Napoleon Bonaparte - Mariusundervisning.net

Report
- Den franske
revolusjonen
- Napoleon
Bonaparte
Marius Vøllestad
Bø vgs
Plan for undervisningen
 Klassedeling
av det franske folket
 Den store revolusjonen
 Menneskerettighetserklæringen
 Monarkiets fall og urolige år
 Napoleon Bonaparte
 Frankrikes erobringer
 Napoleons fall
Den franske revolusjonen
Det franske folket var hovedsakelig delt i tre
stender:
- 1) Geistlige 2) Adel 3) Tredjestanden
 Adelen hadde medfødte privilegier og betalte
ikke skatt
 Tredjestanden utgjorde det meste av
befolkningen, og besto av bønder, sanskulotter
(dagsarbeidere, håndverkere og småhandlere) og
borgere
 Borgerskapet var den delen av tredjestanden som
spilte størst rolle i konflikten, fordi hindringer
begrenset deres økonomiske muligheter
 Bøndene hadde også store begrensninger og
måtte betale føydalavgift til godseierne
 Blant annet på grunn av store utgifter til den
amerikanske frihetskrigen, trengte staten penger
og kongen foreslo å skattelegge adelen







Mai 1789: Ludvig 16. kaller inn til
stenderforsamlingen i Versailles, der kongen ble
presset til å gi tredjestanden større innflytelse
Endringene fikk støtte av mange adelige og
geistlige
Eneveldet ble dermed erstattet av et
konstitusjonelt monarki, der nasjonalforsamlingen
var den suverene myndigheten, ikke kongen.
14 juli 1789: Ryktene gikk om at kongen ville bruke
hæren, som førte til folkeopprør og storming av
fengselet Bastillen.
Opprøret spredde seg i hele landet og bøndene
angrep godseierne
5. august 1789: Innføring av likhet for loven for alle
franske borgere
26. august 1789: Erklæringen om menneskets
og borgernes rettigheter
(Menneskerettighetserklæringen)blir vedtatt
- Inspirert av den amerikanske
uavhengighetserklæringen
- Opplysningsfilosofenes ideer
- Rettighetene ble nå knyttet opp mot
enkeltindividet, ikke grupper
 1790: Nasjonalforsamlingen inndrar
kirkegodsene, kirkens skatteinntekter og
kirkens rett til å utnevne prester og biskoper
 Dette førte til ny og massiv splittelse i folket

1792: Frankrike erklærer krig mot Østerrike og
Preussen
 Tilhengere av revolusjonen ønsket å spre
ideene til resten av Europa
 Kongen ønsket å gå i krig for å vinne tilbake
sin makt
 10. august 1792: Kongefamilien blir styrtet
- Dronning Marie-Antoinette skal ha gitt
opplysninger om franske krigsplaner til
Østerrike, der hun kom fra
 Hundrevis av prester, adelsmenn og
revolusjonsmotstandere henrettet
 21. januar 1793: Kongen blir henrettet for
forræderi og republikk opprettet
 Oktober 1793: Dronningen henrettes








To komiteer fikk nærmest diktatorisk makt for å
verne landet, men dette skapte store motsetninger
i folket
Sanskulottene spilte en stor rolle og krevde land
og skattelegging av formuer
Storbritannia, Nederland og Spania gikk til krig
mot Frankrike, som innførte alminnelig verneplikt,
som skapte stor motstand
I tillegg var det mange steder matmangel
Sekulærisering av landet skapte voldsom misnøye
Tusenvis av mennesker ble henrettet med giljotin
uten rettssak
Maximilien Robespierre var en av hovedmennene
bak terroren, men ble selv henrettet i 1794, noe
som førte til større ro i landet
Napoleon Bonaparte








Rike og moderate borgere overtok styringen av
landet
Hungersnød og opprør oppstod
Hæren var landets styrke og i november 1799
gjorde hæren statskupp under general Napoleon
Bonaparte
1804 lot han seg utrope til keiser av Frankrike, etter
folkeavstemning
Han var populær blant store deler av folket fordi
han ryddet opp i kaoset, selv om han overså
prinsippene om maktfordeling og folkesuverenitet
Han gav folk mulighet til å gå på skole og kirken
fikk en mer sentral plass igjen
Mannlige borgere fikk større rettigheter mens
kvinnene derimot oppnådde lite
Adelen fikk også tilbake mye av sine
eiendommer og mennesker kunne bli adelige
gjennom fortjeneste og rikdom
 Napoleon
oppnådde respekt som militær
leder og erobrer, som styrket
nasjonalfølelsen hos folket
 Han angrep Østerrike, Preussen og
Russland og tvang dem inn i allianser med
seg
 Frankrike forsøkte å blokkere britenes
varehandel til fastlandet for å ødelegge
deres økonomi
 Storbritannia svarte med egen
handelsblokade
 Portugal nektet å delta i blokaden, og ble
okkupert av Frankrike som tok kontroll
over Spania i 1808






De okkuperte landene fikk gjennom fransk
okkupasjon innført hovedprinsippene fra
revolusjonen der privilegier ble avskaffet og
loven skulle gjelde alle
Men Napoleon begynte også å kreve skatt fra
okkupasjonsområdene, som var starten på
hans nederlag
I Spania begynte en geriljakrig med støtte fra
Storbritannia
I 1819 brøt Russland blokaden og gjenopptok
handelen med Storbritannia
Napoleon gikk til angrep på Russland høsten
1812
400 000 franske soldater døde av krig, kulde
og sult
 Frankrikes
fiender slo seg sammen og
angrep Frankrike
 I oktober 1813 gikk koalisjonen til angrep
på Frankrikes styrker i Leipzig
 Napoleon tapte, men flyktet til Paris
 De allierte fulgte etter og tok Paris april
1814 og Napoleon resignerte
 Ludvig 16.s bror ble konstitusjonell konge
som Ludvig 18.
 Napoleon ble forvist til Elba
 Men
Napoleon gav ikke opp, og i 1815
inntok han Paris med en hær på 1500
menn uten motstand
 Han samlet en hær på 125 000 menn
 Men tapte mot Storbritannia og Preussen i
slaget ved Waterloo i Belgia
 Napoleon ble deportert til St. Helena, en
øy i Atlanterhavet
 Han døde der i 1821, 52 år gammel

similar documents