BAMDAD ICT .Co - شرکت بامداد عصر پردازش

Report
‫شرکت بامداد عصر پردازش‬
‫معرفی سامانه مدیرت دفاتر حقوقی بامداد‬
‫‪L M S‬‬
‫‪Legal Office Management System‬‬
‫‪w w w .b c o .ir‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫معرفی سامانه‪ ،‬اهداف‪ ،‬مزایا و چشم اندازها‬
‫حوزه های کاری و زیرسیستم ها‬
‫معماری سامانه و ویژگیهای ساختاری‬
‫مشخصات فنی و ویژگیهای کیفی‬
‫دست آوردها‪ ،‬نتایج و خروجیهای پروژه‬
‫معرفی سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫‪ ‬سااامانه ماادیریت دفااابر حنااوای اااه رتااوای اا ازاری دربمتااد ماای اا ااد ک اه‬
‫بما ااامی اسا ااتاد و ما اادارا حنا ااوای در سا ااازمای را ما اادیریت نما ااوده و ا ا‬
‫از‬
‫ذخی ا ا ا ااوه س ا ا ا ااازی ا اسوونی ا ا ا اای و ب ی ا ا ا ا داده ه ا ا ا ااای اس ا ا ا ااتاد‪ ،‬م ا ا ا اادیرای و‬
‫کار تاسا ااای حنا ااوای را در اما اار ارناما ااه ریا اازی‪ ،‬انت ا ااا و اج ا ارای فرآیتا ااد‬
‫متاسب یاری می رساند‪.‬‬
‫نوآوری های طرح‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫‪ ‬او یی نرم افزار مدیریت دفابر حنوای سازمانی در کشور‬
‫‪ ‬متطب ا ا اار ااوانیی ج اااری کش ااور و ورا اای ک ااام ب ص ا ی حن ااوای مط اااا‬
‫فرآیتدهای جاری دفابر حنوای رکتها و سازمانها‬
‫‪ ‬متاس ااب جر اات اجا ارای و اارب دورک اااری و دسسو ا ا ی ا ااه او ر ااات م ااورد نی اااز‬
‫کار تاسای حنوای در خارج از رکت‬
‫‪ ‬کام مبتنی ار و اا واسط کاربری ساده و کاربرپستد‬
‫مشکالت و چالشهای قبل از اجرا ؟‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫مراجعااه فیکی اای اااه بواام انبااوکی از ماادارا کاقااوی و ابا ف و اات و متااا فیکی اای و انسااانی و‬
‫احتمال از ایی رفسی استاد‬
‫کت اادی پای ااخموای ا ااه مراجع ااه کتت اادسای و زم ااانمیو ا ااودی دسسو ا ی ا ااه س ااواا پرون اده ه ااای‬
‫دراوی و ام ا‬
‫دوباره کاری در پرداختها و بضیی حنوق و ما ایت سازمانها در اراض ی و اما ا و اماوال قیاو‬
‫متنول‬
‫ایج اااد خس ااارت ا ااه س ااازمای ا ااه ر اات ام ااای فرامو ا ی او ااات و روی اادادهای مر اام و مر ته ااای‬
‫انونی دفابر حنوای (مانتد هشدار پایای مر ت بجدیدنظر خواکی)‬
‫چشم انداز سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫پرونده های ا اسوونی ی دراوی و ام ا‬
‫گزار ات لحظه ای و آمار ا اسوونی ی‬
‫بو ید خودکار اوراق ضاای‬
‫مطا عه ا اسوونی ی پرونده ها‬
‫چشم انداز پروژه‬
‫اایگانی ا اسوونی ی استاد و مدارا‬
‫اداره‬
‫حنوای‬
‫ا اسوونی ی‬
‫اهداف اصلی‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫دو هدف اصلی سامانه‬
‫مدیریت دفابر حنوای‬
‫اایگانی و آر یو‬
‫ا اسوونی ی استاد و‬
‫مدارا‬
‫نظم ا ش ی‪ ،‬م انیکاسیوی‬
‫و تسرا در امور دفابر و‬
‫ادارات حنوای‬
‫حفظ سواا و حفاظت‬
‫در دسسو ی اه استاد‬
‫انجام بهسو فرایتدها و‬
‫وظایف‬
‫مزایای سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫سامانه مدیریت دفاتر حقوقی‪ ،‬چرا ؟‬
