Kurultay Sonuç Sunumları - Elazığ Kalkınma Kurultayı

Report
KURULTAY SONUÇ
SUNUMLARI
29 Kasım 2014
Bölüm 1: Kurultay Hazırlık Çalışmaları
1
KURUMSAL
YAPI
•
•
•
•
•
•
•
•
AMAÇ
•
Elazığ Valiliği
Elazığ Belediyesi
Elazığ Ticaret Sanayi Odası
Fırat Üniversitesi
Fırat Kalkınma Ajansı
İlgili kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
İlin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlamak,
İlin kamu-özel tüm kurumlarının birlikte ve aynı hedefe
doğru çalışmalarını sağlayacak ortam oluşturmak, il
içinde ortak iş yapabilme yetkinliğini güçlendirmek,
Yatırımcılara güven veren, öngörülebilir ve ulaşacağı
nokta tanımlı, yatırımcı dostu il olmak,
2
Kalkınma kurultayı çalışmaları Şubat 2014 tarihinde başlamış, ilk
büyük katılımlı birleşim Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Şubat ‘14
Eylül ‘14
Sektör
Analizleri
Çevre
Ticaret
ve Finans
Sanayi ve
Hayvancılık
Teknoloji
Bitkisel
Üretim
Eğitim
Girişimcilik
1. Birleşim
Odak
Alanlarının
Belirlenmesi
Göç
Kentleşme
Yeraltı
Kaynakları
Turizm
Su
Ürünleri
İnşaat
(Yapı)
Sağlık
Spor
3
3 aşamadan oluşan 1. birleşimin ilk aşamasında, sektörlerin; Global,
Türkiye ve Elazığ boyutundaki analizleri katılımcılara sunulmuştur.
MADENCİLİK
BİTKİSEL ÜRETİM
HAYVANCILIK
SU ÜRÜNLERİ
TİCARET FİNANS
SANAYİ
İNŞAAT (YAPI)
TURİZM
4
2. aşamada, odak sektörlerin belirlenmesi çalışması 17 çalışma
grubu tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.
CAZİBE
KAPASİTE
SEKTÖR
REKABETÇİ
OLABİLME
DÜZEYİ
KATMA
DEĞER
SAĞLAMA
DÜZEYİ
DİĞER
SEKTÖRLERE
KATKI
SAĞLAMA
DÜZEYİ
İLİN
SOSYAL
GELİŞİMİNE
KATKI
DÜZEYİ
DEVAMLILIK
DÜZEYİ
ALTYAPI
DÜZEYİ
İNSAN
GÜCÜ
DÜZEYİ
SEKTÖR 1
3
2
3
1
1
3
2
SEKTÖR 2
…
…
…
…
…
…
…
SEKTÖR ..
…
…
…
…
…
…
…
SEVİYE
1
İLİN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI DÜZEYİ
• İlin sosyal gelişimine pozitif yönde bir katkı sağlamamaktadır
• Söz konusu alana konsantrasyonun artması, ilin sosyal gelişmişliğine negatif yönde etki yapabilecektir
•
2
3
•
•
•
•
•
•
•
4
5
•
•
Sosyal gelişim söz konusu olacak ancak bu gelişim sadece söz konusu alan ile ilişkili vatandaşlar bünyesinde
olacaktır
İlin bütünsel olarak sosyal gelişimine yönelik etki sınırlı düzeyde olacaktır.
İstihdama sınırlı katkısı olacaktır.
İlin bütünü ölçeğinde bazı alanlarda sosyal gelişim sağlanması söz konusu olacaktır
Kamu tarafından yapılan aktiviteler/yatırımlar ile elde edilmek istenen gelişime destek verecek ölçüde katkı
sağlanacaktır
İstihdama katkısı gelişim düzeyi doğrultusunda olacaktır.
İlin, Türkiye ölçeğinde markalaşması söz konusu olacaktır
Eğitim, sosyal ve kültürel hayat, spor, alanlarında, Türkiye ölçeğinde ön plana çıkılması için gerekli ortam
oluşacaktır
Türkiye’de yapılan gelişmişlik endeksi araştırmalarında üst sıralara çıkılması için gerekli ortam oluşacaktır
Eğitim ile desteklenmesi halinde istihdama katkısı, yetişmiş eleman ihtiyacı oluşturma potanisyeli olacaktır.
Çalışanlar için tercih edilir konum sağlayacaktır.
• Alanın etkinliğinin artması ile il, olumlu biçimde global ölçekte gündeme gelecektir
• İl, Türkiye ve global ölçekte cazibe merkezi haline gelecektir.
• Yetişmiş eleman geliştirme potansiyeli ile global ölçekte aranan çalışan potansiyeli oluşturacaktır.
5
3. aşamada, tüm sektörler için grupların ortalamaları sonucunda
nihai tablo oluşturulmuştur.
5,0
4,5
Su Ürünleri
4,0
Yeraltı Kaynakları
KAPASİTE
Hayvancılık
3,5
3,0
Bitkisel
Üretim
İnşaat (Yapı)
Ticaret
Finans
Sanayi
Turizm
2,5
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
CAZİBE
6
Eylül 2014 tarihinden sonra odak sektörler bazında detay planlama
çalışmaları başlatılmıştır.
Şubat ‘14
Eylül ‘14
Sektör
Analizleri
Kasım ‘14
İş Planı
Hazırlıkları
1. Birleşim
Odak
Alanlarının
Belirlenmesi
Su Ürünleri
Turizm
Yeraltı Kaynakları
7
İş planı hazırlıkları, iyi yönetişim ilkeleri ile uyumlu şekilde
kurgulanmıştır.
İyi yönetişim, her organizasyonda, karar verenlerin yetkilerini; sağduyulu, adil ve
değer yaratacak şekilde kullanmalarını hedefler.
KATILIMCILIK
TUTARLILIK
SORUMLULUK
ADİLLİK
HESAP
VEREBİLİRLİK
ŞEFFAFLIK
ETKİLİLİK
8
İyi yönetişimin 7 ilkesi ve sağladıkları faydalar.
ŞEFFAFLIK
Kurum içinde ve dışında ve aynı zamanda topluma karşı
performans ve kaynakların kullanımı konusunda aktif
açıklıkta ve şeffaf olmak
Güven oluşturulur ve paydaşların
kurumu tercih etmeleri sağlanır
HESAP
VEREBİLİRLİK
Tüm yöneticilerde, tüm seviyelerde hesap
verme/raporlama ve yapılan işlerin değerlendirilmesi
yaklaşımının benimsenmesi
Kaynak kullanımında etkinlik sağlanır
ve sorumluluk bilinci gelişir
ETKİLİLİLİK
Başarı ve sonuç odaklı yaklaşımla kaynakların
doğru yönlendirilmesi, doğru alanların seçilmesi,
performans hedeflerinin doğru belirlenmesi
Az kaynak ile maksimum etkililik
sağlanır
TUTARLILIK
Misyon, Vizyon doğrultusunda hareket etmek,
temel politika ve prensipleri koruyarak karar almak
Verimlilik sağlanır, katma değer artar,
tüm faaliyetlerde tutarlılık sağlanır
KATILIMCILIK
Faaliyetlerde paydaşların katılım ve desteğini sağlamak,
buna yönelik ortam geliştirmek
Sahiplenme ve sürekliliği sağlar,
bilgi ve deneyimi derinleştirir
SORUMLULUK
Kişiden, sisteme ve tüm kuruma kadar sorumlulukları
yerine getirme anlayışı oluşturmak
Kuruma duyulan saygı ve güveni artırır,
paydaşlara karşı güçlü konumda gelinir
ADİL
OLMAK
Sistemlerde tüm paydaşların beklentilerini gözeterek
kurguyu oluşturmak, uygulamalarda kişiye göre değil
sisteme göre karar vermek
Tüm paydaşlar gözünde güven artar
9
3 aşamalı detay planın, 1. aşamasında, odak sektörlerin; strateji
haritaları, hedefleri ve hedef ölçüm göstergeleri oluşturulmuştur.
Elazığ'a Gelen
Turist Sayısını
Artırmak
Elazığ'a Birden Çok
Kere Gelinmesini
Sağlamak
Türkiye'de Önde
Gelen Fikir Liderleri
ile İlişki Kurmak
Elazığ'a Gelen Turistlerin
Memnuniyet Düzeyini
Yükseltmek
Elazığ'ın Bilinirliğini
Artırmak
(Yerel/Global)
Turizm Sektörü
Çalışanlarının
Yetkinliklerini Artırmak
Turistlerin Daha
Uzun Süre
Kalmalarını Sağlamak
Hizmet
Seviyesini
Yükseltmek
Turistlerin
Memnuniyet
Düzeyini Ölçmek
Halkın Turizm
Farkındalığını
Artırmak
Konaklama
İmkanlarını
Geliştirmek
Turistik
Değerlerin
Bilinirliğini
Sağlamak
Rehber
Potansiyelini
Artırmak
Memnuniyet
Ölçme Sistemi
Kurmak
Turizm
Farkındalığı
Eğitimleri
Kurgulamak
Ara Eleman
Kapasitesini
Artırmak
Tanıtım
Ortamlarını
Oluşturmak
Maden
Potansiyelini Tespit
Etmek
Elazığ'ın Toplam
İStihdamı İçindeki
Payı Artırmak
Elazığ'ın Turizm
Gelirini Artırmak
Türkiye'ye Elazığ
Odaklı Gelen Turist
Sayısını Artırmak
Turistik
Değerlerin
Sayısını Artırmak
Mevcut Turizm
Değerlerini
Günışığına Çıkarmak
Turizm Değerlerinin
Altyapılarını
Geliştirmek
Maden Poransiyelini
İşletmeye
Dönüştürmek
Elazığ Madenciliğini
Geliştirme
Sempozyumu Yapmak
Yeni Hizmetler
ve Aktiviteler
Geliştirmek
Turizm
Koordinasyon
Yapısı Oluşturmak
Konaklama Dışı Hizmetleri
Geliştirmek (Yemek /
Hediyelik Eşya)
Turizm
Bilgilendirme
Altyapısı Kurmak
Yeni
İşletmeler
Oluşturmak
Metalik Maden
Arama Çalışmaları
Yapmak
Sağlık Turizmi
Planını
Oluşturmak
Mevcut Madenlerin
Üretim
Miktarlarını Artırmak
Madencilik Sektörünün
Önündeki (Ulusal)
Bürokratik Engelleri
Kaldırmak
Mevcut Maden
Ruhsatlarının Aktif
Kullanımını Sağlamak
Endüstriyel
Hammadde Arama
Çalışmaları Yapmak
Enerji Hammaddeleri
Arama Çalışmaları
Yapmak
Seramik, Cam ve Tuğla
Sanayi Alternatiflerini
Değerlendirmek
Karakoçan Sıcak Su
Kaynağının Enerji
Üretim Potansiyelini
Araştırmak
Yatırımcı
Bilgilendirme
Altyapısını Kurmak
Modern (akredite)
Maden Analiz
Laboratuvarı Kurmak
Yatırımcılar
Bulmak
Maden Şirketlerinin
İş Yapma Yöntemlerini
(Yerel Ölçüde)
Kolaylaştırmak
Pazar Potansiyelini
Artırmak
Modern Üretim
Teknikleri
Kullanmak
İşletilmiş Maden Atık ve
Cüruflardan Ekonomik
Değer Elde Edilecek
Çalışmalar Yapmak
Yerli Ürünlerin
Kullanımı ile İlgili
Farkındalık Oluşturmak
Metalik Maddeleri
Zenginleştirme ve Nihai
Ürün Tesisleri için
Destek Vermek
Üretim Ekipman /
Makine Sanayi
Oluşturmak
TURİZM SEKTÖRÜ
Maden Altyapı
(Elektrik, vb.)
Destek Almak
Yerel Halk ile
Sorunların
Çözümünü
Kolaylaştırmak
Proje, Rapor
Prosedürlerini
Kolaylaştırmak
Demiryolu Ağını
Geliştirmek
Finansman ve
Enerji / SGK
Teşviği Sağlamak
Yolları
İyileştirmek
Madenlerin Nihai
Ürün Halinde
Satılmasını Sağlamak
Mermer
Sektöründe İhracat
Seviyesini Artırmak
Maden Ürünlerini ve
Şirketlerini Ulusal
Markalara Dönüştürmek
Üretim Alanında
AR-GE Çalışmaları
Yürütmek
Marka ve Pazarlama
Yönetimi Eğitim ve
Danışmanlık Vermek
Ortak AR-GE
Platformu
Oluşturmak
Entegre Mermer İşleme
Tesislerinin
Kurulmasına Destek
Vermek
İhracatçı Birliği
Temsilciliği Açmak
İnsan Kaynağını
Geliştirmek
Üretim Verimliliğini
Artırmak
Kurumsallaşma
Teşvikleri Vermek
Ara Eleman
Yetiştiren MYO'ların
Güçlendirilmesi
YERALTI KAYNAKLARI SEKTÖRÜ
Alternatif
Ürünler
Yetiştirmek
Yetiştirilen Balık
Miktarını
Artırmak
Balık Yetiştiricilerinin
Kapasitelerini
Artırmak
Balık Yemi
Sanayi Kurmak
Balık Sağlığını
Koruyucu Altyapı
Oluşturmak
Alternatif Ürün
Yetiştiricilerinin
Sayısını Artırmak
Yetiştiriciliğe
Uygun Alanları
Tespit Etmek
Yetiştiricilik için
Örnek Modeller
Kurmak
Yavru Alabalık
Üretim Tesisleri
Verimini Artırmak
İşlenmiş Ürün
Miktarını
Artırmak
İşlenmiş Ürün
İhracatını
Artırmak
Su Ürünleri
Markaları
Oluşturmak
Alternatif Ürünlere
Yönelik Araştırmalar
Gerçekleştirmek
Balıkçılık Yan
Sanayini
Geliştirmek
İşlenmiş Ürün
Çeşitliliğini
Artırmak
Balık İşleme
Tesisleri Kurmak
Atıkları
Değerlendirmek
Su Ürünleri
Mühendislerinin
Yetkilerini Artırmak
Uygun Alanlara
Ulaşıma Yönelik
Altyapıları
Oluşturmak
Mesleki Eğitim
Programları
Oluşturmak
Marka ve Pazarlama
Yönetimi Eğitim ve
Danışmanlık Vermek
İşletmeleri AB
Standartlarına
Yükseltmek
Taze Ürün Birim
Satış Değerini
Artırmak
Avcılık Hacmini
Artırmak
Balık Ağı Tesisi
Kurmak
Diğer Yan
Ürünlere Yönelik
Tesis Kurmak
Balık Tüketimini
Artırmak
Devle Tarafından Verilen
Finansal Desteklerin
Artırılmasını Sağlamak
Kooperatiflere
Kurumsal Kimlik
Kazandırmak
Su Ürünleri
Kooperatiflerini Üst
Çatıda Birleştirmek
Av Yasaklarının
Uygulanmasını
Sağlamak
Ekonomik Türleri
Kuluçkahanede
Üreterek Göllere
Stoklamak
Stok Tespiti ve
Dengesini
Korumak
Gıda Kontrol Lab.
Balıkçılığa Yönelik
Geliştirmek
Uzman Eleman
Yetiştirmek
Sektöre AB
Fonlarından
Kaynak Sağlamak
Balık Halinde / Satış
Noktalarında Denetim
Altyapısı Kurmak
Su Kaynaklarının
Kirlenmesini
Önlemek
Sportif Balıkçılığa
Uygun Alanları
Belirlemek
Modern ve
Bölgesel Balık
Hali Kurmak
Balık Muhafaza
Tesisleri Kurmak
Su Ürünleri AB
Ofisi Kurmak
Tüketim Artırıcı
Çalışmalar
Yapmak
Ev Dışı Balık Tüketim
Ortamlarını
Yaygınlaştırmak
Firma Veritabanı
Oluşturmak
Proje Hazırlama
Altyapısı
Kurmak
AB Fonları
Eğitimleri
Vermek
Su Ürünleri
Koordinasyon
Kurulu Kurmak
Kanalizasyon
Arıtma Tesisleri
Kurmak
Yüzey Sularılarından
Yararlananları Takip
Altyapısı Kurmak
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
10
Strateji Haritası (Bir Bölüm): Su Ürünleri Sektörü.
NİHAİ
HEDEFLER
İşlenmiş Ürün
Miktarını
Artırmak
FİRMALARA
YÖNELİK
HEDEFLER
Su Ürünleri
Markaları
Oluşturmak
İşlenmiş Ürün
Çeşitliliğini
Artırmak
Balık İşleme
Tesisleri
Kurmak
Atıkları
Değerlendirmek
Marka ve Pazarlama
Yönetimi Eğitimi ve
Danışmanlık Vermek
İşletmeleri AB
Standartlarına
Yükseltmek
Gıda Kontrol Lab.
Balıkçılığa Yönelik
Geliştirmek
Uzman
Eleman
Yetiştirmek
SÜREÇLERE
YÖNELİK
HEDEFLER
ÖĞRENME ve
ALTYAPIYA
YÖNELİK
HEDEFLER
11
2. aşamada, ulaşılmak istenen rakamsal hedefler ve proje
hedeflerinin belirlenmiştir (1/3). (Örnek: Su Ürünleri Sektörü)
STRATEJİ
GÖSTERGE
ÖLÇÜM MEVCUT
PERYODU DURUM
Yetiştirilen Balık Miktarı - Alabalık
Yetiştirilen Balık
1
Miktarını Artırmak Yetiştirilen Balık Miktarı - Sazan
Kerevit
Alternatif Ürünler
2
Akvaryum Balıkçılığı (Balık sayısı)
Yetiştirmek
Diğer Ürünler (Kurbağa, vb.)
Üretilen Balıkların (İlde) İşlenme Oranı
İşlenmiş Ürün
3
Miktarını Artırmak Üretilen Alternatif Ürünlerin İşlenme Oranı
İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhracat
Oranı
İşlenmiş Ürün
4
İhracatını Artırmak İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhraç
Edildikleri Farklı Ülke Sayısı
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
Balık
Yetiştiricilerinin
5
Kapasitelerini
Artırmak
Balık Yetiştirme Kapasitesi (Ton/Yıl)
12 Ay
Kapasite Kullanım Oranı (%)
Ortalama Balık Yetiştirici Kapasitesi (Ton/Yıl)
……
3 Ay
12 Ay
…
…. …..
HEDEF
2015
HEDEF
2023
14.400 ton 25.000 ton 50.000 ton
0
0
50.000 ton
0
10 ton
0
0
1 mio adet
0
0
50 ton
0
30%
30%
70%
100%
3 Ay
70%
70%
70%
3 Ay
4
6
15+
32,5 bin
ton
48%
200 ton
….
32,5 bin
ton
48%
200 ton
….
120 bin ton
80%
900 ton
…..
12
PROJE / EYLEM
Elazığ Madenciliğini
1 Geliştirme
Sempozyumu Gerçekleştirmek
Sempozyumu Yapmak
Ruhsat Kullanım Envanterini
Mevcut Maden
Oluşturmak
2 Ruhsatlarının Aktif
Aktif Olarak Ruhsat Kullanmayan
Kullanımını Sağlamak
Firmaları Teşvik Yapısı Kurmak
Maden Şehirleri ile Birlikte Bir Çalışma
Madencilik
Sektörünün Önündeki Grubu Oluşturmak
3
(Ulusal) Bürokratik
Sorun Raporu Hazırlamak ve İlgili
Engelleri Kaldırmak Devlet Kurumuna Sunmak
Maden Şirketlerinin İş
Yapma Yöntemlerini Maden Şirketleri Sorunları Tespit
4
(Yerel Ölçekte)
Etmek
Kolaylaştırmak
… …
…
‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20













