Prezentacja Gimnazjum w Manowie

Report
Stwarzamy możliwość rozwijania
zainteresowań w dziedzinie informatyki,
języków obcych, muzyki, ekologii i sportu


Skupiamy się nie tylko się na sukcesach
dydaktycznych, lecz staramy się stworzyć
prawdziwie ciepłą atmosferę w relacjach
uczeń-nauczyciel - rodzic
•szkoła wdrożyła System Kontroli Frekwencji
i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Librus)
•konsultacje przedmiotowe, zajęcia dydaktycznowyrównawcze i kompensacyjno-korekcyjne
•liczne koła zainteresowań: przedmiotowe, sportowe,
muzyczne, informatyczne
•nauka języków obcych: angielski i niemiecki
• dobrze wyposażone pracownie: chemiczna,
fizyczna, geograficzna i biologiczna
• doskonale wyposażona pracownia informatyczna:
system operacyjny Windows7, Office 2007,
programy graficzne: CorellDRAW
• nauka jednozmianowa
•zapewniony dowóz uczniów
•lekcje wychowania fizycznego odbywają się
w siłowni
•opieka pedagoga szkolnego (prowadzenie
z uczniami zajęć z socjoterapii)
•nasi absolwenci kontynuują naukę w dobrych
liceach
•zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas III
prowadzone przez specjalistów z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
• zindywidualizowane podejście dydaktyczno
-wychowawcze wobec ucznia zdolnego
• nieprzepełnione klasy- maks. 24 uczniów
•kontynuacja znajomości ze szkoły podstawowej
• mniejsza ilość czasu poświęcona na dojazdy
• większa możliwość oddziaływań wychowawczych
we współpracy rodziców z nauczycielami
( ze względu na bliskość zamieszkania)
•wysokie stypendia naukowe i sportowe
•sklepik szkolny
• osobiste szafki w szatniach klasowych
•szatnie z prysznicami
•szkolne imprezy: bal gimnazjalny, andrzejki,
powitanie wiosny, Dzień Dziecka, akcja „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, Wigilie klasowe, Jasełka, koncerty
umuzykalniające
•czyste i zadbane sale lekcyjne
Bardzo dobrze
wyposażona sala
komputerowa:
projektor
multimedialny,
skaner, drukarki
oraz tablica
interaktywna


Nasza biblioteka stała
się nie tylko
wypożyczalnią książek,
ale nowoczesnym
multimedialnym
centrum. Znajdują się
tu encyklopedie
przedmiotowe,
leksykony, czasopisma
młodzieżowe.

Stawiamy na sport, nasi uczniowie uzyskują
wyniki na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim
Wielu naszych uczniów zostaje laureatami:
 wojewódzkich konkursów przedmiotowych
 Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Kangur”
 Międzynarodowego Konkursu Literackiego
 Konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne”
 konkursów językowych
 Matematycznych Mistrzostw Polski
” Kwadratura Koła”



konkursów fotograficznych:
międzygimnazjalnych i ogólnopolskich
międzygimnazjalnych konkursów
chemicznych
konkursu „Mistrzowie Pięknego Czytania”





koło fizyczne „Klub Młodego Odkrywcy”
działa pod patronatem Centrum Nauki
Kopernik
w Warszawie
zajęcia językowe z języka angielskiego
sportowe: SKS, siatkówka, halówka
zajęcia teatralne
zajęcia biologiczne „Ekopogromcy
z Manowa”



zajęcia przygotowujące do egzaminu
gimnazjalnego: z matematyki, fizyki,
chemii, języka polskiego
zajęcia przygotowujące do konkursów
przedmiotowych
zajęcia wyrównawcze: z matematyki,
chemii, języka angielskiego, niemieckiego,
fizyki





corocznie w czasie ferii nasza szkoła
oferuje dla uczniów zajęcia rozwijające ich
zainteresowania:
sportowe: gra w siatkówkę, SKS
zajęcia na siłowni
zajęcia ekonomiczne „Na własną kieszeń”
zajęcia z chemii, fizyki i matematyki dla
zainteresowanych
ZAJĘCIA TECHNICZNE
 w klasie I- zajęcia modelarskie (modelarstwo
papierowe, zapałczane, modele z tworzywa
sztucznego)
w klasie II – zajęcia fotograficzne –obróbka
zdjęć w Picasso, Gimpie, CorellDRAW
ZAJĘCIA
Zajęcia artystyczne
odbywają się
w podziale
semestralnym:
filcowanie wełny
zajęcia
z architektury
zajęcia
z decoupage’u
ARTYSTYCZNE
celem
programu jest wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów klas III
uczniowie mają dodatkowo 3 godz.
tygodniowo języka angielskiego
po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymują
certyfikaty
Duży nacisk kładziemy na profilaktykę uzależnień
młodzieży, realizując:
warsztaty profilaktyczne prowadzone
przez specjalistów
tematyka godzin wychowawczych ( filmy poświęcone
przemocy, wulgaryzmom, uzależnieniom)
projekty edukacyjne dla uczniów klas III związane
z tematyką uzależnień
ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno
-Pedagogiczną
DZIAŁANIE PROFILAKTYCZNE
Rozprawa sądowa
nad papierosem
Dnia 06. 03.2014r odbyło się przedstawienie pt.
„Rozprawa sądowa nad papierosem”. Uczniowie klasy
1B zaproponowali swoim kolegom i koleżankom z klas
pierwszym nieco odmienne spojrzenie na problem dość
często
rozpowszechniony
wśród
współczesnych
nastolatków, a mianowicie palenia papierosów.
W formie rozprawy, w której oskarżonymi
były
papierosy w osobie trzech uczniów, z prokuratorem,
obrońcą, świadkami, a przede wszystkim panią sędzią
wykazali zgubny wpływ papierosów na zdrowie
Uczniowie podczas pracy
Prace uczniów
Nasza szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie ,
który
umożliwia
organizowanie
tygodniowych
wyjazdów do Polskich Parków Narodowych. W ramach
zajęć uczniowie brali udział w licznych wyjazdach
terenowych, zabawach edukacyjnych, ale jednocześnie
w zajęciach lekcyjnych na łonie natury. Oprócz kadry
nauczycieli z Gimnazjum uczniowie korzystali z zajęć
prowadzonych przez Trenerów Edukacji Przyrodniczej.
Rokrocznie nasza młodzież wyjeżdża,
w ramach lekcji biologii, na prelekcje na
Składowisko Odpadów Komunalnych
w Sianowie. Naocznie mogą się przekonać ile
śmieci produkuje każde gospodarstwo
domowe, jednocześnie dowiadują się,
że odpady można ponownie wykorzystać.

ZAPRASZAMY !!!

similar documents