudu a vývoji ve státě
 1926-1938 – vždy nejméně jeden německý ministr
v československé vládě
 Aktivistické politické strany:
 Německý svaz zemědělců (BdL)
 Německá křesťansko-sociální strana lidová (DCV)
 Německá sociálně demokratická strana dělnická (DSAP)
 Německá demokratická svobodomyslná strana (DDFP)
Německý negativismus
 Odmítali podílet se konstruktivně na fungování
republiky
 Snahy o získání politického vlivu na lokální a
regionální úrovni
 Negativistické politické strany:
 Německá národně socialistická strana dělnická (DNSAP)
 Německá národní strana (DNP)
30. léta – obrat v politických
preferencích u německého
obyvatelstva
Příčiny
 Propuknutí světové hospodářské krize, její odlišný
časový průběh v ČSR a Německu a její hospodářské
a sociální důsledky
 Politický vzestup Hitlerovy Třetí říše
 Vytvoření ofenzivní politické strany, která získala
mezi sudetskými Němci téměř monopolní postavení
1933 – Sudetoněmecká vlastenecká
fronta
(Sudetendeutsche Heimatsfront = SHF)
↓
1935 – Sudetoněmecká strana
(Sudetendeutsche Partei = SdP)
v čele Konrad Henlein
Předvolební
plakát SdP
Politické strany německé
menšiny ve volbách do poslanecké
sněmovny ČSR v roce 1935
9%
8%
16%
67%
Sudetoněmecká strana
Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR
Německá křesťansko-sociální strana lidová
Německý svaz zemědělců
Rok 1938
 Anšlus Rakouska – 12. března
 V pohraničí – sudetští Němci vyvolávají
konflikty s místními českými úřady, policií i
vojáky
 Nacistická propaganda obviňuje
konfliktů Čechy, kteří Němce utiskují
z
Karlovarské požadavky
 Duben 1938 – sjezd Sudetoněmecké
strany v Karlových Varech
 Požadavky vládě – samospráva oblastí
osídlených Němci a právo volně šířit
„německý světový názor“ – tedy
nacistickou ideologii
 Vláda nabízela několik variant řešení –
stupňování požadavků
Věrni zůstaneme
Přečti si otázky pod textem.
Během čtení se soustřeď na to, kam otázky
míří.
Vyznačuj si do textu.
Zamýšlej se nad záměrem autora.
Provokace Německa se stupňují
 Německo vypracovala plán „Fall Grün“
 V květnu 1938 začali soustřeďovat vojska u
našich hranic
 Vláda reagovala vyhlášením částečné
mobilizace – úspěšně provedena
 Manifest Věrni zůstaneme – podepsaly tři
stovky umělců a více než milion občanů
Spojenci
 Nesouhlas západních velmocí
 Snažili se vyhnout válečnému
střetnutí – pokračovali v politice
appeasementu (usmiřování)
 Mise lorda Waltera Runcimana –
jediný výsledek – prohlášení, že
Češi a Němci nemohou žít v
jednom státě
Co to tedy byly Sudety?
Jak se vyvíjely vztahy mezi Čechy a Němci,
kteří žili v Československu?

similar documents