 
ÖZEL SEKTÖR
STRATEJİ
VALİLİK
BELEDİYE
ÜNİVERSİTE
TSO
ENERJİ BAK.
MTA
FKA
Y. KAYN. KOM.
2. aşamada, ulaşılmak istenen rakamsal hedefler ve proje
hedeflerinin belirlenmiştir (2/3). (Örnek Yeraltı Kaynakları Sektörü)



… … … … … … …………………… …
13
2. aşamada, odak sektörlerin sosyal sektörler ile etkileşim alanları
belirlenmiştir (3/3). (Örnek Turizm sektörü)
GİRİŞİMCİLİK
KENTLEŞME
1
ÇEVRE
1
2
17
1
1
GÖÇ
2
2 1
EĞİTİM
SAĞLIK
SPOR
+1 SPOR+ÇEVRE+SAĞLIK
+1 KENTLEŞME+ÇEVRE+SAĞLIK
14
3. aşamada, süreklilik için «İzleme Komiteleri» tasarlanmıştır (1/2).
Yürütme
Kurulu
Yeraltı
Kaynakları
İzleme Komitesi
Su ürünler
İzleme Komitesi
Turizm
İzleme Komitesi
İzleme
Destek Ofisi
15
3.aşama: İzleme Komiteleri görev ve sorumlulukları, takip ve
stratejileri güncelleme çevresinde şekillenmektedir (2/2).
• Belirlenen stratejik hedeflerin gerçekleşme düzeylerini takip etmek
• Stratejik hedeflerde geri kalınması halinde, geri kalmanın sebeplerini araştırmak,
çözülebilecek konular için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, çözümünde destek ihtiyacı
olan durumlarda «Yürütme Kurulu’nu» bilgilendirmek
• Stratejik hedeflerin ölçüm göstergelerini geliştirmek, yeni ölçüm göstergeleri önermek,
mevcut durumda ölçülemeyen göstergelerin ölçülebilmelerine yönelik çözümler
üretmek
• Sektörlerin gelişmeleri ile ilgili olarak dönemsel olarak kamuoyunu bilgilendirmek
• Sektör ilerleme raporlarını oluşturmak ve yayınlamak
• Sektör web sayfasının yönetimini yürütmek ve sektörel gelişmelerin zamanında
aktarılmasını sağlamak
• Yıllık olarak strateji haritasını gözden geçirmek, ulaşılmış hedeflerin strateji haritasından
çıkarılmasını, yeni gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan önceliklerin strateji haritasına
eklenmesini sağlamak
• Her yıl, bir sonraki yılın rakamsal hedeflerini oluşturmak ve «Yürütme Kurulu’nun»
onayına sunmak
16
4) Strateji Haritalarını Oluşturmak
5) Stratejik Hedefleri Rakamsallaştırmak
6) İzleme Sürecini Kurgulamak
Adil Olma
Sorumluluk
Katılımcılık
Tutarlılık
Etkililik
Hesap
Verebilirlik
KURULTAY SÜRECİNİN TEMEL ADIMLARI
1) Sektör Analizleri
2) Sektör Değerlendirme Çalışması
3) Odak Sektörleri Belirlemek
Şeffaflık
Kurultay süresince yapılan tüm çalışmalar, iyi yönetişim ilkeleri ile
uyum içinde gerçekleşmektedir.














