หลักการวินิจฉัยองค์การ

Report
หลักทัว่ ไปในการวินิจฉัยองค์การ
•
•
•
•
•
•
•
หลักทั ่วไปในการวินิจฉัยองค์การ
กรณีศึกษา พฤติกรรมองค์การระดับบุคคล
กรณีศึกษา พฤติกรรมองค์การระดับกลุม่
กรณีศึกษา พฤติกรรมองค์การระดับองค์การ
การวินิจฉัยพฤติกรรมองค์การ
วิธีการดาเนินการด้านการจัดการพฤติกรรมองค์การ
องค์การแห่งการเรียนรู ้
Diagnosis Tools
•Head Hand Heart
•PESTEL Analysis
•SWOT Analysis
•7s Model
•Six Box Model
•Nadler and Tushman Congruence Model
•Five –Force Model
•SHINDAN
•วิสยั ทัศน์
•พันธกิจ
•กลยุทธ์
•นโยบายต่างๆ
•ลักษณะงาน
•ระบบการทางาน
•การดูแลพนักงาน
•ทัศนคติ
•ความผูกพัน
•ความจงรักภักดี
•ความเป็ นเจ้ าของ
Six Box Model
•
•
•
•
•
•
สภาพแวดล้ อม (Environment)
จุดมุ่งหมาย (Purposes)
โครงสร้ าง (Structure)
ระบบการให้ รางวัล (Reward System)
สัมพันธภาพในองค์ การ (Relationship)
กลไกสนับสนุนอื่นๆ (Helpful Mechanisms) เช่ น การประชุม
สถานที่ตงั ้ ทรัพยากร และงบประมาณที่มีอยู่ เป็ นต้ น
Five –Force Model
SHINDAN : การวินิจฉัย
•
•
•
•
•
•
•
การบริหารจัดการ
การตลาด
การผลิต
การเงิน การบัญชี
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
วิเคราะห์งบการเงิน
SWOT Analysis
การวินิจฉัย
องค์ การ
กาหนดกลยุทธ์
และวางแผน
พัฒนา
การ
ดาเนินการ
ข้ อมูลย้ อนกลับ feedback
การ
ประเมินผล
Organization Behavior
Organization Behavior
การวิเคราะห์ ระดับบุคคล
•
•
•
•
•
•
•
ปั จจัยด้ านชีวภาพและความสามารถ
การเรี ยนรู้
ค่ านิยมและทัศนคติ
บุคลิกภาพและอารมณ์
การรั บรู้
การตัดสินใจ
แรงจูงใจ
คุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์
•
•
•
•
•
•
•
หลักทั ่วไปในการวินิจฉัยองค์การ
กรณีศึกษา พฤติกรรมองค์การระดับบุคคล
กรณีศึกษา พฤติกรรมองค์การระดับกลุม่
กรณีศึกษา พฤติกรรมองค์การระดับองค์การ
การวินิจฉัยพฤติกรรมองค์การ
วิธีการดาเนินการด้านการจัดการพฤติกรรมองค์การ
องค์การแห่งการเรียนรู ้
ESOP : โครงการจาหน่ ายหุ้น / มอบ หุ้นให้ กับพนักงาน
EPG : คณะกรรมการการมีส่วนร่ วมของพนักงาน
การตัดสิ นใจ
การวิเคราะห์ ระดับกลุ่ม
•
•
•
•
•
กลุ่มและทีมงาน
ผู้นาและภาวะผู้นา
การติดต่ อสื่อสาร
อานาจและการเมือง
ความขัดแย้ งและการเจรจาต่ อรอง
คุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์
•การสื่อสารจาก บน ลง ล่าง
•การสื่อสารจาก ล่าง ขึ้น บน
•การสื่อสารในระดับเดียวกัน
•การสื่อสารข้ามสายงานและต่างระดับ
•
•
•
•
•
•
โซ่
วงกลม
ตัว วาย “Y”
ดาว / ล้อเกวียน
ทุกทิศทาง
•การสื่ อสารจากบุคคล สู่ บุคคล
•การสื่ อสารแบบเครื อข่ าย
•Face to face
•เอกสาร
•การประชุม
•วารสาร
•บอร์ด
•Internet
•กล่องรับความคิดเห็น
•แบบสารวจ
•เสี ยงตามสาย
•Etc.