‫متطب ار وانیی جاری کشور و ورا ی کام ب ص ی حنوای‬
‫یاپارچگی ک یه زیر سیستم ها نظیو دراوی‪ ،‬بم ک‪ ،‬مستتدسازی و‬
‫ایات‬
‫کاهش چشممیو مراجعه اه بوم انبوکی از استاد و مدارا کاقوی و ستتی‬
‫هشدار یادآوری مر تهای انونی مرم مانتد دادساه ها‪ ،‬مر ت ارسواض و‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫مزایای‬
‫سامانه‬
‫‪4‬‬
‫بجدیدنظرخواکی و رویدادها اه کار تاسای و مدیرای حنوای و پیامک آنها‬
‫ارائه سرا گزارش ا دامات انجام ده پرونده ها ار اساس پارامسوهای مورد نظر مدیرای‬
‫‪5‬‬
‫مزایای سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫اسان استاد کاقوی و اارگزاری استاد دیجیتال اه صورت رمزنگاری ده‬
‫زمانبتدی فعا یت ها و ارنامه ریزی امور کار تاسای حنوای‬
‫پیمیوی وضعیت پرونده های حنوای و او ع از میکای پیشرفت آنها‬
‫مشاهده بوم فعا یت های انجام ده بوسط کار تاسای حنوای‬
‫بهره ارداری اه صورت مبتنی ار و و واسط کاربری ساده و کاربرپستد‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫مزایای‬
‫سامانه‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫سطوب دسسو ی و امتیتی متاسب و پویا مبتنی ار ننش و ثبت و ای هو متد‬
‫‪11‬‬
‫افزایش سررت پایخموای اه مراجعه کتتدسای و دسسو ی اه سواا پرونده ها در کمسوین زمای‬
‫‪12‬‬
‫تاثیر طرح بر میزان کاهش مشکالت‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫دسسو ا ی ا اسوونی اای اااه ک یااه اسااتاد و متاادرجات پرونااده هااا و راادم نیاااز اااه مراجعااه فیکی اای و‬
‫بوم انبوکی از مدارا کاقوی‬
‫افزایش سررت پایخموای اه مراجعه کتتدسای و دسسو ی اه ساواا پروناده هاا در کمساوین‬
‫زمای‬
‫ج ااوگیوی از دوباااره کاااری در پرداختهااا و بضاایی حنااوق و ما ایاات اارکتهای آافااا در اراض ا ی و‬
‫ام ا و اموال قیو متنول رکتهای آافا اا مستتدسازی و ثبت و ذخیاوه ک یاه اساتاد حناوای‬
‫و بم ی ی‬
‫ماادیریت او ااات و رویاادادهای مراام و مر تهااای ااانونی دفااابر حنااوای جراات ج ااوگیوی از ایجاااد‬
‫خسااارت اااه اارکتهای آافااا (مانتااد هشاادار پایااای مر اات بجدیاادنظر خااواکی آرا صااادره ر یااه‬
‫رکتهای آافا)‬
‫زیرسیستم ها‬
BAMDAD ICT .Co
‫دیاگرام حوزه های کاری سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫سامانه دعاوی کیفری و حقوقی‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫مرمسوین اهداف ‪:‬‬
‫م د دددیریت و ذخی د ددره اطالع د ددات پرون د ددده ه د ددای حق د ددوقی‬
‫دعد د دداوی لد د دده و ع ید د دده سد د ددازمان و در نهاید د ددت پد د ددا ش و‬
‫اس ددتنرای نت ددایت و گزارش ددات ج ددام ‪ ،‬پوی ددا‪ ،‬س ددر و‬
‫مدیریتی‬
‫امکددان مطالعدده سددر و دقیددد پرونددده جهددت برر د ی‬
‫و تنظد د ددیم ل د ددواید‪ ،‬اعود د درا و ت دید د دددنظرخوا ی ب د د دا‬
‫اسددتفاده از قاب ی ددت جسددت و در س ددوابد و مش دداهده‬
‫تصاویر اسناد پرونده‬
