10. Μέθοδοι-αξιολόγηση

Report
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΙOΓΕΝΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΜΠΟΓΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΔΕΙΚ/ΜΕΝΗ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΓΚΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα
(croup)
Κοινό κρυολόγημα
Φαρυγγίτιδα
Οξεία βρογχίτιδα
Αμυγδαλίτιδα
Οξεία βρογχιολίτιδα
Παραρρινοκολπίτιδα - μέση
ωτίτιδα
Πνευμονία - βρογχοπνευμονία
Γρίπη
PICORNAVIRIDAE
ADENOVIRIDAE
ΡΙΝΟΪΟΙ
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14)
ΕΝΤΕΡΟΪΟΙ
Coxsackie A,B - ECHO
MYXOVIRIDAE
ΟΡΘΟΒΛΕΝNΟΪΟΙ
Γρίπη Α(Η1),(H2),(Η3), Β, C
ΠΑΡΑΒΛΕΝNΟΪΟΙ PIV ( 1-3 )
Πνευμοϊοί
RSV
CORONAVIRIDAE
PICORNAVIRIDAE Parecho 3,4
MYXOVIRIDAE
ΟΡΘΟΒΛΕΝΝΟΪΟΙ Γρίπη Α (Η5)(Η7)(Η9)
ΠΑΡΑΒΛΕΝΝΟΪΟΙ hPIV-4 , Nipah
Πνευμοϊοί
hMPV
CORONAVIRIDAE
SARS coV, NL63, HKU1, OC43, 229E
REOVIRIDAE BYD1
PARVOVIRIDAE hBoV
POLYOMAVIRIDAE BKV (1-4)
Τρόποι εργαστ.
διάγν.
1. Άμεση ή ταχεία διάγνωση
2. Καλλιέργεια, απομόνωση, τυποποίηση ιών
3. Ορολογική διάγνωση
4. Μοριακή διάγνωση
Τρόποι άμεσης διάγν.
1.ΑΜΕΣΗ ή ΤΑΧΕΙΑ διάγνωση
 Ανεύρεση των σωματιδίων του ιού με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
 Ανίχνευση αντιγόνων του ιού
Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα (swab)
ή
Ρινοφαρυγγικό έκλπυμα (wash)
πτύελα
Βρογχικές εκκρίσεις με προστατευμένη βούρτσα (PSB)
Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL):
Τα πρώτα 2-3 24ωρα από την έναρξη των συμπτωμάτων του ασθενούς
?
Ολικό αίμα?
Πολυμορφισμός
Γρίππη
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ
Ιοί Γρίππης
Corona
Ιοί Corona
SARS
SARS CoV
Αδενο
Αδενοϊοί
ELISA
ΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ :Ανίχνευση Ag με ELISA
Απαιτείται φωτόμετρο
γνωστό Αb σημασμένο
Υπόστρωμα
+
+
(δείγμα)
με ένζυμο
ενζύμου
X ιός
Χρώμα
Rapid Tests
 Πολύς λόγος κατά την διάρκεια της
πανδημίας.
 Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας.
 Χρησιμοποιήθηκαν ευρέως.
 Από διάφορες μελέτες έχουμε χαμηλά
ποσοστά ευαισθησίας.
 ΆΡΑ:μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα 1ο
screening test.
Πειραματόζωα
Κυτταροκαλλιέργειες
Εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας
για ιούς Γρίπης-Παρωτίτιδας-Έρπητα απλού
Ανεμευλογιάς-Ζωστήρα
Επώαση 2 ημ.Χ 37οC
Ανίχνευση Ιών με αιμοσυγκόλληση
Ιοί Γρίππης, Ερυθράς, Ιλαράς, Παραϊνφλουέντζας κ.ά.
X ιός
+
Κατάλληλα ερυθρά
Ορατή συγκόλληση
των ερυθρών
με γνωστό αντίσωμα
ΚυΙΙτΙΙτ/καλ
λ.
ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ
Monkey Kidney cells
- Πρωτογενής κυτταρική σειρά
+ Κυτταροπαθολογικές αλλοιώσεις
Εμβολιασμός
δείγματος
Επώαση
3-7 ημέρες
Madin-Darby Canine Kidney cells
+ Συνεχής κυτταρική σειρά
- Απουσία κυττ/παθ/κών αλλοιώσεων
Συλλογή υπερκειμένου υγρού του καλλιεργήματος
Συνεχόμενη σειρά
Ιοί REO
Αδενοϊός
Corona σε Vero
Ιός RS
HΕp-2
Τίτλος
Ορισμός
=
ΠΟΥ ; ΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Τι Αb;
Πορεία
IgM, IgG
IgM ;
IgG ;
Ολικά ;
Πρόσφ. λοίμ.
Πρόσφατη λοίμωξη:
Ένα δείγμα

Θετικό
ή
Δύο δείγματα
με διαφορά ~2 εβδ
ΟΛΙΚΑ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ :
 ≥ 4πλάσια αύξηση
Αναστολή αιμοσυγκόλησης
2 δείγματα σε 2 εβδομάδες
Παλιά λοίμ.
Παλιά λοίμωξη:
Αρνητικά
Δύο δείγματα
με διαφορά ~2 εβδ.

 4πλάσια αύξηση
ή και καμία
4.Μοριακές τεχνικές
Στόχος  Γενετικό Υλικό
Πτύελα
Βρογχικές εκκρίσεις
με προστατευμένη βούρτσα
(PSB)
Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα
(BAL)
Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα (swab)
ή έκλπυμα (wash)
Τα πρώτα 2-3 24ωρα
από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Μοριακά
Προσοχή
ΠΡΟΣΟΧΗ ! ( ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ)
 Λήψη, μεταφορά, συντήρηση κατάλληλου δείγματος
(2 το πολύ 3 24ωρα στην κοινή ψύξη).
 Απολύμανση χώρου
 Διαφορετικοί χώροι
για απομόνωση & πολλαπλασιασμό γενετικού υλικού
 Επιλογή κατάλληλων εκκινητών (primers)
 Χρήση θετικών & αρνητικών μαρτύρων
Αρχή της PCR
Reversetranscripti
on
Μετατροπή RNA σε cDNΑ
Ανάστροφη μεταγραφή
Ένζυμο : Ανάστροφη μεταγραφάση
REAL TIME PCR
RT-PCR για A(H1N1)
Γονίδιο της μητρικής πρωτεΐνης
νουκλεοπρωτεΐνης
αιμοσυγκολλητίνης
Ανάλυση αλληλουχίας γωνιδιώματος
(SEQUENCE ) προϊόντων της PCR
α pp
 Αρκετά εξειδικευμένα διαγνωστικά κέντρα δεν
σταματούν σ ‘αυτό το σημείο( αρνητικό ή θετικό
δείγμα) αλλά συνεχίζουν με την ανάλυση του
γωνιδιώματος με στόχο:
•
•
•
•
Επιδημιολογική διερεύνηση στελεχών.
Ανεύρεση τυχόν μεταλλαγμένων στελεχών
Ταυτοποίηση νέων παθογόνων
Σύγκριση με τα υπάρχοντα στελέχη και διαφορές
από τα στελέχη που συμπεριλαμβάνονται στα εμβόλια .
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

similar documents