17
Bölüm 2: Yeraltı Kaynakları Sektörü Strateji ve Hedefleri
18
Yeraltı kaynaklarına yönelik olarak oluşturulan stratejik hedefler,
3 ana boyut çevresinde oluşmuştur.
Maden
Potansiyelini
Ortaya
Çıkarmak
Potansiyelin
İşlenmesini
Sağlamak
Üretim
Miktarını ve
Katma Değeri
Artırmak
19
(1) Potansiyeli ortaya çıkarmak.
Maden
Potansiyelini
Tespit Etmek
Metalik Maden
Arama Çalışmaları
Yapmak
Endüstriyel
Hammadde Arama
Çalışmaları
Yapmak
Enerji
Hammaddeleri
Arama Çalışmaları
Yapmak
Seramik, Cam ve
Tuğla Sanayi
Alternatiflerini
Değerlendirmek
Karakoçan Sıcak Su
Kaynağının Enerji
Üretim Potansiyelini
Araştırmak
Modern (akredite)
Maden Analiz
Laboratuvarı
Kurmak
20
(2) Potansiyelin işlenmesini sağlamak.
Maden
Potansiyelini
İşletmeye
Dönüştürmek
Mevcut Maden
Ruhsatlarının Aktif
Kullanımını Sağlamak
Yatırımcılar
Bulmak
İşletilmiş Maden Atık ve
Cüruflardan Ekonomik
Değer Elde Edilecek
Çalışmalar Yapmak
21
(3) Üretim miktarını ve katma değeri artırmak.
Mevcut Madenlerin
Üretim
Miktarlarını
Artırmak
Maden Şirketlerinin
İş Yapma Yöntemlerini
(Yerel Ölçüde)
Kolaylaştırmak
Mermer İhtisas
OSB Kurmak
Pazar
Potansiyelini
Artırmak
Yerli Ürünlerin
Kullanımı ile İlgili
Farkındalık
Oluşturmak
Madenlerin Katma
Değerli Ürünlere
Dönüştürülmesini
Sağlamak
Metalik Maddeleri
Zenginleştirme ve
Nihai Ürün Tesisleri
için Destek Vermek
Mermer
Borsası
Kurmak
Maden Ürünlerini ve
Şirketlerini Ulusal
Markalara
Dönüştürmek
Entegre Mermer
İşleme Tesislerinin
Kurulmasına Destek
Vermek
Yerel Halk ile
Sorunların Çözümünü
Kolaylaştırmak
Marka ve Pazarlama
Yönetimi Eğitim ve
Danışmanlık Vermek
İnsan Kaynağını
Geliştirmek
Demiryolu Ağını
Geliştirmek
Kurumsallaşma
Teşvikleri Vermek
Ara Eleman
Yetiştiren MYO'ları
Güçlendirmek
Üretim
Verimliliğini
Artırmak
Modern Üretim
Teknikleri
Kullanmak
Üretim Alanında
AR-GE Çalışmaları
Yürütmek
Üretim Ekipman /
Makine Sanayi
Oluşturmak
Ortak AR-GE
Platformu
Oluşturmak
Yolları
İyileştirmek
22
(4) Diğer.
Mermer Sektörü
İhracatını
Artırmak
Madencilik Sektörünün
Önündeki (Ulusal) Bürokratik
Engelleri Kaldırmak
Maden Altyapı
(Elektrik, vb.)
Desteği Almak
Proje, Rapor
Prosedürlerini
Kolaylaştırmak
Finansman ve
Enerji / SGK Teşviği
Sağlamak
İhracatçı Birliği
Temsilciliği Açmak
23
ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR BAK.
ULAŞTIRMA BAK.
MTA
FKA
YERALTI KAYN. KOOR.
KURULU
ÖZEL SEKTÖR
10 8
ELAZIĞ TSO
Gösterge
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
65
ELAZIĞ BELEDİYESİ
ELAZIĞ VALİLİĞİ
Valilik, Üniversite ve TSO, gerçekleştirilecek projelerde öne çıkarken,
sonuç göstergeleri Özel Sektör performansı ile şekillenecektir.
7
7
6
4
9
2
1
39
1 kurum 48, 2 kurum 9, 3+ kurum 8
40
28
Proje
Eylem
10
-
11
11
3
-
3
-
9
3
1 kurum 12, 2 kurum 12, 3+ kurum 4
Stratejik
Hedefler
24
Yeraltı Kaynakları Sektörünün, 2023 yılına yönelik temel rakamsal
hedefleri.
STRATEJİK
HEDEF
1
GÖSTERGE
Maden Potansiyelini İlin Mevcut Maden Potansiyelini Ortaya
Tespit Etmek
Çıkarmak
Ekonomik Seviyedeki Rezervlerin İşletilme
Maden Potansiyelini
Oranı
2 İşletmeye
Dönüştürmek
Yeni Tespit Edilen Rezervlerde Yeni Yatırımcı
Oranı
Elazığ ili Krom Üretim Miktarı (ton)
3
Elazığ
İli
Mermer
Üretim
Miktarı
(m
)
Mevcut Madenlerin
3 Üretim Miktarlarını
Elazığ İli Diğer Madenler Üretim Miktarı
Artırmak
(ton)
Mermer Sektöründe İhracat Miktarı (m3)
4 İhracat Seviyesini
Birim Satış Fiyatı (USD/m3)
Artırmak
İhracat Yapılan Farklı Ülke Sayısı
ÖLÇÜM
PERYODU
MEVCUT
DURUM
HEDEF
2015
HEDEF
2023
PRJ/EYL
Mevcut
durumu
12 Ay ölçülmüyor
tespit
etmek
85%
12 Ay ölçülmüyor
0
25%
900.000
50.000
1.350.000
100.000
3 Ay
3 Ay
750.000
40.000
3 Ay
420.000
650.000
Potansiyellerin
analizi
sonrası
tanımlanacak
6 Ay
6 Ay
6 Ay
24.000
600 USD
15
30.000
600 USD
20
40.000
1200 USD
50+
25

5
Elazığ Madenciliğini Geliştirme
Sempozyumu Yapmak
Sempozyumu Gerçekleştirmek (Eylül 2015)


Ruhsat Kullanım Envanterini Oluşturmak
Aktif Olarak Ruhsat Kullanmayan Firmaları
Teşvik Yapısı Kurmak
Maden Şehirleri ile Birlikte Bir Çalışma Grubu
Oluşturmak
Sorun Raporu Hazırlamak ve İlgili Devlet
Kurumuna Sunmak









6
Mevcut Maden Ruhsatlarının Aktif
Kullanımını Sağlamak
7
Madencilik Sektörünün Önündeki
(Ulusal) Bürokratik Engelleri
Kaldırmak
8
Maden Şirketlerinin İş Yapma
Yöntemlerini (Yerel Ölçekte)
Kolaylaştırmak
Maden Şirketleri Sorunlarını Tespit Etmek
12
Seramik ve Cam Sanayi Alternatifini
Değerlendirmek
Seramik Sanayi Tesisi Fizibilitesi Hazırlamak
Cam Sanayi Tesisi Fizibilitesi Hazırlamak
14
Karakoçan Sıcak Su Kaynağının
Enerji Üretim Potansiyelini
Araştırmak
Araştırma Çalışmasını Gerçekleştirmek






 



 

 


26
ÖZEL SEKTÖR

İlin Mevcut Maden Potansiyelini Ortaya
Çıkarmak
YERALTI KAYN.
KOOR. KURULU

Maden Potansiyelini Tespit Etmek
MTA
FKA

1
ULAŞTIRMA BAK.

ENERJİ ve TABİİ
KAYNAKLAR BAK.
16 17 18 19 20
ELAZIĞ TSO
15
FIRAT ÜNİ.
PROJE / EYLEM
ELAZIĞ BEL.
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
Yeraltı Kaynakları Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan,
rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (1/3).
15
17
18
19
20
21
22
Modern (Akredite) Maden Analiz
Laboratuvarı Kurmak
Laboratuvarın Kurulumunu Gerçekleştirmek
Maden Atık ve Cüruflarının Ekonomik Olarak
İşletilmiş Maden Atık ve Cüruflardan Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma
Ekonomik Değer Elde Edilecek
Hazırlamak
Çalışmalar Yapmak
Mevcut Atık ve Cüruf Envanterini Belirlemek
OSB ile İlgili Planı Hazırlamak
Mermer İhtisas OSB Kurmak
OSB Planını Uygulamaya Almak
Yerli Mermer Kullanımına Yönelik Proje
Yerli Ürünlerin Kullanımı ile İlgili
Farkındalık Oluşturmak
Geliştirmek
Madenlerin Katma Değerli hale Getirilmelerine
Madenlerin Katma Değerli Ürünlere
Yönelik Modelleri ve Süreçleri Tanımlamak ve
Dönüştürülmesini Sağlamak
Güncellemek
Metalik Maddeleri Zenginleştirme
Metal Zenginleştirme İçin Gerekli Destek
ve Nihai Ürün Tesisleri için Destek
Vermek
İhtiyaçlarını Tanımlamak
Entegre Mermer İşleme Tesislerinin Entegre Mermer İşleyebilmek İçin Gerekli
Kurulmasına Destek Vermek
Destek İhtiyaçlarını Tanımlamak




ÖZEL SEKTÖR
YERALTI KAYN.
KOOR. KURULU
MTA
FKA
ULAŞTIRMA BAK.
ENERJİ ve TABİİ
KAYNAKLAR BAK.
16 17 18 19 20
ELAZIĞ TSO
15
FIRAT ÜNİ.
PROJE / EYLEM
ELAZIĞ BEL.
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
Yeraltı Kaynakları Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan,
rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (2/3).

















27
Mermer Borsası ile İlgili Planı Hazırlamak
Mermer Borsası Planını Uygulamaya Almak
Mevcut Maden Üretimlerini Kullanılan Üretim
Tekniklerine Göre Sınıflandırmak
Maden Şirketleri İçin Finansman İmkanları
Oluşturmak



23
Mermer Borsası Kurmak
27
Modern Üretim Teknikleri
Kullanmak
31
Finansman ve Enerji / SGK Teşviği
Sağlamak
35
Marka ve Pazarlama Yönetimi ile
İlgili Eğitim ve Danışmanlık Vermek
Eğitim Müfredatını Hazırlamak
36
Kurumsallaşma Teşvikleri Vermek
Kurumsallaşma Teşvik Altyapısını Oluşturmak
38
Ara Eleman Yetiştiren MYO'larını
Güçlendirmek
Ara Eleman İhtiyacını Tespit Etmek


39
Ortak AR-GE Platformu Oluşturmak


40
İhracatçı Birliği Temsilciliği Açmak
AR-GE Platformunu Oluşturmak
İhracatçılar Birliği ile Birlikte Elazığ
Temsilciliğini Kurmak




 


 


ÖZEL SEKTÖR
YERALTI KAYN.
KOOR. KURULU
MTA
FKA
ULAŞTIRMA BAK.
ENERJİ ve TABİİ
KAYNAKLAR BAK.
ELAZIĞ TSO
15 16 17 18 19 20
FIRAT ÜNİ.
PROJE / EYLEM
ELAZIĞ BEL.
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
Yeraltı Kaynakları Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan,
rakamsal hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (3/3).