‫سامانه دعاوی کیفری و حقوقی‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫آرا و رارها‬
‫چاپ اوراق ضاای‬
‫جستجوی پیشرفته‬
‫اسان و اایگانی‬
‫هزیته های دادر ی‬
‫سامانه‬
‫دراوی‬
‫ورفیی پرونده‬
‫م اکم دادر ی‬
‫پیامک هشدار و ای‬
‫وانیی و منررات‬
‫پیوستهای دیجیتال‬
‫سطوح دسور ی مبتنی بر نقش در دسور ی کارشناسان حقوقی به پرونده ها‬
‫سامانه دعاوی کیفری و حقوقی‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫سامانه خرید و تم ک اراض ی و امالک‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫مرمسوین اهداف ‪:‬‬
‫روای س ا ااازی‪ ،‬نظ ا اام ا ش ا ا ی‪ ،‬هماهتا ا ا س ا ااازی‪ ،‬مستتدس ا ااازی و‬
‫ذخیوه او رات فرایتد استم ا اراض ی‬
‫ام ای دسسو ی سرا و د ی اه او رات پروژه هاا‪ ،‬ررصاه هاا و‬
‫اریااانی هااای هاار یااک و درج و اازیاااتی ک یااه مسااتتدات ااانونی روال‬
‫بم ک‬
‫سامانه خرید و تم ک اراض ی و امالک‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫او رات م انی ام ا‬
‫جستجوی پیشرفته‬
‫پرداختهای مالی‬
‫استاد رسمی و رادی‬
‫او رات پروژه ها‬
‫سامانه بم ک‬
‫و خرید اراض ی‬
‫و ام ا‬
‫فرایتدهای انونی‬
‫ام ای انت ا و وی فرایتد و جریای کار انونی مطاا‬
‫اسان و اایگانی‬
‫ما ایی و اشخاص‬
‫استع م و گزار ات‬
‫پیوستهای دیجیتال‬
‫وانیی جاری‬
‫سامانه خرید و تم ک اراض ی و امالک‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫سامانه مستندسازی اموال غیرمنقول‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫اهداف و کارکردها‪:‬‬
‫نظاام ا ش ا ی و ذخیااوه او رااات ثبتاای و فناای و مااا ایی ام ا ا و‬
‫م اادیریت پرداخته ااای م ااالی و اس ااتاد رس اامی ا ااا ام ااای دسسو ا ی‬
‫سرا و د ی اه او رات پروژه ها‪ ،‬ررصه ها و اریانی های‬
‫هر یک و درج ک یه مستتدات انونی و اساتاد ثبتای و رسامی و‬
‫ننش ااه ه ااای‬
‫‪ GIS‬تعی اایی م ااای م اااهواره ای و جس ااتجو ا اار‬
‫اساس معیارهای م ت ف‬
‫سامانه مستندسازی اموال غیرمنقول‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫او رات م انی ام ا‬
‫جستجوی پیشرفته‬
‫پرداختهای مالی‬
‫استاد رسمی و رادی‬
‫او رات بصرف‬
‫کاربری ام ا‬
‫سامانه‬
‫مستتدسازی‬
‫اموال‬
‫قیومتنول‬
‫اسان و اایگانی‬
‫ما ایی و اشخاص‬
‫ررصه و اریای‬
‫ننشه ها و کاداسسو‬
‫نما ش امالک بر روی نقشه ‪ GIS‬با استفاده مقادیرم ای جغرافیاای ‪UTM‬‬
‫سامانه مستندسازی اموال غیرمنقول‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫سامانه رسیدگی به شکایات‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫اهداف و کارکردها‪:‬‬
‫رس ا ا ا ا اایدسی و پای ا ا ا ا ااخموای متاس ا ا ا ا ااب ا ا ا ا ا ااه ا ا ا ا ا ا ایات‪،‬‬
‫درخواسااتها‪ ،‬پیشااوهاد و گزار ااات مردماای‪ ،‬مطروحااه در‬
‫استانداری‪ ،‬واحد های اجرااای‪ ،‬نهااد ریاسات جمراوری‬
‫و دفسا ا ااو ارزیا ا اااتی رم اا ا اارد و پایا ا ااخموای اا ا ااه ا ا ا ایات‬
‫دساتگاه اااه واور مااتظم مطااا فاارم هاای اا اای دو ات‬
