Bak - kruchada

Report
ระบบการจัดการฐานข้อมูลร้านขายเบเกอรี่
กรณี ศึกษาร้านปังยิม้ ๆ
แนวคิด ที่มา และความสาคัญ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลการซื้อ-ขายเบเกอรี่ มีการพัฒนาเพื่อความ
สะดวกสบายต่อการทางานมากขึ้นให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้น เหมาะสมกับ
คนทัว่ ๆไปและสามารถนาไปดัดแปลงเป็ นระบบการใช้งานอื่นๆได้ และ
การทางานของระบบนี้อาจเกิดปัญหาในระหว่างการทางานของระบบได้
หลายกรณี เช่น ระบบการทางานมีความขัดข้อง หรื อเสี ยหาย เราจึงต้อง
ศึกษาวางแผนการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าไว้ เพื่อให้การทาการแก้ไขนั้นมี
ความรวดเร็ ว และถูกต้อง เพื่อทาให้ระบบนั้นกลับมาทางานได้ตามปกติ
เหมือนเดิม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลการชื้อ-ขายเบเกอรี่ ต้องการให้
ระบบงานมีความถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการชื้อ-ขายเบเกอรี่ ให้มีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย รวดเร็ วในการทางานมากยิง่ ขึ้น
3. เพื่อประเมินโปรแกรมหรื อระบบการจัดการบานข้อมูลว่าเหมาะสม
หรื อไม่
หลักการและทฤษฏี
1. ระบบการจักการฐานข้อมูลชื้อ-ขายเบเกอรี่
2. การวิเคราะห์ฐานข้อมูลเดิม
3. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
4. ใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ดแวร์ Operating System : Microsoft Windows XP
Professional (5.1,Buold 2600)
Processor : ADM Athlon(tm) 64X2
DualCore Processor 5600+, MMX,Now (2 CPUs),
Memory : 2048 MB RAM
Display : NVIDIA GeForce 8600 GT
ซอฟแวร์ Microsoft Access 2007
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2007
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ
2. การออกแบบระบบ
3. การสร้ างระบบ
4. การทดสอบและแก้ ไขระบบ
5. การนาระบบไปใช้ งาน
6. การบารุงรักษาระบบ

similar documents