Presentasjon

Report
En liten høyskole som tenker stort
Tiltak mot fusk og plagiat ved
Høgskolen i Hedmark
Om Høgskolen i Hedmark
• Nettverkshøyskole med fire campuser
• 4200 studenter og 440 ansatte
• Universitetsambisjoner
 styrke Innlandet som utdannings- og forskningsregion
 stimulere til regional utvikling
• Hedmark – laveste inntekter og utdanningsnivåer i Norge
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Fire campuser, med hvert sitt avdelingsbibliotek
•
Campus Hamar
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
•
Campus Elverum
Avdeling for helse og idrettsfag
•
Campus Rena
Avdeling for økonomi og ledelse
•
Campus Evenstad
Avdeling for skog- og utmarksfag,
samt for og landbruksfag fra august 2010
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Bakgrunn for tiltak mot plagiat
• Nye studenter kunne lite om bruk av kilder
• Flere ble tatt for plagiat etter Kvalitetsreformen
• Internett
• Kulturforskjeller
• Studenter får best læringsutbytte ved å
 tenke/skrive selv
 forholde seg til kilder på en kritisk og gjennomtenkt måte
• Info fra lærerne var ikke entydig
En oppgave for høgskolebiblioteket!
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Informasjonskompetansegruppen
Bibliotekarer fra de forskjellige avdelingsbibliotekene
Hovedoppgaver:
• Lage et kurs om kildebruk og -kritikk for hele høgskolen
• Markedsføre kurset
• Lage websider om kildebruk, opphavsrett og plagiat
• Lage en eksempelsamling i APA-stil
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Plagiering i UH-sektoren – Felles problem, felles
ansvar - Jude Carroll
• 10% - 30% av studentarbeid i Norge inneholder elementer som ikke
er studentens eget arbeid
• Norge er ca. 5 år bak andre land i Europa
• Plagiering kan ikke bekjempes med et enkelte tiltak – kompleks
• Prosessen tar tid!
• Mange ledd – biblioteket er viktig
• Kurs i informasjonskompetanse – tidlig, hyppig, obligatorisk
• Ledelsen må gi klare retningslinjer
• Tiltak beskrives i sentrale dokumenter (Kvalitetshåndboka)
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Plagiat
•
•
•
•
•
Forskjell mellom fusk og plagiat
Plagiat skjer i alle grupper studenter
”Koking” – gråsone mellom samarbeid og plagiat
Behandle plagiat som en pedagogisk sak, ikke moralsk
Faglærerne må trekkes inn
 Plagiat som sin sak
 Formulering av oppgaver er viktig – ”finn svar” vs. ”lag svar”
 Nye oppgaver hvert år
 De som anmelder plagiat må ikke ”straffes”
 Ephorus sparer tid
 Underveis evaluering
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Rutinebeskrivelsen:
Forebygge plagiering og bruk av
Ephorus plagiatkontroll
• Mål: minimere antall plagieringssaker ved å fokusere på
informasjon, kompetanse og forebyggende tiltak.
• Tiltak:
 Ressurser fra biblioteket, bl.a. kurset Kilder og kildebruk
 Ephorus
• Skal inn i Kvalitetshåndboka
• Status: venter på godkjenning fra Studiedirektøren
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
”Kilder og kildebruk” - innhold
• hvilke kilder finnes?
• hvordan vurdere kilder kritisk?
• hva skal dokumenteres? (+ oppgave)
• hvordan bruke andres tekster? (+ oppgave)
• hvordan skrive henvisninger og litteraturlister i APA-standard?
(+ oppgave)
• hva er opphavsrett?
• hvordan unngå plagiat?
• hva er forskjellen mellom fusk og plagiat?
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
”Kilder og kildebruk” - gjennomføring
• Målgruppen: Alle nye studenter; faglærere oppfordres til å delta
• 2 timer
• Kurset må komme tidlig - før det første skriftlige arbeidet
• Registrert oppmøte
• Likt for hele HH
• Studenter informeres om Ephorus – forebyggende effekt
• Kan ikke si etterpå: ”Men jeg visste ikke!”
• Fronter > Biblioteket > Informasjonskompetanse
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Organisasjonskart
Høgskolen i
Hedmark
Campus Elverum
Campus Evenstad
Institutt for
humanistiske fag
Campus Hamar
Institutt for
naturvitenskap og
teknologi
Campus Rena
Institutt for
samfunnsvitenskap
Institutt for
kunstfag og
informasjonsvitenskap
Flere studieledere
1 instituttleder
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
(1 for hver
utdanning)
Hvordan planlegger vi undervisningen?
Bruk flere kanaler:
•
Del ut informasjon om kurset (vår)
•
Gjør ansatte oppmerksom på Rutinebeskrivelsen for forebygging av
plagiering og bruk av Ephorus i Kvalitetshåndboka
•
Informasjon om bestilling av kurset på Intranett
•
Delta på instituttmøter (vår og høst)
•
Delta på høstens første personalmøte (campus-nivå)
•
Fagreferenter kontakter ”sine” ansatte via e-post
•
Spis lunsj med ansatte
•
Vær synlig!
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Kan være en del av en kurspakke:
”Akademisk skriving”
1.
Kilder og kildebruk
‒ bibliotekar
‒ 2 timer
‒ likt for alle studier
2. Søking
‒ Bibliotekar
‒ 2 timer
‒ tilpasset det enkelte studium
3. Faglig skriving
‒ Faglærer
‒ 2 timer
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Modellen fra Førskolelærerutdanningen:
vurdering etter kurset i Akademisk Skriving
• Innleveringsoppgave – knyttes til et obligatorisk arbeidskrav
(skriftlig oppgave) som allerede ligger til undervisningen
• To sider + forside og referanseliste
• Gruppearbeid – leveres gruppevis på Fronter
• Bestått/ikke bestått
• Må være bestått før eksamen avlegges
• Ulike typer kilder benyttes, ikke bare bøker
• APA-standard: sitater, henvisninger, referanser (minst tre)
• Kildebruk like viktig som innhold
• Rettes av faglærer/Ephorus
• Integreres videre i alle skriftlige oppgaver – gjennomgående krav
• Tilbakemeldinger – fint med en ”øvingsoppgave”!
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Digitale ressurser fra biblioteket
• Bibliotekets studiehjelpside
 ”APA-standard: Referanser, henvisninger og sitater:
Eksempelsamling”
 ”Skriving av faglige tekster”
 Plagiat/opphavsrett
 Bibliotekkurs i informasjonskompetanse
• Fronter > Biblioteket
 Informasjonskompetanse
 E-prøve
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Andre ressurser fra biblioteket
• Bøker om kildebruk, plagiat
 God uten juks: Etiske valg i utdanning og forskning. (2008,
Vidar Gynnild)
 Publication Manual of the American Psychological Association
 A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education (2.
utg., 2007, Jude Carroll)
• Bibliotekarenes ekspertise
 Lærere sjekker med oss når de retter
 Studenter spør oss når de skriver
• Brosjyre til ansatte
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar
Spørsmål og diskusjon
–Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

similar documents