28
Strateji haritasında kurumların sorumlulukları
Elazığ
Madenciliğini
Geliştirme
Sempozyumu
Yapmak
Metalik Maden
Arama Çalışmaları
Yapmak
Mevcut Maden
Ruhsatlarının
Aktif Kullanımını
Sağlamak
Endüstriyel
Hammadde Arama
Çalışmaları
Yapmak
Enerji
Hammaddeleri
Arama Çalışmaları
Yapmak
Seramik, Cam ve
Tuğla Sanayi
Alternatiflerini
Değerlendirmek
Karakoçan Sıcak
Su Kaynağının
Enerji Üretim
Potansiyelini
Araştırmak
Mevcut
Madenlerin
Üretim
Miktarlarını
Artırmak
Maden
Potansiyelini
İşletmeye
Dönüştürmek
Maden
Potansiyelini
Tespit Etmek
Modern (akredite)
Maden Analiz
Laboratuvarı
Kurmak
Elazığ Valiliği
Elazığ Belediyesi
Fırat Üniversitesi
Elazığ TSO
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
MTA
Yeraltı Kaynakları Koordinasyon Kurulu
FKA
Özel Sektör
Yatırımcılar
Bulmak
Madencilik Sektörünün
Önündeki (Ulusal)
Bürokratik Engelleri
Kaldırmak
İşletilmiş Maden Atık ve
Cüruflardan Ekonomik
Değer Elde Edilecek
Çalışmalar Yapmak
Maden
Şirketlerinin
İş Yapma
Yöntemlerini
(Yerel Ölçüde)
Kolaylaştırmak
Mermer İhtisas
OSB Kurmak
Mermer Sektörü
İhracatını
Artırmak
Pazar Potansiyelini
Artırmak
Yerli Ürünlerin
Kullanımı ile İlgili
Farkındalık
Oluşturmak
Madenlerin Katma
Değerli Ürünlere
Dönüştürülmesini
Sağlamak
Metalik Maddeleri
Zenginleştirme ve
Nihai Ürün
Tesisleri için
Destek Vermek
Mermer Borsası
Kurmak
Maden Ürünlerini
ve Şirketlerini
Ulusal Markalara
Dönüştürmek
Entegre Mermer
İşleme Tesislerinin
Kurulmasına
Destek Vermek
Maden Altyapı
(Elektrik, vb.)
Desteği Almak
Yerel Halk ile
Sorunların
Çözümünü
Kolaylaştırmak
Marka ve
Pazarlama
Yönetimi Eğitim
ve Danışmanlık
Vermek
İnsan Kaynağını
Geliştirmek
Proje, Rapor
Prosedürlerini
Kolaylaştırmak
Demiryolu
Ağını
Geliştirmek
Kurumsallaşma
Teşvikler Vermek
Ara Eleman
Yetiştiren
MYO'ların
Güçlendirilmesi
Finansman ve
Enerji / SGK
Teşviği
Sağlamak
Yolları
İyileştirmek
Üretim
Verimliliğini
Artırmak
Modern Üretim
Teknikleri
Kullanmak
Üretim Alanında
AR-GE Çalışmaları
Yürütmek
Üretim Ekipman /
Makine Sanayi
Oluşturmak
Ortak AR-GE
Platformu
Oluşturmak
İhracatçı Birliği
Temsilciliği Açmak
29
Bölüm 3: Su Ürünleri Sektörü Strateji ve Hedefleri
30
Su ürünleri sektörü stratejileri; üretim miktarını artırmak, katma
değeri artırmak ve talebi artırmak boyutları çevresinde oluşmuştur.
Yetiştirilen
Balık Miktarını
Artırmak
Yetiştirilen
Alternatif Ürün
Miktarını
Artırmak
İşlenmiş Ürün
Miktarını
Artırmak
İşlenmiş Ürün
İhracatını
Artırmak
Balık
Tüketimini
Artırmak
Avcılık Hacmini
Artırmak
31
(1) Yetiştirilen miktarı ve çeşidi artırmak.
Yetiştirilen Balık
Miktarını Artırmak
Alternatif Ürünler
Yetiştirmek
Balık Yetiştiricilerinin
Kapasitelerini
Artırmak
Balık Yemi Sanayi
Kurmak
Alternatif Ürün
Yetiştiricilerinin
Sayısını Artırmak
Balık Sağlığını
Koruyucu Altyapı
Oluşturmak
Yetiştiriciliğe
Uygun Alanları
Tespit Etmek
Yetiştiricilik için
Örnek Modeller
Kurmak
Su Ürünleri
Mühendislerinin
Yetkilerini
Artırmak
Uygun Alanlara
Ulaşıma Yönelik
Altyapıları
Oluşturmak
Mesleki Eğitim
Programları
Oluşturmak
Yavru Alabalık
Üretim Tesislerinin
Verimini Artırmak
Alternatif
Ürünlere Yönelik
Araştırmalar
Gerçekleştirmek
32
(2) Avcılık kaynaklı balık üretim hacmini artırmak.
Avcılık Hacmini
Artırmak
Kooperatiflere
Kurumsal Kimlik
Kazandırmak
Su Ürünleri
Kooperatiflerini
Üst Çatıda
Birleştirmek
Av Yasaklarının
Uygulanmasını
Sağlamak
Ekonomik Türleri
Kuluçkahanede Üreterek
Göllere Stoklamak
Stok Tespiti ve
Dengesini
Korumak
Balık Halinde /
Satış Noktalarında
Denetim Altyapısı
Kurmak
Su Kaynaklarının
Kirlenmesini
Önlemek
Sportif Balıkçılığa
Uygun Alanları
Belirlemek
Kanalizasyon
Arıtma Tesisleri
Kurmak
Yüzey Sularından
Yararlananları
Takip Altyapısı
Kurmak
33
(3) İşlenmiş ürün (katma değer) miktarını artırmak.
Taze Ürün Birim
Satış Değerini
Artırmak
İşlenmiş Ürün
Miktarını Artırmak
Su Ürünleri
Markaları
Oluşturmak
İşlenmiş Ürün
Çeşitliliğini
Artırmak
Balık İşleme
Tesisleri Kurmak
Atıkları
Değerlendirmek
Marka ve
Pazarlama
Yönetimi Eğitim
ve Danışmanlıkları
Vermek
İşletmeleri AB
Standartlarına
Yükseltmek
Modern ve
Bölgesel Balık Hali
Kurmak
Balık Muhafaza
Tesisleri Kurmak
Gıda Kontrol Lab.
Balıkçılığa Yönelik
Geliştirmek
Uzman Eleman
Yetiştirmek
34
(4) İç talebi ve yurtdışı ihracatını artırmak.
İşlenmiş Ürün
İhracatını Artırmak
Balık Tüketimini
Artırmak
Tüketim Artırıcı
Çalışmalar Yapmak
Ev Dışı Balık
Tüketim
Ortamlarını
Yaygınlaştırmak
35
(5) Diğer.
Sektöre AB
Fonlarından
Kaynak Sağlamak
Devlet Tarafından Verilen
Finansal Desteklerin
Artırılmasını Sağlamak
Balıkçılık Yan
Sanayini
Geliştirmek
Su Ürünleri AB
Ofisi Kurmak
Firma Veritabanı
Oluşturmak
Proje Hazırlama
Altyapısı Kurmak
Balık Ağı
Tesisi Kurmak
AB Fonları
Eğitimleri Vermek
Diğer Yan
Ürünlere Yönelik
Tesis Kurmak
Su Ürünleri
Koordinasyon
Kurulu Kurmak
36
SU ÜRÜNLERİ
KOOR. KURULU
ÖZEL SEKTÖR
14 4
DSİ
7
GIDA TARIM ve
HAYVANCILIK BAK.
3
ELAZIĞ TSO
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Gösterge
ELAZIĞ BELEDİYESİ
90
ELAZIĞ VALİLİĞİ
Proje ve göstergelerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
Fırat Üniversitesi’nden önemli ölçüde katkı beklenmektedir.
19
5
5
68
1 kurum 71, 2 kurum 13, 3+ kurum 6
50
26
Proje
Eylem
6
6
5
5
13
2
10
3
1 kurum 13, 2 kurum 7, 3+ kurum 6
Stratejik
Hedefler
37
Su Ürünleri Sektörünün, 2023 yılına yönelik temel rakamsal
hedefleri (1/2).
STRATEJİK
HEDEF
Yetiştirilen Balık
1
Miktarını Artırmak
2
Alternatif Ürünler
Yetiştirmek
3
İşlenmiş Ürün
Miktarını Artırmak
4
5
İşlenmiş Ürün
İhracatını Artırmak
Avcılık Hacmini
Artırmak
MEVCUT
DURUM
HEDEF
2015
HEDEF
2023
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
14.400 ton
0
0
0
0
30%
25.000 ton
0
0
0
0
30%
50.000 ton
50.000 ton
10 ton
1 mio adet
50 ton
70%
100%
3 Ay
70%
70%
85%
3 Ay
4
6
15+
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
3 Ay
20 ton
1087 ton
50 ton
90 ton
2,31 ton
25 ton
1200 ton
65 ton
150 ton
5 ton
300 ton
2000 ton
150 ton
500 ton
35 ton
GÖSTERGE
ÖLÇÜM
PERYODU
Yetiştirilen Balık Miktarı - Alabalık
Yetiştirilen Balık Miktarı - Sazan
Kerevit
Akvaryum Balıkçılığı (Balık sayısı)
Diğer Ürünler (Kurbağa, vb.)
Üretilen Balıkların (İlde) İşlenme Oranı
Üretilen Alternatif Ürünlerin İşlenme Oranı
İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhracat
Oranı
İşlenmiş Ürünlerin (Balık+Alternatif) İhraç
Edildikleri Ülke Sayısı
Hazar Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl)
Keban Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl)
Keban Gölü Avlanan Kerevit Miktarı (Ton/Yıl)
Karakaya Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl)
Kalecik Gölü Avlanan Balık Miktarı (Ton/Yıl)
38
Su Ürünleri Sektörünün, 2023 yılına yönelik temel rakamsal
hedefleri (1/2).
STRATEJİK
HEDEF
Taze Ürün Birim
6 Satış Değerini
Artırmak
ÖLÇÜM
PERYODU
MEVCUT
DURUM
HEDEF
2015
HEDEF
2023
Ortalama Balık Satış Fiyatı (TL/Kg)
3 Ay
6,5
7,5
10
AB (TKDK) Fonlarından KOBİlere Sağlanan
Kaynak
12 Ay
0
2 mio Euro
0
En az 2
teşvik
GÖSTERGE
Sektöre AB (TKDK)
7 Fonlarından Kaynak
AB (TKDK) Fonlarından Kooperatiflere
Sağlamak
Sağlanan Kaynak
8
Balık Tüketimini
Artırmak
Devlet Tarafından
Verilen Finansal
9 Desteklerin
Artırılmasını
Sağlamak
Elazığ İli Yıllık Kişi Başı Balık Tüketimi
(Kg/Kişi)
Türkiye Yıllık Kişi Başı Balık Tüketimi
(Kg/Kişi)
Balıkçılık (Yetiştirme) Sektörüne Desteğin
Artırılması Amacı ile Çalışmaları Yapmak ve
İlgili Devlet Kurumlarına Sunmak
12 Ay
12 Ay ölçülmüyor
12 Ay
PRJ/EYL
6 kg
(alternatif
ürünlere)
En az 20 teşvik
ölçmek
6 kg
7 kg
11 kg
1 Proje
En az 10 Proje
39
17
Balık Sağlığını Koruyucu Altyapı
Oluşturmak
24
Gıda Kontrol Laboratuvarını
Balıkçılığa Yönelik Geliştirmek
27
Su Ürünleri Kooperatiflerini Üst
Çatıda Birleştirmek
28
30
Av Yasaklarının Uygulanmasını
Sağlamak
Stok Tespiti ve Dengesini Korumak

Avlanmaya Yönelik Kuralları Tanımlamak
Denetimleri Etkin Hale Getirecek Kurguyu
Oluşturmak
Kaçak Avlanma Cezalarını Artırmak
Göllerin Stok Tespiti ve Takibine Yönelik Altyapı
Kurmak










Su Ürünleri Kooperatifleri Üst Çatısını Kurmak
ÖZEL SEKTÖR
Devlet Tarafından Verilen Finansal
Desteklerin Artırılmasını Sağlamak
Balıkçılık (Yetiştirme) Sektörüne Desteğin
Artırılması Amacı ile Çalışmaları Yapmak ve İlgili
Devlet Kurumlarına Sunmak
Balık Hastalıkları Kliniği Kurmak (Gezici / Sabit)
Balık Hastalıkları için Erken Uyarı Sistemi Kurmak
Gıda Kontrol Laboratuvarında Balıkçılık
Analizlerini Yapar Düzeye Gelmek
15 16 17 18 19 20
ELAZIĞ TSO
GIDA TARIM ve
HAYVANCILIK BAK.
DSİ
SU ÜRÜNLERİ
KOOR. KURULU
9
GÖSTERGE
FIRAT ÜNİ.
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Su Ürünleri Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (1/3).












