Presentasjon

Report
Førstelektor Ingun Sletnes
Høst 2014
Offentlige anskaffelser 1
Innledning og oversikt
Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning
Temaene i emnet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?
Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser omfattes?
Når gjelder de ulike delene av regelverket?
Særlig om egenregi og tjenestekonsesjoner
Anskaffelsesprosedyrer
Konkurransebetingelsene
Avvisning av leverandør eller tilbud
Forhandlinger og avklaringer under konkurransen
Avslutning av konkurranser og valg av tilbud
Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning
2
Rettslig regulering
• lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69
• forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006
• forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser av 15.
november 2002
• forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8.
februar 2008
• forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og
energiforsyning, transport og posttjenester) av 7. april 2006
(forsyningsforskriften)
• forskrift av 25. oktober 2013 anskaffelsesregelverk for
forsvarssektoren samt en egen forskrift av 4. oktober 2013 om
forsvars- og sikkerhetsanskaffelser
3
Hensyn bak anskaffelsesreglene
• Effektiv offentlig ressursbruk
• Effektiv konkurranse på markedet
• Økt integrasjon og samhandel, herunder tilgang for
leverandører fra andre EU/EØS-land
• Likebehandling og forutberegnelighet
• Forhindre korrupsjon og styrke allmennhetens tillit til
den offentlige økonomistyringen
• Profesjonalisering og standardisering
4
Anskaffelsesloven (LOA)
• Gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester
og bygge- og anleggsarbeid
• Gjelder kommune, fylkeskommune og stat
og en del offentlige selskaper
• Skiller ikke mellom EØS-regler og
nasjonale regler
• Fullmaktslov – hovedprinsippene regulert
i loven, dvs. lovens formål, grunnleggende
krav til en anskaffelse, lovens
virkeområde, regler om søksmålsadgang,
tvisteløsninger og sanksjoner
5
Anskaffelsesforskriften (FOA)
•
•
•
•
•
Snevrere virkeområde enn loven, en del typer kontrakter er unntatt, se FOA
§ 1-3
Skiller mellom anskaffelser regulert av internasjonale regler og anskaffelser
regulert av nasjonale regler
Oppdeling
- del I generelle regler
- del II - anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester
- del III anskaffelser over EØS-terskelverdiene/prioriterte tjenester
- del IV spesielle prosedyrer og del V ikraftsetting
- del II og del III bygget opp likt, etter gangen i en anskaffelsesprosess
Anskaffelsesforskriften vil bli endret i løpet av de nærmeste årene, dels pga.
nye EU-direktiver og dels pga. oppfølgingen av NOU 2014:4: Enklere regler
– bedre anskaffelser. Næringsdepartementets mål er å ha nye regler på
plass 1. januar 2016
EU-direktivene er vedtatt, utfallet av oppfølgingen av NOU 2014 er usikkert,
utredningen inneholder ganske mange dissenser
6
Noen sentrale begreper
• Terskelverdier se departementets oversikt verdier
• Prioriterte og uprioriterte tjenester
• Anskaffelsesprosedyrer:
- anbudskonkurranse, jf. FOA § 4-2 a og b
- konkurranse med forhandlinger jf. FOA § 4-2 d
- konkurransepreget dialog jf. FOA § 4-2 c
- anskaffelser etter FOA § 2-1 (2) og (3) – tidligere omtalt som
«direkte anskaffelse»
• Eget rettssubjekt
7
Noen sentrale begreper fortsatt
• Anskaffelse
• Kontrakt, jf. FOA § 4-1 a gjensidig bebyrdende avtale som
inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en
eller flere leverandører
8
Omfanget av offentlige anskaffelser
2001
2003
2005
2007
2009
2011
209 187
242 081
269 986
318 565
366 383
398 188
Stat
forvaltning
88 791
113 427
124 291
141 823
166 439
168 453
Kommune
forvaltning
61 836
69 125
74 047
93741
113 645
118 389
Fylkeskommune
forvaltning
23 969
10 358
11 204
14 384
17 952
27 360
5 367
5 410
4 357
7 594
6 628
5 856
I alt
—K
Fylkeskommune
og kommune
forretning
Kilde: Statistisk Sentralbyrå
tall for 2005-2011 lest 13.8.2014
9
Faser i en anskaffelsesprosess
Planlegging
Konkurranse
Oppfølging av
kontrakter
10
Planleggingsfasen
•
•
•
•
•
Vurdere behov
Spesifikasjon av ønsket leveranse
Analyse av markedet
Finne ut anskaffelsesform, beregne kontraktsverdi etc.
Utvelgelseskriterier, både leverandørkrav og krav til
tilbudet
• Velge kontrakt, fastsette kontraktsbetingelser,
• Annet
11
Konkurransefasen
•
•
•
•
•
Forespørsel
Prekvalifisering
Evaluering
Forhandlinger
Kontraktsinngåelse
12
Kontraktsoppfølging
• Oppfølgingsfasen er ikke omfattet av regelverket for
offentlige anskaffelser. Kontraktsretten vil regulere
forholdet mellom partene i denne fasen
• Meget viktig fase
• Må regulere sentrale deler av
kontraktsoppfølgingsfasen i kontrakten, altså i
planleggingsfasen.
13
Formål, offanskl. § 1
• Sikre effektiv ressursbruk
- ved likebehandling
- ved krav til forretningsmessighet
• Sikre at allmennheten har tillit til at offentlige
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte
• Hvordan prøver en å oppnå disse formålene?
14
Grunnleggende krav til anskaffelsesprosess
LOA § 5 og FOA § 3-1
•
•
•
•
•
•
•
•
Konkurranse
God forretningsskikk
Likebehandling
Forholdsmessighet (proporsjonalitet)
Forutberegnelighet
Gjennomsiktighet
Etterprøvbarhet
Forbud mot diskriminering på grunnlag av
nasjonalitet og lokal tilhørighet
• Annet
15

similar documents