Werken met vrijwilligers - Platform Medezeggenschap

Report
Werken met vrijwilligers
Werken met vrijwilligers
Wanneer ben je een vrijwilliger en wanneer wordt je werknemer?
Wat kan en wat mag? Ook juridisch gezien.
Kun je eisen stellen aan een vrijwilliger?
Bijvoorbeeld een vrijwilligerscontract of een verklaring omtrent gedrag.
Wat betekent samenwerken van werknemers en vrijwilligers?
Wat zijn de eventuele consequenties voor het vak, de kwaliteit
en de toekomst van de bibliotheek?
Kansen die het kan bieden de bibliotheek overeind te houden?
Welke rol kan en wil de medezeggenschap spelen?
Werken met vrijwilligers
Wanneer ben je een vrijwilliger en wanneer wordt je werknemer?
Wat kan en wat mag? Ook juridisch gezien.
Vrijwilliger voldoet aan 4 voorwaarden
1.u verricht werkzaamheden voor Algemeen Nut Beogende Instelling
2.u bent niet in dienst bij de organisatie
3.u doet werkzaamheden niet voor uw beroep
4.de vergoeding is een vrijwilligers vergoeding
Vergoeding voor vrijwilligers
Vrijwilligersvergoeding => de vergoeding is zo laag dat deze niet in
verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
- bij afspraken dat u voor uw inzet een vergoeding ontvangt
23 jaar of ouder max.
4,50 per uur
met een
max.
150 per maand
en
max.
1500 per jaar
- bij afspraken dat u voor uw inzet een vergoeding ontvangt
jonger dan 23 jaar max.
2,50 per uur
met een
max.
150 per maand
en
max.
1500 per jaar
- niet afgesproken vergoeding per uur
met een
max.
150 per maand
en
max.
1500 per jaar
Vrijwilligerscontract:
van waarde of waardeloos
Vrijwilligerscontracten
Vrijwilligers zetten zich ’belangeloos’ in voor een organisatie of
instelling. Toch is die inzet vaak niet geheel vrijblijvend.
Beide partijen, vrijwilliger én organisatie hebben bepaalde
verwachtingen van de samenwerking.
Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of
begeleidingsfaciliteiten, een organisatie wil dat taken en
verantwoordelijkheden worden nagekomen.
Een vrijwilligerscontract kan ervoor zorgen dat wederzijdse
verwachtingen duidelijk zijn.
Vrijwilligerscontract:
van waarde of waardeloos
Een vrijwilligerscontract is van waarde als het goed is opgesteld en
goed wordt nageleefd.
Het is een formele vastlegging van wat mondeling is afgesproken en
wordt pas echt van belang op het moment dat discussie ontstaat
over de afspraken of de naleving van de afspraken.
Het contract is rechtsgeldig.
Als een betaalde werknemer ontslagen wordt, kan een contract niet
zomaar straffeloos ontbonden worden (tenzij gegronde redenen).
Bij een vrijwilliger ligt dit moeilijker: het verstrekken van een
schadevergoeding aan een vrijwilliger kan erop duiden dat er een
arbeidsverhouding was, met alle financiële gevolgen van dien
(loonheffing, premies e.d.).
Waarom dan toch een
vrijwilligerscontract?
Om werktijden, onkostenregeling, ‘wat te doen bij conflicten’ en
rechten en plichten te omschrijven kan een contract voor gebruik
op de werkplek zinvol en nuttig zijn.
De beste optie is dan een vrijwilligerscontract op te stellen dat in de
tijd beperkt is. Een contract met een einddatum maakt, dat van
rechtswege het contract afloopt.
Voor beide partijen duidelijk!
Er kan dan - in overleg - een nieuw contract worden aangegaan,
waarbij de afgelopen periode in relaxte sfeer geëvalueerd kan worden.
Kortom, een vrijwilligerscontract is, mits goed opgesteld, in de duur
beperkt en goed nageleefd, van groot belang in de zorgvuldige
behandeling van vrijwilligers bij een organisatie.
Vrijwilligersovereenkomst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Werkzaamheden
Aanvang en einde van de overeenkomst
Proefperiode
Begeleiding, informatie en scholing
Onkostenvergoeding
Verzekeringen
Conflicten
Geheimhoudingsplicht
Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG)
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of
functie in de samenleving.
U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd
dat relevant is voor de betreffende functie.
VOG aanvragen:
Via de gemeente waar u staat ingeschreven.
Via het internet is alleen mogelijk als de aanvraag wordt gestart
door (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt.
Samenwerken
werknemers en vrijwilligers
Er zijn verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen.
Het is aan organisaties om zich bewust te zijn van al deze mogelijke
motivaties en hierop in te spelen.
Hiervoor moet men rekening houden met het feit dat motivatie
per moment en activiteit kan verschillen.
Het kennen van en geïnteresseerd zijn in je vrijwilligers is de
belangrijkst voorwaarde.
Samenwerken
werknemers en vrijwilligers
Een van de belangrijkste stromingen op het gebied van vrijwilligersmotivatie is de functionele benadering (Clary e.a., 1998).
Hierbij is de functie die het vrijwilligerswerk heeft voor de vrijwilliger
zélf, bepalend voor de motivatie.
De functionele categorieën voor vrijwilligersmotivatie zijn:
1. Carrièregerichte motieven
2. Normatieve motieven
3. Sociale motieven
4. Leermotieven
5. Kwaliteitsmotieven
6. Beschermingsmotieven
De beschreven stromingen laten duidelijk zien hoeveel variatie er
bestaat in de motivatie om vrijwilligerswerk te doen.
Het is belangrijk om je als organisatie
Inspraakvormen
We onderscheiden twee soorten van inspraak, te weten informele en
formele. Die twee soorten zijn verder onder te verdelen in vormen van
weinig tot veel invloed.
Hieronder treft u de verschillende vormen:
Informele vormen: wandelgang, enquête, werkoverleg, referendum
Formele vormen: vrijwilligerspanel, -(advies)raad, -vertegenwoordiging in
de OR, -Ondernemingsraad (VOR)
Conclusie
Voor inspraak van vrijwilligers bestaat geen wettelijke basis. Inspraak kan
dus niet afgedwongen worden en berust uitsluitend op de goede wil van
beide partijen. Bij de opzet en vormgeving van inspraak is het belangrijk
rekening te houden met het sociale karakter van vrijwillige inzet en vooral
oog te hebben voor de motieven van waaruit vrijwilligers zich in zetten en
de ‘opbrengst’ die ze daaruit halen.
Vrijwilligers in de
medezeggenschap?
In de wet op de ondernemingsraden staat dat werknemers met een
arbeidsovereenkomst actief en passief kiesrecht hebben.
Dat sluit de vrijwilligers uit, want die hebben geen echte
arbeidsovereenkomst en zijn formeel niet werkzaam in de onderneming.
Op grond van artikel 6, lid 4 kunnen vrijwilligers wel in de
ondernemingsraad komen.
Andere groepen kunnen op grond van artikel 6 worden aangewezen
als eveneens werkzaam in de onderneming.
De OR kan in het reglement vrijwilligers aanwijzen als een bijzondere
groep. Wellicht moet de OR dan met kiesgroepen gaan werken.
Voor vrijwilligers kunt u regels opnemen, bijvoorbeeld dat een
vrijwilliger minstens een jaar aan de organisatie is verbonden voordat hij
zich kandidaat mag stellen.
Werken met vrijwilligers
Hartelijk dank voor uw aandacht!

similar documents