40
32
Sportif Balıkçılığa Uygun Alanları
Belirlemek
Amatör Balıkçılığa Uygun Alanları Tanımlamak
34
Modern ve Bölgesel Balık Hali
Kurmak
Balık Hali Kurmak
36
Su Ürünleri AB Ofisi Kurmak

37
Tüketim Artırıcı Çalışmalar Yapmak
Su Ürünleri AB Ofisi Kurmak
Ulusal Balık Tüketim Kampanyası Başlatmak
Su Ürünleri Mühendislerinden Beklentileri
Tanımlamak
Beklentileri Karşılayacak Mevzuat Değişikliklerine
Yönelik Hazırlığı Yapmak ve İlgili Devlet
Kurumlarına Sunmak
Tespit Edilen Uygun Alanların Ulaşım İhtiyaçlarını
Tanımlamak
Ulaşım İhtiyaçlarını Projelendirmek
39
40
Su Ürünleri Mühendislerinin
Yetkilerini Artırmak
Uygun Alanlara Ulaşıma Yönelik
Altyapıları Oluşturmak






 













ÖZEL SEKTÖR
15 16 17 18 19 20
DSİ
SU ÜRÜNLERİ
KOOR. KURULU
GÖSTERGE
FIRAT ÜNİ.
ELAZIĞ TSO
GIDA TARIM ve
HAYVANCILIK BAK.
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Su Ürünleri Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (2/3).


 
41
Mesleki Eğitim Programları
Oluşturmak
Eğitim Müfredatını Hazırlamak


42
Marka ve Pazarlama Yönetimi ile İlgili
Eğitim ve Danışmanlık Vermek
Eğitim Müfredatını Hazırlamak

 
41
44
Uzman Eleman Yetiştirmek
Balık İşleme Konusunda Eğitim Programı
Oluşturmak
45
Balık Halinde Satış Noktalarında
Denetim Altyapısı Kurmak
Denetim Altyapısını Kurmak
46
Yüzey Sularından Yararlananları Takip
Altyapısı Kurmak
47
Firma Veritabanı Oluşturmak
50
Su Ürünleri Koordinasyon Kurulu
Kurmak
Yüzey Sularından Yararlanan Birimleri Tespit
Etmek
Yüzey Sularından Yararlanan Birimlerin Kirletme
Oranlarını Tespit Etmek
Su Ürünleri Şirketleri Veritabanı Altyapısı
Oluşturmak
Koordinasyon Çatısını Tanımlamak
Tanımlanan Çatıyı Devreye Almak

ÖZEL SEKTÖR
15 16 17 18 19 20
DSİ
SU ÜRÜNLERİ
KOOR. KURULU
GÖSTERGE
FIRAT ÜNİ.
ELAZIĞ TSO
GIDA TARIM ve
HAYVANCILIK BAK.
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Su Ürünleri Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (2/2).








 











42
Strateji haritasında kurumların sorumlulukları
Yetiştirilen
Balık
Miktarını
Artırmak
Balık
Yetiştiricileri
nin
Kapasiteleri
ni Artırmak
Balık Yemi
Sanayi
Kurmak
Balık Sağlığını
Koruyucu
Altyapı
Oluşturmak
İşlenmiş
Ürün
Miktarını
Artırmak
Alternatif
Ürünler
Yetiştirmek
Alternatif
Ürün
Yetiştiricileri
nin Sayısını
Artırmak
Yetiştiriciliğ
e Uygun
Alanları
Tespit Etmek
Yetiştiricilik
için Örnek
Modeller
Kurmak
İşlenmiş
Ürün
İhracatını
Artırmak
Su Ürünleri
Markaları
Oluşturmak
Alternatif
Ürünlere
Yönelik
Araştırmalar
Gerçekleştirmek
İşlenmiş
Ürün
Çeşitliliğini
Artırmak
Yavru Alabalık
Üretim
Tesislerinin
Verimini
Artırmak
Balık İşleme
Tesisleri
Kurmak
Avcılık
Hacmini
Artırmak
Balıkçılık
Yan Sanayini
Geliştirmek
Kooperatiflere
Kurumsal
Kimlik
Kazandırmak
Balık Ağı
Tesisi
Kurmak
Su Ürünleri
Kooperatifleri
ni Üst Çatıda
Birleştirmek
Av
Yasaklarının
Uygulanmas
ını Sağlamak
Diğer Yan
Ürünlere
Yönelik Tesis
Kurmak
Atıkları
Değerlendir
mek
Stok Tespiti
ve Dengesini
Korumak
Gıda Kontrol
Lab.
Balıkçılığa
Yönelik
Geliştirmek
Su Ürünleri
Mühendisler
inin
Yetkilerini
Artırmak
Uygun Alanlara
Ulaşıma Yönelik
Altyapıları
Oluşturmak
Mesleki
Eğitim
Programları
Oluşturmak
Marka ve
Pazarlama
Yönetimi Eğitim
ve
Danışmanlıkları
Vermek
Elazığ Valiliği
Elazığ Belediyesi
Fırat Üniversitesi
Gıda, Tarım ve Hayv. Bakanlığı
DSİ
Su Ürünleri Koor. Kurulu
Elazığ TSO
Özel Sektör
Ekonomik
Türleri
Kuluçkahanede
Üreterek Göllere
Stoklamak
Su
Kaynaklarının
Kirlenmesini
Önlemek
Sportif
Balıkçılığa
Uygun
Alanları
Belirlemek
Taze Ürün
Birim Satış
Değerini
Artırmak
Sektöre AB
Fonlarından
Kaynak
Sağlamak
Balık
Tüketimini
Artırmak
Modern ve
Bölgesel
Balık Hali
Kurmak
Su Ürünleri
AB Ofisi
Kurmak
Tüketim
Artırıcı
Çalışmalar
Yapmak
Devlet Tarafından
Verilen Finansal
Desteklerin
Artırılmasını
Sağlamak
Ev Dışı Balık
Tüketim
Ortamlarını
Yaygınlaştırm
ak
Balık
Muhafaza
Tesisleri
Kurmak
Kanalizasyon
Arıtma
Tesisleri
Kurmak
İşletmeleri AB
Standartlarına
Yükseltmek
Uzman
Eleman
Yetiştirmek
Balık Halinde /
Satış
Noktalarında
Denetim
Altyapısı
Kurmak
Yüzey
Sularından
Yararlananları
Takip Altyapısı
Kurmak
Proje
Hazırlama
Altyapısı
Kurmak
Su Ürünleri
Koordinasyon
Kurulu
Kurmak
AB Fonları
Eğitimleri
Vermek
Firma
Veritabanı
Oluşturmak
43
Bölüm 4: Turizm Sektörü Strateji ve Hedefleri
44
Turizm sektörü stratejileri; turist sayısını ve birim turist gelirini
artırmak çerçevesinde tanımlanmıştır.
Yeni
Servisler
Tanıtım
Uzun
Konaklama
Turist Sayısını
Artırmak
Mevcut
Değerler
Turizm
Gelirini
Artırmak
Yeni
Aktiviteler
Yeni
Değerler
45
(1) Daha çok turistin gelmesini sağlamak.
Elazığ'a Gelen
Turist Sayısını
Artırmak
Elazığ'a Gelen
Turistlerin
Memnuniyet
Düzeyini
Yükseltmek
Elazığ'a Birden
Çok Kere
Gelinmesini
Sağlamak
Elazığ'ın
Bilinirliğini
Artırmak
(Yerel/Global)
Hizmet Seviyesini
Yükseltmek
Turizm Sektörü
Çalışanlarının
Yetkinliklerini
Artırmak
Rehber
Potansiyelini
Artırmak
Turistlerin
Memnuniyet
Düzeyini Ölçmek
Halkın Turizm
Farkındalığını
Artırmak
Konaklama
İmkanlarını
Geliştirmek
Memnuniyet
Ölçme Sistemi
Kurmak
Turizm
Farkındalığı
Eğitimleri
Kurgulamak
Ara Eleman
Kapasitesini
Artırmak
46
(2) Turistlerin daha çok harcama yapmalarını sağlamak.
Elazığ'ın Turizm
Gelirini
Artırmak
Turistlerin Daha Uzun
Süre Kalmalarını
Sağlamak
Konaklama
İmkanlarını
Geliştirmek
Turistik
Değerlerin
Bilinirliğini
Sağlamak
Turistik
Değerlerin
Sayısını
Artırmak
Turizm Kaynaklı
İstihdamı
Artırmak
Türkiye'ye Elazığ
Odaklı Gelen
Turist Sayısını
Artırmak
Mevcut Turizm
Değerlerini
Günışığına
Çıkarmak
Turizm Değerlerinin
Altyapılarını Geliştirmek
Yeni Hizmetler
ve Aktiviteler
Geliştirmek
Konaklama Dışı
Hizmetleri
Geliştirmek
(Yemek / Hediyelik
Eşya)
Yeni İşletmeler
Oluşturmak
47
(3) Diğer.
Türkiye'de Önde
Gelen Fikir Liderleri ile
İlişkiler Kurmak
Sağlık Turizmi
Planını Oluşturmak
Turizm
Koordinasyon
Yapısı Oluşturmak
Spor ve Kongre
Turizmi Planını
Oluşturmak
Turizm
Bilgilendirme
Altyapısı Kurmak
Yatırımcı
Bilgilendirme
Altyapısını Kurmak
48
ÖZEL SEKTÖR
THY
KARAYOLLARI GENEL MD.
FAY-HİB
ARICAK KAYM/BEL
KARAKOÇAN KAYM/BEL
BASKİL KAYM/BEL
KEBAN KAYM/BEL
AĞIN KAYM/BEL
SİVRİCE KAYM/BEL
PALU KAYM/BEL
FKA
TURİZM KOOR. KURULU
VAKIFLAR MD.
İL KÜLTÜR TURİZM MD.
ETUDER
ORMAN VE SU İŞLERİ BAK.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ELAZIĞ TSO
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
37
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Gösterge
ELAZIĞ VALİLİGİ
Projelerin hayata geçirilmesi aşamasında; Valilik, Belediye, İl Kültür
Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlık/Belediyelerinin katkısı kritiktir.
- - 5 - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - 34
1 kurum 23, 2 kurum 6, 3+ kurum 2
83
30
Proje
Eylem
18 17 5 1 2 4 7 10 3 3 1 9 3 5 4 3 2 2 1 1 1 15
1 kurum 62, 2 kurum 17, 3+ kurum 4
Stratejik
Hedefler
49
Turizm Sektörünün, 2023 yılına yönelik temel rakamsal hedefleri.
STRATEJİK
HEDEF
Elazığ'a Gelen Turist
1
Sayısını Artırmak
2
3
Elazığ'ın Turizm Gelirini
Artırmak
Turizm Kaynaklı İstihdamı
Artırmak
ÖLÇÜM
PERYODU
MEVCUT
DURUM
HEDEF
2015
HEDEF
2023
Yerli Turist Sayısı
3 Ay
130 Bin
170 Bin
400 Bin
Yabancı Turist Sayısı
3 Ay
3 Bin
4 Bin
75 Bin
Toplam Turizm Geliri
3 Ay
Ölçülmüyor
35 mio
USD
180 mio USD
Turist Başına Gelir
3 Ay
Ölçülmüyor 200 USD
İstihdam Büyüklüğü
6 Ay
GÖSTERGE
2.000
3.000
TR Ortalaması
(Yabancı turist 800 USD)
12.000
50
Elazığ'a Gelen Turistlerin
5 Memnuniyet Düzeyini
Yükseltmek
Şehir İçi Trafiği Azaltmak / Ulaşımı Kolaylaştırmak
Türkiye'ye Elazığ Odaklı
7 Gelen Turist Sayısını
Artırmak
Almanya'dan (Frankfurt) Direk Uçak Seferi
Yapılmasını Sağlamak
Türkiye'de Önde Gelen
8 Fikir Liderleri İle İlişkiler
Kurmak
Elazığ'a Yönelik
9 Farkındalığı Artırmak
(Yerel/Global)
13
Konaklama İmkanlarını
Geliştirmek

