Arbeidslivsfaget og "baklengs planlegging" - Hilde

Report
Arbeidslivsfaget og
«Baklengs planlegging»
– lokalt læreplanarbeid og vurdering av
kompetanse
Oslo 29.november 2013
[email protected]
Twitter: @HildeSchjerven
1
3
Sjekk inn i arbeidslivsfaget
Når du skal være med å
ta ansvar for elevenes
læringsutbytte i
Arbeidslivsfag, hvilke
utfordringer vil du at de
skal mestre når 3 år er
over?
Del og begrunn, 2
sammen
Innhold
«Baklengs planlegging»
• Om lokalt arbeid med læreplaner i arbeidslivsfag
• Om grunnleggende ferdigheter og vurdering (i
fag der man jobber mer i praksis enn i andre
fag)
Hvordan kan vi sikre at faget føles som
meningsfullt og bidrar til mestringsfølelse for
eleven?
5
6
Godt forberedte periodeplaner med
læringsmål som etapper på veien mot å
nå kompetansemål
8
Formålet
9
Baklengs
planlegging
• Det er lurere å
planlegge
baklengs enn å
sykle baklengs ;-)
10
UTBYTTEBEDØMMING
OG DOKUMENTERING
av oppnådd kompetanse
på dette tidspunkt
GJENNOMFØRING
- Veiledning av
eleven
Hvilke bilder / bevis skal vi
ha på at læring har
skjedd?
- Kriterier
- Delt forståelse med
elevene
Hva skal elevene
lære?
Kompetansemål, læringsmål,
utbytte
Hvordan vil vi samle bevis på at læring skjer?
- Produkter?
- Framvisninger?
- Observasjoner?
- Samtaler?
- Selvrefleksjon?
PLANLEGGE
FOR SLUTTEN
Hvem er elevene?
- Hva kan de fra før?
- Hva er de
interesserte i?
- Hvordan liker de å
lære?
- Hvilke valgmuligheter skal de
få?
- Hvordan skal de få
sette sitt personlige
uttrykk på det de
skal gjøre?
Kompetanse - definisjon
Kompetansemål:
Målet for opplæringen er at eleven skal kunne
– Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr
– Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon
– Utføre arbeid i tråd med HMS-regler
12
Kvalitetskrav i «praktiske» fag
•
•
•
•
•
•
•
•
Praktiske ferdigheter
Samarbeidsevner og sosiale ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter
Kunnskaper
Holdninger
Planleggingskompetanse
Gjennomføringskompetanse
Vurderingskompetanse
osv….
13
Fra idé til ferdig produkt
Gode læringsmål / utfordringer:
• Er forståelig for alle elevene
• Kan nås av alle
• Kan nås på ulike måter og til ulik grad av
måloppnåelse
• Inneholder minst ett output-verb
• Inneholder kunnskaps-, holdnings- eller
ferdighetselementer elevene skal kunne noe om.
• Kan være laget på bakgrunn av kompetansemål
fra flere fag eller fra flere hovedområder i
samme fag
Eksempler på læringsmål
Produkter:
Jeg kan delta i produktutvikling, produsere og selge
• matpakker/konfekt/såpe
• kompostkasser/blomsterkasser/benker/Dvdskap/modellhus
Tjenester:
Jeg kan planlegge og gjennomføre
• halloweenfest
• åpen datalab
• Sammen med medelever!
16
Kjennetegn på måloppnåelse
Jo tydeligere
målet er,
jo bedre vil elevene
gjøre det
(Clarke m.fl 2006)
17
ASK og EMBLA
• Læringsmål må følges av kriterier eller
«bilder» på hva det vil si å nå målet.
Ask representerer læringsmålene, Embla de
kriterier som vurdering av måloppnåelsen skjer
etter. Bakgrunnen er at forskningen kan
dokumentere at kjennskap til læringsmål og
kriterier og en senere tilhørende drøfting av i
hvilken grad læringsmål er nådd, fremmer
elevenes læring
(Black & William, 1998; Hattie, 2009)
18
Kriterier
• Det vi vil at skal være
læringsutbyttet må
også være det vi
legger inn som
kriterier
Eks.
samarbeid
leseferdighet
19
Kjøp av
stikksag
20
Kriterier - leseferdighet
Eksempel på kriterium: lese produktbeskrivelse
Lav
Middels
Høy
Leser
produktbeskrivelsen
høyt
Leser
produktbeskrivelsen og
trekker ut
hovedinnholdet
Leser
produktbeskrivelsen,
gjengir innholdet og
vurderer innholdet opp
mot vårt behov
Hva trenger disse lese?