‫و ارزیاتی رم ارد دستگاه‬
‫معماری سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫‪N-Tire Architecture‬‬
‫الیه واسط کاربری سامانه‪ :‬با کاربر ارتباط مستقیم دارد‬
‫‪Interface Layer‬‬
‫‪Business Layer‬‬
‫پردزاش داده های ورودی کاربر و منطد سامانه‬
‫‪Data Access Layer‬‬
‫دسور ی ها و پرس و جوهای داده‬
‫رکوردهای فیزیکی داده‬
‫)‪Data Layer (SQL Server‬‬
‫معماری سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫قاب یالهای‬
‫یکبارچه‬
‫سازی‬
‫قاب ی د د د د ددت طعام د د د د ددل داده ای و‬
‫خدماطی بین سامانه حقوقی و‬
‫س ددایر س ددامانه ه ددای اطالع دداطی‬
‫مانند د د د ددد اتوماسد د د د ددیون اداری و‬
‫م ددا ی از طری ددد و س ددرو و‬
‫اس د د د د د د د ددتاندارهای مربوط د د د د د د د دده ‪،‬‬
‫امکددان اتصددال و یکبددارچ ی در‬
‫س د د د د ددطد س د د د د ددازمان را ف د د د د دراهم‬
‫میآورد‪.‬‬
‫یکبارچ ی‬
‫طراحی‬
‫یکبارچ ی‬
‫داده‬
‫طراحددی سددامانه در همدده بنشددها‬
‫متحدالشد ددکل و بد ددا ید ددک منطد ددد‬
‫واحد بوده است‪.‬‬
‫اسد ددتانداردهای طراحد ددی واس د ددط‬
‫ک د د د د د د د دداربری و مع د د د د د د د ددا ی واژگ د د د د د د د ددان‬
‫بکاررفت دده در منوه ددا و ک ی دددها و‬
‫‪ ...‬ب دده ط ددور یکبارچ دده ب ددوده و ه در‬
‫موجودیددت اطالعدداطی در طراحددی‬
‫س د ددامانه یکبد د ددار ب د د درای همیشد د دده‬
‫ثبت خواهد شد‪.‬‬
‫تمد ددامی موجودیالهد ددای اطالع د دداطی‬
‫در همد د د د د د دده زیرسیسد د د د د د ددتمها بد د د د د د دده‬
‫صورت یکبارچه هستند‬
‫ب ددا‬
‫ب دده ط ددور مخ ددال ی ددک د د‬
‫ثبت در یکدی از زیدر سیسدتمها در‬
‫هم دده بنش ددها قاب ددل مش دداهده و‬
‫اعطد د د د ددای نقش د د د ددهای منت د د د د د‬
‫است‪.‬‬
‫‪Integration‬‬
‫ویژگیهای ساختاری سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫دیاگرام گردش کار سامانه‬
‫تعییی‬
‫فرآیتد‬
‫کتسول‬
‫مراح‬
‫تشای‬
‫پرونده‬
‫گردش کار‬
‫ثبت‬
‫او رات‬
‫مشاهده و‬
‫گزارش‬
‫برخی خصوصیات کیفی سامانه‬
BAMDAD ICT .Co
)User-friendly) ‫کاربر ستدی‬
)Understandability)‫قابل فهم بودن‬
(Security) ‫امتیت‬
(Efficiency)‫كارآای‬
(Portability) ‫اا یت حم‬
‫خصوصیات‬
‫کیفی‬
‫قاب یت گسورش و توسعه طرح‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫‪ ‬ام ا ا ااای ما ا اادیریت یاپارچا ا ااه ا ا اارکتهای اسا ا ااتانی و‬
‫ادارات با عه‬
‫(پایش‪ ،‬سیاست گواری‬
‫و کتسول)‬
‫‪ ‬س ااطوب دسسو ا ا ی‪ ،‬ننش اارا و امتی اات اربباو ااات و‬
‫ام ای کتسول دسسو ی‬
‫‪ ‬اا یت ایجاد دا بورد مدیریتی چتد الیه‬
‫‪ ‬مدیریت بوزا‬
‫وزارت‪ /‬سازمای‬
‫ااالدستی‬
‫ده او رات‬
‫‪ ‬ام ای بو ید دانش و داده کاوی ار روی داده ها‬
‫سازمای‪ /‬رکت مادر‬
‫(گزار ات مدیریتی)‬
‫دفابر حنوای‬
‫ادارات استانی و‬
‫ررستانی با عه‬
‫(ابوماسیوی و ثبت‬
‫او رات)‬
‫ویژگیهای فنی سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫‪‬طراحی و پيادهسازی مبتنی بر و‬
