Skattesager om skattemæssige indgangsværdier

Report
www.pwc.dk
Orienteringsmøde
FVD
Skattesager om
skattemæssige
indgangsværdier
September 2014
Revision. Skat. Rådgivning.
Agenda
• Baggrund
• Hvad bør vandværket overveje, når skatteopgørelsen modtages?
• Skal vandværket betale skatterestancen nu eller senere? - Og hvordan
sikrer vandselskaberne finansieringen over taksterne?
• Hvordan hænger SKATs opgørelsesmetode (DCF) sammen med
POLKA-værdier og ned-skrevne genanskaffelsesværdier?
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
2
Processen i skattesagerne
Sagsforløbet
Det typiske sagsforløb i en skattesag
1) Materialeindkaldelse fra SKAT
2) Indsendelse af materiale
3) Eventuel anmodning om yderligere materiale fra SKAT
4) SKAT fremsender forslag til afgørelse
5) Kommentarer til SKATs forslag til afgørelse
6) SKAT fremsender afgørelse
7) Påklage af SKATs afgørelse til Landsskatteretten
8) SKAT sender opkrævning af eventuel skat for tidligere år
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
3
www.pwc.dk
De økonomiske
konsekvenser
Revision. Skat. Rådgivning.
Igangværende skattesager
Konsekvenser
• Lavere skattemæssige afskrivninger - for flere private vandværker reduceres
værdien af de historiske anlæg (før 2010) til DKK 0
• Ingen sammenhæng mellem de reguleringsmæssige afskrivninger og de
skattemæssige afskrivninger
• Udlignes efterhånden som POLKA-værdien afskrives og der reinvesteres i
nye anlæg
• [Link til eksempel Gørlev]
• [Link til eksempel Marielyst Vandværk]
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
5
Igangværende skattesager
Konsekvenser
• SKAT opkræver skat i overensstemmelse med deres udsendte afgørelse –
uanset at denne er anket til Landsskatteretten
- Egen lånerente?
- SKAT’s rentesatser ved for sent betaling?
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
6
Igangværende skattesager
SKAT’s DCF model
PwC’ bemærkninger til DCF-beregningerne
• SKAT’s DCF-model tager udgangspunkt i de opgjorte netto
pengestrømme for de eksisterende distributionsanlæg. Dette betyder
i praksis at de frie pengestrømme opgøres uden hensyntagen til
reinvesteringer.
• SKAT beregner dernæst en gennemsnitlig levetid for
distributionsanlæggene (benævnt henfaldsperioden) og foretager
efterfølgende en lineær reduktion af pengestrømmene over den
beregnede levetid. I de detaljerede beregninger er i alle modeller
anvendt en beregnet henfaldsperiode på 54 år.
• De beregnede frie pengestrømme tilbagediskonteres efterfølgende
med den beregnede WACC (diskonteringsfaktor). I beregningerne er
WACC’en fastlagt til 6,6 %.
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
7
Igangværende skattesager
SKAT’s DCF-model
PwC’ bemærkninger til DCF-beregningerne
• Herefter beregnes et værditillæg (TAB) som er udtryk for den
tilbagediskonterede skattefordel ved skattemæssige afskrivninger på
de materielle anlægsaktiver.
• Afslutningsvist sammenlægges den tilbagediskonterede værdi af de
frie pengestrømme og det beregnede værditillæg. Herved fremgår
den værdi som SKAT reducerer selskabernes selvangivne værdier til.
• [Link til gennemgang af SKAT’s model]
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
8
Igangværende skattesager
POLKA værdierne
• POLKA-værdierne er udtryk for en ”politisk fastsat værdi”
(dåbsgave), som vandselskaberne kan genopkræve hos forbrugerne
• POLKA-værdierne er fastlagt pr. 1. januar 2010 og standardværdien
er opgjort som gennemsnittet af nedskrevet genanskaffelsesværdi og
nedskrevet anskaffelsesværdi
• POLKA-værdierne er opgjort ensartet for alle vandselskaber baseret
på dels selskabernes egne indberettede værdier, dels
genanskaffelsesværdier opgjort af en teknisk rådgiver
• [Link til eksempel på POLKA-værdi]
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
9
Reguleringsmæssig behandling af
skattebetalinger
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
10
Igangværende skattesager
Indregning af skat i prisloftet
Skat er en indregningsberettiget 1:1 omkostning
• Skat skal som udgangspunkt indberettes (budgetteres) i forbindelse
med indberetning af budgettal til brug for følgende års prisloft (15.
april)
- Forsyningssekretariatet har dog accepteret en praksis hvor en
skattebetaling godkendes som 1:1 omkostning selvom den ikke har
været budgetteret
• Kontant skattebetaling til SKAT skal i reguleringsregnskabet
indberettes som 1:1 omkostning
• Forbrugerne vil opleve større prisstigning som følge af at
skatteudgiften opkræves med tillæg af moms – (og med skat af
skattebetalingen)
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
11
Igangværende skattesager
Indregning af skat i prisloftet
Timing
• Som udgangspunkt kan skatteudgifter indregnes på tidspunktet for
betalingen
- Forsyningssekretariatet tillader indregning af en omkostning f.eks.
i prisloftet for 2013 hvis omkostningen vedrører dette år og er
afregnet senest 15. april i det efterfølgende
- Kan anvendes til at opnå hurtigere finansiering af
skatteopkrævninger vedrørende tidligere indkomstår
- Større skattebetalinger som følge af SKAT’s korrektioner af
åbningsbalancer kan efter aftale med Forsyningssekretariatet
indregnes over en længere periode (f.eks. 3-5 år) for at undgår
store takstudsving
Orienteringsmøde
PwC
September 2014
12
Tak for i dag...
Michael Bak
Telefon:
Mobil:
E-maill:
3945 3543
2321 1543
[email protected]
Michael Bak er statsautoriseret revisor og
har gennem de seneste 6 år været en del
af PwC’s industrigruppe inden for energiog
forsyningsområdet.
Han
har
medvirket til etablering af mere end 20
kommunale aktieselskaber og flere
fusioner mellem kommunalt ejede
forsyningsselskaber. Michael fungerer i
dag som revisor og økonomisk rådgiver
for en række forsynings-virksomheder.
Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du
bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen
erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det
omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og
repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader
at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.
© 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt
virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

similar documents