 

Hedef Liste ile Temas Kurmak ve Hedefleri
Aktarmak


Elazığ'a Ait Değerlerin Patentini Almak /
Markalaştırmak


Harput ve Elazığ'da Anıt Heykel Yarışması
Düzenlemek

Dijital Ortamlarda ( Trip Advisor / Booking.com / go
Turkey.com / vb.) Tanıtım Yapmak

Belgeseller / Tanıtım Filmleri Hazırlamak / Dizilerde
Yer Almak

İlçeler için Otel İhtiyaç ve Yatırım Planları Yapmak

Doğal Ortamda Kalma Olanakları Oluşturmak
(Kamp Alanı, Motocamp, Yaylada Konaklama
Alanları, Köy Pansiyonculuğu, vb.)

ÖZEL SEKTÖR
THY






Elazığspor'un Etkinliğini Artırmak
KARAYOLLARI GM.


Hedef Listesini Oluşturmak ve Amaçları Tanımlamak
FAY-HİB
ARICAK KAYM/BEL
KARAKOÇAN KAYM/BEL
BASKİL KAYM/BEL
KEBAN KAYM/BEL
AĞIN KAYM/BEL
SİVRİCE KAYM/BEL
PALU KAYM/BEL
FKA
TURİZM KOOR. KUR.
VAKIFLAR MD.
İL KÜLTÜR TURİZM MD.
ETUDER
ORMAN VE SU İŞLERİ
BAK.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ELAZIĞ TSO
15 16 17 18 19 20
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GÖSTERGE
ELAZIĞ BELEDİYESİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (1/7).













51
14
Turistik Değerlerin Kitap Yayınlamak - Elazığ Gastronomisi
Bilinirliğini
Kitap Yayınlamak - Elazığ Musikisi (Enver Demirbağ,
Sağlamak
vb.)


Harput - Kent Tarihi Müzesinin Kurulması



Palu - Kent Tarihi Müzesinin Kurulması



Şehrin Yeni Sembollerini İçeren Sanat Projelerinin
Yapılması
Hazar Baba Alanına Modern Kış Sporları Tesisleri
Kurulması (Tele kabinli Taşıma, Dağcılık, Yayla
Turizmi, vb.)
Harput - Ölbe Vadisini Mağaracılık, Dağcılık gibi
Sporlara Açılması
ÖZEL SEKTÖR
THY
KARAYOLLARI GM.
FAY-HİB
ARICAK KAYM/BEL
KARAKOÇAN KAYM/BEL
BASKİL KAYM/BEL
KEBAN KAYM/BEL
AĞIN KAYM/BEL
SİVRİCE KAYM/BEL
PALU KAYM/BEL
FKA


Turistik Değerlerin Maden - Eski Madenlerin Ziyarete Açılması /
Sayısını Artırmak
Madencilik Müzesinin Kurulması
TURİZM KOOR. KUR.

Elazığ'ın Değerlerine Yönelik (Tarihi, Ekolojik, vb.)
Haritalar Oluşturmak
Hazar Gölü - Hazar Gölü Kumsal Alanının Plaj
Niteliğine Kavuşturulması
VAKIFLAR MD.


Eko Turizme Yönelik Alanların Oluşturulması (Milli
Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Yaban hayatı
Geliştirme Alanı, vb.)
15
İL KÜLTÜR TURİZM MD.

ETUDER
Kitap Yayınlamak - Palu
ORMAN VE SU İŞLERİ
BAK.

SAĞLIK BAKANLIĞI

ELAZIĞ TSO
Kitap Yayınlamak - Harput
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
15 16 17 18 19 20
GÖSTERGE
ELAZIĞ BELEDİYESİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (2/7).

















l
52
16
Mevcut Turizm
Değerlerini
Günışığına
Çıkarmak

Harput - Mezarlıkların Islahı, Rekreasyon Alanlarının
Planlanması (Ejderha Taşı, vb.)


Harput - Tescilli Yapıların (Sivil Mimari-Han, hamam, vb.)
Bakımlı Hale Getirilmesi (Tapu Sorunlarının Çözülmesi)

Keban - IV. Murat Kervansarayının (Denizli Köyü)
Restorasyonu

ÖZEL SEKTÖR

THY
Harput - Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Yapılması,
Harput Kalesinin Ören Yeri Statüsüne Alınması
KARAYOLLARI GM.

FAY-HİB
Harput - Hüseynik Tarihi Evleri / Diğer Eserlerin ve
Mezarlıkların Restorasyonu
ARICAK KAYM/BEL

KARAKOÇAN KAYM/BEL
Harput - Buzluk Mağarasının Düzenlenmesi ve Ziyarete
Açılması
BASKİL KAYM/BEL

KEBAN KAYM/BEL
Harput - Ankuzu Baba ve Gavurtaşı Tepesi Seyrangahlarının
Düzenlenmesi
AĞIN KAYM/BEL

SİVRİCE KAYM/BEL
Elazığ Merkez - Protestan Kilisesi (Arpacı Un Fabrikası)
Restorasyonu
PALU KAYM/BEL

FKA
Alacakaya - Cemşit Bey Kervansarayı (IV. Murat Hanı)
Onarılması
TURİZM KOOR. KUR.

VAKIFLAR MD.
Palu - Palu Çevresinde Yer alan Tarihi ve Kültürel (Cami,
türbe, han, hamam, kilise vb.) Yapıların Restorasyonu
İL KÜLTÜR TURİZM MD.

ETUDER
İldeki Tüm Köylerde Yer Alan Envanteri Ortaya Çıkarmak
ORMAN VE SU İŞLERİ
BAK.

    
SAĞLIK BAKANLIĞI

ELAZIĞ TSO
Harput - Harput Kazıları ve Restorasyonu (Çıkan Eserlerin),
Çevre Düzenlemesi
GÖSTERGE
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
15 16 17 18 19 20
ELAZIĞ VALİLİGİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (3/7).


    







 



53
16
Mevcut Turizm
Değerlerini
Günışığına
Çıkarmak
ÖZEL SEKTÖR
THY
KARAYOLLARI GM.
FAY-HİB
ARICAK KAYM/BEL
KARAKOÇAN KAYM/BEL
BASKİL KAYM/BEL




Ağın - Ağın Evlerinin Tescili, Restorasyonu ve
Otantik Yaşantının Korunması


Ağın - İspirzade Konağının Restorasyonu


Baskil - Muşar Kilisesi, Derviş Abdal Türbesi, Ahmet
Yesevi Türbesi ve Teslim Abdal Türbelerini İnanç
Turizmine Kazandırılması

Karakoçan - Pir Cemal Abdal Türbesi Etrafındaki
Kutsal Ormanın İnanç Turizmine Kazandırılması,
Kutsal Ormanın Koruma Altına Alınması

Ağın - Kaya Mezarlarda Kazı Çalışmaları Yapılması

Harput - Sarahatun Meydanının Arkeolojik Kazısı ve
Restorasyonu
KEBAN KAYM/BEL
AĞIN KAYM/BEL
SİVRİCE KAYM/BEL
PALU KAYM/BEL
FKA
TURİZM KOOR. KUR.

VAKIFLAR MD.
Keban - Sarkıt Dikit Mağarasının Turizme
Kazandırılması
İL KÜLTÜR TURİZM MD.

ETUDER
Palu - Palu Arkeolojik Alanının Çevre Düzenlemesi
ORMAN VE SU İŞLERİ
BAK.

SAĞLIK BAKANLIĞI

ELAZIĞ TSO
Maden - Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi
Restorasyonu
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
15 16 17 18 19 20
GÖSTERGE
ELAZIĞ BELEDİYESİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (4/7).





Arıcak - Kral kızı Kalesi Kazılarının Yapılması ve
Onarımı

Palu - Zeve alanı içerisinde yer alan kale ve mimari
yapıların arkeolojik Kazı ve Restorasyonu




54
Ağın Leblebisi, Baskil Kayısısı ve Üzümün Patentinin Alınıp,
Festivaller ile Tanıtılması
17
Keban - Baraj Gölüne Teknik ve Bilimsel Geziler
Düzenlenmesi

Harput-Palu Kültür Yolu Bisiklet Yarışı Rotasının
Oluşturulması

Keban - Keban ve Karakaya Baraj Sahasında Gemi Turlarının
Düzenlenmesi

Eko Turizm Aktiviteleri Geliştirmek (Foto Safari, Yamaç
Paraşütü, Yön Bulma, Kuş Gözleme, İzcilik, vb.)


ÖZEL SEKTÖR
THY
KARAYOLLARI GM.
FAY-HİB
ARICAK KAYM/BEL
KARAKOÇAN KAYM/BEL
BASKİL KAYM/BEL
KEBAN KAYM/BEL
AĞIN KAYM/BEL
SİVRİCE KAYM/BEL
PALU KAYM/BEL
FKA
TURİZM KOOR. KUR.
VAKIFLAR MD.
İL KÜLTÜR TURİZM MD.
ETUDER
ORMAN VE SU İŞLERİ
BAK.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Harput - Kültür Gezisi / Tarihi Yolculuk Rotasının Belirlenmesi 
Yeni Hizmetler ve
Aktiviteler
Geliştirmek
ELAZIĞ TSO
15 16 17 18 19 20
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GÖSTERGE
ELAZIĞ BELEDİYESİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (5/7).