‫‪‬پياده سازی سيستم به صورت کامال ش ی گرا و معماری ‪N-Tite‬‬
‫‪‬انوع جست و بر مبنای پارامورهای مورد نیاز کاربر‬
‫‪‬امکان تهيه فايل پشتيبان از بانک اطالعاطی و ک یه اسناد و مدارک‬
‫‪‬امکان تهيه گزارشات منت‬
‫از سيستم بصورت آماری و تفصیلی‬
‫‪‬واسط گرافيکی ظاهر ساده ‪ ،‬زيبا و کاربر پسند‬
‫‪‬ثبت خودکار وقاي سيستم و ‪ Log‬قدرتمند ثبت عم کرد کاربران‬
‫‪‬امکان اسکن مدارک و تصاویر به صورت ‪ Multipaging‬توسط انواع اسکنر در محیط و‬
‫‪‬بارگذاری ک یه فای های اسناد و مدارک به صورت امن روی سرور به صورت متمرکز‬
‫ویژگیهای فنی سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫‪‬امکان طعری‬
‫سطوح امنیتی برای تنظیم‪ ،‬ثبت و ویرا ش اطالعات برای کاربران منت‬
‫‪‬استفاده از سروي‬
‫‪ Reporting Services‬جهت گزارش گیری پویا و تحت و‬
‫‪‬استفاده از ‪ Web TWAIN‬و کدهای ‪ JavaScript‬جهت اسکن تحت و ‪.‬‬
‫‪‬استفاده از ‪ Editor‬کامل مون در موارد نیاز به ويرايشگر محتوا‬
‫‪‬رم ددز گ ددذاری و ذخی ددره ک ی دده فای ددل ه ددای اس ددکن ی ددا آپ ددود ش ددده س ددامانه و نی ددز فای ه ددای پش ددتیبان ب ددر روی ه ددارد د س ددک (‬
‫استفاده از ‪) File Encryption with Hash verification‬‬
‫‪‬منوهای کشو ی و درختی و نما ش پرونده ها با اسالید گرافیکی جذا برای مطالعه پرونده ها‪.‬‬
‫ویژگیهای فنی سامانه‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫‪‬پشتیبان گیری از فایل های برنامه و بانک اطالعاطی به صورت جداگانه و کلی و دریافت به صورت یک فایل فشدرده‬
‫رمزگذاری شده با قاب یت بازگرداندن پشتیبان و همچنین امکان پشتیبان گیری هفت ی به صورت خودکار‪.‬‬
‫‪ ‬اسدتفاده از از تکنولدوژی هدای ‪ FileGrouping‬و ‪ Partioning‬در ‪SQLServer‬بدرای آرشدیوهای قبلدی‬
‫پرونده ها جهت ج وگیری کاهش سرعت ناش ی از انباشته شدن پروندههای منتومه و بارگزاری بی مورد آنها در حافظه‬
‫‪.‬‬
‫‪‬امکدان ارسدال پیامدک بدا اسدتفاده از ‪ GSM Modem‬و یدا و سدرو‬
‫هدا بده صدورت زمدان بنددی شدده یدا دسدتی‬
‫جهت هشدار هوشمند وقا مهم و مه تهای قانو ی پرونده ها‬
‫‪‬ارتبدداط بددا سددایر سددامانه هددای اتوماسددیون اداری از طریددد و سددرو‬
‫اداره حقوقی و عدم دوباره کاری‬
‫جهددت ارسددال و دریافددت نامدده هددای مربددوط بده‬
‫سامانه مستندسازی اموال غیرمنقول‬
‫‪BAMDAD ICT .Co‬‬
‫‪‬استفاده از ال وریتم ‪ DES‬برای ذخیره سازی ک مه عبور کاربر ‪.‬‬
‫‪‬واسط نرم افزاری تولید و برنامهنو س ی ‪Visual Studio.net 2005 :‬‬
‫‪‬پياده سازی شده با زبان برنامه نويس ی ‪C#‬و استفاده از تکنولوژی ‪Ajax‬‬
‫‪‬متدولوژی و ابزار مهند ي نرم افزار‪Rose Rational UML &:‬‬
‫‪‬سیستم عامل شبکه‪WindowsServer2003,2005,2008‬‬
‫‪‬پای اه داده‪SERVER2005,2008 SQL:‬‬
‫‪‬سروي‬
‫دهنده و ‪Internet Information Server :‬‬
‫‪‬مرورگر ‪Mozilla Firefox , Internet Explorer , Netscape :‬‬
www.Win2Farsi.com

similar documents