pptx

Report
Kåre Lilleholt
Dynamisk tingsrett
Våren 2014
Emnet
• Reglane om forholdet mellom fleire rettar til
same formuesgode
Læringskrav
• Det kreves god forståelse av:
– Reglene om løsning av rettighetskollisjoner, herunder
legitimasjonsreglene i gjeldsbrevloven.
– Reglene om tinglysning og annen rettighetsregistrering,
herunder registreringens betydning.
– Reglene om opptrinnsrett, opplåning av pantobligasjoner og
prioritetsvikelser.
• Det kreves kjennskap til:
– Hva en panterett er og de viktigste formene for pant
– Hva en konkurs innebærer
Formuesgode
• Formuesgode
– har typisk økonomisk verdi
– kan typisk overførast
– kan typisk disponerast over ved avtale
• Typar av formuesgode
–
–
–
–
–
ting (fast eigedom og lausøyreting)
krav på yting
deltakarrett (aksjar m.m.)
offentlege løyve
immaterialrettar
Rettar til formuesgode
• Rettar til ting
–
–
–
–
–
eigedomsrett
særleg råderett
allmenn bruksrett
særleg dekningsrett
sameigerett
• Liknande inndelingar av rettar til andre
formuesgode
Forholdet mellom fleire rettar til same
formuesgode
• Statiske konfliktar
–
–
–
–
mellom eigar og brukar
mellom fleire brukarar
mellom sameigarar
osv.
• Dynamiske konfliktar
– konfliktar i tilknyting til stifting og endring av rettar
Grunnregel
• Først i tid best i rett (ingen kan overføre betre
rett enn han sjølv har)
• Unntak
– godtruerverv
– kreditorekstinksjon
Analysemodell
Godtruerverv
Kreditorekstinksjon
Dobbeltsuksesjon
avtaleerverv
Heimelskonflikt
avtaleerverv
utlegg
konkurs
Omsyn bak reglane – godtruerverv
• Vern for eldre rett
• Omsynet til trygg omsetning
Vilkår for godtruerverv
• Aktsam god tru
– ikkje godtruerverv dersom ervervaren (B) kjende
eller burde kjenne den eldre retten
• Legitimasjon
– Avhendaren (A) må ha eit ytre skin av rett (ved
registrering, innehaving eller notifikasjon)
• Sikringsakt
– ervervaren (B) må oftast gjennomføre ei
sikringsakt (registrering, innehaving, notifikasjon)
• Regel om godtruerverv
Avtalen mellom avhendar og ervervar
• Avtalen må kunne gjerast gjeldande mot A
• H eller S kan gjera gjeldande same
ugyldiggrunnar som A
Omsyn bak reglane –
kreditorekstinksjon
• Kreditorane kan søkje dekning i det som
tilhøyrer debitor
• Omsynet til å hindre kreditorsvik
– vilkår om notoritet (ved registrering, innehaving
eler notifikasjon)
• Ikkje spørsmål om legitimasjon og god tru
Vilkår for kreditorekstinksjon
• Konflikt mellom utleggstakar eller konkursbu
(B) og eldre rett som er utleidd frå debitor A
• Regel om kreditorekstinksjon
– kan vera ulovfesta
– men ikkje ekstinksjonsreglar for alle situasjonane
Terminologi
• Legitimasjon
• Rettsvernakt og
sikringsakt
• Kreditor =
dekningssøkjande
kreditor
(utleggstakar,
konkursbu)
• Notoritet
• Publisitet
• Ekstinksjon
– tilbaketrenging av
eller «utsløkking» av
rett
• Prioritet
• Spesialitet (bestemt
formuesgode)

similar documents