Alacakaya - Alacakaya Palu Demirkapı Kervanyolu, Cemşit
Bey Kervansarayı (IV.Murat Hanı) Kral kızı Kalesi, Palu
Köprüsü ve Barajı Yürüyüş Rotasının Oluşturulması


Harput - Kent İçinde Atlı Araçlarla Turlar Gerçekleştirilmesi


Hazar Gölü - Hazar Gölündeki Batık Şehre Geziler
Düzenlenmesi


Divriği, Kemaliye, Arapgir, Ağın, Harput, Palu Kervanyolu
Güzergahında Gezi Turu Oluşturulması


Baskil - Baskil Çevresinde Yer Alan Kültür Varlıklarını
Kapsayan Trekking Güzergahının Belirlenmesi


Baskil - Malatya, Baskil, Elazığ / Palu, Elâzığ Güzergahlarında
Tren Turlarının Düzenlenmesi


55
18


Harput - Çeşitli Geleneksel Üretimlerin Yapıldığı Bir
Köy Planlaması ve Satış Noktaları (Pazar, bedesten)
Oluşturulması
19
Sağlık Turizmi Aksiyon Planının Hazırlanması
Sağlık Turizmi
Planını Oluşturmak Bölge Hastanesinin Tamamlanması
20
Spor ve Kongre
Turizmi Planını
Oluşturmak
Spor ve Kongre Turizm Aksiyon Planının
Hazırlanması


ÖZEL SEKTÖR
THY
KARAYOLLARI GM.
FAY-HİB
ARICAK KAYM/BEL
KARAKOÇAN KAYM/BEL







BASKİL KAYM/BEL

 

KEBAN KAYM/BEL


AĞIN KAYM/BEL

Kürsübaşı Düzeneklerinin Hazırlanması
Konaklama Dışı
Hizmetleri
Palu Konağı Projesinin Hayata Geçirilmesi
Geliştirmek (Yemek
Gastronomi ve Geleneksel Elazığ Yemeklerinin
/ Hediyelik Eşya)
Sunulacağı Yöresel Mekanlar Oluşturulması +
Festivali
SİVRİCE KAYM/BEL

PALU KAYM/BEL

FKA

TURİZM KOOR. KUR.

VAKIFLAR MD.
Elazığ Merkez - Cumhuriyet Hanı ve Kapalıçarşının
Restorasyonu ve Bedesten Şeklinde Kullanılmaları
İL KÜLTÜR TURİZM MD.

ETUDER

ORMAN VE SU İŞLERİ
BAK.

SAĞLIK BAKANLIĞI

ELAZIĞ TSO
Elazığ Merkez - Geleneksel Ürünlerin Sergilendiği,
Satıldığı Bedestenlerin Otantik Şekilde Kurulması
GÖSTERGE
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
15 16 17 18 19 20
ELAZIĞ BELEDİYESİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (6/7).







56
21
Memnuniyet Ölçme
Sistemi Kurmak
Turist Memnuniyet Ölçüm Sistemini Oluşturmak

23
Rehber Potansiyelini
Artırmak
Rehber Eğitim Programını Oluşturmak


24
Turizm Farkındalığı
Eğitimleri Kurgulamak
Bilinçlendirme Eğitimleri Programını Oluşturmak


Harput - Harput’un XIX. yy Rekonstrüksiyon Maketini
Tamamlamak

Hazar Gölü - Güney Sahil Yolunun Hizmete Açılması

Hazar Gölü - Hazar Gölü Çevresinde Su Sporlarının ve Gezi
Turlarının Yapılabileceği Liman Oluşturulması

Turizm Değerlerinin
26
Altyapılarını Geliştirmek
Keban - Keban Gölü Çevresinde Su Sporlarının ve Gezi
Turlarının Yapılabileceği Liman Oluşturulması
Palu - Murat Nehri Kıyı Sahili Boyunca Trekking ve Çeşitli
Sporların Yapabileceği Yürüyüş Alanlarının Oluşturulması

ÖZEL SEKTÖR
THY
KARAYOLLARI GM.
FAY-HİB
ARICAK KAYM/BEL
KARAKOÇAN KAYM/BEL
BASKİL KAYM/BEL
KEBAN KAYM/BEL
AĞIN KAYM/BEL








Harput - Harput Hüseyik Arası Teleferik Sistemini
Tamamlamak / Eski Yolun Açılması
SİVRİCE KAYM/BEL
PALU KAYM/BEL
FKA
TURİZM KOOR. KUR.
VAKIFLAR MD.


Şairler Meydanı, Kürsübaşı Meydanı ve Konser Alanlarının
Belirlenmesi



Turizm Koordinasyon
Yapısı Oluşturmak
Koordinasyon Çatısını Tanımlamak


28
Tanımlanan Çatıyı Devreye Almak


Turizm Bilgilendirme
Altyapısı Kurmak
Alternatif Uygulamaları Derlemek / Değerlendirmek


29
Karar Verilen Altyapıyı Kurmak


Turizm Yatırımcılarına Yönelik Bilgilendirme Altyapısını
Kurmak

30 Yatırımcı Bilgilendirme
Altyapısı Kurmak
İL KÜLTÜR TURİZM MD.
ETUDER
ORMAN VE SU İŞLERİ
BAK.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ELAZIĞ TSO
15 16 17 18 19 20
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GÖSTERGE
ELAZIĞ BELEDİYESİ
STRATEJİK
HEDEF
ELAZIĞ VALİLİGİ
Turizm Sektörünün stratejik hedeflerinde yer alan, rakamsal
hedeflere ulaşmayı sağlayacak, proje ve eylemler (7/7).


