Vznik sociologie

Report
Sociologie
Z latiny – societas – společnost, logos – věda = věda o
společnosti


zkoumá společnost jako celek
od globálních problémů lidstva po zkoumání jednotlivce v
rámci daných společenských útvarů

souvisí s ostatními společenskými vědami

V 19.století se vyčlenila z filozofie
Sociologické metody
Poznatky, bádání, dotazníky,
Teoreticko - empirická zkušenost
Kvantitativní /vychází z přírodních věd, statistiky/
Kvalitativní /osobní dokumenty, rozhovory, pozorování studium jevů v konkrétních a přirozených podmínkách/
CÍL: shromáždit fakta, na jejich základě řešit praktické
nebo teoretické problémy
Podmínky pro výzkum
 Standardizace
 Validita
– stálost a neměnnost podmínek
– platnost výsledků měření
 Reliabilita
– odolnost měření vůči chybám
zásady – respektování osobnosti
zkoumaných, důvěrnost získaných údajů, anonymita
respondentů, nezatěžování osob
 Etické
V klasickém sociologickém výzkumu v rakouské obci
postižené nezaměstnaností byly podle výzkumníků
rodiny rozděleny takto :

1. nezlomené, kde se lidé stále pokoušeli najít
práci

2. rezignované, ve kterých ztratili víru v
budoucnost, ale prožívají situaci v klidu

3. zoufalé, které jsou na tom stejně jako
předchozí skupina, ale propadají pocitu
marnosti

4.apatické, kde dochází k rozkladu rodiny,
projevuje se alkoholismus, zanedbává se péče
o děti
Sociologický výzkum
1. vymezení výchozího problému a cíle
2. specifikace předmětu /téma/ a objektu
/ zkoumaná populace/
3. nezaujaté, objektivní pozorování dostatečně
velkého vzorku populace
4. vyhodnocení, sledování společenských
zákonitostí
Sociologický výzkum
Cíle výzkumu – diagnostika, popis,
vysvětlení, aplikace v praxi,
doporučení,...
Výsledek výzkumu – fakta, nové
hypotézy, teoretická zobecnění,
praktická doporučení
Průběh průzkumu – podle plánu
daného původním projektem
Projekt

1. vymezit problémovou situaci, cíle, hypotézy, metody
výzkumu i ověření, způsob výběru objektu, technika
sběru dat

2. přípravná fáze, předvýzkum

3.realizační – sběr dat v terénu, zpracování na počítači

4.závěrečná – anylýza dat, zpráva z výzkumu
Přípravná fáze
Problém
Respondenti
Věk
Pohlaví
Místo
Hypotéza
Metody výzkumu
Realizační fáze

Zpracování dotazníků nebo otázek k
rozhovoru ( anketě)

Příprava veškerých podkladů pro
samotnou realizaci výzkumu

Zajištění návštěv pro sběr dat
( telefonicky nebo osobně)

Sběr dat v terénu
Závěrečná fáze
 Vyhodnocení
dat, zpracování grafů
 Zpracování
závěrečné zprávy – část
teoretická, metodická, grafy +
výsledky, závěr – zhodnocení
hypotézy a přínosu práce, zdroje
 Prezentace
výsledků
Vývoj sociologického
myšlení
Vývoj sociologie


Po celou historickou dobu, možná už od konce
mladší doby kamenné, byly na světě tři druhy
lidí – ti nahoře, ti uprostřed a ti dole. Dělili se
ještě dál, byli nazýváni různými jmény a
jejich poměrný počet i postoj k druhým se
měnily v průběhu věků; ale ve své podstatě se
struktura
společnosti
nikdy
nezměnila.
Dokonce i po obrovských převratech a po
zdánlivě neodvolatelných změnách se znovu
prosadil stejný model...
(George Orwell, 1984)
Vývoj sociologického myšlení
Vzniká po rozpadu tradiční společnosti – snaha vysvětlit
principy fungování společenských zákonů, aby byl vývoj
společnosti poznatelný, předvídatelný a nebyl ohrožen
zánikem
Dělí se na 3.etapy:
1/ Období velkých teorií /19.stol.-I.pol.20.stol./
2/ Období velkých výzkumů / mezi válkami/
3/ Období po II.sv.válce, období pluralismu
1. Období velkých teorií

Cílem – snaha vysvětlit
společnost na základě
jednoho principu

Zakladatel sociologie –
August Comte – pojem
sociologie francouzský
filozof
/pozitivismus/ a sociolog
1. Období velkých teorií

Herbert Spencer
 - spoluzakladatel
sociologie
 Naturalistickoevolucionistický
přístup
 Společnost je
komplexně fungující a
strukturovaný
organismus
1. Období velkých teorií

Karel Marx
 Teorie třídního boje
– koexistence dvou
tříd, které spolu
bojují o moc
 Materialistické pojetí
dějin, teorie odcizení
 Dělení dějin podle
převládajícího
způsobu výroby
prvobytně-pospolný,
otrokářský, feudální,
kapitalistický
1. Období velkých teorií

Émile Durkheim

Vilfred Paret

Francouz, autor Teorie
dělby práce / pro
člověka je nevýhodné
být sám/

Ital, ekonom

Teorie vzniku a
koloběhu elit

Zdůrazňuje důležitost
elity, která ovládá masy

Problém sebevražd

Termín anomie

Sociální jevy stojí nad
jednotlivcem a
ovlivňují ho
Období velkých teorií

Max Weber

Zavedl pojem
byrokracie

Racionalizace
moderní společnostiúloha politiky, moci

Zdůrazňoval úlohu
jedince jako
smysluplně jednající
osobnosti

Georg Simmel

Role peněz v moderní
společnosti

Analýza módy

Teorie konfliktu

Formální sociologie /snaha o
utvoření obecných forem
sociálních vztahů/
2.Období velkých výzkumů
Mezi válkami, v USA – přeměna na prakticky využitelnou
vědu
- uskutečněny první velké výzkumy
- důraz na využitelnost poznatků
- metody - sběr dat v terénu, kvantitativní přístup
- první výzkumy -sociálně patologické vědy
/ alkoholismus, drogy, reklamy,.../
sociologie – pozice nezávislého, nehodnotícího experta
2. Období velkých výzkumů - směry

Výzkum sociální struktury a
stratifikace

výzkumy veřejného mínění

výzkumy sociální patologie

problematika imigrantů,
sexuálního chování
3. Období po II.sv.válce

Pluralismus – vedle sebe existuje mnoho různých teorií

Snaha o ucelenější výklad lidské společnosti

Pohled na člověka jako na aktivní subjekt hledající smysl své
existence / 1. paradigma - interpretativní/

Pohled na člověka jako na pasivní bytost přizpůsobující se
společnosti / 2.paradigma -objektivistické/

Problémy světa zkoumá z různých úhlů
3.Období po II.sv.válce - směry

Strukturní funkcionalismus / T.Parsons, R.K.Merton/

Fenomenologie

Mikrosociologie

Sociometrie / J.L.Moreno/

Neomarxismus / E.Fromm/

Sociologie vědění / K.Manheim/

Postmoderna / M.Foucault, V.Bělohradský/
Česká sociologie
Česká sociolgie

Zakladatel T.G.Masaryk / spis
Sebevražda/, téma – česká otázka

E.Beneš- politika

Za vlády KSČ zakázána, zmizela z
univerzit, postupně obnovena

V.Bělohradský, J.Keller,

J. Šiklová

similar documents