• ให้ออกแบบ รูปแบบลักษณะช่องทางการติดต่อสือ่ สาร ของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ต่อ นิสติ ของคณะ เพือ่ ให้นสิ ติ ทุก
คนได้รบั ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน โดยให้นาหลักการการวินจิ ฉัยและ
การติดต่อสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้ และสามารถ
นามาใช้ให้เกิดผลได้จริง (Make Sense)
.. การส่ง case study ให้ออกแบบ ให้ อ่ านได้ง่าย ....
วินิจฉัย
ผลการวินิจฉัย
+
รู ปแบบลักษณะช่ องทางการ
หลักการติดต่ อสื่ อสาร
= ติดต่ อสื่ อสารทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.
2.
การพึ่งพา / แฝง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
การให้ รางวัล
การบังคับ
ผู้เชี่ยวชาญ
ตามตาแหน่ ง
การอ้ างอิง
บารมี
ควบคุมข่ าวสาร
มีเครือข่ าย
แฝง
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ให้ เหตุผล
ใช้ ความเป็ นมิตร
หาพันธมิตร
การต่ อรอง
การสั่งการ
การสนับสนุน
การให้ รางวัล
การลงโทษ
สูง
อานาจ
ตาม
ตาแหน่ ง
โอกาสสาเร็จ
ปานกลาง
โอกาสสาเร็จ
สูง
ล้ มเหลว
โอกาสสาเร็จ
ปานกลาง
ต่า
ต่า
อานาจส่ วนบุคคล
สูง
มาก
ทีมงานบริหารตนเอง
ระดับ
การมอบ
อานาจ
ให้ รับผิดชอบ
การตัดสินใจ
กลุ่มควบคุมคุณภาพ
ให้ ตัดสินใจ
ให้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
คณะกรรมการ
ให้ คาปรึกษา
ให้ ข้อมูล
ไม่ มอบอานาจ
น้ อย
น้ อย
ทักษะของผู้ปฏิบัตงิ าน
มาก
พอรั บได้ / รั บไม่ ได้
•
•
•
•
•
•
การจัดสรรงบประมาณ
การเลื่อนตาแหน่ง •
การคัดเลือกระดับสูง •
•
การประเมินผล
•
ค่าตอบแทน
•
การโยกย้าย
•
•
ควบคุมข้อมูล
ควบคุมช่องทาง
ใช้การประชุม
สร้างพันธมิตร
การสื่อสารแบบเปิ ด
สร้างภาพ
ลดความไม่ แน่ นอน
ตาหนิผอ้ ู ื่น
วัฒนธรรมองค์ การ
เล่นเกมส์
ผู้นา
การสรรหาคัดเลือก
สูง
การ
แข่ ง
ขัน
ต่า
โอกาสเกิด
ปานกลาง
โอกาสเกิด
สูง
โอกาสเกิด
ต่า
โอกาสเกิด
ปานกลาง
ต่า
ซับซ้ อน/ความไม่ แน่ นอน
•Machiavellianism
•Internal Locus of Control
•Risk Seeking
สูง
การวิเคราะห์ ระดับองค์ การ
•
•
•
•
•
การออกแบบโครงสร้ างองค์ การ
การออกแบบงาน
ความเครี ยดในการทางาน
นโยบายด้ านทรั พยากรมนุษย์
วัฒนธรรมองค์ การ
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การเลือกเครื่องมือ ( Intervention /ODI)
ความเครียดในการ
ทางาน
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การ
การออกแบบงาน
วัฒนธรรมองค์การ
โครงสร้างองค์การ
พฤติกรรม
ที่พึง
ประสงค์
การเปลี่ยนแปลง และ การพัฒนาองค์ การ
สภาพแวดล้ อมองค์ การ
•
•
•
•
•
•
•
หลักทั ่วไปในการวินิจฉัยองค์การ
กรณีศึกษา พฤติกรรมองค์การระดับบุคคล
กรณีศึกษา พฤติกรรมองค์การระดับกลุม่
กรณีศึกษา พฤติกรรมองค์การระดับองค์การ
การวินิจฉัยพฤติกรรมองค์การ
วิธีการดาเนินการด้านการจัดการพฤติกรรมองค์การ
องค์การแห่งการเรียนรู ้
Strategy
Human
Process
ODI
Human
Resource
Management