57
Strateji haritasında kurumların sorumlulukları
Elazığ'a Gelen
Turist Sayısını
Artırmak
Elazığ'a Birden
Çok Kere
Gelinmesini
Sağlamak
Elazığ'ın
Bilinirliğini
Artırmak
(Yerel/Global)
Elazığ'a Gelen Turistlerin
Memnuniyet Düzeyini
Yükseltmek
Hizmet
Seviyesini
Yükseltmek
Turizm Sektörü
Çalışanlarının
Yetkinliklerini
Artırmak
Rehber
Potansiyelini
Artırmak
Turizm Kaynaklı
İstihdamı
Artırmak
Elazığ'ın Turizm
Gelirini Artırmak
Türkiye'de Önde
Gelen Fikir Liderleri
ile İlişkiler Kurmak
Turistlerin
Memnuniyet
Düzeyini Ölçmek
Halkın Turizm
Farkındalığını
Artırmak
Konaklama
İmkanlarını
Geliştirmek
Memnuniyet
Ölçme Sistemi
Kurmak
Turizm
Farkındalığı
Eğitimleri
Kurgulamak
Ara Eleman
Kapasitesini
Artırmak
Turistlerin Daha Uzun
Süre Kalmalarını
Sağlamak
Turistik
Değerlerin
Bilinirliğini
Sağlamak
Türkiye'ye Elazığ
Odaklı Gelen Turist
Sayısını Artırmak
Turistik
Mevcut Turizm
Değerlerin
Değerlerini
Sayısını Artırmak Günışığına Çıkarmak
Turizm Değerlerinin
Altyapılarını
Geliştirmek
Yeni Hizmetler
ve Aktiviteler
Geliştirmek
Turizm
Koordinasyon
Yapısı
Oluşturmak
Turizm
Bilgilendirme
Altyapısı
Kurmak
Konaklama Dışı
Hizmetleri
Geliştirmek (Yemek /
Hediyelik Eşya)
Sağlık Turizmi
Planını
Oluşturmak
Yeni
İşletmeler
Oluşturmak
Yatırımcı
Bilgilendirme
Altyapısını Kurmak
Elazığ Valiliği
Elazığ Belediyesi
Fırat Üniversitesi
Sağlık Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Etuder
Vakıflar Müdürlüğü
Turizm Koordinasyon Kurulu
FKA
Fay - Hib
Karayolları Genel Müdürlüğü
THY
Elazığ TSO
İl Kültür Turizm Müdürlüğü
İlçe Kaymakamlık ve Belediyeleri
Özel Sektör
Spor ve
Kongre
Turizmi
Planını
Oluşturmak
58
Bölüm 5: Odak Sektörler – Diğer Sektörler İlişkileri
59
Odak sektörlerin, sanayi sektörü ve diğer tüm yatay sektörler ile
yoğun ortak hedefleri mevcuttur.
Çevre
Eğitim
Girişimcilik
Yeraltı
Kaynakları
Su
Ürünleri
Turizm
Göç
Kentleşme
Sağlık
Spor
Sanayi ve Teknoloji
60
Yeraltı Kaynakları Sektörü, Sanayi Sektörü ortak alanları.
Maden
Potansiyelini
Ortaya Çıkarmak
Seramik, Cam ve Tuğla
Sanayi Alternatiflerini
Değerlendirmek
Potansiyelin
İşlenmesini
Sağlamak
İşletilmiş Maden Atık ve
Cüruflardan Ekonomik
Değer Elde Edilecek
Çalışmalar Yapmak
Üretim Miktarını
ve Katma Değeri
Artırmak
Mermer
İhtisas
OSB Kurmak
Madenlerin Katma
Değerli Ürünlere
Dönüştürülmesini
Sağlamak
Entegre Mermer
İşleme Tesislerinin
Kurulmasına
Destek Vermek
Modern Üretim
Teknikleri
Kullanmak
Metalik Maddeleri
Zenginleştirme ve
Nihai Ürün Tesisleri
için Destek Vermek
Üretim Ekipman /
Makine Sanayi
Oluşturmak
61
Su Ürünleri Sektörü, Sanayi Sektörü ortak alanları.
Yetiştirme
Miktarını
Artırmak
Balık Yemi Sanayi
Kurmak
İşlenmiş Ürün
Miktarını
Artırmak
Balık İşleme
Tesisleri Kurmak
Atıkları
Değerlendirmek
Balık Muhafaza
Tesisleri Kurmak
Balıkçılık Yan
Sanayini
Geliştirmek
Balık Ağı
Tesisi Kurmak
Diğer Yan
Ürünlere Yönelik
Tesis Kurmak
62
Odak Sektörler x Yatay Sektörler ilişkileri.
Çevre
Kentleşme
Eğitim
Sağlık
Yeraltı
Kaynakları
6
2
1
Su Ürünleri
6
6
3
1
Turizm
4
5
3
3
Spor
Girişimcilik
Göç
1
1
1
2
1
4
1
1
63
«Çevre Sektörü», tüm odak sektörler ile önemli etkileşim içinde
bulunmaktadır.
Yeraltı
Kaynakları
Su
Ürünleri
Turizm
Metalik
Maden
Arama
Çalışmaları
Yapmak
Endüstriyel
Hammadde
Arama
Çalışmaları
Yapmak
Yetiştiriciliğe
Uygun
Alanları Tespit
Etmek
Elazığ'a Gelen
Turistlerin
Memnuniyet
Düzeyini
Yükseltmek
Atıkları
Değerlen
dirmek
Seramik, Cam
ve Tuğla Sanayi
Alternatiflerini
Değerlendirmek
Enerji
Hammadde
Arama
Çalışmaları
Yapmak
Kanalizasyon
Arıtma
Tesisleri
Kurmak
Uygun Alanlara
Ulaşıma Yönelik
Altyapıları
Oluşturmak
Turizm
Farkındalığı
Eğitimleri
Kurgulamak
Yeni
Hizmetler
ve Aktiviteler
Geliştirmek
Karakoçan Sıcak
Su Kaynağının
Enerji Üretim
Potansiyelini
Araştırmak
İşletmeleri AB
Standartlarına
Yükseltmek
İşletilmiş Maden
Atık ve Cüruflardan
Ekonomik Değer
Elde Edilecek
Çalışmalar Yapmak
Yüzey
Sularından
Yararlananları
Takip Altyapısı
Kurmak
Turizm
Değerlerinin
Altyapılarını
Geliştirmek
64
«Kentleşme Sektörü» ile, Su Ürünleri ve Turizm sektörlerinde,
birçok stratejik hedef için işbirliği yapılacaktır.
Yeraltı
Kaynakları
Su
Ürünleri
Turizm
İşletilmiş Maden Atık
ve Cüruflardan
Ekonomik Değer Elde
Edilecek Çalışmalar
Yapmak
Yetiştiriciliğe
Uygun
Alanları Tespit
Etmek
Elazığ'a Gelen
Turistlerin
Memnuniyet
Düzeyini
Yükseltmek
Üretim
Alanında
AR-GE
Çalışmaları
Yürütmek
Uygun Alanlara
Ulaşıma Yönelik
Altyapıları
Oluşturmak
Konaklama
İmkanlarını
Geliştirmek
Kanalizasyon
Arıtma
Tesisleri
Kurmak
Balık
İşleme
Tesisleri
Kurmak
Mevcut
Turizm
Değerlerini
Günışığına
Çıkarmak
Turizm
Değerlerinin
Altyapılarını
Geliştirmek
Modern ve
Bölgesel
Balık Hali
Kurmak
Ev Dışı Balık
Tüketim
Ortamlarını
Yaygınlaştırmak
Konaklama Dışı
Hizmetleri
Geliştirmek
(Yemek /
Hediyelik Eşya)
65
«Eğitim Sektörü» insan kaynağının gelişimi anlamında tüm
sektörler ile ilişkilidir.
Yeraltı
Kaynakları
Marka ve Pazarlama
Yönetimi Eğitim ve
Danışmanlık Vermek
Su
Ürünleri
Marka ve
Pazarlama
Yönetimi Eğitim
ve Danışmanlık
Vermek
Turizm
Turizm Sektörü
Çalışanlarının
Yetkinliklerini
Artırmak
Tüketim
Artırıcı
Çalışmalar
Yapmak
AB Fonları
Eğitimleri
Vermek
Rehber
Potansiyelini
Artırmak
Turizm
Farkındalığı
Eğitimleri
Kurgulamak
66
«Sağlık Sektörü» Turizm sektörü için kritik alanlarda, önem
taşımaktadır.
Yeraltı
Kaynakları
Su
Ürünleri
Sportif Balıkçılığa
Uygun Alanları
Belirlemek
Turizm
Elazığ'a Gelen
Turistlerin
Memnuniyet
Düzeyini
Yükseltmek
Yeni
Hizmetler
ve
Aktiviteler
Geliştirmek
Sağlık
Turizmi
Planını
Oluşturmak
67
«Spor Sektörü», Turizm sektöründe özellikle yeni hizmetler,
aktiviteler geliştirmek açısından kritiktir.
Yeraltı
Kaynakları
Su
Ürünleri
Turizm
Tüketim Artırıcı
Çalışmalar
Yapmak
Turistik
Değerlerin
Sayısını
Artırmak
Yeni
Hizmetler
ve
Aktiviteler
Geliştirmek
Sağlık
Turizmi
Planını
Oluşturmak
Spor ve
Kongre
Turizmi
Planını
Oluşturmak
68
«Girişimcilik Sektörü», sektörlerin artan potansiyellerini katma
değerli hale getirmeleri için kritiktir.
Yeraltı
Kaynakları
Su
Ürünleri
Turizm
Marka ve Pazarlama
Yönetimi Eğitim ve
Danışmanlık Vermek
Su Ürünleri
Markaları
Oluşturmak
İşlenmiş Ürün
Çeşitliliğini
Artırmak
Konaklama Dışı
Hizmetleri
Geliştirmek
(Yemek /
Hediyelik Eşya)
69
«Göç Sektörü», sektörlerin gelişimi için gerekli insan kaynağını
korumak ve cezbetmek boyutlarında yönlendirici konumdadır.
Yeraltı
Kaynakları
İnsan
Kaynağını
Geliştirmek
Su
Ürünleri
Uzman
Eleman
Yetiştirmek
Turizm
Ara Eleman
Kapasitesini
Artırmak
70
Yatay sektörlerin, odak sektörlerden bağımsız şekilde, ilin
gelişimine yönelik önerileri.
İl için büyük boyutlu yeni bir spor kompleksi oluşturmak
Ekstrem sporlar (Yamaç Paraşütü, Motor sporları, vb.) ve Avcılık Sporları için çalışmalar yapmak
SPOR
Sporculara Yönelik Sağlık Merkezi Kurmak
Yardımcı personel açığını azaltmak
Tıbbi malzeme üretimi konusunda dışa bağımlılığı azaltmak
SAĞLIK Hastane ortamlarını geliştirmek (donanım, mekanlar, vb.)
Bütünsel olarak kentin sağlıklı olma düzeyini yükseltmek (yerel kanallarda sağlık programları, vb.)
Fırat Üniversitesine devam öğrencilerden yeni girişimciler oluşturmak
GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik eğitimi kurgulamak
Ortaklık kültürünü geliştirme yönünde modeller oluşturmak
Vasıflı insan kaynağının göç etmesini engelleyecek şekilde ildeki sosyal imkanları geliştirmek
Elazığ'a göç eden bireylerin sosyal destekleyici uygulamalara tabi tutulmalarını sağlamak
GÖÇ
Ülke nezdinde Elazığ'ın yaşanabilirlik algısını yukarıya taşıyacak olaylar/ vakalar oluşturmak
ÇEVRE
Çevre konusunda (hava, su toprak analizleri için) akredite olmuş laboratuvarlar kurmak
Kent Estetik Kurulunu Kurmak (İl Düzeyinde yetkili ve liyakat sahibi bireylerden oluşacak)
KENTLEŞME Demiryolu Hattını Şehir dışına çıkarmak - Havalimanı, Otogar ile aynı konuma getirmek
Engelli öğrencilere yönelik sportif faaliyetler / etkinlikler geliştirmek
EĞİTİM Mesleki eğitim kurumları ile İŞKUR koordinasyonunu sağlamak
Üniversite - Organize sanayi işbirliğini sağlamak
71
Bölüm 6: Özet
72
Kurultay sürecinde ön plana çıkan kavramlar.
Elazığ ilinin sahip olduğu enerjinin en etkin şekilde kullanılabilmesi için odaklanma
• İlin kaldıraç noktalarını belirleme ve bu noktalardan destek alarak topyekûn gelişme
• Ortak akıl ile gelinen nokta, daha önceden yapılmış çalışmaları da teyit etmekte
• Kaynakların / potansiyelin yüksek olduğu alanlarda odaklanma tercihi
Odak sektörler çevresinde yer alan tüm paydaşların katılacağı iş planı ve hedefler
• Hedeflerin takibi için gerekli istatistiki altyapı / gösterge alternatifleri
• İş planı ile sektörün tüm paydaşların ortak hedeflerde buluşması
• Ne zaman, nelerin yapılacağı konusunda plan sürekli güncellenecek yaşayan bir plan
Somut hedefler
• Plana uyumu güvence altına almak için ölçme altyapısı
Yönetişim
• şeffaflık, hesap verebilirlik, etkililik, tutarlılık, katılımcılık, sorumluluk ve adil olmak
73
3 sektörün strateji haritalarında tanımlanan 120 stratejik hedef,
4 başlıkta kategorize edilebilmektedir.
Potansiyeli
Tespit
Maden
Potansiyelini
Ortaya
Çıkarmak
Boyutu
Büyütmek
Potansiyelin İşlenmesini
Sağlamak
Yetiştirilen
Balık ve Alt.
Ürün Miktarını
Artırmak
Avcılık
Hacmini
Artırmak
Turist Sayısını
Artırmak
Katma Değer
Artırmak
Üretim
Miktarını ve
Katma Değeri
Artırmak
İşlenmiş
Ürün
Miktarını
Artırmak
Talebi
Artırmak
Balık
Tüketimini
Artırmak
Turizm
Gelirini
Artırmak
74
2023 Hedeflerine ulaşılması halinde, sektörlerin ile ek ekonomik
katkı düzeyleri.
MEVCUT
EKONOMİK KATKI
Yeraltı Kaynakları
210 mio USD
Su Ürünleri
35 mio USD
Turizm
3 SEKTÖR
40 mio USD
285 mio USD
2023 HEDEFLER SONUCU
TAHMİNİ EKONOMİK KATKI
İhracat 380 mio USD
İç Pazar 70 mio USD
İhracat 135 mio USD
İç Pazar 100 mio USD
180 mio USD
875 mio USD
EK EKONOMİK KATKI (2023) 875 – 285 = 590 mio USD
NÜFUS (2023)
581 bin kişi
Kişi Başı GSMH Artışı
1.015 USD
75
2023 Hedeflerine ulaşılması halinde, sektörlerin ile ek istihdam
katkı düzeyleri.
Yeraltı Kaynakları
Su Ürünleri
Turizm
3 SEKTÖR
MEVCUT
İSTİHDAM
2023 HEDEFLER SONUCU
TAHMİNİ İSTİHDAM
2.600
500
2.000
5.100
3.500
2.500
12.000
18.000
EK İSTİHDAM KATKISI (2023)
18.000 – 5.100 = 12.900 istihdam
ÇALIŞAN SAYISI / İŞGÜCÜNE KATILIM (2013) 107 bin kişi / %19 (*)
ÇALIŞAN SAYISI / İŞGÜCÜNE KATILIM (2023) 123 bin kişi / %21 (**)
(*) Türkiye ortalaması %24
(**) Sektörel ek gelişimler olmadan 110 bin kişiye ulaşacağı öngörülmüştür.
76
Stratejik planın uygulanabilmesini ve hedeflere ulaşımı güvence
altına almak için tanımlanan «İzleme Komiteleri».
TURİZM SEKTÖRÜ
İZLEME KOMİTESİ
Ahmet Yüce - Fırat Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Öğretim Görevlisi
Burak Soylu - Hartur Şirket Sahibi
Fethiye Yıldız - Özel İdare El İşi Üretimi
Hakan Orhan - Akgün Hotel Md.
Halil Taşkesen - Vakıflar Bölge Müdürü
Doç. Dr. İsmail Aytaç – Fırat
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm
Başkanı
Kürşat Varıcı – Divan Pastanesi Sahibi
M. Asım Nazırlı - Elazığ Belediyesi
Başkan Yrd.
Nimetullah Evliyaoğlu - Balak Tur
Şirket Sahibi
Tahsin Öztürk - Kültür Turizm Müdürü
Yusuf Demirtaş - Ramada Otel
Müdürü
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
İZLEME KOMİTESİ
Ayhan Şimşek - Keban Alabalık YKB
Mazhar Ayaz - Elazığ Belediyesi Başkan
Yrd.
Mehmet Mutlu – İçme Kooperatif Bşk.
Mustafa Genç - Tarım İl Müdürlüğü
Prof. Dr. Naim Sağlam – Fırat
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Yücel Doğan – Su Ürünleri Birlik
Başkanı
Yasin Celayir - DSİ Şube Müdürü
YERALTI KAYNAKLARI SEKTÖRÜ
İZLEME KOMİTESİ
Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz – Fırat
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi
Kazım Özgür - Elazığ Belediyesi Başkan
Yrd.
Mehmet Yıldırım – ETİ Krom YKB
Muhammed Akdağ – Akdağ Mermer
Nafiz Bilginoğlu - İl Özel İdare Genel
Sekreter
Nusret Çoban
Oğuzhan Arslan - Alacakaya Mermer
Yunus Ay - MTA Bölge Müdürü
77
Gelecek İçin Herkesin Bir Görevi Var
Yarın Değil Bugün Başlıyor
" Yeni Elazığ "
www.elazigkalkinmakurultayi.com
78

similar documents