(บริษัท ฟาบริเนท จำกัด) จ.ปทุมธานี คุณจิรนุช คงสุข

Report
Chokchai Plant
โรงงาน โชคชัย 294 หมู่ 8, ถนนวิ ภาวดีรงั สิ ต
ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel. 02-998-9966-79
Pinehurst plant
โรงงานไพน์ เฮิรส์ ท 5/6 หมู่ 6 ซอยคุณพระ
คลองหนึ่ ง คลองหลวง ปทุมธานี
โทร 025249600
Website: www.fabrinet.th.com
วิสยั ทัศน์
มุ่งเป็ นบริษทั ชัน้ นำของโลกในกำรผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิ กส์ และ
อุปกรณ์สอ่ื สำรโทรคมนำคมใยแก้วนำแสง
พันธะกิจ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพการผลิต และการ
บริการทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล และมุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้าง
โอกาสทีด่ ีแก่พนักงาน
 การบริหารการจัดการด้วย Six Sigma
 ระบบบริหารค่าตอบแทน ระบบการให้รางวัล ข้อเสนอแนะดีเด่น , รางวัลนวัตกรรม
 สถานทีท่ างาน ความปลอดภัยในการทางาน สุขอนามัย สภาพแวดล้อม
 ส่งเสริมการพัฒนา และการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง - โรงเรียนในโรงงาน ทุนปริญญาโท
 การทางานเป็ นทีม การให้ความร่วมมือในการทางาน
 การสือ่ สารทัว่ ทัง้ องค์กร
 วัฒนธรรมองค์กร ทางานสนุก เป็ นทีม งานเป็ นงาน หาเหตุผล รับผิดชอบ ร่วมกัน
 แรงงานสัมพันธ์ดี ทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ คณะกรรมการพนักงาน ให้ความ
ร่วมมือดี พนักงานทุกคนมีจติ สานึกรักบริษทั
 คณะกรรมการต่างๆ เช่น 5 ส, คณะกรรมการสว้สดิการฯ คณะกรรมการโรงอาหาร, คระ
กรรมการนันทนาการ,คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม,
คณะกรรมการวารสารบริษทั ฯ, คณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพ ฯลฯ
นโยบายความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
บริษทั ฟาบริเนท จากัด จะดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญในการปกป้อง
สุขอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงานทุกคนรวมทัง้ สนับสนุนให้มสี ภาพการ
ทางานทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะและป้องกันการเกิดมลภาวะ
บริษทั ฯให้คามันสั
่ ญญาว่าจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆที่
เกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพือ่ ให้
บรรลุผลดังกล่าวผูบ้ ริหารจะจัดให้มกี ารอบรมและพัฒนาบุคลากรตลอดจนสนับสนุน
โครงการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆในการลดความเสีย่ งต่ออันตราย,ลดของเสียจาก
กระบวนการผลิตและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
นโยบายความปลอดภัย สุ ขอนามัย สิ่ งแวดล้ อม
ฟาบริเนทใส่ใจจริงสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมพร้อมปรับปรุงมุ่งสร้างสรรค์
ความปลอดภัยอนามัยร่วมใจกัน
สือ่ สัมพันธ์ มุ่งมัน่ พัฒนา
แผนกความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม
และ รักษาความปลอดภัย
คณะกรรมการ 5 ส
คณะกรรมการISO 14001
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทางาน
(19 )
หน่ วยปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
(3 กะ)
Fabrinet Environmental Health Safety & Security
Chanchai R.
Operation Support Director
Jiranud K.
EHS&S Manager
CHOKCHAI PLANT
PINEHURST PLANT
Nipaporn K.
Officer 1
-Safety
-Occupational health
Sudawan W.
Admin. assistant
FC,FP
Nontapong P.
Officer 1
Environment (FC&FP)
Occupational Health(FP)
Suteera W.
Officer 1
-Safety,Occupational health
-Security (FC,FP)
Inhouse Clinic Nurse
(Chokchai)
Security Guard
(28)
Inhouse Clinic Nurse
(Pinehurst)
SORD K.