Technostructural
ODI - Human Process Focus
•
•
•
•
•
•
•
•
Sensitivity Training
Survey Feedback
Process Consultant
Team Building
Intergroup Development
Managerial Grid
QWL
MBO
• T-Group
• แสดงความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ ที่มีต่อตนเองและผูอ้ ื่น
• Facilitator
Self Awareness
Sensitive
Understand Group Process
• แบบสอบถาม / สัมภาษณ์
• การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ความพึงพอใจ
• ปรับปรุงความสัมพันธ์
• ปรับปรุงกระบวนการทางาน
• มุ่งสร้างความสัมพันธ์และ
ทีมงานในการทางาน
• ช่วยให้บุคคลเรียนรูท้ ี่จะ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
• การวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แผนการแก้ปัญหาร่วมกัน
• พัฒนาทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารของสมาชิก
• สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ างกลุ่มให้ เกิดขึน้ ในองค์ การ
• ปรับปรุ งความสัมพันธ์ ระหว่ างกลุ่มให้ เพิ่มขึน้
•
•
•
•
•
การปรับโครงสร้างของงาน (Work restructuring)
วิธีการขยายงาน (Job enlargement)
การเพิ่มความสาคัญของงาน (Job enrichment)
การสร้างคุณลักษณะของงาน (Job characteristics model)
QWL
• Self Directed / Self Motivated /Self – Controlled
•
•
•
•
•
•
•
SMART
มีโครงสร้างองค์การ/สายการบังคับบัญชาชัดเจน
ไม่มีลาดับขั้นสายการบังคับบัญชาหลายขั้นตอน
ระบบการติดต่อสื่อสารในองค์การ ต่อเนื่ อง สมา่ เสมอ
วัฒนธรรมองค์การ เปิ ดเผย กล้าแสดงออก ยอมรับคาวิพากษ์วิจารณ์
มีความเป็ นประชาธิปไตยสูง
มีกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันคิด / องค์การแห่งการเรียนรู ้
• องค์กรที่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างชาญฉลาดพร้อมทั้ง
สามารถปรับตัวเพื่อสร้างความสามารถที่มีเอกลักษณ์ในการ
แข่งขันในการสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริง
• S-M-A-R-T development process
• S- Strategic Vision การกาหนดวิสยั ทัศน์
• M-Manage intelligence การเจียระไนพลังที่มีอยูภ่ ายใน
• A-Architect organization competencies การวางสถาปัตยกรรม
ในการปลดปล่อยอัจฉริ ยภาพ
• R-Realign win-win learning system การสร้างระบบการเรี ยนรู้
ขององค์กร
• T-Transform the right culture สร้างวัฒนธรรมที่เกื้อกูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
มีความมุ่มมั ่นที่ชดั เจน
การตัง้ อยูใ่ นความไม่ประมาท
มียุทธศาสตร์ การจัดการความรู ้
ผูน้ าอยูใ่ นทุกคน
การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน
ทักษะพื้นฐานด้านการจัดการความรูข้ องพนักงาน
ต้องมีทกั ษะในการใช้ ตัวช่วย ในการทาให้เกิดการ
เรียนรู ้
8. ไร้กาแพง
9. อิสรภาพ และบรรยากาศเชิงบวก
10. ทรัพยากรทางปั ญญา
11. ทรัพยากรทางปั ญญา
12. ระบบสารสนเทศในองค์การ

similar documents