• En snekker?
• En barne- og omsorgsarbeider?
• En frisør?
• Hva skjer om de leser dårlig?
22
23
24
25
26
Hvilke kompetansemål «treffer» vi her?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planlegge og gjennomføre arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav
Velge og begrunne valg av råvarer, materiell og tjenester
Utnytte råvarer, materiell og tjenester
Beregne kostnader knyttet til produksjon av tjenester, samtale om
økonomiske forhold knyttet til arbeidsoppdraget og presentere dette
for andre
Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr
Bruke arbeidsteknikk og verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgavene
Bruke relevante faguttrykk
Dokumentere og vurdere kvaliteten av eget arbeid også ved hjelp av
digitale verktøy
Utføre arbeid i tråd med arbeidslivets normer og retningslinjer
Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon
Utføre arbeid i tråd med HMS-regler
Yte service og gjøre rede for betydningen av service i arbeidslivet
27
4 viktige elementer i
VURDERING FOR
LÆRING
Forståelseskontroll – sjekk ut!
Tilbake-og
framovermeldinger
Kameratvurdering
Egenvurdering
Sluttvurdering
Standpunktkarakter og lokalt gitt
eksamen
29
Dagens 10000 kronersspørsmål:
• Hva er egentlig en
karakter?
Det er det som ligger
«bak» symbolet som er viktig!
30
Triangulering
31
Eksempler på sentrale kjennetegn
på måloppnåelse i Arbeidslivsfag
Kriterier
Karakteren 1-2
Karakteren 3-4
Karakteren 5-6
Å planlegge
Eleven/jeg gjør
enkle oppgaver etter
instruksjon
Eleven/jeg deltar i
planlegging
Eleven/jeg tar initiativ,
kommer med ideer og er
aktiv i planlegging
Å bruke utstyr
Eleven/jeg bruker
enkelt utstyr med
noe hjelp
Eleven/jeg velger stort
sett riktig utstyr og kan
bruke det på riktig måte
Eleven/jeg velger riktig
utstyr og bruker det på
korrekt måte. Hjelper
andre.
Å vise
punktlighet
Eleven/jeg er
tilstede og deltar
Eleven/jeg kommer til
avtalt tid og arbeider
som avtalt
Eleven/jeg kommer til
avtalt tid, arbeider og har
med seg/meg utstyr som
avtalt
Å vurdere
resultat
Eleven/jeg
gjenforteller det som
skjedde
Eleven/jeg forstår og
kan forklare hva og
hvorfor ting gikk bra og
mindre bra
Eleven/jeg viser vilje og
evne til kritisk refleksjon,
vurdering og analyse
BESTEMORS LOV:
Ta folk på fersk gjerning i å gjøre
noe riktig!
Eg kan
Eg skriv ikkje fint, og eg les ikkje fort,
Så meg er det lett nok å terge.
Men gjeld det å springe av stad som
ein hjort
å dukke i elva
å klatre…
Jau, det kan eg greie, ja det går nok an
om nokon vil seie dei trur at eg kan!
Eg somlar og rotar, sit aldri i fred,
eg får nok aldri ferdig ei lekse.
Men gjeld det å lokka ei mor til å le,
ein hund til å danse,
ein blom til å vekse…
Jau, det kan eg greie, ja det går nok
an
om nokon vil seie dei trur at eg kan!
Eg greier mest aldri å fanga ein ball,
eg spring nok, men stega er tunge.
Men gjeld det å stella ein hest i ein
stall,
ein sjuk i ei seng
og ein ørliten unge…
Jau, det kan eg greie, ja det går nok
an
om nokon vil seie dei trur at eg kan!
(Ingvar Moe)
34

similar documents