Security assistant
Security Guard
(22)
การบริหารจัดการความปลอดภัย สุ ขอนามัย สิ่ งแวดล้ อมในการทางาน
*แผนกความปลอดภัยฯ ดาเนิ นการโดยตรง
*แบบทดสอบทัศนคติดา้ นความปลอดภัยในการทางาน Safety Attitude test
* จัดสรรงบประมาณด้านความปลอดภัยฯ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมทุกปี (ไม่จากัดทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสม)
* มีแผนการฝึ กอบรมให้พนักงานทุกคน ด้านความปลอดภัยในการทางาน สุขภาพอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางาน
 Safety Audit
การตรวจความปลอดภัยฯ
Industrial Hygiene Monitoring งานสุ ข
ศาสตร์อุตสาหกรรม
* Air Emission
* Waste water
* Light
* Noise
* Radiation
* Etc
* Daily walk thru survey
* Manufacturing line safety audit
* Electrical Safety audit
* Chemical Safety audit
* Forklift safety audit
* Fire Prevention Equipment audit
* Building safety audit
* Cafeteria safety and Sanitary audit
* Construction Safety audit
* Ladder Safety Inspection
*5S
Job Safety Analysis
Risk assessment
Safety buy off
 การสอบสวนอุบตั ิเหตุ
Emergency Action Plan
 แผนปฏิบตั ิการฉุกเฉินเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและสื่ อสารทัว่ ทั้งองค์กร
 การซ้อมอพยพและซ้อมแผนฉุกเฉินประจาปี
 มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบตั ิการฉุกเฉินครอบคลุม 3 กะการทางาน
 กาหนดจุดรวมพล กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
 ติดตั้งแผนผังเส้นทางอพยพตามจุดต่างๆในโรงงาน
 อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน เช่นสายน้ าดับเพลิง ถังดับเพลิง
น้ าสารอง ปั๊มอัตโนมัติสาหรับน้ าดับเพลิง ระบบสัญญานแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 การตรวจสอบและบารุ งรักษาอุปกรณ์ฉุกเฉินเป็ นประจา
 Inhouse clinic services
 Ambulance ,Health Insurance
 Health Counselling
 Health Promotion on bulletin board
 Health Education ( Training)
 Vaccination Program
่ เสริมสุขภาพอนาม ัย
สว ัสดิการ เพือ
่ การสง
*Aerobic Dance
*การแข่ งขันกีฬาภายใน
 ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมมีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกและการตรวจติดตาม
ภายในทุก 6เดือน
 การฝึ กอบรมพนักงาน ผูร้ บั เหมาด้านสิง่ แวดล้อม
 การแยกขยะในโรงงาน (ขยะอันตราย ขยะไม่อนั ตราย) การกาจัดอย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับกฏหมาย
 การควบคุม จัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย
 การตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมเป็ นประจา ( นา้ อากาศ เสี ยง แสง สารเคมี)
 การจัดสถานทีใ่ นโรงงาน เพือ่ สิ่ งแวดล้อมทีส่ ดใส สะอาด ปลอดภัย ไร้ มลพิษ
โครงการสาคัญที่เกิดขึน้ ในฟาบริเนท...
โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน (ออกกาลังกาย การฉีดวัคซีน...)
โครงการแยกขยะในโรงงาน
* ขยะอันตราย
ขยะไม่อนั ตราย
โครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงทารกแรกเกิดด้วยนมแม่
โครงการสวัสดิการนมผงราคาพิเศษสาหรับพนักงาน
โครงการเมนูชูสุขภาพ
•
โครงการโรงงานสีขาว
งานให้ชีวติ ยาเสพติดให้ทุกข์
วัฒนธรรมความปลอดภัย
หมายถึง ลักษณะและทัศนคติโดยรวมของคนทัง้ องค์กรทีถ่ ูกกาหนดขึ้นและได้รบั ความร่วมมือจาก
ทุกคนอย่างเห็นได้ชดั
ลักษณะองค์กรที่มีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย
1.
2.
3.
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยไม่ตอ้ งบังคับ
พนักงานสามารถตรวจความปลอดภัยได้ดว้ ยตนเอง
พนักงานและผูบ้ ริหาร “มีความเชือ่ ” ว่าตัวเองและองค์กรปลอดภัย
วัฒนธรรมความปลอดภัยในบริษทั ฟาบริเนท
 ยิม้ แย้ม ทักทาย ย้าความปลอดภัยก่อนเริม่ งาน
 เดินชิดซ้ายในโรงงาน
 รักษาความสะอาด จัดระเบียบ 5ส
 ตรงต่อเวลา
 ใฝห่ าความรูส้ ม่าเสมอ
 ลุกจากเก้าอีใ้ ห้สอดเข้าใต้โต๊ะทุกครัง้
 สังเกตอันตรายแจ้งหัวหน้าให้ทราบ
 คิดปลอดภัย ทาปลอดภัย ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทีจ่ ดั ให้
 ใส่ใจสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกาลังกาย
 ไม่ทาลายสภาพสิง่ แวดล้อม
รางวัลแห่ งความภูมิใจของฟาบริเนท
** 1 ใน 10 นายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจาปี 2546,2548
**สถานประกอบการดีเด่ นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้ อมในการทางาน ปี 2545-2548
**สถานทีท่ างานน่ าอยู่น่าทางาน 2544-2548
**โรงอาหารมาตรฐาน 2544-2549
**Clean Food Good Taste 2544-2549
Think Safe Work Safe
Healthy Workplace

similar documents